IBPB-1-1/4511-493/15/EN | Interpretacja indywidualna

W zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu usługi polegającej na udzieleniu prawa do używania i pobierania pożytków z wskazanego we wniosku parkingu
IBPB-1-1/4511-493/15/ENinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. moment
  3. opłata
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 19 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu usługi polegającej na udzieleniu prawa do używania i pobierania pożytków z wskazanego we wniosku parkingu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu usługi polegającej na udzieleniu prawa do używania i pobierania pożytków z wskazanego we wniosku parkingu.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jako wspólnik spółki jawnej prowadzi działalność gospodarczą. Zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, prowadzonej metodą uproszczoną (kasową). W dniu 19 stycznia 2015 roku spółka jawna zawarła umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, której przedmiotem jest budowa i eksploatacja ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych. Spółka jawna zobowiązała się do wybudowania i wyposażenia parkingu w zamian za prawo do 10 letniej eksploatacji ww. parkingu. Wartość robót budowlanych związanych z budową parkingu oraz wyposażeniem go w infrastrukturę służącą między innymi do bezobsługowego poboru opłat, została określona na kwotę 1.990.774,06 zł netto. Roboty budowlane zostały przez spółkę jawną wykonane oraz zafakturowane na właściciela terenu, na którym prowadzona była inwestycja. W umowie określono też wartość prawa do użytkowania i pobierania pożytków z Parkingu, jako sumę wartości stałej która wynosi również 1.990.774,06 zł netto oraz opłaty zmiennej. W konsekwencji właściciel terenu obciążył spółkę jawną fakturą VAT z tytułu usługi polegającej na udzieleniu prawa do używania i pobierania pożytków z Parkingu w całym okresie eksploatacji, obejmującą opisaną wyżej wartość stałą. Zapłata należności wynikającej z faktury za użytkowanie i pobieranie pożytków z parkingu została skompensowana z należnością wynikającą z faktury za roboty budowlane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy jako wspólnik Spółki jawnej Wnioskodawczyni, ma prawo do zaliczenia opłaty za prawo do używania i pobierania pożytków z Parkingu w ciężar kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, w dacie poniesienia danego wydatku zgodnie z określonym w umowie Spółki udziałem, czy też rozliczać tą opłatę proporcjonalnie do okresu trwania umowy...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z ogólną definicją kosztów podatkowych, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wszelkie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: „PDOF”). Wydatki te powinny być zatem funkcjonalnie związane z prowadzoną przez firmę działalnością gospodarczą, racjonalne i obiektywnie uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, jak również prawidłowo udokumentowane. W rozpatrywanej sytuacji nie ulega wątpliwości że opłata za prawo do użytkowania i pobierania pożytków z parkingu spełnia te przesłanki, albowiem pobierane przez spółkę jawną opłaty parkingowe stanowią jej przychody.

Warunki, jakie musi spełniać dokument, aby mógł stanowić podstawę zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, zostały unormowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia tej księgi (Dz.U. z 2014 r. poz. 1037).

Należy zwrócić uwagę, że stosownie do treści § 12 ust. 3 tego rozporządzenia, podstawą zapisów w księdze podatkowej m.in. są faktury, faktury VAT RR, rachunki itd. Ze względu na fakt że opłata została udokumentowana fakturą VAT należy stwierdzić że koszt został prawidłowo udokumentowany.

Moment zaliczenia w koszty poniesionej opłaty z tytułu użytkowania i pobierania pożytków z eksploatacji parkingu przede wszystkim zależy od metody, według której Spółka rozlicza koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jeżeli bowiem Spółka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną, jak to ma miejsce w opisywanym przypadku - to ww. koszty zalicza się do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo - w dacie ich poniesienia (bez względu na okres, na jaki została zawarta umowa i jak długiego okresu dotyczy). Wynika to z art. 22 ust. 4 ustawy o PDOF. Trzeba przy tym mieć na względzie, że za dzień poniesienia kosztu przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, co do zasady, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (art. 22 ust. 6b ustawy o PDOF).

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawczyni jako wspólnik Spółki jawnej, ma prawo do zaliczenia opłaty za prawo do używania i pobierania pożytków z Parkingu w ciężar kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, w dacie poniesienia danego wydatku zgodnie z określonym w umowie Spółki udziałem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.