IBPB-1-2/4510-177/15/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację imprezy integracyjnej w części przypadającej na pracowników i członków ich rodzin

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 8 czerwca 2015 r. (data wpływu do BKIP 11 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację imprezy integracyjnej w części przypadającej na pracowników i członków ich rodzin – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zalicze-nia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację imprezy integracyj-nej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka T (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest podmiotem działającym w sektorze motoryza-cyjnym, produkującym pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz komponenty związane z ich montażem i eksploatacją. Spółka jest jednym z największych pracodawców w regionie, zatrudnia kilka tysięcy pracowników.

Jako pracodawca kierujący się ideami społecznej odpowiedzialności biznesu, Spółka dba o odpo-wiednią atmosferę i zadowolenie pracowników, co przekłada się na dobre wypełnianie przez nich obowiązków pracowniczych, a w rezultacie ma także związek z przychodami Wnioskodawcy. Obecnie Spółka rozważa organizowanie imprez integracyjnych dla pracowników, których celem będzie integracja załogi i silniejsze związanie ich z pracodawcą, wpływające pozytywnie na efek-tywność wykonywanej pracy. Pracownicy nie będą ponosić kosztów związanych z udziałem w wy-darzeniu i będą mieli możliwość pojawienia się na imprezie wraz z rodzinami. Spółka zapewni wy-żywienie, na imprezie mogą też być organizowane różnego rodzaju konkursy, gry i zabawy.

Organizacja wydarzenia będzie nastawiona na integrację pracowników oraz członków ich rodzin i możliwość lepszego poznania się. Ważny będzie także aspekt motywacyjny - zachęcenie do wspól-nej pracy, zwłaszcza pracy zespołowej, pogłębienie więzi z firmą oraz poprawa relacji między pra-cownikami.

Możliwość uczestniczenia w imprezie będzie ściśle związana ze stosunkiem pracy łączącym pra-cownika z pracodawcą. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i ich rodzin. Gdyby nie ten stosunek pracy, ani pracownik, ani członkowie rodziny nie mieliby prawa uczestniczenia w imprezie.

Impreza nie będzie finansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a for-muła imprezy będzie dodatkowo wskazywała, że wydatki poniesione na jej organizację nie będą stanowiły działalności socjalnej, o której mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń so-cjalnych (które nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na organizację imprezy integracyjnej można w całości potratować jako koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, biorąc pod uwagę fakt, że uczestnikami imprezy będę zarówno pracow-nicy, jak i członkowie ich rodzin...

Spółka stoi na stanowisku, że cały koszt organizacji imprezy integracyjnej w przedstawionym kształcie należy uznać za koszt uzyskania przychodu. Na takim stanowisku stanął również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 31 marca 2015 r., IBPBI/2/423-1570/14/AP. Spółka chce w związku z tym uzyskać potwierdzenie, że takie stanowisko jest prawi-dłowe.

Niecelowe byłoby rozdzielanie kosztów związanych z uczestnictwem pracowników oraz członków ich rodzin, zwłaszcza że dokonanie takiego rozróżnienia nie jest możliwe do precyzyjnego prze-prowadzenia. Impreza, żeby odniosła zamierzony efekt, musi mieć odpowiednią formułę, dlatego nie będzie kontrolowana liczba zjedzonych przez poszczególnych uczestników posiłków czy udział w konkretnych atrakcjach. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że udział członków rodzin w znacz-nym stopniu przyczynia się do realizacji zamierzonego celu, co także przemawia za uznaniem wszystkich wydatków za koszt uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Wskazuje się, że aby uznać wydatek poniesiony przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, musi on spełnić kilka przesłanek - przede wszystkim taki wydatek:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokry-ty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podat-nika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatniko-wi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Szczególną uwagę należy zwrócić na warunek celowości kosztu, który jest spełniony, gdy istnieje związek między poniesieniem danego kosztu a powstaniem lub realną szansą powstania przycho-dów podatkowych, bądź zachowaniem źródła ich uzyskiwania.

Bez znaczenia jest to, czy związek między wydatkiem a celem (uzyskanie lub zachowanie przycho-du) jest bezpośredni czy pośredni. Możliwe jest więc uznanie za koszt uzyskania przychodu wydat-ków, których nie da się przypisać do określonych przychodów. Ważne, żeby takie wydatki były racjonalne - gospodarczo uzasadnione jako prowadzące do osiągnięcia przychodów oraz żeby takie wydatki przyczyniały się w sposób ogólny do osiąganych przychodów i realizacji ekonomicznego celu. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, za-równo te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udo-kumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Kosztem uzyskania przychodów będą więc wszelkie wydatki ekonomicznie uzasadnione, które mo-gą korzystnie przełożyć się na przychody podatnika. Inaczej jest jedynie w przypadku kosztów określonych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, które z mocy przepisu nigdy nie będą traktowane jako koszty uzyskania przychodów. Ponieważ wydatki poniesione na organizację imprezy integracyjnej nie znajdują się we wspomnianym katalogu, należy dokonać odpowiedniej oceny, za kryterium przyjmując zwłaszcza gospodarczy sens organizacji takiego wydarzenia.

Kosztami podatkowymi są m.in. koszty pracownicze. Koszty te obejmują przede wszystkim wyna-grodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podno-szeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji, np. w postaci organizacji dla nich spotkań integracyjnych, bowiem są one związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, mają na celu poprawę atmos-fery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, a w konsekwencji zwiększenie efektywności ich pracy.

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w przywołanej wyżej interpretacji „Kosztami pracowniczymi mogą być także wydatki na organizację imprezy integracyjnej dla członków rodzin pracowników. Świadczenie to bowiem związane jest ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą (gdyby nie ten stosunek członkowie rodziny nie uczestniczyliby w spotkaniu)”.

Istotny jest naturalnie cel przeprowadzenia danej imprezy. Za koszt uzyskania przychodów nie można uznać imprez organizowanych jedynie w celach czysto konsumpcyjnych, niezależnie od tego, czy jej uczestnikami będą tylko pracownicy, czy także inne osoby. Inaczej jest w przypadku imprez nastawionych na integrację i motywację pracowników. Ważny jest program imprezy, który zakłada kontakt pracowników między sobą. Wskazać należy, że imprezy takie mogą korzystnie wpływać na atmosferę w zespole, sprzyjają nawiązywaniu lepszych relacji, co przekłada się na większą otwartość do podejmowania pracy zespołowej i lepszą komunikację, a także, w znacznym stopniu, na efektywność pracy, a tym samym większe przychody pracodawcy.

Duży wpływ na realizację zamierzonych celów ma włączenie do takich spotkań członków rodzin pracowników. Możliwość wzięcia przez nich udziału w wydarzeniu firmowym korzystnie wpływa na integrację z firmą - ważne staje się przedstawienie rodzinie miejsca pracy i współpracowników. Taka formuła imprezy przyczynia się także do lepszego poznania się z resztą zespołu - możliwość wzajemnego poznania swoich rodzin pogłębia związki z pracownikami i ułatwia nawiązanie lep-szego kontaktu. Ma to duży wpływ na budowanie silniejszego związku pracownika z miejscem za-trudnienia, co korzystnie wpływa na efektywność pracownika i jego wyniki. Korzystnie przekłada się także na stałość zatrudnienia, co w pewnym stopniu chroni pracodawcę przed utratą wykwalifi-kowanego zespołu. Wszystko to przynosi liczne korzyści pracodawcy i wpływa, zwłaszcza w dłuż-szej perspektywie, na powiększenie jego przychodów. Innymi słowy, możliwość pojawienia się na imprezie integracyjnej członków rodzin pracowników wpływa na maksymalizację korzyści, a to czyni poniesienie takiego kosztu przez Spółkę racjonalnie uzasadnionym.

Należy zauważyć, że takie stanowisko zostało uznane za słuszne przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przywołanej wyżej interpretacji z 31 marca 2015 r., IBPBI/2/423-1570/14/AP oraz przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 25 listopada 2013 r., ITPB3/423-406/13/PST.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospo-darczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowa-nie źródła przychodów.

Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumen-towane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przycho-dów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyska-nia przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokry-ty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podat-nika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatniko-wi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzy-skania przychodów, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przycho-du musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powsta-nie lub zwiększenie tego przychodu. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wy-kazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wów-czas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Kosztami podatkowymi są m.in. tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki pono-szone na rzecz pracowników w celu ich integracji np. w postaci organizacji dla nich spotkań inte-gracyjnych (okolicznościowych). Są one bowiem związane z prowadzoną przez podatnika działal-nością, mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie efektywności ich pracy. „Kosztami pracowniczymi” mogą być także wydatki na organizację imprezy integracyjnej dla członków rodzin pracowników. Świad-czenie to bowiem związane jest ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą (gdyby nie ten stosunek członkowie rodziny nie uczestniczyliby w spotkaniu).

W każdej sytuacji jednakże trzeba sprawdzić, jaki jest cel takiego spotkania. W przypadku, jeżeli wydatki poniesione zostały na zorganizowanie spotkania integracyjnego mającego na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników z firmą, bu-dowanie zespołu, poprawy atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy a przez to zwiększenie przychodów osiąga-nych przez podatnika, to wówczas spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 updop i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych. Jeśli jednak spotkanie nie służy takiemu celowi, a przebywanie pracowników ze sobą czy konsumpcja są celem samym w sobie , to w takim przy-padku nie można uznać, że wydatki poniesione na organizację imprezy mają związek z przycho-dem, wobec czego nie stanowią one kosztu uzyskania przychodów.

W tym miejscu należy podkreślić, że to obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewentualną ko-rzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wy-kazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 updop. Zaznaczyć należy, że to organ podatkowy dokonuje analizy za-kwalifikowanych przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów wydatków, w oparciu o zgromadzony przez tychże podatników materiał dowodowy. Dowody powinny potwierdzać wystą-pienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy kosztami a przychodami Spółki.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka dba o odpowiednią atmos-ferę i zadowolenie pracowników, co przekłada się na dobre wypełnianie przez nich obowiązków pracowniczych, a w rezultacie ma także związek z przychodami Wnioskodawcy. Aktualnie Spółka rozważa możliwość zorganizowania imprez integracyjnych dla pracowników, których celem byłaby integracja załogi i silniejsze związanie ich z pracodawcą, wpływające pozytywnie na efektywność wykonywanej pracy. Pracownicy nie ponosiliby kosztów związanych z udziałem w wydarzeniu i mieliby możliwość pojawienia się na imprezie wraz z rodzinami. Spółka zapewniłaby wyżywienie, na imprezie mogłyby też być organizowane różnego rodzaju konkursy, gry i zabawy.

Organizacja wydarzenia byłaby nastawiona na integrację pracowników oraz członków ich rodzin i możliwość lepszego poznania się. Ważny byłby także aspekt motywacyjny - zachęcenie do wspól-nej pracy, zwłaszcza pracy zespołowej, pogłębienie więzi z firmą oraz poprawa relacji między pra-cownikami.

Możliwość uczestniczenia w imprezie byłaby ściśle związana ze stosunkiem pracy łączącym pra-cownika z pracodawcą. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i ich rodzin. Gdyby nie ten stosunek pracy, ani pracownik, ani członkowie rodziny nie mieliby prawa uczestniczenia w imprezie.

Wnioskodawca zaznacza, że planowana impreza nie byłaby finansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a formuła imprezy dodatkowo wskazywałaby, że wydatki ponie-sione na jej organizację nie stanowią działalności socjalnej, o której mowa w ustawie o zakłado-wym funduszu świadczeń socjalnych (które nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT).

Odnosząc powyższe uwarunkowania prawne do przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zda-rzenia przyszłego stwierdzić należy, że sfinansowane wydatki na organizację imprez integracyjnych w części przypadającej zarówno dla jej pracowników, jak i członków ich rodzin mogą w całości stanowić koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 updop.

Reasumując, stanowisko Spółki w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przycho-dów wydatków poniesionych na organizację imprez integracyjnych w części przypadającej zarówno na pracowników jak i członków ich rodzin jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podat-kowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Są-du Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzed-nim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-nymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch eg-zemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi orga-nu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.