IBPB-1-1/4511-674/15/SG | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, całej wartości rat leasingowych, w sytuacji gdy jednym z elementów kalkulacji ich wysokości są wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu osobowego, ponoszone przez leasingodawcę
IBPB-1-1/4511-674/15/SGinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. leasing
 3. rata
 4. ubezpieczenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 10 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, całej wartości rat leasingowych, w sytuacji gdy jednym z elementów kalkulacji ich wysokości są wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu osobowego, ponoszone przez leasingodawcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, całej wartości rat leasingowych, w sytuacji gdy jednym z elementów kalkulacji ich wysokości są wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu osobowego, ponoszone przez leasingodawcę.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 13 października 2015 r. Wnioskodawca podpisał umowę kupna pojazdu samochodowego (osobowego), którego zakup będzie realizowany w ramach przygotowywanej umowy leasingu na okres 36 miesięcy. Leasing ten zarówno dla celów podatkowych jak i bilansowych kwalifikowany będzie do leasingu operacyjnego. Przedmiot leasingu zostanie ubezpieczony przez „finansującego”, a składki na ubezpieczenia zostaną wliczone do rat leasingowych. Z istoty leasingu operacyjnego wynika, że „finansujący” jest właścicielem przedmiotu leasingu znajdującego się w jego ewidencji środków trwałych. Z tego faktu wynika prawo leasingodawcy do wszelkich ewentualnych ulg, jak i ograniczeń w zakresie kosztów, czy podatków. Bezspornym wydaje się fakt, iż w tym przypadku leasingodawcę z całą pewnością dotyczyć będzie ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 4 i 49 ustawy o PDOP, ponieważ „finansujący” jako beneficjent polisy ubezpieczeniowej zmuszony jest, jak podkreślono wyżej, stosować ograniczenie, w zakresie kosztów uzyskania przychodów, wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 49 ww. ustawy. Powstaje wątpliwość, czy w przypadku wliczenia do rat leasingowych składki ubezpieczeniowej w całości zachodzi po stronie „korzystającego” ponowny obowiązek rozpatrywania tej pozycji kosztów w kontekście podatkowym. Dla leasingobiorcy, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, powstanie problem wynikający z treści art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PDOF.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle sytuacji opisanej we wniosku Wnioskodawca będzie zobowiązany zastosować przepisy art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PDOF i w konsekwencji ograniczyć zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów części raty leasingowej, co wynika z ww. przepisu...

Zdaniem Wnioskodawcy, rata w leasingu operacyjnym jest niczym innym jak odpłatnością za czynsz dzierżawny środka trwałego (w tym przypadku samochodu osobowego), w której to racie „korzystający” pokrywa „finansującemu” również koszty dotyczące ubezpieczenia, jako element składowy kalkulacji jego raty obok m.in. takich innych kosztów jak: amortyzacja, odsetki bankowe, płace itp. W przypadku jakichkolwiek innych umów cywilno-prawnych dotyczących dzierżawy, korzystający nie ma obowiązku rozpatrywania poszczególnych elementów składających się na koszt (cenę) usługi pod względem ich statusu względem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, czy też nie. Taki obowiązek powstaje bowiem u wydzierżawiającego i nie może być przenoszony na drugi podmiot gospodarczy bo spowodowałoby to ponowne zastosowanie tej samej ewentualnej „sankcji”. Potwierdzeniem tej tezy jest fakt, iż ustawodawca w treści art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PDOF nie zawarł rozszerzenia tego ograniczenia do przedmiotów leasingu. Należy z tego wysnuć wniosek, iż ograniczenie wynikające z tego artykułu dotyczy wyłącznie samochodów osobowych będących w ewidencji środków trwałych podatnika. Pośrednio, acz jednoznacznie potwierdzają to zapisy art. 23b ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOF, mówiącego o opłatach wynikających z umowy leasingu i ich statusie kosztowym. Tak więc, zdaniem Wnioskodawcy, całość raty leasingowej może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Na poparcie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną wydaną przez działającego w imieniu Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 marca 2009 r., Znak: IPPB5/4232-246/08-5/06 (winno być: IPPB5/4232-246/08-5/DG).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej jako „ustawa o PDOF), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Kwestie dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z umowami leasingu zostały przez ustawodawcę uregulowane w art. 23a-23l ustawy o PDOF. Zgodnie z art. 23a pkt 1 ustawy o PDOF, ilekroć w rozdziale 4a ustawy jest mowa o umowie leasingu, rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Jak wynika z art. 23b ust. 1 ww. ustawy, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli:

 1. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;
 2. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;
 3. suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 23b ust. 2 ustawy o PDOF, jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie:

 1. art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.),
 2. przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych,
 3. art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143 ze zm.)

-do umowy tej stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 23f-23h.

Z przepisów powyższych wynika zatem co do zasady, że jeżeli umowa leasingu spełnia określone w art. 23b ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy o PDOF warunki, to wówczas ponoszone przez leasingobiorcę (korzystającego – prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą) w związku z tą umową wydatki w podstawowym okresie, z tytułu używania przedmiotu leasingu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Jednocześnie w myśl art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PDOF, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarł umowę leasingu operacyjnego. Składka na ubezpieczenie samochodu stanowić będzie element kalkulacji raty leasingowej (zostanie doliczona do rat leasingowych). Umowa ubezpieczenia samochodu, będącego przedmiotem leasingu operacyjnego zostanie zawarta z firmą ubezpieczeniową przez finansującego (leasingodawcę).

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że skoro (jak wynika z wniosku) umowa ubezpieczenia samochodu, będącego przedmiotem leasingu operacyjnego zostanie zawarta z firmą ubezpieczeniową przez finansującego (leasingodawcę), a wartość tego ubezpieczenia będzie jedynie jednym z elementów kalkulacji wysokości rat leasingowych, które Wnioskodawca zobowiązany będzie spłacać, to w sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku nie znajdzie zastosowania ograniczenie wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, jeżeli w istocie umowa leasingu operacyjnego, o której mowa we wniosku spełnia wszystkie wymogi określone w cyt. art. 23b ww. ustawy, to Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej całą wartość rat leasingowych, w których wliczona została również wartość ubezpieczenia przedmiotu leasingu.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.