IBPB-1-2/4510-142/15/KP | Interpretacja indywidualna

Ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów objętych w ramach transakcji wymiany udziałów
IBPB-1-2/4510-142/15/KPinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. wymiana udziałów
  3. zbycie udziału
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 27 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z 16 czerwca 2015 r., (data wpływu do tut. Biura 18 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów objętych w ramach transakcji wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów objętych w ramach transakcji wymiany udziałów. Wniosek uzupełniono pismem z 16 czerwca 2015 r., (data wpływu do tut. Biura 18 czerwca 2015 r.).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającą obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wspólnikami Wnioskodawcy są w chwili obecnej trzy osoby fizyczne. Prawdopodobnie w przyszłości wspólnicy Wnioskodawcy staną się udziałowcami innej spółki z graniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej (dalej: „Spółka Zależna”). Wspólnicy Wnioskodawcy nie wykluczają, że w przyszłości niektórzy z nich dokonają wniesienia udziałów w Spółce Zależnej do Spółki, w wyniku czego Wnioskodawca stanie się wspólnikiem Spółki Zależnej.

Wnioskodawca zostanie wspólnikiem Spółki Zależnej w wyniku transakcji wymiany udziałów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, która to transakcja wymiany udziałów będzie polegała na tym, że Wnioskodawca nabędzie od dwóch Wspólników Spółki Zależnej posiadane przez nich udziały (reprezentujące odpowiednio około 68% oraz 25,2% oraz łącznie około 93,2% wartości kapitału zakładowego Spółki Zależnej), natomiast wspólnicy Spółki Zależnej w zamian otrzymają nowe udziały Wnioskodawcy, wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy.

Przedmiotowa transakcja będzie przeprowadzona w następstwie podjęcia przez wspólników Wnioskodawcy jednomyślnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Wnioskodawcy oraz o pokryciu wyemitowanych udziałów w drodze wniesienia przez wspólników Spółki Zależnej aportu w postaci udziałów Spółki Zależnej. W wyniku opisanej transakcji dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy i wniesienia aportem udziałów Spółki Zależnej, Wnioskodawca uzyska ok. 93,2% udziału w kapitale zakładowym Spółki Zależnej, oraz bezwzględną większość praw głosu w Spółce Zależnej. W zamian za aport w postaci udziałów Spółki Zależnej, jej dotychczasowi wspólnicy obejmą nowe udziały w kapitale, zakładowym Wnioskodawcy, których nominalna wartość będzie odpowiadała rynkowej wartości udziałów Spółki Zależnej będących przedmiotem aportu. Tym samym wartość rynkowa aportu w postaci udziałów Spółki Zależnej zostanie w całości przeznaczona na kapitał zakładowy spółki będącej Wnioskodawcą (nie powstanie nadwyżka wartości aportu ponad wartość podwyższonego kapitału zakładowego, tzw. agio).

Wnioskodawca nie wyklucza, że po realizacji wymiany udziałów opisanej powyżej, może zdecydować się zbyć na rzecz podmiotu trzeciego całość bądź cześć udziałów Spółki Zależnej. W uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego dokonanym za pismem z 16 czerwca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że transakcja wymiany udziałów może zostać przeprowadzona także w inny sposób niż ten opisany szczegółowo we wniosku z 22 maja 2015 r..

W szczególności wniesienia tytułem wkładu niepieniężnego udziałów w Spółce Zależnej dokonać mogą wszyscy lub niektórzy ze wspólników Wnioskodawcy, a także wspólnicy Spółki Zależnej niebędący jednocześnie wspólnikami Wnioskodawcy.

W wyniku wniesienia do spółki będącej Wnioskodawcą udziałów w Spółce Zależnej Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Zależnej, odpowiadającą 93,2% udziału w kapitale zakładowym Spółki Zależnej, lub odpowiadającą innemu procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym Spółki Zależnej - w każdym razie pozwalającą jednak Wnioskodawcy na dysponowanie bezwzględną większością praw głosu w Spółce Zależnej.

Wniesienia udziałów Spółki Zależnej do spółki będącej Wnioskodawcą dokonać mogą wspólnicy Wnioskodawcy oraz inne osoby będące wspólnikami Spółki Zależnej jednocześnie (w tym samym dniu), lub osobno, w krótkich odstępach czasu (nieprzekraczających 6 miesięcy). W takim wypadku jako pierwszy ze wspólników Spółki Zależnej transakcji wniesienia udziałów w tej spółce do Wnioskodawcy dokonałby wspólnik posiadający samodzielnie udziały w Spółce Zależnej uprawniające go do dysponowania bezwzględną większością praw głosu w Spółce Zależnej.

Podsumowując - opisana we wniosku z dnia 22 maja 2015 r. przyszła transakcja wniesienia udziałów w Spółce Zależnej do Wnioskodawcy może przybrać nieco inny kształt niż pierwotnie opisany we wniosku, niemniej jednak w każdym wypadku spełniać będzie przesłanki uznania jej za wymianę udziałów w rozumieniu aktualnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zależnej, otrzymanych w formie aportu od jej wspólników w ramach tzw. wymiany udziałów opisanej w stanie faktycznym (powinno być zdarzeniu przyszłym), kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie, na moment sprzedaży tych udziałów, kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy objętych przez wspólników Spółki Zależnej w zamian za aport ...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku ewentualnej sprzedaży przez niego całości bądź części udziałów Spółki Zależnej, otrzymanych w formie aportu, kosztem uzyskania przychodów na moment sprzedaży udziałów Spółki Zależnej, będzie dla Wnioskodawcy kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy objętych przez wspólników Spółki Zależnej w zamian za aport w postaci udziałów tejże spółki.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

W przypadku wniesienia przez wspólników Spółki Zależnej aportem udziałów tej spółki do Wnioskodawcy będzie miała miejsce wymiana udziałów, o której mowa w zacytowanym przepisie, uregulowana w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynikać to będzie z faktu, że wszystkie warunki, o których mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wymiany udziałów, będą spełnione w planowanej transakcji.

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku ewentualnego zbycia przez niego w całości bądź części udziałów Spółki Zależnej, otrzymanych w formie aportu w następstwie planowanej operacji wymiany udziałów, w dacie sprzedaży udziałów Spółki Zależnej, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów równowartość nominalnej wartości własnych udziałów wydanych dotychczasowym wspólnikom Spółki Zależnej w ramach operacji wymiany udziałów.

Prawidłowość takiego stanowiska potwierdzają przykładowo interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena, czy planowana transakcja będzie tzw. transakcją wymiany udziałów; powyższa kwestia stanowi bowiem element zawartego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 updop, pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem a przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Z przepisu art. 15 ust. 1 ustawy wynika zatem, że aby wydatki poczynione przez podatnika można uznać za koszt uzyskania przychodu, muszą być poniesione w sposób celowy. Podatnik więc podejmując decyzję o dokonaniu wydatku, musi być przeświadczony o jego racjonalności, z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności, wydatkowania środków finansowych.

Jednocześnie zauważyć należy, że obowiązkiem podatników, jako odnoszących ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 updop.

W większości przypadków związek z przychodem nie nasuwa żadnych wątpliwości. Są jednak sytuacje, w których ów związek przyczynowy nie jest tak jednoznaczny. Wszystkie te sytuacje należy zatem rozwiązywać według zasad racjonalnego rozumowania, odrębnie w odniesieniu do każdego przypadku. Należy w tym miejscu podkreślić, że koszt uzyskania przychodów jest kosztem działalności gospodarczej, która ze swej istoty zmierza do osiągnięcia przychodów.

Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu.

Zatem, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika,
  • musi być definitywny, a więc bezzwrotny,
  • musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • musi zostać poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • musi zostać właściwie udokumentowany,
  • nie może być kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 updop.

W myśl art. 16 ust 1 pkt 8e updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków po-niesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpo-wiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosz-tem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, dokona odpłatnego zbycia, udziałów w innej spółce kapitałowej, które zostały nabyte w ramach transakcji wymiany udziałów.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów, nabytych wcześniej przez Wnioskodawcę w ramach transakcji wymiany udziałów, Wnioskodawca może pomniejszyć uzyskany przychód o koszty ich nabycia, w wysokości nominalnej wartości udziałów własnych wydanych wspólnikom wnoszą-cym wkład niepieniężny w postaci udziałów innej spółki.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.