IBPB-1-1/4511-383/15/KB | Interpretacja indywidualna

Sposoób ustalenia kosztów uzyskania przychodu powstałego z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę nieruchomości tytułem wypłaty zysku należnego z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej
IBPB-1-1/4511-383/15/KBinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. spółka jawna
  3. wypłata z zysku
  4. zbycie
  5. środek trwały
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 8 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 12 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu powstałego z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę nieruchomości tytułem wypłaty zysku należnego z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu powstałego z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę nieruchomości tytułem wypłaty zysku należnego z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 12 czerwca 2015 r. Znak: IBPBI/1/415-42/15/KB wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 25 czerwca 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jawna, której wspólnikami są cztery osoby fizyczne w trakcie funkcjonowania nabyła na własność nieruchomość gruntową. Nabycie nieruchomości opodatkowane było podatkiem VAT, który w całości został odliczony w związku z faktem, że nieruchomość służyła i służy nadal działalności opodatkowanej. Nieruchomość została ujęta w ewidencji środków trwałych. Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, grunty nie podlegają amortyzacji, zatem ww. nieruchomość nie była amortyzowana. Spółka jawna od kilku lat nie wypłacała wspólnikom zysków. W 2014 r. jeden ze wspólników spółki, posiadający większość udziału w spółce, zwrócił się do spółki z prośbą o wypłatę zysków z lat poprzednich. Ponieważ spółka nie posiadała środków finansowych aby zaspokoić wspólnika, wspólnicy podjęli uchwałę, zgodnie z którą wyrażają zgodę na zaspokojenie wspólnika i wypłatę zysku w formie rzeczowej (niepieniężnej). Umowa spółki nie zawiera ograniczenia co do sposobu wypłaty zysku w takiej formie tzn. zysk może być wypłacony w formie pieniężnej i niepieniężnej. Zgodnie z umową, czynności niebędące czynnościami zwykłego zarządu wymagają zgody wspólników w związku z czym wspólnicy w ww. uchwale wyrazili zgodę na niepieniężny sposób rozliczenia zysku z większościowym udziałowcem. Spółka posiada wycenę rzeczoznawcy, określającą bieżącą wartość rynkową nieruchomości gruntowej, która ma być przedmiotem rzeczowego rozliczenia zysku. Wartość podana w wycenie była wskazana w akcie notarialnym przenoszącym własność nieruchomości ze spółki jawnej na wspólnika, jako cena nabycia. Pozostałym trzem wspólnikom zysk został wypłacony w środkach pieniężnych. Po podpisaniu aktu notarialnego nieruchomość została wycofana z ewidencji środków trwałych.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 22 czerwca 2015 r. wskazano, że Wnioskodawca jest wspólnikiem ww. spółki jawnej, który w ramach wypłaty zysku za lata poprzednie otrzymał ww. nieruchomość. Żaden inny wspólnik nie otrzymał nieruchomości. Wnioskodawcy tytułem zysku nie zostały wypłacone środki pieniężne. Ustalona wartość rynkowa nieruchomości przekazanej Wnioskodawcy jako wspólnikowi tytułem wypłaty zysku była niższa od wysokości przysługującego mu zysku z lat poprzednich.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jeżeli w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca uzyska przychód z działalności gospodarczej, to jakie koszty będą kosztem uzyskania przychodu w związku z osiągniętym przez niego przychodem...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, zakładając, że w przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z przychodem z działalności gospodarczej i byłby to przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości, to wydatki poniesione na nabycie nieruchomości gruntowej w całości byłyby kosztem uzyskania przychodów, tym bardziej, że jako nieruchomość gruntowa nie była amortyzowana w czasie kiedy była wykorzystywana w działalności gospodarczej spółki.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje:

Na wstępie wskazać należy, że w interpretacji indywidualnej z 3 lipca 2015 r. Znak: IBPB-1-1-4511-42/15/KB wydanej dla Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 1 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów wskazał, że w związku z przeniesieniem własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej składnik majątku spółki jawnej na rzecz Wnioskodawcy powstanie u niego przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, przychód ten Wnioskodawca powinien wykazać w wysokości proporcjonalnej do jego udziału w zysku spółki, zgodnie z treścią cyt. art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Mając powyższe na względnie zauważyć należy, że zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej „k.s.h.”), spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Stosownie do przepisu art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h., określenie spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

Spółka jawna, jako osobowa spółka prawa handlowego, jest samodzielnym, odrębnym od wspólników podmiotem praw i obowiązków. Spółka jawna nie jest natomiast samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami od dochodów wypracowanych w ramach tej spółki są jej poszczególni wspólnicy. Jeżeli wspólnikiem spółki jawnej jest osoba fizyczna, to w odniesieniu do jej dochodów uzyskanych z tej spółki zastosowanie znajdują zasady opodatkowania przewidziane w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, zatem m.in. spółkę jawną. W myśl art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (z pozarolniczej działalności gospodarczej). Art. 8 ust. 1 stanowi natomiast, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Jak już wskazano, w wydanej dla Wnioskodawcy interpretacji indywidualnej Znak: IBPB-1-1-4511-42/15/KB, w przedstawionym stanie faktycznym powstał u niego przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z odpłatnego zbycia środka trwałego (nieruchomości gruntowej), ujętego w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Konsekwencją uzyskania przez Wnioskodawcę ww. przychodu podatkowego jest możliwość pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodu. Przy czym, w odniesieniu do odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w sposób szczególny reguluje kwestie dot. ustalania dochodu z tego zbycia, a co za tym idzie i kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 24 ust. 2 zd. 2 pkt 1 ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b, a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i wartości. Natomiast wartością początkową nabytych środków trwałych jest (co do zasady) cena ich nabycia, rozumiana jako kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku (art. 22g ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 22g ust. 3 ww. ustawy).

Z cyt. przepisów wynika, że (co do zasady) w przypadku odpłatnego zbycia środka trwałego, kosztem uzyskania przychodu osiągniętego z tego zbycia jest wartość początkowa środka trwałego pomniejszona o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Przy czym, w przypadku gdy zbywany jest środek trwały w postaci nieruchomości gruntowej (co do zasady) kosztem uzyskania przychodu jest jego wartość początkowa, bowiem grunty – w myśl art. 22c pkt 1 ww. ustawy – nie podlegają amortyzacji.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej. Spółka w poprzednich latach wypracowywała zysk, którego nie wypłacała wspólnikom. Wnioskodawca zwrócił się do spółki z prośbą o wypłatę zysków z lat poprzednich. W 2014 r. tytułem wypłaty tych zysków Wnioskodawca otrzymał na własność nieruchomość gruntową, stanowiącą środek trwały w spółce jawnej. W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca uzyskał przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości proporcjonalnej do jego udziału w zysku spółki. Oznacza to tym samym, że Wnioskodawca był uprawniony do pomniejszenia tego przychodu o koszty jego uzyskania, którymi była wartość początkowa zbywanej nieruchomości, zatem (co do zasady) wydatki poniesione na jej nabycie, uwzględnione w tej wartości początkowej. Przy czym, z uwagi na fakt, że Wnioskodawca był zobowiązany wykazać przychód w wysokości proporcjonalnej do jego udziału w zysku spółki, według takich samych zasad powinien był również ustalić koszty uzyskania tego przychodu, o czym stanowi cyt. wyżej art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że Wnioskodawca mógł pomniejszyć uzyskany przychód wyłącznie o część wydatków poniesionych na nabycie nieruchomości (proporcjonalnie do jego udziału w zysku spółki), a nie jak wskazano we wniosku o „całość” tych wydatków.

Z uwagi na powyższe stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.