IBPB-1-1/4511-213/15/ŚS | Interpretacja indywidualna

Dot. sposobu ustalenia kosztu uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów i akcji przez spółkę jawną lub komandytową, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem oraz nabytych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji ww. spółki
IBPB-1-1/4511-213/15/ŚSinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. działalność gospodarcza
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. udział
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 30 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 22 czerwca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu ustalenia kosztu uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów i akcji:

 • przez spółkę jawną lub komandytową, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem,
 • nabytych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji ww. spółki

-jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie sposobu ustalenia kosztu uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów i akcji przez spółkę jawną lub komandytową, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem oraz nabytych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji ww. spółki. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 10 czerwca 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-173/15/ŚS, Znak: IBPB-1-1/4511-174/15/ŚS, Znak: IBPB-2-2/4511-125/15/JG wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 22 czerwca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (tj. polskim rezydentem podatkowym). Jest właścicielem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski, a w przyszłości może być właścicielem udziałów lub akcji w innej spółce lub spółkach kapitałowych z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej (dalej: „Udziały i Akcje”).

W ramach restrukturyzacji swoich inwestycji Wnioskodawca zamierza przystąpić do spółki jawnej lub komandytowej z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka”) i wnieść Udziały i Akcje do Spółki. W toku dalszej restrukturyzacji może dojść do likwidacji Spółki w wyniku czego, Wnioskodawca jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej (jawnej lub komandytowej) otrzyma z likwidowanej Spółki majątek likwidacyjny w postaci Udziałów i Akcji. Niewykluczone, że po otrzymaniu w wyniku likwidacji Spółki Udziałów i Akcji Wnioskodawca dokona odpłatnego ich zbycia. Alternatywnie Spółka dokona zbycia Udziałów i Akcji przed jej likwidacją, natomiast Wnioskodawca w wyniku likwidacji Spółki otrzyma środki pieniężne.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 19 czerwca 2015 r., Wnioskodawca wskazał, że:

 • przedmiotem działalności spółki jawnej lub komandytowej będzie obrót udziałami i akcjami,
 • zbycie przez Wnioskodawcę akcji i udziałów otrzymanych w wyniku likwidacji spółki jawnej lub komandytowej nie będzie odbywało się w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

W jakiej wysokości należy ustalić koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia Udziałów i Akcji przez Spółkę przed jej likwidacją oraz koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia Udziałów i Akcji otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki...

(pyt. oznaczone we wniosku nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zakwalifikowania przychodów ze sprzedaży Udziałów i Akcji, jako przychodów z kapitałów pieniężnych koszt uzyskania przychodu ustala się w kwocie odpowiadającej wartości wniesionego wkładu w Spółce, jeżeli Udziały i Akcje sprzedaje Spółka, lub w wartości otrzymanego przez Wnioskodawcę majątku w związku z likwidacją Spółki, gdy sprzedaje Wnioskodawca.

Zgodnie z art. 24 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawa o PDOF”), dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę; przepisy art. 22 ust. 8a stosuje się odpowiednio.

Z kolei zgodnie z art. 22 ust. 8a Ustawy o PDOF, w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa się:

 1. wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4, pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa byty zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki;
 2. wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki.

Z brzmienia art. 24 ust. 3d Ustawy o PDOF, zdaniem Wnioskodawcy, wynika że zarówno koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia przez Spółkę Udziałów i Akcji przed jej likwidacją, jak i koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia przez Wnioskodawcę Udziałów i Akcji otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki ustala się na gruncie tego samego przepisu, tj. na podstawie art. 22 ust. 8a pkt 2) Ustawy o PDOF. Zatem należy stwierdzić, że w rozpatrywanym przypadku kosztem uzyskania przychodu jest wartość poniesionych wydatków na nabycie Udziałów i Akcji.

Wnioskodawca stwierdza przy tym, że zasadne wydaje się przyjęcie, że powyższe zasady będą miały zastosowanie w przypadku, gdy Udziały i Akcje będą związane z przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę.

Jeżeli sprzedaż Udziałów i Akcji nie byłaby związana z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki i tym samym nie można by zaliczyć przychodów z tej sprzedaży do przychodów z działalności gospodarczej, to należałoby je zdaniem Wnioskodawcy zakwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 Ustawy o PDOF. W takim wypadku dochody ze sprzedaży będą podlegały opodatkowaniu zgodnie z art. 30b Ustawy o PDOF.

Stosownie zaś do art. 30b ust. 1 Ustawy o PDOF, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 4 Ustawy o PDOF, dochodem z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c.

Zatem w przypadku sprzedaży Udziałów i Akcji przez Spółkę, kosztem poniesionym w celu osiągnięcia przychodu jest wydatek, jaki Spółka poniesie na nabycie Udziałów i Akcji. Mając na uwadze, że w przedstawionym zdarzeniu, Spółka nabędzie Udziały i Akcje w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę, wydatek na ich nabycie będzie odpowiadał wartości udziału w Spółce, jaki nabędzie Wnioskodawca wnosząc Udziały i Akcje będące przedmiotem wkładu.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego zdarzenia oraz przywołanych przepisów, w przypadku zbycia przez Spółkę przysługujących jej Udziałów i Akcji, których nabycie nastąpiło tytułem wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego, uzyskany przychód z tego tytułu należy kwalifikować, jako przychód z kapitałów pieniężnych (jeżeli Udziały i Akcje nie są związane z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki), zaś kosztem uzyskania przychodu będzie kwota odpowiadająca wartości wniesionego wkładu w Spółce, nie wyższa niż wartość rynkowa wnoszonych Udziałów i Akcji z dnia ich wniesienia do Spółki.

Natomiast w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę Udziałów i Akcji nabytych w wyniku likwidacji Spółki, dla ustalenia kosztu uzyskania przychodu zastosowanie będzie miał art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o PDOF. Przepis ten stanowi, że kosztem są wydatki na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) i papierów wartościowych. Mając na uwadze, że Wnioskodawca nabywa je w wyniku likwidacji Spółki, czyli niejako od Spółki, istnieje podstawa aby uznać, że kosztem przy zbyciu Udziałów i Akcji będzie wartość majątku Spółki przekazanego Wnioskodawcy w wyniku likwidacji Spółki.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał:

 • wyrok NSA z 6 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1364/11,
 • interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 października 2013 r. Znak: IPPB1/415-906/13-2/EC, z 4 lipca 2014 r., Znak: IPPB1/415-399/14-2/ES.

Podsumowując powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży Udziałów i Akcji otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki kosztem uzyskania przychodu jest wartość otrzymanego majątku w związku z likwidacją Spółki.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Spółka jawna i komandytowa są spółkami, które nie posiadają osobowości prawnej. Spółki te nie są samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego, a dochody tych spółek nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki jawnej lub komandytowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tych spółkach uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem takich spółek jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tych spółkach podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 tej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

-prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.)

Przepis art. 5a pkt 26 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, w myśl art. 5b ust. 2 ww. ustawy, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca dokonał podziału przysporzeń majątkowych uzyskiwanych przez podatników na różne źródła przychodów. Zgodnie z tym przepisem odrębnymi źródłami przychodów są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy),
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit a)-c) (art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się, należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W myśl art. 30b ust. 4 cyt. ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b cyt. ustawy, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski, a w przyszłości może być właścicielem udziałów lub akcji w innej spółce lub spółkach kapitałowych z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej (dalej: „Udziały i Akcje”). W ramach restrukturyzacji swoich inwestycji Wnioskodawca zamierza przystąpić do spółki jawnej lub komandytowej z siedzibą w Polsce i wnieść Udziały i Akcje do Spółki. W dalszej kolejności może dojść do likwidacji Spółki w wyniku czego, Wnioskodawca, jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej (jawnej lub komandytowej) otrzyma z likwidowanej Spółki majątek likwidacyjny w postaci Udziałów i Akcji. Niewykluczone, że po otrzymaniu w wyniku likwidacji Spółki Udziałów i Akcji Wnioskodawca dokona odpłatnego ich zbycia. Alternatywnie Spółka dokona zbycia Udziałów i Akcji przed jej likwidacją. Przedmiotem działalności spółki jawnej lub komandytowej będzie obrót udziałami i akcjami.

Dla prawidłowego ustalenia kosztów uzyskania przychodów przypadających na Wnioskodawcę z tytułu odpłatnego zbycia udziałów i akcji przez spółkę jawną lub komandytową, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, jak również udziałów i akcji otrzymanych w wyniku likwidacji tej spółki jawnej lub komandytowej konieczne jest właściwe zakwalifikowanie przychodów jakie zostaną uzyskane z tego tytułu. Skoro przedmiotem działalności spółki jawnej lub komandytowej będzie obrót udziałami i akcjami, to czerpanie z tego tytułu pożytków stanowić będzie realizację przedmiotu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem odpłatne zbycie udziałów/akcji przez spółkę jawna lub komandytową, w wykonywaniu działalności tej spółki generować będzie przychód ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Także zbycie otrzymanych z tytułu likwidacji spółki jawnej lub komandytowej udziałów/akcji, zważywszy na przedmiot działalności tej spółki skutkować będzie, po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja tej spółki. Przedmiotem zbycia będą bowiem nabyte w wyniku likwidacji składniki majątku tej spółki. Bez znaczenia jest więc w tej mierze, że samo ich zbycie nie nastąpi (jak wskazano we wniosku) w wykonaniu działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Oznacza to, że jeżeli odpłatne zbycie udziałów i akcji nie nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki osobowej, i odpłatne zbycie nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej, wówczas po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast zbycie udziałów w spółkach kapitałowych otrzymanych w wyniku likwidacji spółki jawnej nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja tej spółki, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Odnosząc się do sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży wskazanych we wniosku udziałów i akcji zauważyć należy, że zgodnie z art. 24 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji, jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę; przepisy art. 22 ust. 8a stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 22 ust. 8a ww. ustawy, w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa się:

 1. wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4, pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki,
 2. wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych prawnych spółki.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że przy ustaleniu kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia przez spółkę jawną lub komandytową (przed jej likwidacją) wniesionych uprzednio do niej przez Wnioskodawcę udziałów i akcji, kosztem uzyskania przychodu będą zgodnie z art. 22 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. koszty historyczne, a więc wydatki poniesione uprzednio przez Wnioskodawcę na nabycie udziałów i akcji wniesionych do spółki jawnej lub komandytowej. Przy czym dla Wnioskodawcy, jako wspólnika tej spółki kosztem uzyskania przychodów będzie jedynie część ww. wydatków ustalona proporcjonalnie do jego udziału w spółce. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat;
 2. ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną (art. 8 ust. 2 ww. ustawy).

Natomiast w sytuacji zbycia przez Wnioskodawcę udziałów i akcji nabytych w wyniku likwidacji spółki jawnej lub komandytowej, koszty uzyskania przychodu powinien on ustalić poprzez odpowiednie zastosowanie art. 24 ust. 3d ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wysokości wydatków, poniesionych na nabycie tych udziałów i akcji, niezaliczonych w jakiejkolwiek formie do kosztów podatkowych wspólnika lub spółki.

Mając powyższe na uwadze przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1-2 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.