IBPB-1-2/4510-210/16/KP | Interpretacja indywidualna

Możliwości zaliczenia do tzw. ulgi badawczo-rozwojowej kosztów prac badawczo-rozwojowych, w części sfinansowanej przez Wnioskodawcę
IBPB-1-2/4510-210/16/KPinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. działalność
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. odliczenia
 5. ulga podatkowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 25 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 21 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Organu 30 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do tzw. ulgi badawczo-rozwojowej kosztów prac badawczo-rozwojowych, w części sfinansowanej przez Wnioskodawcę (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do tzw. ulgi badawczo-rozwojowej kosztów prac badawczo-rozwojowych, w części sfinansowanej przez Wnioskodawcę.

Ponieważ złożony wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z 14 grudnia 2015 r., Znak: IBPB-1-2/4510-792/15/KP, na podstawie art. 169 § 1, w związku z art. 14h Ordynacji podatkowej, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wniosek został uzupełniony pismem z 21 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 grudnia 2015 r.)

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe, uzupełnione pismem z 21 grudnia 2015 r.:

Wnioskodawca (dalej również jako: „Spółka Reprezentująca PGK „A”) działa jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową „A” (dalej jako: PGK „A”) w zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) oraz z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. W zgodzie z art. 1a ust. 1 i 2 ustawy o CIT, PGK „A” została utworzona przez powiązane kapitałowo spółki prawa handlowego, tj. A Sp. z o.o., P S.A., ACH S.A., AF Sp. z o.o., AFa Sp. z o.o., Ad Sp. z o.o., B Sp. z o.o. oraz ZFAP S.A. („Spółka Dominująca PGK „A”) posiadającą min. 95% w ww. spółkach (dalej: „Spółki Zależne PGK „A”). Spółka Dominująca PGK, Spółka Reprezentująca PGK „A” oraz Spółki Zależne PGK „A” będą dalej łącznie zwane „Spółkami PGK „A”.

Umowa o utworzeniu PGK „A” została zawarta przez Spółkę Dominującą PGK „A” oraz Spółki Zależne PGK „A” w formie aktu notarialnego na okres co najmniej 3 lat podatkowych.

Na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez PGK „A” Spółka Reprezentująca PGK „A” zgłosiła tę umowę do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, który 5 listopada 2014 r. wydał decyzję o rejestracji umowy o utworzeniu PGK „A” i nadał jej numer identyfikacji podatkowej. W chwili zawarcia ww. umowy o utworzeniu PGK oraz w całym okresie jej funkcjonowania, podmioty z PGK „A” spełniały i będą spełniać wszystkie wymogi warunkujące utworzenie oraz utrzymanie statusu PGK „A”, o których mowa w art. 1a ust. 2 ustawy o CIT.

Spółki PGK są zasadniczo producentami i dystrybutorami produktów leczniczych w Polsce jak również poza granicami kraju. Podstawowa działalność operacyjna Spółek PGK „A” sprowadza się do wytwarzania i obrotu produktami leczniczymi. Żadna ze Spółek PGK „A” nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Jednocześnie, w celu zachowania swojego źródła przychodów na przyszłość wybrane Spółki PGK realizują szereg projektów badawczo-rozwojowych (dalej: „Projekty”), w tym Projekty:

 • generyczne, tj. nakierowane na opracowanie odpowiedników produktów leczniczych już dostępnych na rynku, w celu ich sprzedaży i w efekcie poprawienia dostępności danej terapii dla pacjentów w Polsce i za granicą;
 • innowacyjne, tj. nakierowane na poszukiwania i możliwość komercjalizacji w pełni oryginalnych terapii na najważniejsze choroby cywilizacyjne, w tym choroby centralnego układu nerwowego, choroby onkologiczne, etc.

Powyższe Projekty realizowane są przez specjalnie dedykowany personel, posiadający odpowiednie kompetencje i wykształcenie (dalej: „Personel”), skupiony odpowiednio w Dziale Generycznym oraz Dziale Innowacyjnym. Prowadzone prace realizowane są według ściśle zdefiniowanych harmonogramów, określanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie praktykami i regulacjami prawnymi.

Niektóre z ww. Projektów są częściowo dofinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych UE pozostających w dyspozycji instytucji przeprowadzającej konkurs o dofinansowanie (m.in. Instytucje Pośredniczące dla Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki). Wielkość dofinansowana jest zróżnicowana i waha się w zależności od Projektu od 25% do 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (dalej: „ustawa ZFN”).

W ramach prowadzonych Projektów Spółki PGK „A” ponoszą m.in. następujące koszty:

 • koszty pracy oraz składki społeczne finansowane przez pracownika (winno być pracodawcę/płatnika) dotyczące pracowników zatrudnionych w celu realizacji Projektów,
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z realizowanym Projektem;
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze od podmiotów zewnętrznych,
 • wyników badań naukowych wykonywanych przez jednostki organizacyjne uczelni wyższych,
 • leasingu/najmu wysokospecjalistycznej aparatury naukowo-badawczej od podmiotów niepowiązanych,
 • amortyzacja urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych (w tym licencji) i budynków należących do Spółek PGK „A” wykorzystywanych w ramach Projektów.

W uzupełnieniu wniosku, pismem z 21 grudnia 2015 r., Wnioskodawca wskazał, że wybrane spółki tworzące PGK „A” realizują szereg projektów badawczo-rozwojowych w tym projekty:

 • generyczne, tj. nakierowane na opracowanie odpowiedników produktów leczniczych już dostępnych na rynku, w celu ich sprzedaży i w efekcie poprawienia dostępności danej terapii dla pacjentów w Polsce i za granicą;
 • innowacyjne, tj. nakierowane na poszukiwania i możliwość komercjalizacji w pełni oryginalnych terapii na najważniejsze choroby cywilizacyjne, w tym choroby centralnego układu nerwowego, choroby onkologiczne, etc.

Projekty innowacyjne stanowią badania przemysłowe, o których mowa w art. 4a pkt 27 lit. c updop w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia (powinno być stycznia) 2016 r., gdyż:

 • realizowane prace są nakierowane na wynalezienie nowych terapii, tj. zdobycie nowej wiedzy w celu opracowania nowych, niewynalezionych dotąd leków;
 • realizowane prace winny w założeniu doprowadzić do możliwości komercjalizacji w pełni oryginalnych terapii na najważniejsze choroby cywilizacyjne.

Natomiast Projekty generyczne stanowią prace rozwojowe, o których mowa w art. 4a pkt 28 updop w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia (powinno być stycznia) 2016 r., z uwagi na fakt, że:

 • realizowane prace wykorzystują dostępną już wiedzę gdyż nakierowane są na opracowanie odpowiedników produktów leczniczych już dostępnych na rynku;
 • realizowane prace następnie przekładają się na produkcję i sprzedaż produktów a w efekcie poprawienie dostępności danej terapii.

W tym kontekście, projekty realizowane przez wybrane Spółki PGK „A”, w opinii Wnioskodawcy, nie stanowią, badań podstawowych.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że niektóre z kosztów ponoszonych przez jedne Spółki PGK „A” („Zleceniobiorców”) są związane z realizacją usług dotyczących Projektów na rzecz innych Spółek PGK „A” („Zleceniodawców”), rozliczanych w ramach transakcji wewnątrzgrupowych, szczegółowo opisanych we Wniosku.

Dodatkowo, ww. Zleceniodawcy wynajmują od wybranej Spółki PGK („Spółka Wynajmująca”) nowoczesny budynek laboratoryjno-biurowy dedykowanego dla personelu skupionego w ramach Działu Innowacyjnego oraz Działu Generycznego, w którym realizowane są prace badawczo-rozwojowe.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w sytuacji objęcia Projektu częściowym dofinansowaniem ze środków Funduszy Strukturalnych UE pozostających w dyspozycji instytucji przeprowadzającej konkurs o dofinansowanie (m.in. Instytucje Pośredniczące dla Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki), PGK A będzie uprawniona do zastosowania ulgi do tej części kosztów, która została pokryta ze środków własnych Spółek PGK „A”... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 18d ust. 1-8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”.

Ustawodawca w art. 18d ust. 2-3 doprecyzował, że kosztami kwalifikowanymi są:

 1. należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
 2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 4. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4.
 5. dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Do kosztów, o których mowa w zdaniu pierwszym, przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT nie stosuje się.

Jednocześnie w art. 18d ust. 5 ustawy o CIT, Ustawodawca dokonał zastrzeżenia, że koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. W rezultacie, kosztami kwalifikowanymi będą mogły być wyłącznie koszty uzyskania przychodów które nie zostały pokryte ze środków innych niż środki własne podatnika, w szczególności dotacji, subwencji, wynagrodzeń etc. Tym samym, kosztami kwalifikowanymi będą mogły być wyłącznie te koszty uzyskania przychodów, które zostały pokryte kosztem majątku Podatnika. W tym kontekście, PGK „A”, realizując Projekty innowacyjne i Projekty generyczne niejednokrotnie korzysta z dofinansowania z środków pochodzących z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wielkość dofinansowana jest zróżnicowana i waha się w zależności od Projektu od 25% do 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w ustawa ZFN.

W rezultacie, w opinii Wnioskodawcy, kalkulując wartość kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 18d ust. 7 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. PGK „A”, będzie zobligowana do wyłączenia tej części kosztów uzyskania przychodów, na które tworzące ją spółki PGK „A” otrzymały dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub innej instytucji udzielającej dotacji na projekty badawczo-rozwojowe. Jednocześnie koszty te, w części pokrytej z majątku własnego Spółek PGK „A”, a w konsekwencji majątku PGK „A”, będą nadal mogły być uznane za koszty kwalifikowane dla celów ulgi badawczo-rozwojowej.

Podsumowując, PGK „A” stoi na stanowisku, że stanowiące koszt uzyskania przychodów wydatki ponoszone przez Spółki PGK „A” w związku z realizacją Projektów dofinansowanych z Narodowego Centrum Badan i Rozwoju lub innej instytucji udzielającej dotacji na projekty, w części pokrytej ze środków własnych Spółek PGK, będą mogły być uznane za koszty kwalifikowane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.