IBPB-1-2/4510-168/15/AnK | Interpretacja indywidualna

Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników i ich rodzin w dacie ich poniesienia.
IBPB-1-2/4510-168/15/AnKinterpretacja indywidualna
 1. impreza integracyjna
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. moment
 4. napoje
 5. posiłki
 6. wydatki na rzecz pracowników
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 2 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 5 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników i ich rodzin w dacie ich poniesienia –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników i ich rodzin w dacie ich poniesienia.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka organizuje dla swoich pracowników imprezy integracyjne np. jubileuszowe (100 lecie firmy) w formie pikników/festynów pracowniczych. Celem pikniku/festynu jest integracja pracowników, umocnienie ich więzi z pracodawcą polepszenie komunikacji w firmie i wzrost motywacji, a w efekcie zwiększenie wydajności pracy. Impreza ma charakter zamknięty i jest skierowana do pracowników i ich rodzin. Pracownik ma prawo wprowadzić na festyn osobę towarzyszącą oraz dzieci do 18 lat. Wstęp na festyn odbywa się na podstawie przepustki pracowniczej oraz zaproszeń. Przed piknikiem pracownik otrzymuje „zaproszenie”, które może wymieniać na dostępne w trakcie imprezy posiłki, napoje, piwo. Ponadto dla wszystkich uczestników pikniku organizowane są konkursy i zabawy. Uczestnictwo pracowników w imprezie nie jest obowiązkowe oraz nie wiąże się z powstaniem po ich stronie dodatkowych kosztów, tj. udział pracownika w imprezie jest bezpłatny, wszystkie koszty związane z organizacją imprezy pokrywa Spółka. Organizacja imprezy jest zlecana podmiotowi zewnętrznemu, który w ramach kompleksowej usługi zorganizowania festynu i obsługi technicznej zapewnia organizację części artystyczno-rozrywkowej oraz catering. Zakup usług jest udokumentowany fakturami VAT i sfinansowany ze środków obrotowych firmy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników i ich rodzin w dacie poniesienia tego wydatku...

Zdaniem Spółki, wszystkie wydatki na zorganizowanie imprezy integracyjnej będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia. Wydatki te spełniają bowiem przesłankę związku z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 1, a jednocześnie nie mieszczą się w katalogu pozycji wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

 • został poniesiony przez podatnika,
 • jest definitywny, a więc bezzwrotny,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 15 ustawy o CIT, wydatki poniesione w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów są kosztami uzyskania przychodów. W przedstawionym stanie faktycznym, nie ulega wątpliwości, iż poniesione koszty dokumentujące organizację festynu oraz obsługę techniczną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jako że wpływają one na poprawę atmosfery pracy oraz stosunków między pracownikami. Spotkania takie służą budowaniu motywacji do pracy u pracowników i w ten sposób mogą wpływać na jej efektywność, co uzasadnia zaliczenie przeznaczanych na taki cel środków jako kosztów uzyskania przychodów.

Celem zorganizowania imprezy integracyjnej, była poprawa komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników, budowanie zespołu, poprawy atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy, a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez Spółkę. Spotkania te mają na celu przede wszystkim lepsze poznanie i zintegrowanie pracowników, a także zmotywowanie ich do dalszej pracy oraz podtrzymanie poczucia zadowolenia z pracy w Spółce.

Reasumując, wszystkie wydatki (opisane w stanie faktycznym wniosku) związane z organizacją imprezy integracyjnej zarówno w części przypadającej na pracowników, jak i osoby towarzyszące im w tej uroczystości, można uznać za koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Spotkanie miało charakter motywacyjno-integracyjny a nie konsumpcję lub przebywanie w swojej obecności jako cel sam w sobie. Poniesione przez Spółkę, wydatki na zorganizowanie takiej imprezy okolicznościowej mają więc znamiona kosztów pośrednich, nie wskazanych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, i dlatego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia tego wydatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: ”updop”) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z osiągniętymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznawanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik);
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona;
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów;
 • został właściwie udokumentowany;
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów, zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągniecia przychodów, nawet wówczas gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Kosztami podatkowymi są m.in. tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji np. w postaci organizacji dla nich spotkań integracyjnych (okolicznościowych). Są one bowiem związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, mają na celu poprawę atmosfery pracy. „Kosztami pracowniczymi” mogą być także wydatki na organizację imprezy integracyjnej dla członków rodzin pracowników. Świadczenie to bowiem związane jest ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą (gdyby nie ten stosunek członkowie rodziny nie uczestniczyliby w spotkaniu).

W każdej sytuacji jednakże trzeba stwierdzić, jaki jest cel takiego spotkania. W przypadku, jeżeli wydatki poniesione zostały na zorganizowanie spotkania integracyjnego mającego na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawy atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji pomiędzy pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy a poprzez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to wówczas spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych.

W myśl art. 9 ust. 1 updop podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości podatku za rok podatkowy.

W tym miejscu należy podkreślić, że to obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wskazanie w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 updop. Zaznaczyć należy, że organ podatkowy dokonuje analizy zakwalifikowanych przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów w oparciu o zgromadzony przez tychże podatników materiał dowodowy. Dowody powinny potwierdzać wystąpienie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy kosztami a przychodami Spółki.

Stosownie do regulacji zawartej w art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Wobec braku legalnej definicji pojęcia „reprezentacji”, za celowe należy uznać odwołanie się do wykładni językowej tego pojęcia. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego, reprezentacja oznacza „okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną” (Uniwersalny Słownik Języka Polskiego pod redakcją prof. Stanisława Dubisza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007).

W rozpatrywanym przypadku nie znajduje zastosowania wprost art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, jednak stanowi on wskazówkę interpretacyjną dla prawidłowej wykładni art. 15 ust. 1 updop. (Wyrok NSA z 16 października 2013 r., sygn.. akt II FSK 2908/12).

Nadmienić należy, że w myśl art. 16 ust 1 pkt 45 updop, nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Tak więc wydatki na organizację imprezy dla pracowników mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, muszą być sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy, z nie z funduszu socjalnego.

Dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, podatnik powinien rozpoznać rodzaj powiązania kosztów z przychodami. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania koszty podatkowe można podzielić na:

 • Bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód). Zgodnie z ugruntowanym poglądem, kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. Klasycznym przykładem bezpośredniego związku kosztów z przychodami jest relacja, w jakiej pozostają wydatki na nabycie lub wytworzenie jednostki towaru i przychód ze zbycia tej jednostki towaru.
 • Inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione, jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie). „Pośrednie” koszty uzyskania przychodów to takie wydatki, które nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przysporzeniami podatnika – brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód. Do tego rodzaju kosztów zalicza się m.in. koszty ogólnego zarządu, koszty administracyjne, wydatki na utrzymanie obiektów, obsługę prawną, ubezpieczenia, świadczenia na rzecz pracowników, koszty promocji i reklamy.

Natomiast moment potrącalności kosztów został przez ustawodawcę uregulowany w art. 15 ust. 4–4e updop. Przepisy art. 15 ust. 4-4e updop zawierają odrębne zasady, dotyczące ustalania momentu rozpoznania danego kosztu, kwalifikowanego jako koszt uzyskania przychodu. Są nimi m.in.:

 • zasada dotycząca kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami – zgodnie z art. 15 ust. 4 updop koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c;
 • zasada dotycząca kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami – art. 15 ust. 4d updop stanowi, że są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika że Spółka organizuje dla swoich pracowników i ich rodzin imprezy integracyjne, w formie pikników/festynów, których celem jest integracja pracowników, umocnienie więzi z pracodawcą, polepszenie komunikacji, wzrost motywacji a w efekcie zwiększenie wydajności pracy. W trakcie imprezy dla pracowników i ich rodzin dostępne są posiłki, napoje, piwo oraz organizowane są konkursy i zabawy. Udział pracownika i jego rodziny w imprezie jest bezpłatny i nie jest obowiązkowy. Organizacja imprezy jest zlecana podmiotowi zewnętrznemu, który w ramach kompleksowej usługi zapewnia: organizację imprezy, obsługę techniczną, organizację części artystyczno-rozrywkowej oraz catering. Zakup usług jest sfinansowany ze środków obrotowych firmy.

W związku z powyższym należy stwierdzić że Spółka organizując dla pracowników i ich rodzin ww. imprezę za cel przyjmuje sobie zintegrowanie pracowników z firmą i ze sobą nawzajem, polepszenie komunikacji, wzrost motywacji a przez to zwiększenie wydajności pracy. Udział w imprezie rodzin pracowników należy uznać za dodatkowy aspekt służący integracji. Fakt przyjścia na imprezę integracyjną z rodziną wskazuje na chęć poszerzania więzi pracownika z firmą co przekłada się na lepszą efektywność w pracy i na zwiększenie przychodów osiąganych przez Spółkę. Argumentacja Spółki wykazuje zatem związek przyczynowo - skutkowy poniesionych wydatków z przychodami.

Natomiast wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zakup alkoholu (piwa) mogą stanowić koszty uzyskania przychodu o ile nie jest to niezgodne z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.), w której ustawodawca wyraźnie zauważył, że zabrania się sprzedaży, podawania, i spożywania napojów alkoholowych na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników. Ww. ustawa nie jest zaliczana do prawa podatkowego zdefiniowanego w art. 3 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej, a zatem tut. Organ nie jest zobowiązany ani uprawniony do jej interpretacji.

Jak zostało wykazane powyżej, nie ma bezpośredniego związku ww. wydatków z uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami. W związku z tym przedmiotowe wydatki jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami powinny być rozpatrywane dla celów podatkowych jednorazowo w momencie ich poniesienia.

Przy czym za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, stosownie do art. 15 ust. 4e updop, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Reasumując, wydatki Spółki poniesione na organizację imprezy integracyjnej obejmujące: obsługę techniczną, organizację części artystyczno-rozrywkowej, catering w tym posiłki i napoje, które są udostępniane pracownikom i ich rodzinom nieodpłatnie a sfinansowane przez firmę z jej środków obrotowych - mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia tego wydatku.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników i ich rodzin w dacie ich poniesienia jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.