IBPB-1-2/4510-16/16/KP | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku uregulowania przez Wnioskodawcę, po dniu połączenia ze Spółką Przejmowaną, zobowiązań Spółki Przejmowanej wyłączonych z jej kosztów uzyskania przychodów przed dniem połączenia na podstawie art. 15b ustawy o CIT, Wnioskodawca będzie uprawniony do ujęcia tych zobowiązań w swoich kosztach uzyskania przychodów
IBPB-1-2/4510-16/16/KPinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. następstwo prawne
  3. połączenie
  4. przejęcie spółki
  5. spółki
  6. zatory płatnicze
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 19 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 5 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku uregulowania przez Wnioskodawcę, po dniu połączenia ze Spółką Przejmowaną, zobowiązań Spółki Przejmowanej wyłączonych z jej kosztów uzyskania przychodów przed dniem połączenia na podstawie art. 15b ustawy o CIT, Wnioskodawca będzie uprawniony do ujęcia tych zobowiązań w swoich kosztach uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2016 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku uregulowania przez Wnioskodawcę, po dniu połączenia ze Spółką Przejmowaną, zobowiązań Spółki Przejmowanej wyłączonych z jej kosztów uzyskania przychodów przed dniem połączenia na podstawie art. 15b ustawy o CIT, Wnioskodawca będzie uprawniony do ujęcia tych zobowiązań w swoich kosztach uzyskania przychodów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”), posiada 100% akcji w kapitale zakładowym innej spółki akcyjnej mającej siedzibę na terytorium Polski (dalej: „Spółka Przejmowana”).

Wnioskodawca planuje połączyć się ze Spółką Przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 515 § 1 ustawy z dnia 15 września 2015 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Wnioskodawcę (tzw. łączenie się przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki. Zakłada się, że połączenie spółek nastąpi po 31 grudnia 2015 r. Na dzień przeprowadzenia połączenia Spółka Przejmowana będzie posiadała zobowiązania, które najpierw zostały zaliczone przez nią do kosztów uzyskania przychodów, a następnie, przed dniem wskazanego wyżej połączenia, wyłączone z tych kosztów na podstawie art. 15b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014 r, poz. 851 ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”). Po połączeniu ze Spółką Przejmowaną, Wnioskodawca zamierza uregulować ww. zobowiązania Spółki Przejmowanej. Wnioskodawca podkreśla przy tym, że przedmiotowe zobowiązania mogłyby zostać uznane za koszty uzyskania przychodów Spółki Przejmowanej, gdyby nie została on przejęta przez Spółkę, tj. spełniają one wymogi do uznania je za koszty uzyskania przychodów, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku uregulowania przez Wnioskodawcę, po dniu połączenia ze Spółką Przejmowaną, zobowiązań Spółki Przejmowanej wyłączonych z jej kosztów uzyskania przychodów przed dniem połączenia na podstawie art. 15b ustawy o CIT, Wnioskodawca będzie uprawniony do ujęcia tych zobowiązań w swoich kosztach uzyskania przychodów...

W opinii Wnioskodawcy, z chwilą uregulowania przedmiotowych zobowiązań, Spółka będzie miała prawo do zaliczenia ich wartości do swoich kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 492 § 1 pkt 1 KSH połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Połączenie takie może być przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego (art. 515 § 1 KSH). Spółka przejmowana zostaje rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru (art. 493 § 1 KSH). Natomiast połączenie następuje z dniem jego wpisania do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek w postaci wykreślenia spółki przejmowanej (art. 493 § 2 KSH). Jednocześnie spółka przejmująca wstępuje, z dniem połączenia, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (art. 494 § 1 KSH).

Z kolei z punktu widzenia analizy skutków podatkowych połączenia, istotne znaczenie ma przepis art. 93 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa stanowiący, że osoba prawna łącząca się przez przejęcie innej osoby prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Przepis ten reguluje tzw. sukcesję praw i obowiązków w prawie podatkowym. Innymi słowy, spółka przejmująca inną spółkę (połączenie przez przejęcie) wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przejmowanego podmiotu. W ocenie Wnioskodawcy oznacza to, że w analizowanym przypadku, w momencie połączenia, Spółka wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej wynikające z przepisów podatkowych. Przejęcie uprawnień i obowiązków przez Wnioskodawcę ma na celu umożliwienie mu kontynuacji rozliczeń w sposób neutralny podatkowo. Jak bowiem wskazuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych istota sukcesji uniwersalnej polega na tym, że podmiot będący sukcesorem wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których stroną był podmiot przejmowany, ze skutkiem tak jak by to sukcesor od początku był stroną tych stosunków prawnych (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 października 2014 r. sygn. akt II FSK 2516/12).

Zgodnie natomiast z art. 15b ust. 1 ustawy o CIT, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z ww. dokumentów, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie (art. 15b ust. 2 ustawy o CIT). Jeżeli natomiast po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa powyżej, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia (art. 15b ust. 4 ustawy o CIT).

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie podkreślić, że z dniem 1 stycznia 2016 r. wskazany wyżej przepis art. 15b ustawy o CIT zostanie uchylony, co wynika z art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r., poz. 1197, dalej: „ustawa zmieniająca”). Niemniej jednak w ustawie zmieniającej zawarty został przepis przejściowy, który odnosi się do tych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej dokonali, na podstawie art. 15b ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r., zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (albo zwiększenia przychodów) - w tym wypadku, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy zmieniającej, zastosować należy przepisy art. 15b ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, w zakresie możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.

W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego wskazano, że na dzień dokonania połączenia Spółka Przejmowana będzie posiadała zobowiązania, które najpierw zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki Przejmowanej, a następnie, przed dniem wskazanego wyżej połączenia, wyłączone z tych kosztów na podstawie art. 15b ustawy o CIT. Jednocześnie, już po połączeniu ze Spółką Przejmowaną, Wnioskodawca zamierza uregulować ww. zobowiązania Spółki Przejmowanej. Wnioskodawca podkreśla przy tym, że przedmiotowe zobowiązana mogłyby zostać uznane za koszty uzyskania przychodów Spółki Przejmowanej, gdyby nie została ona przejęta przez Spółkę, tj. spełniają one wymogi do uznania je za koszty uzyskania przychodów, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

W świetle powyższego, w opinii Wnioskodawcy, Spółka jako sukcesor praw i obowiązków Spółki Przejmowanej, z chwilą uregulowania - po dniu połączenia ze Spółką Przejmowaną - zobowiązań Spółki Przejmowanej wyłączonych z jej kosztów uzyskania przychodów przed dniem połączenia na podstawie art. 15b ustawy o CIT, będzie miała prawo do zaliczenia ich wartości do swoich kosztów uzyskania przychodów. Prawo to powstanie także wówczas, gdy do uregulowania przedmiotowych zobowiązań dojdzie już w 2016 r., co wynika z art. 5 ust. 2 ustawy zmieniającej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-000 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.