IBPB-1-2/4510-147/16/BD | Interpretacja indywidualna

Czy w razie sprzedaży przez Spółkę udziałów w Spółkach CP kosztem uzyskania przychodów dla Spółki będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę w ramach uprzedniej transakcji wymiany udziałów?
IBPB-1-2/4510-147/16/BDinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. sprzedaż udziałów
 3. wartość nominalna
 4. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 4 lutego 2016 r.), uzupełnionym 29 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów przy odpłatnym zbyciu udziałów nabytych przez Spółkę w ramach transakcji wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów przy odpłatnym zbyciu udziałów nabytych przez Spółkę w ramach transakcji wymiany udziałów. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 16 marca 2016 r., wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 29 marca 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest jedynym udziałowcem w dwóch spółkach kapitałowych (Spółka X z o.o. i Spółka Y z o.o.) zajmujących się usługami cash procesingu (dalej: „Spółki CP”).

W przyszłości Wnioskodawca planuje zawiązanie nowej spółki w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) oraz wniesienie do niej posiadanych udziałów w Spółkach CP w ramach tzw. wymiany udziałów, uregulowanej przez art. 12 ust. 4d ustawy o CIT. Planowana nazwa Spółki to Sp. z o.o., a przewidywany adres spółki jest taki sam, jak adres Wnioskodawcy.

W zamian za udziały w Spółkach CP, Spółka wyda Wnioskodawcy swoje udziały. Wartość nominalna udziałów objętych przez Wnioskodawcę w kapitale Spółki będzie odpowiadać wartości rynkowej otrzymanych przez Spółkę udziałów w Spółkach CP. W wyniku wymiany udziałów cała wartość rynkowa udziałów w Spółkach CP zostanie wniesiona na kapitał zakładowy Spółki. W rezultacie, Spółka stanie się jedynym udziałowcem w Spółkach CP. Wnioskodawca i Spółka nie przewidują dopłat w gotówce w związku z planowaną wymianą udziałów.

Opisana powyżej transakcja będzie stanowiła wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy CIT, w ramach której Spółka otrzyma udziały w Spółkach CP w zamian za wydanie własnych udziałów, wyemitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż spełnione zostaną następujące warunki:

 1. podmioty, które będą brały udział w wymianie udziałów, tj. Spółka, Wnioskodawca i Spółki CP, będą podlegały w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. w wyniku dokonanej transakcji Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółkach CP (stanie się jedynym udziałowcem);
 3. w wyniku dokonanej transakcji Spółka wyda Wnioskodawcy własne udziały wyemitowane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego (nie będzie miała miejsca częściowa zapłata w gotówce).

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości, po przeprowadzeniu transakcji wymiany udziałów, Spółka dokona zbycia, na rzecz podmiotu trzeciego, udziałów nabytych w Spółkach CP wskutek opisanej powyżej transakcji wymiany udziałów.

W ocenie Wnioskodawcy, spełnia on definicje „zainteresowanego” w rozumieniu art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, jako podmiotu mającego interes prawny w uzyskaniu interpretacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w razie sprzedaży przez Spółkę udziałów w Spółkach CP kosztem uzyskania przychodów dla Spółki będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę w ramach uprzedniej transakcji wymiany udziałów...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w razie sprzedaży przez Spółkę udziałów w Spółkach CP kosztem uzyskania przychodów dla Spółki będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę w ramach uprzedniej transakcji wymiany udziałów.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym kosztami uzyskania przychodów nie mogą być koszty enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 16 ust. l pkt 8e ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; jednakże koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) nabytych w wyniku wymiany udziałów stanowią wydatki poniesione przez spółkę nabywającą w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały (akcje) są nabywane, powiększone o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT.

W tym miejscu Wnioskodawca podkreśla, że jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, planowane przez Spółkę nabycie udziałów w Spółkach CP dokonane zostanie w drodze transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT.

W związku z powyższym, w sytuacji sprzedaży udziałów w Spółkach CP przez Spółkę, zastosowanie znajdzie przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT. Zgodnie z literalną wykładnią tego przepisu koszt uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów powinien zostać ustalony w oparciu o wartość nominalną udziałów wydanych Wnioskodawcy przez Spółkę w zamian za udziały w Spółkach CP.

Wnioskodawca zaznacza, że w przypadku ewentualnego zbycia udziałów w Spółkach CP, efektem będzie uzyskanie z tego tytułu przychodów, dlatego koszty poniesione z tego tytułu, ustalone zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, mieścić się będą w ogólnej definicji kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że w art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT wprost wskazano jakie koszty stanowią koszty z tytułu sprzedaży udziałów nabytych w drodze wymiany oraz że koszty te powstają z chwilą sprzedaży tychże udziałów. W związku z czym z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT bezsprzeczne wynika, że koszty te nie stanowią wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje swoje potwierdzenie w wydanych przez organy podatkowe interpretacjach indywidualnych. Przykładowo:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 października 2015 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-248/15/MO): „(...) z wykładni literalnej powołanego powyżej art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy CIT wynika wprost, że za koszty, poniesione przez Spółkę w celu nabycia udziałów SP2 w drodze wymiany udziałów, winna być uznana kwota odpowiadająca wartości nominalnej udziałów wyemitowanych przez Spółkę w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, a następnie wydanych Udziałowcom. Zatem w przypadku odpłatnego zbycia, w przyszłości przez Spółkę udziałów w SP2 nabytych w drodze wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodu będzie stanowiła wartość nominalna udziałów własnych Spółki, wydanych Udziałowcowi w zamian za aport do Spółki jego udziałów w SP2”.
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 września 2015 r. (sygn. ILPB4/4510-1-307/15-4/ŁM): „(...) z wykładni literalnej powołanego powyżej art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT wynika wprost, że za koszty (wydatki) poniesione przez Spółkę w celu nabycia Udziałów w Spółce Kapitałowej, w drodze wymiany udziałów, winna być uznana kwota odpowiadająca wartości nominalnej udziałów wyemitowanych przez Spółkę w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, a następnie wydanych Wspólnikom. Zatem w przypadku ewentualnego odpłatnego zbycia w przyszłości przez Spółkę Udziałów w Spółce Kapitałowej, nabytych w drodze wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodu takiego zbycia będzie stanowiła wartość nominalna udziałów własnych Spółki wydanych Wspólnikom w zamian za aport do Spółki posiadanych przez nich Udziałów w Spółce Kapitałowej”.

Reasumując, w oparciu o regulację art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów z tytułu zbycia przez Spółkę udziałów w Spółkach CP, będzie nominalna wartość udziałów w kapitale Spółki wydanych do Wnioskodawcy w związku z transakcją wymiany udziałów. Natomiast dochód osiągnięty z tytułu zbycia udziałów stanowić będzie różnica pomiędzy kwotą należnego za sprzedawane udziały wynagrodzenia, a kosztami uzyskania przychodów z tego tytułu, ustalonymi w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych przez Spółkę Wnioskodawcy w zamian za udziały w Spółkach CP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów nabytych w drodze wymiany udziałów. Taka kwestia prawna została przedstawiona tut. Organowi do zinterpretowania, czemu dano wyraz w treści sformułowanego pytania oraz uzupełnieniu wniosku.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z powyższymi uregulowaniami Spółka dla celów podatkowych ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie.

Zatem, aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

 • wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Powyższy przepis stanowi, że jeżeli spółka nabywająca w następstwie wymiany udziałów udziały drugiej spółki, będzie zbywać nabyte w ten sposób udziały, to do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia zaliczyć będzie mogła równowartość nominalnej wartości wydanych w ramach wymiany własnych udziałów, powiększoną o ewentualną dodatkową zapłatę w gotówce.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest jedynym udziałowcem w dwóch spółkach kapitałowych. W przyszłości planuje zawiązanie nowej spółki, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wniesienie do niej posiadanych udziałów w ww. Spółkach. Transakcja ta, stosowanie do art. 12 ust. 4d ustawy o CIT będzie stanowiła wymianę udziałów. W zamian za udziały w Spółkach CP, Spółka wyda Wnioskodawcy udziały własne. Przedstawiona transakcja wymiany udziałów skutkować będzie podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i w rezultacie stanie się ona jedynym udziałowcem w Spółkach CP. Ponadto Wnioskodawca i Spółka nie przewidują dopłat w gotówce w związku z planowaną transakcją wymiany udziałów. Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości Spółka może dokonać odpłatnego zbycia na rzecz podmiotu trzeciego, udziałów nabytych w Spółkach CP w drodze transakcji wymiany udziałów.

Odnosząc powyższe do powołanych przepisów, należy stwierdzić, że w przypadku sprzedaży udziałów Spółek CP, otrzymanych wcześniej w wyniku transakcji wymiany udziałów, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej udziałów własnych wydanych w zamian za otrzymane udziały Spółek CP.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.