IBPB-1-1/4511-483/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na studia o specjalizacji terapia pedagogiczna?
IBPB-1-1/4511-483/15/WRzinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. studia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 11 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na studia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na studia.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Od 2012 r. Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są usługi specjalistyczne dla osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi (autyzm, upośledzenie lekkie, umiarkowane i głębokie, zespół Dauna), świadczone pod kierunkiem specjalistów polecanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W październiku 2015. r. Wnioskodawczyni miała rozpocząć naukę na studiach o kierunku Pedagogika i specjalności Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką. Cele nauczania obejmują pozyskanie umiejętności skutecznego stosowania nabytej wiedzy w praktyce w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i ich rodzin zwłaszcza w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Po ukończeniu specjalizacji Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką, Wnioskodawczyni posiądzie kompetencje do pracy terapeutycznej z osobami w każdym wieku od okresu przedszkolnego, przez szkolny, adolescencji, po dorosłość. Ponadto ukończenie specjalizacji umożliwi Wnioskodawcy prowadzenie, działalności gospodarczej w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi, bez udziału specjalistów polecanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioskodawczyni po ukończeniu ww. specjalizacji, może również współpracować z placówkami szkolnictwa specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie jako terapeuta zajęciowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki związane ze studiami (koszty czesnego, podręczników, dojazdów) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, ogólna zasada zaliczania poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów została wyrażona w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Wydatki, o których mowa w pytaniu, nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów (na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), dlatego o zaliczeniu tych wydatków do kosztów podatkowych decyduje ich związek z przychodami. Związek taki wykazują wydatki na studia, których celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności, potrzebnej w prowadzonej działalności gospodarczej. Zdobyta w ten sposób wiedza może przyczynić się do zwiększenia przychodów oraz zabezpieczenia ich źródła, poprzez podniesienie jakości świadczonych usług lub rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej. Studia o kierunku pedagogika i specjalizacji Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką pozwolą na podniesienie kwalifikacji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dzięki czemu Wnioskodawczyni zminimalizuje koszty oraz zwiększy swoje przychody. Będzie bowiem samodzielnie, bez polecanych specjalistów wykonywać usługi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto Wnioskodawczyni pozyska umiejętności skutecznego stosowania nabytej wiedzy w praktyce, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie projektowania i prowadzenia działalności diagnostyczno-terapeutycznych w pedagogice specjalnej.

Wnioskodawczyni posiądzie również kompetencje do pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi w każdym wieku i tym samym umożliwi jej to podjęcie współpracy z Ośrodkami Rehabilitacyjnymi, Warsztatami Terapii Zajęciowej itp. placówkami. Zdobyta wiedza i umiejętności wpłyną na podniesienie jakości świadczonych usług, rozszerzenie zakresu i rozwój przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, konkurowanie z innymi, a w rezultacie pozwolą zwiększyć przychody oraz zabezpieczyć ich źródła.

Zatem wydatki na studia mają związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, związane są ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej, a w konsekwencji mają wpływ na powstanie lub zwiększenie, obecnie lub w przyszłości przychodu.

Reasumując powyższe rozważania, na postawione w niniejszym wniosku pytanie należy odpowiedzieć w sposób następujący: Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wydatki poniesione w związku z podjęciem studiów o kierunku Pedagogika i specjalności Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

  • celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
  • wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
  • wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Wydatki związane ze zdobywaniem, czy też podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia wydatków ponoszonych z tytułu tych studiów do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Do stwierdzenia, czy poniesione wydatki z tytułu opłat za studia mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej istotnym jest ustalenie:

  • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
  • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem są usługi specjalistyczne dla osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi (autyzm, upośledzenie lekkie, umiarkowane i głębokie, zespół Dauna). W październiku 2015 r. miała rozpocząć studia na kierunku Pedagogika i specjalności Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką, których ukończenie umożliwi jej pozyskanie umiejętności skutecznego stosowania nabytej wiedzy w praktyce w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i ich rodzin zwłaszcza w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną i tym samym umożliwi jej podjęcie współpracy z Ośrodkami Rehabilitacyjnymi, Warsztatami Terapii Zajęciowej itp. placówkami. Zdobyta wiedza i umiejętności wpłyną na podniesienie jakości świadczonych usług, rozszerzenie zakresu i rozwój przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, konkurowanie z innymi, a w rezultacie pozwolą zwiększyć przychody oraz zabezpieczyć ich źródła.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że jeżeli w istocie jak wynika z wniosku studia, o których mowa we wniosku, są związane z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza poprzez świadczenie nowych usług, bądź świadczenie usług na wyższym poziomie będzie miała odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu, bądź wpłynie na zachowanie lub zabezpieczenie tego źródła przychodu, to wydatki na czesne, zakup podręczników i dojazdów na uczelnię, ponoszone w związku z podjęciem nauki na ww. studiach mogą, co do zasady, stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem należytego ich udokumentowania.

Zauważyć również należy, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Jeśli podatnik nie wykaże, ww. związku lub nie przedstawi rzeczowych argumentów wskazujących na celowość wydatków poniesionych na ww. studia z punktu widzenia zachowania, lub zabezpieczenia ww. źródła przychodów, to wydatki te nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
IPPB1/4511-578/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

studia
IPPB4/4511-475/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.