IBPB-1-1/4510-38/16/DW | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości skorzystania z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w związku z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
IBPB-1-1/4510-38/16/DWinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. sprzedaż
  3. wierzytelność
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 3 lutego 2016 r.), uzupełnionym 13 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości skorzystania z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w związku z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości skorzystania z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w związku z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 1 kwietnia 2016 r., Znak: IBPB-1-1/4510-38/16/DW, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 13 kwietnia 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawcą jest spółka cywilna dwóch osób fizycznych. Wspólnicy wpłacają comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej wg art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka cywilna prowadzi pełną księgowość w formie ksiąg rachunkowych. W dniu 30 listopada 2015 roku do KRS został złożony wniosek o przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. Od momentu wpisu do KRS Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą wg zasad obowiązujących Spółki prawa handlowego i rozliczać podatek na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka cywilna na koniec 2015 roku będzie zobowiązana do zastosowania art. 24d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nie wszystkie zobowiązania będą uregulowane zgodnie z pkt 1 i 2 niniejszego artykułu. Może się zdarzyć, że zobowiązania te będzie regulowała już Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 8 marca 2016 r., wskazano m.in., że:

  1. nazwa spółki po przekształceniu będzie brzmiała X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  2. na dzień sporządzenia odpowiedzi na wezwanie, nie doszło jeszcze do przekształcenia wnioskującej spółki w spółkę z o.o.,
  3. spółka sporządziła plan przekształcenia jednak jako, że podlega on badaniu przez biegłego rewidenta, w dniu 30 listopada 2015 r. złożyła do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zbadanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta wskazanego przez Sąd Rejestrowy,
  4. w dniu 10 marca 2016 r. Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia spółki cywilnej, wyznaczając jednocześnie 30-dniowy termin na przedstawienie opinii dotyczącej planu przekształcenia. Na dzień sporządzenia odpowiedzi na wezwanie opinia nie została jeszcze przedstawiona.

Z uwagi na powyższe, na dzień sporządzania odpowiedzi na wezwanie wspólnicy nie podjęli jeszcze uchwały o przekształceniu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy spółka z o.o., na mocy sukcesji podatkowej, będzie mogła wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obliczone jako sumę zaliczek płaconych do tej pory przez wspólników spółki cywilnej...

(pytanie oznaczono we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka z o.o. wstępując we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki, ma prawo w drodze sukcesji podatkowej do płacenia uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy na mocy art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyliczonych na podstawie dochodów spółki cywilnej.

Na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Stosownie do art. 551 § 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna. Przepis ten nie narusza przepisów art. 26 § 4-6. Do przekształcenia, o którym mowa w § 2 zdanie pierwsze, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową, z tym że do skutków przekształcenia stosuje się art. 26 § 5. Art. 553 ww. ustawy, stanowi, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Zgodnie z art. 93a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Przy czym należy zauważyć, że zakres przejmowanych praw i obowiązków w przypadku przekształcenia podmiotu determinowany jest przez rodzaj tego przekształcenia.

Przy przekształceniu spółki osób fizycznych niemającej osobowości prawnej w spółkę kapitałową – w zakresie podatków dochodowych sukcesja oznacza, że na spółkę przekształconą przejdą skutki podatkowe zdarzeń zaistniałych w spółce przekształcanej i ujętych w prowadzonych przez nią ewidencjach dla celów podatkowych, które wystąpiłyby w tej spółce, gdyby przekształcenie nie miało miejsca. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jednak tych praw i obowiązków, które dotyczą wspólników, jako podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (np. dot. odliczeń od dochodu, czy podstawy opodatkowania).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „updof”), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Przepis ten wskazuje, że podmiotem prawa podatkowego są wspólnicy spółki niebędącej osobą prawną (a więc również spółki cywilnej), którzy są podatnikami podatku dochodowego osób fizycznych.

Natomiast w myśl art. 44 ust. 6b updof, podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej, z zastrzeżeniem ust. 6h i 6i, przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym określonej w art. 27 ust. 1, od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1, lub w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, złożonym:

  1. w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo
  2. w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1; jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Tym samym uprawnienie do wpłacania zaliczek w uproszczonej formie przysługuje wspólnikom spółki cywilnej, na podstawie oświadczeń o wyborze tej formy wpłacania zaliczek, złożonych przez poszczególnych wspólników, a nie przez spółkę cywilną.

Na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej: „updop”), podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie. Natomiast stosownie do art. 27 ust. 1 updop, podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawcą jest spółka cywilna dwóch osób fizycznych. Wspólnicy wpłacają comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, wg art. 44 ust. 6 updof. Spółka cywilna prowadzi pełną księgowość w formie ksiąg rachunkowych. Planowane jest przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Od momentu wpisu do KRS Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą wg zasad obowiązujących Spółki prawa handlowego i rozliczać podatek na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej regulacje należy stwierdzić, że skoro na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych prawo wpłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy przysługuje poszczególnym, będącym podatnikami, Wspólnikom spółki niebędącej osobą prawną a nie samej spółce cywilnej, to w przypadku jej przekształcenia w sp. z .o.o., będącą osobą prawną, prawo to w drodze sukcesji podatkowej nie może przejść na ten podmiot, który może skorzystać z tej formy uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych wyłącznie po spełnieniu wymogów i na warunkach określonych w art. 25 ust 6 updop. Spółka z o.o. powstała z przekształcenia Wnioskodawcy nie będzie zatem mogła w 2016 r. skorzystać z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy nadmienić, że w pozostałym zakresie dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostanie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.