IBPB-1-1/4510-87/16/AT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków związanych z organizacją akcji promocyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 marca 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 10 marca 2016 r.), uzupełnionym 25 marca oraz 5 i 17 maja 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków związanych z organizacją akcji promocyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków związanych z organizacją akcji promocyjnej. Wniosek powyższy został uzupełniony 25 marca 2016 r. Nadal jednak nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 29 kwietnia 2016 r. Znak: IBPP1/4512-197/16/LSz, IBPB-1-1/4510-87/16/AT wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 5 i 17 maja 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Sp. z o.o.), będący podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „Spółka”), prowadzący działalność gospodarczą między innymi w zakresie handlu hurtowego i detalicznego pojazdami samochodowymi, zamierza rozpocząć sprzedaż promocyjną limitowanej serii ciągników siodłowych. Podstawowym celem organizowanej akcji promocyjnej jest promowanie prowadzonej przez Spółkę działalności i intensyfikacja sprzedaży tych pojazdów.

Samochody w limitowanej serii będą charakteryzować się lepszym wyposażeniem, będą posiadały specjalne oznaczenie („limited edition”), a ich zakup uprawniać będzie nabywcę do otrzymania nagrody. Formą nagrody ma być nieodpłatne przekazywanie przez Spółkę prawa do udziału dla jednej osoby w zagranicznej wycieczce turystycznej organizowanej przez licencjonowane biuro podróży. Spółka będzie nabywała prawa do udziału w wycieczce we własnym imieniu, a następnie będzie przekazywała te prawa beneficjentom nagrody. Obowiązki Spółki związane z przekazaniem beneficjentowi prawa do udziału w wycieczce będą ograniczone wyłącznie do czynności związanych z przekazaniem praw do tej wycieczki. Beneficjentem nagrody będzie mógł zostać zarówno bezpośredni nabywca samochodu (tj. spółka albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), bądź też inna osoba fizyczna dowolnie wskazana przez nabywcę samochodu.

Realizacja sprzedaży promocyjnej wraz z przekazaniem nagród będą właściwie udokumentowane. W szczególności Spółka przygotuje regulamin określający warunki sprzedaży promocyjnej i uzyskania nagrody, a także dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków niezbędnych do otrzymania nagród przez klientów Spółki oraz dokumentację potwierdzającą wydanie nagród uprawnionym beneficjentom. Promocja docelowo ma zostać skierowana do nieograniczonego grona odbiorców, z zastrzeżeniem wykluczenia udziału w promocji pracowników Spółki oraz członków ich rodziny (wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, małżonka oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia).

Cena ciągników siodłowych z limitowanej serii będzie tak skalkulowana, że pozwoli na pokrycie kosztów zakupu wycieczek oraz pozostałych, dodatkowych kosztów organizacji tego przedsięwzięcia (m.in. kosztów katalogów promocyjnych i innych materiałów promujących przedsięwzięcie), jak również zrealizowanie przez Spółkę satysfakcjonującej marży.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 10 maja 2016 r. Wnioskodawca wskazał m.in., że:

1. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zarejestrowanym od dnia 21 grudnia 2004 r.

2a. Spółka będzie ponosić koszty katalogów promocyjnych, jak również „innych materiałów promujących przedsięwzięcie”, przez które należy rozumieć: wizytówki, stojaki reklamowe (tzw. roll-up), zaproszenia, naklejki w postaci plakatów, jak również informacje zamieszczane na stronie internetowej.

2b. Materiały promujące przedsięwzięcie będą miały charakter reklamowy oraz będą zawierać logo Wnioskodawcy, adres siedziby oraz adres mailowy.

2c. Materiały promujące przedsięwzięcie (z wyłączeniem, co oczywiste, strony internetowej) stanowią wyłącznie drukowane materiały reklamowe i informacyjne, względnie stanowią informację zamieszczoną na stronie internetowej.

2d. Inne materiały promocyjne nie będą miały żadnej wartości użytkowej z punktu widzenia nabywcy.

2e. Inne materiały promocyjne nie są prezentami małej wartości ani próbkami w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

2f. Katalogi oraz inne materiały promujące przedsięwzięcie będą wręczane potencjalnym nabywcom ciągnika.

2g. Podstawowym celem dystrybuowania przez Wnioskodawcę katalogów promocyjnych oraz innych materiałów promujących przedsięwzięcie jest zachęcenie potencjalnych klientów do nabycia ciągnika od Spółki, co zatem wiąże się z promocją całego przedsiębiorstwa oraz działalności Wnioskodawcy.

2h. Materiały promujące przedsięwzięcie będą zawierać/dotyczyć:

 • Katalogi promocyjne będą zawierały logo firmy, nazwę, siedzibę oraz adres mailowy Spółki. W katalogu będzie znajdować się opis oraz zdjęcia ciągnika z limitowanej edycji, jak również zostanie umieszczona przykładowa specyfikacja tego pojazdu. Katalog będzie zawierał również plan wycieczki oraz opis atrakcji wraz ze zdjęciami.
 • Wizytówki będą zawierały logo firmy, nazwę, siedzibę oraz adres mailowy Spółki, imię i nazwisko handlowca oraz dane kontaktowe do tego handlowca.
 • Stojaki reklamowe (roll-up) i naklejki będą zawierały logo firmy, informację o limitowanej edycji pojazdów oraz zaproszenie do udziału w wycieczce i akcji promocyjnej.
 • Zaproszenia będą zawierały logo firmy, zaproszenie do udziału w wycieczce przy zakupie ciągników z limitowanej edycji oraz będą wysyłane za pośrednictwem poczty do potencjalnych nabywców tych pojazdów.
 • Strona internetowa będzie zawierała logo Spółki, zaproszenie do udziału w akcji promocyjnej, jak również będzie przeznaczona tylko pod promocję limitowanej edycji ciągników.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółce przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych w związku z organizacją zamierzonego przedsięwzięcia (tj. kosztu usług turystycznych, kosztu wydania katalogu ze zdjęciami promującymi samochody z limitowanej serii oraz prezentującymi potencjalne nagrody itp.)...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., - dalej: „u.p.d.o.p.”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. W konsekwencji decydującym czynnikiem pozwalającym na zaliczenie danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest związek celowy pomiędzy tym wydatkiem a możliwością osiągnięcia przychodów bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Przy tym nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków wymienionych enumeratywnie w katalogu z art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo poniesione nakłady i wydatki związane bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest poprawienie wyniku finansowego i osiągnięcie przychodu.

W niniejszym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) należy stwierdzić, że wydatki na zorganizowanie sprzedaży promocyjnej, w tym na nabycie nagród, nie są wydatkami zaliczanymi do wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów - nie są wymienione w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Ponadto celem ich ponoszenia jest zorganizowanie akcji marketingowej mającej na celu zachęcenie dotychczasowych i nowych klientów do dokonywania w Spółce zakupów, a zatem do zwiększenia obrotów (sprzedaży) Spółki i tym samym osiągnięcia przez nią dodatkowego przychodu, bądź utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie. Wobec powyższego w ocenie Spółki, wydatki poniesione przez nią na zorganizowanie sprzedaży promocyjnej oraz na nagrody, w tym m.in. koszty usług turystycznych, koszty wydania katalogu ze zdjęciami promującymi samochody z limitowanej serii oraz prezentującymi potencjalne nagrody, będą mogły zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zaznaczyć ponownie należy, że poniesienie wydatków, jak i realizacja sprzedaży promocyjnej wraz z przekazaniem nagród będą właściwie udokumentowane - Spółka przygotuje regulamin określający warunki sprzedaży promocyjnej i uzyskania nagrody, a także dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków niezbędnych do otrzymania nagród przez klientów Spółki oraz dokumentację potwierdzającą wydanie nagród uprawnionym beneficjentom.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 22 marca 2016 r. Wnioskodawca powołał na potwierdzenie swojego stanowiska interpretacje indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 15 kwietnia 2015 r., Znak: IBPBI/2/4510-82/15/BG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Na podstawie powyższego przepisu możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatku, który - racjonalnie oceniając - mógłby przyczynić się do powstania przychodu albo jego zwiększenia, nawet jeżeli przychód faktycznie nie wystąpi.

Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanym w ustawie, wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania podmiotu. O tym, co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej, decyduje podmiot prowadzący tę działalność, lecz nie każdy wydatek ponoszony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowić może koszt uzyskania przychodu i jako taki podlegać odliczeniu od postawy opodatkowania. Takimi kosztami bowiem nie mogą być wydatki enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 updop.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 updop. Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione nakłady i wydatki związane bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest poprawienie wyniku finansowego oraz osiągnięcie przychodu, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie handlu hurtowego i detalicznego pojazdami samochodowymi. Zamierza rozpocząć sprzedaż promocyjną limitowanej serii ciągników siodłowych. Podstawowym celem organizowanej akcji promocyjnej jest promowanie prowadzonej przez Spółkę działalności i intensyfikacja sprzedaży tych pojazdów.

Samochody w limitowanej serii będą charakteryzować się lepszym wyposażeniem, będą posiadały specjalne oznaczenie („limited edition”), a ich zakup uprawniać będzie nabywcę do otrzymania nagrody. Formą nagrody ma być nieodpłatne przekazywanie przez Spółkę prawa do udziału dla jednej osoby w zagranicznej wycieczce turystycznej organizowanej przez licencjonowane biuro podróży. Spółka będzie nabywała prawa do udziału w wycieczce we własnym imieniu, a następnie będzie przekazywała te prawa beneficjentom nagrody. Obowiązki Spółki związane z przekazaniem beneficjentowi prawa do udziału w wycieczce będą ograniczone wyłącznie do czynności związanych z przekazaniem praw do tej wycieczki. Beneficjentem nagrody będzie mógł zostać zarówno bezpośredni nabywca samochodu (tj. spółka albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), bądź też inna osoba fizyczna dowolnie wskazana przez nabywcę samochodu.

Realizacja sprzedaży promocyjnej wraz z przekazaniem nagród będą właściwie udokumentowane. W szczególności Spółka przygotuje regulamin określający warunki sprzedaży promocyjnej i uzyskania nagrody, a także dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków niezbędnych do otrzymania nagród przez klientów Spółki oraz dokumentację potwierdzającą wydanie nagród uprawnionym beneficjentom. Promocja docelowo ma zostać skierowana do nieograniczonego grona odbiorców, z zastrzeżeniem wykluczenia udziału w promocji pracowników Spółki oraz członków ich rodziny (wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, małżonka oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia).

Cena ciągników siodłowych z limitowanej serii będzie tak skalkulowana, że pozwoli na pokrycie kosztów zakupu wycieczek oraz pozostałych, dodatkowych kosztów organizacji tego przedsięwzięcia (m.in. kosztów katalogów promocyjnych i innych materiałów promujących przedsięwzięcie), jak również zrealizowanie przez Spółkę satysfakcjonującej marży.

Sprzedaż premiowa to transakcja, w ramach której, obok sprzedaży towaru lub usługi, dochodzi do wydania nabywcy premii (nagrody). Jej konstrukcja oparta jest na założeniu, że każdemu klientowi spełniającemu określone warunki wynikające z ustalonego regulaminu, np. kupującemu określony towar lub towar o określonej wartości albo korzystającemu z określonych usług, wydawana jest nagroda. Należy zauważyć, że działania w ramach sprzedaży premiowej mają charakter motywacyjny.

W świetle powyższego kwestię zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją sprzedaży promocyjnej ciągników siodłowych należy rozpatrywać na gruncie ogólnych zasad sformułowanych w art. 15 ust. 1 updop. Kierując się tymi, a scharakteryzowanymi powyżej przesłankami, stwierdzić należy, że na gruncie przedmiotowej sprawy, wskazane we wniosku wydatki, poniesione w związku z organizacją sprzedaży premiowej, będą mogły stanowić koszty podatkowe.

Mając powyższe na uwadze, przedstawione we wniosku stanowisko Spółki jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.