IBPB-1-2/4510-10/16/AnK | Interpretacja indywidualna

W zakresie:
ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na wytworzenie swoich wyrobów, przekazywanych nieodpłatnie klientom oraz potencjalnym klientom do przeprowadzenia przez nich testów (prób) lub przekazywanych w ramach reklamy, które nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinny być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów, jako spełniające ogólne przesłanki z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
IBPB-1-2/4510-10/16/AnKinterpretacja indywidualna
 1. akcja promocyjna
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. reklama
 4. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 4 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez Spółkę na wytworzenie swoich wyrobów przekazywanych nieodpłatnie klientom oraz potencjalnym klientom do przeprowadzania przez nich testów lub przekazywanych w ramach reklamy powinny być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez Spółkę na wytworzenie swoich wyrobów przekazywanych nieodpłatnie klientom oraz potencjalnym klientom do przeprowadzania przez nich testów lub przekazywanych w ramach reklamy powinny być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej także: „Spółka”) jest polskim rezydentem podatkowym, czynnym podatnikiem VAT. Jest to Spółka z sektora spożywczego, zajmująca się produkcją i sprzedażą mrożonych produktów spożywczych wysokiej jakości. Działalność Spółki obejmuje produkcję i dystrybucję dwóch podstawowych grup produktów: margaryn i tłuszczy oraz różnorodnych wyrobów piekarniczych takich jak pieczywo (chleby, bagietki, kajzerki, bułki z serem), wyroby amerykańskie (donuty, muffiny), ciastka i przekąski (rogaliki francuskie, ciastka z nadzieniami, strudel z porem i szynką etc.) oraz ciasta (np. sernik, torty, biszkopty, tarty). Jednostką sprzedaży w działalności Wnioskodawcy jest karton produktów. Wnioskodawca chciałby wdrożyć strategię marketingową, która polegałaby na wysyłaniu do klientów próbek towarów. Nie byłoby to związane z konkretną transakcją zakupową. Możliwość przetestowania przez nabywców produktów miałaby na celu promowanie marki oraz zapewnienie wzrostu sprzedaży. Próbki miałyby postać kartonu produktów, zawierającego te same towary, lub kartonu produktów zawierającego różne towary, stanowiącego mix towarów właściwych. W skład kartonu zawierającego te same towary wchodziłoby kilka (5-20) mrożonych produktów piekarniczych tego samego rodzaju, natomiast w skład kartonu zawierającego mix towarów kilka (5-20) mrożonych produktów piekarniczych różnego rodzaju. W skład przekazywanych nieodpłatnie próbek wchodziłyby poszczególne produkty: pieczywo (chleby, bagietki, kajzerki), wyroby amerykańskie (donuty, muffiny), ciastka i przekąski (np. rogaliki francuskie, ciastka z nadzieniami, strudel z porem i szynką) oraz ciasta (np. sernik, torty, biszkopty, tarty).

Wnioskodawca zamierza więc wprowadzić planowaną strategię marketingową celem zwiększenia sprzedaży mrożonych produktów piekarniczych na rynku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na wytworzenie swoich wyrobów, przekazywanych nieodpłatnie klientom oraz potencjalnym klientom do przeprowadzenia przez nich testów (prób) lub przekazywanych w ramach reklamy, które nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinny być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów, jako spełniające ogólne przesłanki z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone na wytworzenie własnych wyrobów, przekazywanych nieodpłatnie klientom oraz potencjalnym klientom do przeprowadzenia przez nich testów (prób) lub przekazywanych w ramach reklamy, powinny być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów, jako spełniające ogólne przesłanki z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm. dalej: „updop”)

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Przepis ten wskazuje więc dwie przesłanki kwalifikacji kosztów podatkowych - pozytywną i negatywną.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem organów podatkowych i sądów administracyjnych, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • wydatek musi zostać poniesiony z własnych zasobów majątkowych podatnika;
 • wydatek musi być definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie zostanie zwrócona podatnikowi w jakikolwiek sposób;
 • wydatek musi, pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
 • wydatek musi zostać poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przez podatnika przychodów;
 • wydatek musi być właściwie udokumentowany;
 • wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Zatem za koszy uzyskania przychodów należy uznać wszelkie wydatki po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, tj. wymienionych w negatywnym katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów o ile pozostają w związku przyczynowo — skutkowym z przychodami. Mowa tu o kosztach bezpośrednio, jaki pośrednio związanych z uzyskiwanym przychodem oraz o kosztach dotyczących całokształtu działalności Spółki, czyli związanych z jej funkcjonowaniem. Nie można bowiem ponoszonym wydatkom, związanym z nieodpłatnym przekazaniem do testów (prób), w ramach reklamy, odmówić bezpośredniego związku z działalnością prowadzoną przez Przedsiębiorstwo oraz generowanym przez Przedsiębiorstwo przychodem. Wydatki te mają bowiem na celu co najmniej utrzymanie lub pożądane zwiększenie sprzedaży produkowanych przez Przedsiębiorstwo wyrobów - mrożonych wyrobów piekarniczych, poprzez zachęcenie klientów (potencjalnych klientów) do ich nabycia.

Przekazanie, o którym mowa powyżej ma na celu:

 • zapoznanie klientów (potencjalnych klientów) z oferowanym przez Przedsiębiorstwo asortymentem mrożonych wyrobów piekarniczych,
 • umożliwienie klientowi (potencjalnemu klientowi) dokonanie oceny czasu pieczenia poszczególnych produktów, smaku czy okresu ważności,
 • zachęcenie klientów (potencjalnych klientów) do zapoznawania się z coraz szerszą ofertą Przedsiębiorstwa,
 • sprawdzenie przez klienta (potencjalnego klienta) parametrów wyróżniających mrożone produkty piekarnicze Przedsiębiorstwa, umożliwiając mu dobór odpowiednich wyrobów do jego wymagań, zwiększając tym samym szanse Przedsiębiorstwa na to, że potencjalny klient będzie docelowo stałym odbiorcą produktów oferowanych przez Przedsiębiorstwo.

W efekcie ponoszone wydatki na wytworzenie, przekazanych nieodpłatnie mrożonych produktów piekarniczych, spełniają ogólne przesłanki z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto w opinii Wnioskodawcy, wydatki te nie podlegają eliminacji z kosztów podatkowych jako wydatki - darowizny i ofiary (na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 updop). Pojęcie oraz regulacje prawne normujące darowiznę jako stosunek cywilnoprawny zawarte są w ustawie Kodeks cywilny, zgodnie z którym darowizna, ogólnie rzecz ujmując, to nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego). Natomiast pojęcie ofiary w potocznym znaczeniu określane jest jako poświęcenie czegoś dla kogoś lub czegoś, wyrzeczenie się czegoś.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku nieodpłatnego przekazania próbek towarów - mrożonych produktów piekarniczych - do testów (prób) nie stanowi ani darowizny ani ofiary, ponieważ nie powoduje przysporzenia korzyści klientowi, który je testuje. Nie jest również darowizną ani ofiarą nieodpłatne przekazanie produktów w ramach reklamy. A zatem z tej przyczyny oraz uwzględniając wcześniej przedstawione uzasadnienie, nie powinno być zakwestionowane zaliczenie wydatków ponoszonych przez Przedsiębiorstwo na wytworzenie wyrobów - mrożonych produktów piekarniczych - następnie nieodpłatnie przekazanych do testów (prób) i w ramach reklamy do kosztów uzyskania przychodów.

Podobne stanowisko zajmują organy podatkowe przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji wydanej w imieniu Ministra Finansów z 5 stycznia 2012 r., Znak: IPTPB3/423-266/11-2/KJ: „Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, należy zatem ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu, w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości. W związku z powyższym kosztami są zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji wydanej w imieniu Ministra Finansów z 8 stycznia 2015 r., Znak: IPPB5/423-1112/14-2/JC, przyjął za słuszne stanowisko Wnioskodawcy, iż: „Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Spółka wychodzi z założenia, że przekazane nieodpłatnie próbki towarów nie mają charakteru reprezentacji lecz reklamy. Opatrzone są logo firmy, posiadają te same cechy co inne sprzedawane produkty”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji wydanej w imieniu Ministra Finansów z 24 stycznia 2015 r. Znak: IPPB5/423-742/10-4/JC, przyjął za słuszne stanowisko Wnioskodawcy, iż: „Na podstawie art. 15 ust. 1 updop, za koszty uzyskania przychodów uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Konsekwentnie, wydatek jest traktowany jako koszt podatkowy jeżeli:
 • ma bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu z działalności gospodarczej, albo
 • ma wpływ na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów,
 • nie znajduje się w katalogu kosztów negatywnych określonych w art. 16 ust. 1 updop.
 • W opinii Spółki, do organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych i reklamowych opisanych w punkcie 1.3. wniosku nie stosuje się ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, zgodnie z którym: nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Wyroby ciastkarskie wydawane są przez Spółkę w ramach akcji promocyjnych i reklamowych, a nie w ramach działań reprezentacyjnych. Degustacja jest formą reklamy wyrobu spożywczego - polega na udostępnieniu jego pewnej ilości w celach konsumpcyjnych, niezależnie od tego, czy odbywa się w danym miejscu i czasie czy na skutek przekazania wyrobu do wypróbowania w innym miejscu i innym czasie (w sytuacji, w której klient otrzymuje pewną ilość wyrobu, np. opakowanie ciastek celem ich późniejszego wypróbowania). Takie działania nie mają charakteru reprezentacyjnego, gdyż celem Spółki nie jest zaprezentowanie okazałości czy wytworności, lecz umożliwienie potencjalnym klientom zaznajomienie się z walorami wyrobów Spółki mając na celu, że klient w przyszłości będzie dokonywał zakupów tych wyrobów. Podobny charakter mają działania Spółki skierowane do pracowników dystrybutorów oraz punktów sprzedaży detalicznej, którym przekazywane są wyroby ciastkarskie celem ich degustacji”.

Ponadto podobne stanowisko zajął także Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 12 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2053/11: „przekazywanie przez zainteresowanego podatnika jego aktualnym i potencjalnym kontrahentom określonych wyrobów czy też towarów handlowych ma na celu zintensyfikowanie i rozszerzenie przychodowej sprzedaży. Jest to więc działanie w celu osiągnięcia, w tym zwiększenia przychodu, a jako takie mieści się w granicach unormowania art. 15 ust. 1 updop. Zasadniczym problemem sprawy jest natomiast kontrowersja, czy koszt tych działań podatnika stanowi koszt jego reprezentacji, a więc podlega wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu - zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop. Na podstawie przywołanego przepisu bowiem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych”.

Podsumowując, wydatki ponoszone na wytworzenie własnych wyrobów, przekazywanych nieodpłatnie klientom oraz potencjalnym klientom do przeprowadzenia przez nich testów (prób) lub przekazywanych w ramach reklamy, które nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zdaniem Wnioskodawcy, powinny być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów, jako spełniające ogólne przesłanki z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.