IBPB-1-2/4510-193/16/AP | Interpretacja indywidualna

Czy po zmianach w strukturze akcjonariatu Spółki, to znaczy po nabyciu przez każdą z Akcjonariuszek ponad 25% akcji Spółki, Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczania zapłaconych odsetek od Obligacji w całości do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, bez konieczności stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT?
IBPB-1-2/4510-193/16/APinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. akcjonariusz
 3. cienka kapitalizacja
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. niedostateczna kapitalizacja
 6. obligacje
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 lutego 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 22 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy po zmianach w strukturze akcjonariatu Spółki, to znaczy po nabyciu przez każdą z Akcjonariuszek ponad 25% akcji Spółki, Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczania zapłaconych odsetek od Obligacji w całości do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, bez konieczności stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy po zmianach w strukturze akcjonariatu Spółki, to znaczy po nabyciu przez każdą z Akcjonariuszek ponad 25% akcji Spółki, Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczania zapłaconych odsetek od Obligacji w całości do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, bez konieczności stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, podlegającym obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Akcjonariuszami Spółki są obecnie dwie osoby fizyczne (dalej: „Akcjonariusze”), z których każda posiada 50% akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 50% praw głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusze pozostają w związkach małżeńskich, w ramach których obowiązują ustroje wspólności majątkowej.

Akcjonariusze nabyli obligacje wyemitowane przez Spółkę (dalej: „Obligacje”). Obligacje oferowane były przez Spółkę w trybie emisji zamkniętej, skierowanej wyłącznie do Akcjonariuszy. W ramach procesu emisji Obligacji, Akcjonariusze przyjęli propozycje nabycia złożone przez Spółkę (zawierając tym samym umowy nabycia Obligacji ze Spółką), natomiast Spółka dokonała przydziału Obligacji na rzecz Akcjonariuszy. Należy podkreślić, że przyjęcie propozycji nabycia Obligacji (a co za tym idzie - zawarcie umów nabycia Obligacji) zostało dokonane samodzielnie przez każdego z Akcjonariuszy, bez udziału małżonek (małżonki Akcjonariuszy nie były stronami ww. czynności prawnych). Z kolei środki pieniężne przeznaczone na nabycie Obligacji pochodziły z majątków wspólnych Akcjonariuszy oraz ich małżonek.

Obecnie planowane jest, że Akcjonariusze przekażą części akcji Spółki na rzecz swoich małżonek (dalej: „Akcjonariuszki”) w drodze umów darowizny. W wyniku zawarcia przedmiotowych umów, każda z Akcjonariuszek nabędzie ponad 25% akcji Spółki (a zarazem ponad 25% praw głosu na walnym zgromadzeniu) do majątku osobistego, natomiast każdy z Akcjonariuszy posiadał będzie mniej niż 25% akcji Spółki (a zarazem mniej niż 25% praw głosu na walnym zgromadzeniu).

Wartość zadłużenia Spółki z tytułu emisji Obligacji przekracza wysokość kapitałów własnych Spółki. W związku z emisją Obligacji, Spółka zobowiązana jest do wypłaty odsetek, w wysokości i terminach ustalonych w warunkach emisji. W celu ustalenia wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, Wnioskodawca stosuje zasady opisane w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT (Wnioskodawca nie zdecydował się na wybór tzw. metody alternatywnej).

Poza zobowiązaniami wynikającymi z Obligacji, Spółka nie posiada żadnych innych istotnych zobowiązań względem tzw. podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po zmianach w strukturze akcjonariatu Spółki, to znaczy po nabyciu przez każdą z Akcjonariuszek ponad 25% akcji Spółki, Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczania zapłaconych odsetek od Obligacji w całości do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, bez konieczności stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, po zmianach w strukturze akcjonariatu Spółki, to znaczy po nabyciu przez każdą z Akcjonariuszek ponad 25% akcji Spółki, Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczania zapłaconych odsetek od Obligacji w całości do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, bez konieczności stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek.

Rozwinięciem powyższej regulacji jest art. 16 ust. 6 ustawy o CIT, zgodnie z którym wskaźnik procentowy, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, posiadanych udziałów w spółce, określa się na podstawie liczby praw głosu, jakie w związku z posiadanymi udziałami (akcjami) przysługują danemu podmiotowi, przy czym w celu ustalenia liczby praw głosu art. 11 ust. 5b ustawy o CIT stosuje się odpowiednio. Z kolei art. 11 ust. 5b ustawy o CIT stanowi, że określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości, natomiast jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą.

Należy ponadto zauważyć, że zgodnie z art. 16 ust. 7b ustawy o CIT przez pożyczkę, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, rozumie się każdą umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy, w tym kredyt, emisję papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę.

Przytoczone powyżej przepisy regulują ograniczenia w zakresie prawa zaliczania odsetek do kosztów podatkowych wynikające z tzw. niedostatecznej kapitalizacji. Należy podkreślić, że wskazane przepisy, wprowadzające wyjątek od zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków związanych z osiąganymi przychodami podatkowymi, powinny podlegać ścisłej wykładni, ograniczonej wyłącznie do ich literalnego brzmienia, bez możliwości rozciągania przewidzianych w nich ograniczeń na stany faktyczne nieobjęte wyraźnie ich zakresem.

Mając powyższe na uwadze, celem zastosowania ograniczenia w zakresie zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów, kluczowe jest spełnienie dwóch warunków:

 1. analizowane odsetki muszą wynikać z pożyczki (z uwzględnieniem definicji tego pojęcia zawartej w art. 16 ust. 7b ustawy o CIT) udzielonej przez podmioty posiadające bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów/akcji (25% praw głosu) spółki otrzymującej pożyczkę (warunek odnoszący się do pożyczki, jako udzielonej przez tzw. podmioty kwalifikowane),
 2. w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek, spółka otrzymująca pożyczkę musi posiadać zobowiązania (zadłużenie) w określonej wysokości wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów/akcji (25% praw głosu) spółki otrzymującej pożyczkę (warunek odnoszący się do zadłużenia względem tzw. podmiotów kwalifikowanych).

Na gruncie przedstawionego stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego) nie ulega wątpliwości, że emisja Obligacji nastąpiła na rzecz Akcjonariuszy w momencie, w którym Akcjonariusze dysponowali co najmniej 25% akcjami w kapitale zakładowym Spółki (a zarazem co najmniej 25% praw głosu na walnym zgromadzeniu). Co za tym idzie, w świetle przytoczonego art. 16 ust. 7b ustawy o CIT, zobowiązanie Spółki z tytułu emisji Obligacji należy traktować jako pożyczkę udzieloną Spółce przez podmioty posiadające bezpośrednio nie mniej niż 25% akcji Spółki (25% praw głosu na walnym zgromadzeniu). Co za tym idzie, pierwszy z ww. warunków zastosowania ograniczeń w zakresie zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów uznać należałoby za spełniony.

Jednocześnie jednakże wymaga podkreślenia, że na skutek zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki, Akcjonariusze na rzecz których Wnioskodawca wyemitował Obligacje (podmioty, które udzieliły Spółce pożyczki kwalifikowanej w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz art. 16 ust. 7b ustawy o CIT) posiadać będą mniej niż 25% akcji w kapitale zakładowym Spółki (a zarazem mniej niż 25% praw głosu na walnym zgromadzeniu Spółki). Uwzględniając fakt, że istnienia zadłużenia względem tzw. podmiotów kwalifikowanych należy oceniać każdorazowo na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek (co wynika wprost z brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT), w ocenie Wnioskodawcy po zmianach w strukturze akcjonariatu Spółki nie zostanie spełniony drugi z ww. warunków zastosowania ograniczeń w zakresie zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów, a mianowicie warunek odnoszący się do istnienia zadłużenia (w określonej wysokości) względem podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% akcji (25% praw głosu na walnym zgromadzeniu) Spółki.

W celu uzasadnienia powyższego stanowiska w pierwszej kolejności odnieść należy się do wpływu istnienia wspólności majątkowej małżeńskiej na cechy konstrukcyjne cywilnoprawnego stosunku zobowiązaniowego.

Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2082 ze zm., dalej: „KRO”) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Uwzględniając fakt, że Obligacje zostały nabyte przez Akcjonariuszy w trakcie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej (w zamian za środki pieniężne pochodzące z majątków wspólnych), prawa majątkowe wynikające z Obligacji weszły w skład majątków wspólnych Akcjonariuszy oraz Akcjonariuszek. Powyższe nie oznacza jednakże, że Akcjonariuszki stały się automatycznie stronami czynności prawnych dokonanych pomiędzy Akcjonariuszami oraz Spółką w związku z emisją Obligacji (umowy nabycia Obligacji), a w konsekwencji że Akcjonariuszki posiadają status wierzycieli (obligatariuszy) w stosunkach prawnych powstałych na skutek emisji Obligacji.

Należy podkreślić, iż fakt, że określona wierzytelność wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, nie oznacza automatycznie, iż małżonek nieuczestniczący w czynności prawnej, z której wynika taka wierzytelność, staje się wierzycielem względem drugiej strony przedmiotowej czynności prawnej. Powyższy pogląd jest prezentowany zarówno w doktrynie prawa cywilnego (S.K. Rzońca, Wierzytelność jako przedmiot wspólności ustawowej Studia Cywilistyczne 1976, tom XXVII, s. 151-155) jak i w orzecznictwie sądowym (postanowienie Sądu Najwyższego z 9 września 1999 r., sygn. II CKN 460/98).

Mając powyższe na uwadze, skoro emisja Obligacji została przeprowadzona wyłącznie na rzecz Akcjonariuszy i wszystkie czynności prawne związane z procesem emisji Obligacji (zawarcie umowy nabycia Obligacji) zostały dokonane wyłącznie pomiędzy Akcjonariuszami i Spółką, z punktu widzenia Spółki jedynie Akcjonariusze są wierzycielami (obligatariuszami) w stosunkach prawnych powstałych w związku z emisją Obligacji. W konsekwencji, Spółka posiada dług (jest zadłużona) jedynie względem Akcjonariuszy, a nie względem Akcjonariuszek.

W konsekwencji, uwzględniając fakt, że zobowiązania Spółki związane z emisją Obligacji są zobowiązaniami jedynie względem Akcjonariuszy, którzy po zmianach w akcjonariacie Spółki będą dysponowali mniej niż 25% akcji Spółki (mniej niż 25% praw głosu na walnym zgromadzeniu Spółki), w ocenie Wnioskodawcy za oczywiste uznać należy, że po zmianach w akcjonariacie Spółki zobowiązania wynikające z Obligacji nie będą zobowiązaniami względem tzw. podmiotów kwalifikowanych, określonych w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT. W szczególności wymaga podkreślenia, że po zmianach w akcjonariacie Akcjonariusze nie będą mogli zostać uznani za podmioty posiadające pośrednio co najmniej 25% akcji Spółki (25% praw głosu na walnym zgromadzeniu Spółki) w związku z faktem pozostawania w związkach małżeńskich z Akcjonariuszkami. Sposób ustalenia istnienia powiązań pośrednich dla celów stosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT został wskazany w art. 11 ust. 5b w zw. z art. 16 ust. 6 ustawy o CIT, w świetle którego bierze się pod uwagę jedynie istnienie powiązań o charakterze kapitałowym (a nie powiązań o charakterze rodzinnym).

Konkludując, po zmianach w strukturze akcjonariatu Spółki opisanych w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym), odsetki od Obligacji płacone przez Spółkę na rzecz Akcjonariuszy nie powinny podlegać ograniczeniom w zakresie prawa zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, określonym w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT. Powyższe wynika z faktu, iż zadłużenie Spółki z tytułu emisji Obligacji nie będzie zadłużeniem względem podmiotów, które posiadać będą, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% akcji Spółki (25% praw głosu na walnym zgromadzeniu Spółki).

Wobec powyższego, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie zaprezentowanego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 updop), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów) z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Natomiast stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 11 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Odsetki od pożyczki mogą więc zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji, jednak pod warunkiem, że nie zachodzą m.in. okoliczności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop.

Wskazać należy, że ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1328 ze zm.), dokonano szeregu zmian przepisów m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Skutkiem uchwalenia powyższych zmian była zmiana przepisów o niedostatecznej kapitalizacji. Z dniem 1 stycznia 2015 r. nowe brzmienie otrzymały art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz art. 16 ust. 7b updop. Zostały dodane również nowe przepisy regulujące ww. kwestię, tj. art. 16 ust. 7g i 7h oraz art. 15c.

I tak, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udzielonych łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki – w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni.

Według art. 16 ust. 6 updop, wskaźnik procentowy, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61, posiadanych udziałów (akcji) w spółce określa się na podstawie liczby praw głosu, jakie w związku z posiadanymi udziałami (akcjami) przysługują danemu podmiotowi; przepis art. 11 ust. 5b stosuje się odpowiednio. W przypadku wspólnika spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, niebędącego akcjonariuszem uważa się, że ten wskaźnik procentowy pozostaje spełniony bez względu na wielkość jego udziału w tej spółce.

Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 7b updop, przez pożyczkę, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz art. 15c, rozumie się każdą umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy; przez pożyczkę tę rozumie się także kredyt, emisję papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę; pochodnych instrumentów finansowych nie uważa się za pożyczkę w rozumieniu tego przepisu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238), obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, zwanego dalej „obligatariuszem”, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Tym samym należy uznać, że emisja obligacji stanowi udzielenie pożyczki w rozumieniu art. 16 ust. 7b updop.

Należy wskazać, że na gruncie art. 16 ust. 1 pkt 60 updop, warunkiem wyłączenia części odsetek z kosztów uzyskania przychodów jest:

 • udzielenie oprocentowanej pożyczki,
 • udzielenie tej pożyczki spółce (tj. podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych),
 • udzielenie pożyczki przez tzw. kwalifikowanego pożyczkodawcę, tj. podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki-pożyczkobiorcy albo łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki-pożyczkobiorcy,
 • przekroczenie przez spółkę łącznego poziomu zadłużenia wobec określonych podmiotów, tj. wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, odpowiadającego wartości kapitału własnego spółki-pożyczkobiorcy.

Jak wynika z powyższego do kategorii kwalifikowanych pożyczkodawców należą podmioty posiadające bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki-pożyczkobiorcy jak również podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki-pożyczkobiorcy - nie jest istotny status prawny podmiotu (podmiotów) udzielających pożyczki (pożyczek), ale procent posiadanych przez nich bezpośrednio lub pośrednio udziałów (akcji) spółki-pożyczkobiorcy; sposób określania wskaźnika procentowego posiadanych udziałów normuje art. 16 ust. 6 updop;

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Akcjonariuszami Spółki są obecnie dwie osoby fizyczne, z których każda posiada 50% akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 50% praw głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusze pozostają w związkach małżeńskich, w ramach których obowiązują ustroje wspólności majątkowej. Akcjonariusze nabyli obligacje wyemitowane przez Spółkę. Obligacje oferowane były przez Spółkę w trybie emisji zamkniętej, skierowanej wyłącznie do Akcjonariuszy. W ramach procesu emisji Obligacji, Akcjonariusze przyjęli propozycje nabycia złożone przez Spółkę (zawierając tym samym umowy nabycia Obligacji ze Spółką), natomiast Spółka dokonała przydziału Obligacji na rzecz Akcjonariuszy. Przyjęcie propozycji nabycia Obligacji (a co za tym idzie - zawarcie umów nabycia Obligacji) zostało dokonane samodzielnie przez każdego z Akcjonariuszy, bez udziału małżonek (małżonki Akcjonariuszy nie były stronami ww. czynności prawnych). Z kolei środki pieniężne przeznaczone na nabycie Obligacji pochodziły z majątków wspólnych Akcjonariuszy oraz ich małżonek. Obecnie planowane jest, że Akcjonariusze przekażą części akcji Spółki na rzecz swoich małżonek w drodze umów darowizny. W wyniku zawarcia przedmiotowych umów, każda z Akcjonariuszek nabędzie ponad 25% akcji Spółki (a zarazem ponad 25% praw głosu na walnym zgromadzeniu) do majątku osobistego, natomiast każdy z Akcjonariuszy posiadał będzie mniej niż 25% akcji Spółki (a zarazem mniej niż 25% praw głosu na walnym zgromadzeniu). Wartość zadłużenia Spółki z tytułu emisji Obligacji przekracza wysokość kapitałów własnych Spółki. W związku z emisją Obligacji, Spółka zobowiązana jest do wypłaty odsetek, w wysokości i terminach ustalonych w warunkach emisji. W celu ustalenia wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, Wnioskodawca stosuje zasady opisane w art. 16 ust. 1 pkt 60 updop (Wnioskodawca nie zdecydował się na wybór tzw. metody alternatywnej). Poza zobowiązaniami wynikającymi z Obligacji, Spółka nie posiada żadnych innych istotnych zobowiązań względem tzw. podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 updop.

Z literalnego brzmienia powołanego wyżej art. 16 ust. 1 pkt 60 updop wynika, że dla oceny wystąpienia przesłanek zastosowania ograniczeń wynikających z tych przepisów należy brać pod uwagę (w pierwszej z wymienionych przesłanek) status udziałowca/akcjonariusza udzielającego pożyczki, czyli pożyczkodawcy/finansującego, a więc określa się go na dzień zawarcia umowy pożyczki/kredytu.

W konsekwencji zmiana statusu wierzyciela (strony umowy) dokonana po dniu zawarcia umowy pożyczki (kredytu), poprzez zbycie udziałów (akcji) jakie pożyczkodawca/finansujący posiadał w kapitale zakładowym pożyczkobiorcy/kredytobiorcy, na skutek czego przestaje on być wspólnikiem pożyczkobiorcy/kredytobiorcy lub zmniejsza się jego udział w kapitale pożyczkobiorcy/kredytobiorcy, nie skutkuje ponowną weryfikacją wystąpienia ograniczeń wynikających z niedostatecznej kapitalizacji, w odniesieniu do określenia rodzaju pożyczek/kredytów nimi objętych - „udzielonych spółce przez”.

W wyniku zbycia przez udzielającego pożyczki/kredytu udziałów (akcji) jakie posiada w kapitale w zakładowym pożyczkobiorcy/kredytobiorcy, dotychczasowy wierzyciel nie zostaje wyłączony ze stosunku zobowiązaniowego, jaki wiązał go z dłużnikiem. Również sam stosunek zobowiązaniowy nie ulega zmianie.

Zmiana dotyczy jedynie statusu wierzyciela (pożyczkodawcy/kredytodawcy) z posiadającego przymiot „kwalifikowanego pożyczkodawcy” (na dzień udzielenia pożyczki/kredytu), na wierzyciela nieposiadającego tego przymiotu (na dzień spłaty pożyczki/kredytu). Zmiana taka nie wpływa jednak na ocenę wystąpienia pierwszej z przesłanek zastosowania ograniczeń wynikających z tych przepisów, gdyż status wierzyciela oceniany jest w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 updop na dzień udzielenia pożyczki/kredytu.

Jednocześnie jednak fakt zbycia przez pożyczkodawcę/kredytodawcę udziałów/akcji posiadanych w kapitale zakładowym pożyczkobiorcy/kredytobiorcy ma znaczenie dla oceny wystąpienia drugiej z przesłanek zastosowania przepisów o cienkiej kapitalizacji, tj. określenia wartości zadłużenia spółki wobec wybranych podmiotów do wartości jej kapitału zakładowego. Ustawodawca nie ogranicza się bowiem w przepisach art. 16 ust. 1 pkt 60 updop, do wartości zadłużenia pożyczkobiorcy/kredytobiorcy wobec podmiotów powiązanych jedynie z tytułu pożyczek, lecz odwołuje się do ogólnego zadłużenia wobec tych podmiotów (oraz innych wskazanych w przepisach). Tak więc, przy określaniu wartości tego zadłużenia należy uwzględnić również istnienie po stronie pożyczkobiorcy/kredytobiorcy jakiegokolwiek zadłużenia w stosunku do podmiotów nabywających udziały/akcje pożyczkobiorcy/kredytobiorcy (nowego wspólnika).

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że fakt dokonania zmian w strukturze akcjonariatu Wnioskodawcy, to znaczy po nabyciu przez każdą z Akcjonariuszek ponad 25% akcji Spółki, nie ma wpływu na ocenę zastosowania ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 updop (w zakresie oceny wystąpienia pierwszej z przesłanek określonych w tym przepisie), gdyż jak wynika z wniosku Spółki, w dniu nabycia obligacji wyemitowanych przez Spółkę Akcjonariusze posiadali ponad 25% akcji Spółki.

Natomiast w odniesieniu do drugiej z przesłanek wskazać należy, że przesłanka ta w przedmiotowej sprawie nie wystąpi. Bowiem jak wskazała Spółka „po zmianach w strukturze akcjonariatu Spółki nie zostanie spełniony drugi z ww. warunków zastosowania ograniczeń w zakresie zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów, a mianowicie warunek odnoszący się do istnienia zadłużenia (w określonej wysokości) względem podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% akcji (25% praw głosu na walnym zgromadzeniu) Spółki”.

Mając na uwadze powyższe zastrzeżenie, stanowisko Spółki, że po zmianach w strukturze akcjonariatu Spółki odsetki od Obligacji płacone przez Spółkę na rzecz Akcjonariuszy nie powinny podlegać ograniczeniom w zakresie prawa zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, określonym w art. 16 ust. 1 pkt 60 updop, uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.