IBPB-1-1/4511-300/15/DW | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na nagrody dla klientów, przyznawanych w ramach sprzedaży premiowej
IBPB-1-1/4511-300/15/DWinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. nagrody
 4. sprzedaż premiowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 5 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 9 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na nagrody dla klientów, przyznawanych w ramach sprzedaży premiowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na nagrody dla klientów, przyznawanych w ramach sprzedaży premiowej.

We wniosku został przedstawiony m.in. następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki komandytowej (dalej: „Spółka”). Spółka komandytowa, jako osobowa spółka prawa handlowego, nie posiada osobowości prawnej. Spółki niemające osobowości prawnej nie są podatnikami podatku dochodowego. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają natomiast poszczególni wspólnicy spółki osobowej, w przypadku osoby fizycznej stanowi o tym art. 8 ustawy o PDOF, zgodnie z którym przychody w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku tej spółki. Zasady te obowiązują również w rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Wnioskodawca jako wspólnik rozlicza przychody i koszty podatkowe zgodnie z procentowym udziałem w zysku Spółki. Spółka zajmuje się sprzedażą i produkcją maszyn i urządzeń pszczelarskich, jak również sprzedażą wszelkiego rodzaju kosmetyków wytworzonych na bazie wosku pszczelego, sprzedażą form silikonowych na świece, słodyczy produkowanych na bazie miodu, sprzedażą węzy pszczelej oraz odzieży pszczelarskiej. Odbiorcami towarów oferowanych przez Wnioskodawcę są oprócz firm również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W celu zwiększenia sprzedaży Spółka wprowadziła Regulamin Sprzedaży Premiowej polegający na przyznawaniu nagród za zakup odpowiedniej ilości produktów Spółki. W Regulaminie Sprzedaży Premiowej określone są następujące warunki:

 • klient nabywając towar otrzymuje nagrodę w postaci prezentu,
 • nagrodą jest towar inny niż główny przedmiot transakcji,
 • klient otrzymuje nagrodę po spełnieniu określonych warunków,
 • sprzedawca sporządził regulamin dostępny dla klientów.

Czas trwania Sprzedaży Premiowej, zasady uczestnictwa, zasady przyznawania nagród itp. zostały opisane w Regulaminie Sprzedaży Premiowej (dalej: „Regulamin”). Uczestnikom, którzy spełnią określone w Regulaminie warunki będą przysługiwać prezenty promocyjne. W akcji promocyjnej będą mogli wziąć udział Uczestnicy, którzy w okresie trwania promocji dokonają zakupu jednorazowo, co najmniej za kwotę określoną w Regulaminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy koszty poniesione na nagrody zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej mogą być zaliczane w koszty podatkowe...

(pytanie oznaczono we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z akcją promocyjną związane ze sprzedażą premiową prowadzoną zgodnie z ww. Regulaminem, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Aby zatem określony wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej winien, w myśl powołanego przepisu, spełnić łącznie następujące warunki;

 • musi pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu
 • nie może znajdować się na liście wydatków nieuznanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • musi być właściwie udokumentowany.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów przychodu, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Akcja promocyjna w postaci stworzenia Regulaminu Sprzedaży Premiowej jest organizowana celem zwiększenia sprzedaży Spółki. Ma ona na celu umocnienie więzi handlowych podatnika z kontrahentami, otrzymanie prezentu zachęci kontrahenta do kontynuowania zakupów w firmie a zatem wpłynie na wzrost sprzedaży i zwiększenie przychodów Spółki. Sprzedaż premiowa ma na celu nakłaniać Uczestników do zwiększenia ilości kupowanych produktów, dlatego też Wnioskodawca uważa, że wydatki poniesione na organizację Sprzedaży premiowej, w tym zakup nagród, powinny zostać uznane za koszt uzyskania przychodów.

Reasumując, Wnioskodawca stwierdza, że skoro istnieje obiektywny związek pomiędzy prowadzaną Sprzedażą premiową a możliwością zwiększenia lub co najmniej zabezpieczenia źródła przychodów Spółki, to spełnione są wszelkie kryteria pozwalające na zaliczenie wydatków na zakup nagród do kosztów uzyskania przychodów

Na potwierdzenie ww. stanowiska, Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne, wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: „ustawa PIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Aby zatem określony wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 • musi pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może znajdować się na liście wydatków nieuznanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • musi być właściwie udokumentowany.

Ustawa PIT nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Należy jednak pamiętać o tym, że wykazanie związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów) obciąża podatnika. Podatnik kwalifikując poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów powinien kierować się podstawową zasadą zaistnienia związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy poniesionym kosztem, a możliwością osiągnięcia z tego tytułu przychodu, albowiem to na nim spoczywa ciężar udowodnienia, że jego poniesienie ma (lub może mieć) wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów). Ustawodawca wyraźnie wiąże koszty uzyskania przychodów z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodu. Dokonując powyższej kwalifikacji podatnik winien mieć również na uwadze negatywny katalog kosztów zawarty w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki komandytowej, która prowadzi działalność w zakresie sprzedaży i produkcji maszyn i urządzeń pszczelarskich, jak również sprzedaży wszelkiego rodzaju kosmetyków wytwarzanych na bazie wosku pszczelego, sprzedaży form silikonowych na świece, słodyczy produkowanych na bazie miodu, sprzedaży węzy pszczelej oraz odzieży pszczelarskiej. Odbiorcami towarów oferowanych przez Spółkę są oprócz firm również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W celu zwiększenia sprzedaży Spółka wprowadziła Regulamin Sprzedaży Premiowej polegający na przyznawaniu nagród za zakup odpowiedniej ilości produktów Spółki. Sprzedaż premiowa to transakcja, w ramach której, obok sprzedaży towaru lub usługi, dochodzi do wydania nabywcy premii (nagrody). Jej konstrukcja oparta jest na założeniu, że każdemu klientowi spełniającemu określone warunki wynikające z ustalonego regulaminu, np. kupującemu określony towar lub towar o określonej wartości, albo korzystającemu z określonych usług, wydawana jest nagroda. Należy zauważyć, że działania w ramach sprzedaży premiowej mają charakter motywacyjny.

W świetle powyższego kwestię zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wszelkiego rodzaju nagrody, upominki przekazane w celu uatrakcyjnienia sprzedaży należy rozpatrywać na gruncie ogólnych zasad sformułowanych w art. 22 ust. 1 ustawy PIT.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro sprzedaż premiowa, o której mowa we wniosku, mająca na celu zwiększenie przychodów uzyskiwanych przez spółkę komandytową prowadzona będzie w sposób zachęcający obecnych i potencjalnych klientów do nabywania produktów spółki, co wpłynie na zwiększenie sprzedaży, to wydatki poniesione tytułem zakupu nagród dla klientów mogą stanowić koszty podatkowe pod warunkiem należytego ich udokumentowania. Posiadane dowody nie mogą się ograniczać do faktur (rachunków) stwierdzających wysokość poniesionych wydatków, lecz winny także obejmować:

 • regulamin sprzedaży premiowej,
 • dokumentację potwierdzającą spełnienie warunku niezbędnego dla otrzymania upominku,
 • potwierdzenia odbioru nagród przez beneficjentów (nagrodzonych) lub listę nagrodzonych osób z ilością wydanych nagród.

Przy czym, dla Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki komandytowej, ww. wydatki będą stanowić koszt podatkowy proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku spółki. W myśl bowiem art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia tych wydatków (w szczególności związek pomiędzy ich poniesieniem a osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu), do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ww. wydatków w ramach sprzedaży premiowej, z powyższym zastrzeżeniem dotyczącym właściwego ich udokumentowania należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.