IBPB-1-1/4511-669/15/NL | Interpretacja indywidualna

Możliwość i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego środek trwały w tej działalności
IBPB-1-1/4511-669/15/NLinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. kredyt
 3. lokal mieszkalny
 4. odsetki
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 października 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 9 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości i sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego środek trwały w tej działalności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości i sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego środek trwały w tej działalności.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Poza tą działalnością jako osoba fizyczna zaciągnął kredyt na zakup lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca kredyt ten spłaca jako osoba fizyczna ze środków uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie lokal ten został wprowadzony do tej działalności, jako środek trwały podlegający amortyzacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy odsetki od kredytu, który Wnioskodawca zaciągnął jako osoba fizyczna na zakup lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem go do wykorzystywania w całości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i który spłaca ze środków uzyskanych z prowadzonej przez niego jednoosobowo działalności gospodarczej, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy odsetki od wyżej wymienionego kredytu, naliczone do dnia przekazania do używania mieszkania zwiększają jego wartość początkową, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, natomiast odsetki naliczone i zapłacone po tym dniu będą stanowić bezpośrednio koszty uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do zaliczenia odsetek od spłaty kredytu zaciągniętego jako osoba fizyczna do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, bowiem zakupiony ze środków pochodzących z przedmiotowego kredytu lokal mieszkalny wykorzystywany jest w całości na potrzeby prowadzonej działalności, a co więcej wprowadzony został do niej jako środek trwały podlegający amortyzacji. Tym samym zapłacone odsetki ze środków uzyskanych z działalności gospodarczej wykażą związek przyczynowo-skutkowy z uzyskiwanym przychodem. Jednocześnie, w ocenie Wnioskodawcy, odsetki naliczone do dnia przekazania do używania mieszkania zwiększają jego wartość początkową, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „ustawy o PIT”), i będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, natomiast odsetki naliczone i zapłacone po tym dniu będą stanowić bezpośrednio koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztem uzyskania przychodu (dalej: „KUP”) są wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu, jego zachowania lub zabezpieczenia z wyjątkiem wydatków zawartych w art. 23 tej ustawy. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o PIT do kosztów można zaliczyć jedynie odsetki od pożyczek, czy kredytów. Inne wydatki związane z ich spłatą kosztami uzyskania przychodów nie są - zasada ta dotyczy wszelkich kredytów nie tylko prywatnych, ale także firmowych.

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, jeżeli:

 • pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu),
 • pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT, nie stanowią również kosztów uzyskania przychodów naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). W świetle powyższego należy uznać, że dopiero zapłacenie odsetek daje możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Z kolei art. 23 ust. 1 pkt 33 ustawy o PIT stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji.

Z wyżej wymienionych przepisów wynika zatem, że odsetki od prywatnego kredytu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

 • istnieje związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy zaciągniętym kredytem, a przychodem z działalności gospodarczej. Nie jest bowiem ważna nazwa, czy rodzaj kredytu lub pożyczki, ani treść umowy zawartej z bankiem. Istotne jest faktyczne przeznaczenie środków z kredytu na cele związane z prowadzoną firmą. Właściwe udokumentowanie poniesionego wydatku m.in. dowód wpłaty, faktury i potwierdzenia przelewu potwierdzające;
 • odsetki muszą być faktycznie zapłacone; naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od pożyczek (kredytów) nie stanowią kosztu podatkowego;
 • zapłacone odsetki nie mogą zwiększać kosztów inwestycji.

Wszystkie wskazane powyżej warunki, uzależniające zaliczenie odsetek od kredytu do kosztów uzyskania przychodu są przez Wnioskodawcę spełnione. Kredyt został zaciągnięty w celu zakupu lokalu mieszkalnego w całości wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej, a zatem wydatek ma związek przyczynowo - skutkowy z przychodem. Wnioskodawca posiada dokumenty potwierdzające opłacanie odsetek od kredytu i będzie w koszty uzyskania przychodów zaliczał jedynie odsetki, które zostaną faktycznie zapłacone po wprowadzeniu lokalu do ewidencji środków trwałych.

Jednocześnie przepisy prawa podatkowego nie uzależniają możliwości zaliczania do KUP wydatków poniesionych na spłatę odsetek od pożyczek (kredytów) przeznaczanych na sfinansowanie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej od klasyfikacji, czy nazwy kredytów stosowanych przez instytucje finansowe, jak również od rodzaju zaciągniętego kredytu. Warunkiem uznania za KUP odsetek od kredytu jest fakt ich zapłacenia oraz istnienie związku przyczynowo - skutkowego między kredytem a przychodem z działalności gospodarczej. Decydujące znaczenie dla ustalenia możliwości zaliczenia do KUP ma zatem faktyczne przeznaczenie kredytu, a nie treść umowy kredytowej zawartej z bankiem.

Na możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nie ma wpływu to, czy odsetki pokrywane są z rachunku bankowego związanego z działalnością gospodarczą, czy z rachunku osobistego. Istotne dla oceny, czy ponoszone wydatki spełniają kryterium związku z uzyskiwanym przychodem z działalności gospodarczej, jest np. to, czy spłata kredytu dotyczy składnika majątku nabytego do majątku przedsiębiorstwa, lub chociażby majątku osobistego przedsiębiorcy, ale wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że nie można odmówić prawa do zaliczenia w koszty zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego przez podatnika, w sytuacji gdy kredyt ten został zaciągnięty na zakup lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem go na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Koszty te jednocześnie - związane ze spłatą odsetek od kredytu przeznaczonego na sfinansowanie zakupu mieszkania - można podzielić na występujące przed dniem przekazania środka trwałego do używania oraz poniesione po tej dacie. Bowiem to data przekazania przedmiotowego mieszkania do używania decyduje o tym, w jaki sposób będą rozliczane koszty dotyczące spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na jego zakup. Odsetki naliczone do dnia przekazania do używania mieszkania zwiększają jego wartość początkową, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, natomiast odsetki naliczone i zapłacone po tym dniu będą stanowić bezpośrednio koszty uzyskania przychodu.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2011 r. Znak: IPPB1/415-1101/10-2/MT, gdzie wskazano, że nie ma znaczenia rodzaj, klasyfikacja czy nazwa kredytu, ważne jest natomiast faktyczne przeznaczenie kredytu. Ten sam organ w interpretacji z 19 stycznia 2011 r. Znak: IPPB1/415-1035/10-2/RS, przedstawił identyczne stanowisko, zgadzając się z podatniczką, która zaciągnęła kredyt mieszkaniowy przed podjęciem działalności gospodarczej prowadzonej później w części nabytej nieruchomości.

Dotychczas w interpretacjach organów skarbowych za koszty podatkowe uznane zostały m.in. odsetki od:

 • kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup lokalu przeznaczonego na siedzibę firmy – postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo z 25 kwietnia 2005 r. Znak: US.31/DG/415/12/83/EM/2005, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 lutego 2008 r., Znak: IPPB1/415-403/07-2/JB,
 • kredytu zaciągniętego na wykup lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza - interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 maja 2014 r., Znak: ITPB1/415-174/14/MW,
 • kredytu prywatnego w części przeznaczonej na uregulowanie zobowiązań z tytułu zakupów dla potrzeb działalności gospodarczej oraz na spłatę kredytu zaciągniętego dla potrzeb tejże działalności - interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 lipca 2012 r., Znak: IPTPB1/415-331/12-2/MG.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie wszystkie warunki zostały spełnione. Zaciągnięty kredyt na podstawie umowy kredytowej, przeznaczony został w całości na zakup lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, stanowiącego środek trwały. Odsetki faktycznie zapłacone na podstawie dowodu ich wpłaty Wnioskodawca będzie zaliczał do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto odsetki od kredytu, zapłacone po dniu wprowadzenia lokalu, jako środka trwałego w działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie zaliczać bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 marca 2015 r., Znak: ILPB1/4511-1-83/15-2/AN oraz Znak: ILPB1/415-1352/14-2/AG i Znak: ILPB1/415-1352/14-3/AG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.