IBPB-1-1/4511-721/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na studia podyplomowe?
IBPB-1-1/4511-721/15/WRzinterpretacja indywidualna
  1. dokształcanie
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. studia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 3 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na studia podyplomowe - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na studia podyplomowe.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest adwokatem i od 2010 r. prowadzi indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą, w postaci własnej kancelarii prawnej, świadcząc usługi z różnych gałęzi prawa w przedmiocie działalności prawniczej, zarówno na rzecz osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Jednym z zagadnień, jakimi zawodowo się zajmuje są m.in. sprawy z zakresu doradztwa prawnego na rzecz podmiotów z branży budowlanej oraz sporów pomiędzy nimi. W związku z coraz to większą konkurencją na rynku usług prawnych jest to dziedzina, w ramach której zamierza się wyspecjalizować, celem podniesienia jakości swoich usług prawnych oraz pozyskania większej liczby klientów z powyższego sektora gospodarki (w tym również podmiotów realizujących inwestycje w oparciu o zamówienia publiczne), a tym samym zachowania i zwiększenia źródeł jego dochodu. Według danych podawanych przez Urząd Zamówień Publicznych, firmy hiszpańskie (obok niemieckich) są liderami pod względem ilości i wartości kontraktów zdobytych w ramach zamówień publicznych w Polsce w 2014 r. Wartość wygranych przez nich przetargów w ww. roku opiewała na kwotę 4,18 miliardów złotych - z czego większość związana była i jest z inwestycjami z sektora budownictwa (głównie infrastrukturalnego oraz mieszkaniowego). Z uwagi na posiadaną znajomość języka hiszpańskiego na poziomie średniozaawansowanym (potwierdzoną dyplomem wydanym przez Instytut Cervantesa) Wnioskodawca zainteresowany jest tym, aby adresatami jego usług były m.in. ww. hiszpańskie firmy budowlane. Pretendując jednakże do obsługi prawnej firm takiego „kalibru” niezbędnym jest podniesienie kwalifikacji zawodowych. Dążąc do realizacji powyższych planów 7 listopada 2015 r. Wnioskodawca rozpoczął II - semestralne studia podyplomowe na Uczelni, na kierunku „Proces inwestycyjno - budowlany dla prawników”. Zgodnie z opisem zamieszczonym na stronie uczelni przedmiotowe studia przeznaczone są przede wszystkim dla adwokatów i radców prawnych, którzy w ramach swojej praktyki zajmują się obsługą przedsiębiorców budowlanych, bądź prowadzą spory wynikające z umów o roboty budowlane. W ramach programu ww. studiów omawiane są zagadnienia, dotyczące głównie praktycznego zastosowania przepisów prawa w zakresie: lokalizacji inwestycji, umów o roboty budowlane (w tym warunków kontraktów międzynarodowych FIDIC), odpowiedzialności inwestora, wykonawcy, podwykonawcy, konsorcjantów, biznesplanu i wstępnej analizy finansowej inwestycji budowlanej, kosztorysu inwestorskiego, zamówień publicznych, planowania i zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji procesu realizacji budowlanej, postępowania dowodowego w sprawie o roboty budowlane, obrotu nieruchomościami itp. Ww. zajęcia prowadzone są przez wybitnych praktyków prawa tj.: adwokatów i radców prawnych z czołowych polskich kancelarii prawnych oraz sędziów wydziałów gospodarczych Sądu Rejonowego i Okręgowego w miejscowości w której znajduje się Uczelnia, którzy prowadzą wykłady w oparciu o kazusy prawne zaczerpnięte bezpośrednio z ich praktyki zawodowej, co znacznie podnosi ich wartość oraz nadaje im wybitnie szkoleniowy charakter. Zakres studiów z jednej strony pokrywa się więc z ofertą świadczonych przez Wnioskodawcę usług, lecz również związany jest ze szczególnie wąskimi gałęziami prawa i powstałymi na ich tle określonymi stanami faktycznymi z obszaru budownictwa, z którymi do tej pory nie miał sporego doświadczenia (jak np. procedura dotycząca przygotowania inwestycji i jej formalnych uwarunkowań oraz funkcjonowanie systemu zamówień publicznych), które łącznie, zgodnie z jego zamierzeniami, mają stać się dominującym przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej. Zdaniem Wnioskodawcy, uczęszczanie na powyższe studia i ich ukończenie znacznie przyczyni się do podwyższenia jakości oferowanych przez jego kancelarię usług, a także umożliwi zdobycie nowych klientów oraz osiągnięcie wyższych dochodów. Zgłębienie wiedzy ze sfery bardzo skomplikowanych zagadnień związanych z procesem budowlanym pozwoli uczynić ofertę jego kancelarii bardziej konkurencyjną i przyczyni się do umocnienia jej pozycji na rynku. Opłata czesnego za dwa semestry studiów wyniosła 5.600,00 zł i została wniesiona w całości w listopadzie 2015 r. w drodze przelewu bankowego. Do kosztów związanych z realizacją rzeczonych studiów zaliczyć należy także koszty dojazdu oraz wydatki związane z opłacaniem noclegu podczas każdego zjazdu (zajęcia odbywają się w weekendy tj. w soboty i w niedziele, 2 razy lub 1 raz w miesiącu). Planowanym terminem zakończenia studiów jest pierwsza połowa maja 2016 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zasadnym jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu opłaty za czesne w związku z rozpoczętymi studiami podyplomowymi oraz wydatków związanych z dojazdami i noclegami, gdzie znajduje się uczelnia, na której prowadzone są zajęcia...

Zdaniem Wnioskodawcy, ww. wydatki związane z realizacją przedmiotowych studiów podyplomowych - mających na celu własne dokształcanie w zakresie świadczonych usług prawnych w dziedzinie inwestycji budowlanych - należy zaliczyć do kosztów uzyskaniu przychodu jako racjonalne i gospodarczo uzasadnione. Wybrany przez Wnioskodawcę kierunek studiów niewątpliwie przyczyni się do pogłębienia wiedzy ściśle związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wpłynie to bezpośrednio na znaczne podniesienie jakości świadczonych usług prawnych, co znajdzie przełożenie na uzyskiwanie lepszych rezultatów finansowych przez prowadzoną kancelarię. Dlatego też, koszty poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu zapłaty czesnego, oraz dojazdów i noclegów , gdzie znajduje się Uczelnia, na której studiuje, należy zdaniem Wnioskodawcy zakwalifikować do podatkowych kosztów uzyskania przychodu, jako bezpośrednio związanych z osiągnięciem, zachowaniem i zabezpieczeniem źródeł dochodów, o których mowa art. 22 ust. 1 ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych i niestanowiących kosztów wymienionych w art. 23 tejże ustawy. Związek przyczynowy pomiędzy realizacją rzeczonych studiów a zwiększeniem dochodów w ramach prowadzonej kancelarii wydaje się zatem oczywisty. Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

  • celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
  • wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
  • wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Wydatki związane ze zdobywaniem, czy też podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów (w tym podyplomowych) nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia wydatków ponoszonych z tytułu tych studiów do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Do stwierdzenia, czy poniesione wydatki z tytułu opłat za studia podyplomowe mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej istotnym jest ustalenie:

  • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
  • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika m.in., że Wnioskodawca jest adwokatem prowadzącym własną kancelarię prawną, w ramach której świadczy usługi z różnych gałęzi prawa w przedmiocie działalności prawniczej, zarówno na rzecz osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Jednym z zagadnień, jakimi zawodowo się zajmuje są sprawy z zakresu doradztwa prawnego na rzecz podmiotów z branży budowlanej oraz sporów pomiędzy nimi. Pretendując jednakże do obsługi prawnej firm budowlanych niezbędnym jest podniesienie kwalifikacji zawodowych. Dążąc do realizacji powyższych planów 7 listopada 2015 r. Wnioskodawca rozpoczął II - semestralne studia podyplomowe na Uczelni na kierunku „Proces inwestycyjno - budowlany dla prawników”. Zakres studiów z jednej strony pokrywa się z ofertą świadczonych przez Wnioskodawcę usług, lecz również związany jest ze szczególnie wąskimi gałęziami prawa i powstałymi na ich tle określonymi stanami faktycznymi z obszaru budownictwa, z którymi do tej pory Wnioskodawca nie miał sporego doświadczenia (jak np. procedura dotycząca przygotowania inwestycji i jej formalnych uwarunkowań oraz funkcjonowanie systemu zamówień publicznych), które łącznie, zgodnie z jego zamierzeniami, mają stać się dominującym przedmiotem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Powyższe studia i ich ukończenie znacznie przyczynią się do podwyższenia jakości oferowanych przez kancelarię Wnioskodawcy usług, a także umożliwią zdobycie nowych klientów oraz osiągnięcie wyższych dochodów. Zgłębienie wiedzy ze sfery bardzo skomplikowanych zagadnień związanych z procesem budowlanym pozwoli uczynić ofertę kancelarii bardziej konkurencyjną i przyczyni się do umocnienia jej pozycji na rynku.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że jeżeli w istocie jak wynika z wniosku studia podyplomowe, o których mowa we wniosku, są związane z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza przyczyni się do wzrostu przychodów, bądź wpłynie na zachowanie lub zabezpieczenie tego źródła przychodu, to czesne oraz wydatki na dojazdy i noclegi do miejscowości gdzie znajduje się Uczelnia, ponoszone w związku z podjęciem nauki na ww. studiach podyplomowych mogą, co do zasady, stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem należytego udokumentowania.

Zauważyć również należy, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Jeśli podatnik nie wykaże, ww. związku lub nie przedstawi rzeczowych argumentów wskazujących na celowość wydatków poniesionych na ww. studia z punktu widzenia zachowania, lub zabezpieczenia ww. źródła przychodów, to wydatki te nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Końcowo nadmienić należy, że wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, ww. koszty nie mają bezpośredniego wpływu na wysokość kosztów uzyskania przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej, czy też na zachowanie lub zabezpieczenie tego źródła przychodów. Nie sposób bowiem ściśle (kategorycznie) wyodrębnić przychody jakie uzyskane zostały (zostaną) w związku z poniesieniem tychże wydatków, co oznacza, że związek tychże kosztów z przychodem jest pośredni. Kwestia ta jednak, stosowanie do zadanego pytania nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej.

Z ww. zastrzeżeniem, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.