IBPB-1-1/4510-96/16/EN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze zbycia akcji nabytych w drodze transakcji wymiany udziałów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 25 marca 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 30 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze zbycia akcji nabytych w drodze transakcji wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze zbycia akcji nabytych w drodze transakcji wymiany udziałów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) posiada siedzibę w Polsce, podlega w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

Akcje Spółki Akcyjnej zostaną wniesione przez Udziałowca w ramach wymiany udziałów/akcji aportem do Spółki w celu objęcia przez niego udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, czyli innymi słowy Akcje będą stanowiły wkład niepieniężny Udziałowca przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w zamian za udziały Spółki (wymiana udziałów). Na skutek wniesienia do Spółki przedmiotu aportu (Akcji) Spółka będzie posiadała liczbę Akcji w Spółce Akcyjnej, dającą jej bezwzględną większość praw głosu w Spółce Akcyjnej. Spółka zamierza podjąć w formie aktu notarialnego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki (dalej: „Podwyższenie Kapitału Zakładowego”). Udziałowiec w zamian za aport otrzyma wyłącznie nowe udziały Spółki, wyemitowane przez Spółkę w związku z Podwyższeniem jej Kapitału Zakładowego.

Udziałowiec otrzyma od Spółki udziały tej Spółki o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej przekazywanych przez Udziałowca do Spółki w ramach wkładu niepieniężnego (aportu) Akcji w Spółce Akcyjnej. Powyższe udziały w Spółce Udziałowiec obejmie na mocy oświadczenia o objęciu udziałów sporządzonego w formie odrębnego aktu notarialnego. Podwyższenie Kapitału Zakładowego Spółki oraz zmiany Umowy Spółki zostaną zarejestrowane (wpisane) w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez właściwy dla Spółki, Sąd Rejestrowy. Udziałowiec nie otrzyma od Spółki żadnej (w tym częściowej) zapłaty w gotówce w zamian za Akcje Spółki Akcyjnej. Spółka nie otrzyma od Udziałowca żadnej (w tym częściowej) zapłaty w gotówce w zamian za udziały Spółki. Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości Spółka dokona zbycia na rzecz podmiotu trzeciego, całości lub części Akcji nabytych w Spółce Akcyjnej wskutek przeprowadzenia transakcji wymiany udziałów.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku odpłatnego zbycia całości lub części Akcji w Spółce Akcyjnej, nabytych w drodze opisanej powyżej transakcji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu dla Spółki będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów własnych Spółki, które zostały wyemitowane i wydane Udziałowcowi w zamian za aport udziałów Spółki Akcyjnej, które zostaną zbyte...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia Akcji w Spółce Akcyjnej, nabytych w drodze wymiany udziałów, Spółka powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych Spółki wydanych Udziałowcowi w zamian za aport Akcji Spółki Akcyjnej, które będą przedmiotem zbycia.

W chwili odpłatnego zbycia Akcji w Spółce Akcyjnej, po stronie Spółki powstanie przychód podatkowy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.; dalej: „Ustawy o CIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Artykuł 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy o CIT stanowi natomiast, że do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów.

Z przytoczonych regulacji jednoznacznie wynika, że podatnik ma możliwość pomniejszenia uzyskanych przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć, wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie. Ponadto, takie wydatki nie mogą znajdować się w grupie wydatków, których na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu. Zatem, określając koszty uzyskania przychodu, nie można pominąć art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT.

Artykuł 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy o CIT, reguluje wprost sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu w razie zawarcia transakcji wymiany udziałów, o której jest mowa w art. 12 ust. 4d Ustawy o CIT. Z art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy o CIT wynika, że przy wymianie udziałów spółka nabywająca takie udziały nie jest uprawniona do zaliczenia w ciężar kosztów poniesionych przez nią wydatków. Wydatki te spółka, rozliczy dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów w innej spółce nabytych od jej wspólników w wyniku zawarcia przedmiotowej transakcji. Koszty takiego odpłatnego zbycia należy ustalić w wysokości nominalnej wartości udziałów wydanych wspólnikom spółki, której udziały nabyła spółka w wyniku przeprowadzonej transakcji wymiany udziałów.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka planuje w przyszłości nabycie od swojego Udziałowca Akcji w Spółce Akcyjnej. Nabycie Akcji dokonane zostanie w drodze transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust.4d ustawy o CIT. Fakt nabycia przez Spółkę Akcji w drodze transakcji wymiany udziałów stanowi element opisu zdarzenia przyszłego i nie musi być przedmiotem dodatkowej analizy przez tutejszy organ.

Zatem, jeżeli w przyszłości Spółka zdecydowałaby się na zbycie całości lub części Akcji w Spółce Akcyjnej, nabytych w drodze wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodu w związku z takim zbyciem będzie stanowiła wartość nominalna udziałów własnych Spółki wydanych Udziałowcowi w zamian za aport do Spółki należących do niego Akcji w Spółce Akcyjnej, które będą przez Spółkę w całości lub w części zbywane.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodu w przypadku zbycia Akcji nabytych w drodze transakcji wymiany udziałów, znajduje oparcie w licznych interpretacjach indywidualnych. Przykładowo Wnioskodawca wskazuje:

Podsumowując, Wnioskodawca chciałby podkreślić, że celem zbycia Akcji Spółki Akcyjnej nabytych w drodze wymiany udziałów będzie uzyskanie przychodów z tytułu ich odpłatnego zbycia (a zatem spełniona zostanie przesłanka wskazana w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT pozwalająca na zaliczenie danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów). Wydatki te - na moment zbycia Akcji - nie zostały i nie zostaną także wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT, a wręcz przeciwnie - omawiany art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy o CIT wprost stwierdza, że wydatki te będą stanowić koszt podatkowy. Powyższy przepis określa ponadto sposób ustalenia kosztu uzyskania przychodu w analizowanym zdarzeniu przyszłym.

Za koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia Akcji w Spółce Akcyjnej należy zatem uznać wartość nominalną udziałów Spółki wydanych Udziałowcowi w ramach wymiany udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.