IBPB-1-1/4510-31/15/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków, związanych z uruchomieniem i zorganizowaniem działalności hotelu (za wyjątkiem wydatków związanych z wynagrodzeniami i narzutami na te wynagrodzenia oraz wydatków inwestycyjnych)
IBPB-1-1/4510-31/15/BKinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 30 lipca 2015 r.), uzupełnionym 20 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków, związanych z uruchomieniem i zorganizowaniem działalności hotelu (za wyjątkiem wydatków związanych z wynagrodzeniami i narzutami na te wynagrodzenia oraz wydatków inwestycyjnych) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków związanych z uruchomieniem i zorganizowaniem działalności hotelu (za wyjątkiem wydatków związanych z wynagrodzeniami i narzutami na te wynagrodzenia oraz wydatków inwestycyjnych). Powyższy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 października 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4510-31/15/BK, IBPB-1-1/4510-32/15/BK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 20 października 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność deweloperską. Aktualnie wśród innych rodzajów prowadzonej działalności, Spółka zajmuje się realizacją inwestycji budowlanej w systemie Generalnego Wykonawcy. Spółka buduje pięciogwiazdkowy kompleks hotelowo-usługowy wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą oraz mieszkania i powierzchnie usługowe. W ramach realizowanej inwestycji powstanie 169 apartamentów i penthouse’ów, biura, centrum fitness, centrum konferencyjne oraz pięciogwiazdkowy hotel. Spółka podpisała umowę o zarządzanie częścią hotelową ze spółką z Grupy Kapitałowej X., w ramach której X. będzie zarządzał hotelem (świadczył na rzecz Spółki usługę w tym zakresie), a Spółka zgodnie z postanowieniem tej umowy odpowiadać będzie za uruchomienie i zorganizowanie działalności pięciogwiazdkowego hotelu. W kontekście podpisanej umowy, Spółka będzie właścicielem hotelu, a więc będzie uzyskiwać przychody z usług świadczonych przez hotel oraz ponosić związane z tym koszty, natomiast X. będzie świadczył na rzecz Spółki usługę zarządzania hotelem.

W ramach swojej działalności Spółka ma zorganizować rekrutację oraz szkolenie wykwalifikowanego personelu zarządzającego i obsługującego nowo powstały pięciogwiazdkowy hotel. W celu realizacji przedsięwzięcia i zgodnie z zapisami umowy z X., Spółka będzie ponosić związane z tym wydatki m.in. na: marketing, znalezienie firmy rekrutacyjnej, zatrudnienie i szkolenie przyszłego personelu, wynagrodzenia, a także inne wydatki administracyjne związane z uruchomieniem hotelu (które nie dotyczą budowy obiektu). Wydatki te będą poniesione przed rozpoczęciem działalności hotelu.

Wydatki objęte zakresem niniejszego wniosku nie dotyczą budowy kompleksu hotelowo-usługowego oraz pracowników związanych z realizacją inwestycji budowlanej.

Spółka będzie ewidencjonować w księgach zarówno poniesione wydatki przed rozpoczęciem i w czasie funkcjonowania hotelu jak i przychody uzyskane w przyszłości z tego tytułu. W ramach kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (dalej: „CIT”) oraz finalnego zobowiązania z tego tytułu za poszczególne lata podatkowe, Spółka zamierza ujmować powyższe wydatki (za wyjątkiem wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz ubezpieczeniami społecznymi, o których mowa w art. 15 ust. 4g i 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), jako tzw. koszty pośrednie alokowane do bieżącego okresu, w którym zostały one poniesione. Z kolei koszty wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 15 ust. 4g i 4h ustawy o CIT, dotyczących pracowników Spółki zatrudnionych w związku z uruchomieniem i funkcjonowaniem hotelu, Spółka zamierza rozpoznawać jako koszty miesiąca, za które są należne, pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych w tych przepisach.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 14 października 2015 r. wskazano m.in., że:

 • wymienione we wniosku wydatki z tytułu zatrudnienia i szkolenia przyszłego personelu zarządzającego i obsługującego hotel, wynagrodzenia oraz narzuty na te wynagrodzenia, a także wydatki związane ze znalezieniem firmy rekrutacyjnej dotyczyć będą pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę. Spółka z Grupy Kapitałowej będzie natomiast świadczyła na rzecz Spółki usługi zarządzania za pomocą swoich pracowników, których koszty rekrutacji i zatrudnienia będzie ponosiła ona sama jako usługodawca,
 • objęte wnioskiem wydatki administracyjne związane z uruchomieniem hotelu to w pojęciu Spółki wydatki związane m.in. z:
  • obsługą biurową i sekretariatu,
  • obsługą prawną i notarialną,
  • usługami pocztowymi i bankowymi,
  • wyposażeniem stanowisk pracy dla zatrudnionych przez Spółkę pracowników,
  • materiałami biurowymi i gospodarczymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • kosztami podróży służbowych i szkoleń.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka będzie uprawniona do zakwalifikowania przedmiotowych wydatków (za wyjątkiem wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz ubezpieczeniami społecznymi, o których mowa w art. 15 ust. 4g i 4h ustawy o CIT), jako tzw. kosztów pośrednich, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o CIT oraz ujęcia ich w kalkulacji zobowiązania z tytułu CIT za okres, w którym zostały one poniesione...

(pytanie ujęte we wniosku jako pierwsze)

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie uprawniony do zakwalifikowania przedmiotowych wydatków (za wyjątkiem wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz ubezpieczeniami społecznymi, o których mowa w art. 15 ust. 4g i 4h ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), jako tzw. kosztów pośrednich, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o CIT oraz ujęcia ich w kalkulacji zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”) za okres, w którym zostały one poniesione.

Warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów:

Jak wskazuje Wnioskodawca, art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, wprowadza generalną zasadę dotyczącą zaliczania ponoszonych przez podatników wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z tym przepisem, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust 1.

Z kolei art. 16 ust. 1 ustawy o CIT wprowadza tzw. negatywny katalog kosztów, które pomimo spełnienia warunku opisanego w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle powyższych przepisów, aby dany wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów konieczne jest, aby:

 1. spełniał warunek wynikający z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT; oraz
 2. nie był wymieniony wśród wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

W opinii Spółki, w przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego sytuacji, ponoszone przez nią wydatki spełniają oba warunki umożliwiające zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów.

Niewątpliwie ponoszone przez Spółkę wydatki opisane we wniosku spełniają pierwszy z warunków niezbędnych do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów dla celów CIT, tzn. są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów.

W momencie uruchomienia hotelu Spółka będzie osiągała przychody opodatkowane CIT z tytułu usług świadczonych przez hotel. W związku z powyższym, wszelkie wydatki związane z marketingiem realizowanego przedsięwzięcia, rekrutacją pracowników, zatrudnieniem i szkoleniem przyszłego personelu, wynagrodzeniami osób zatrudnionych jako personel hotelu, a także inne wydatki administracyjne związane z uruchomieniem hotelu (które nie dotyczą budowy obiektu) będą bez wątpienia związane z osiąganymi w przyszłości przez Spółkę przychodami opodatkowanymi CIT.

W konsekwencji, należy uznać, że spełniony zostanie pierwszy z warunków do zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, wynikający z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Drugi z powołanych warunków wymaga, aby dany wydatek nie był wymieniony wśród wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Analizując zakres art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, Spółka nie znajduje wśród wymienionych w tym przepisie kategorii żadnego z ponoszonych przez nią wydatków opisanych w niniejszym wniosku.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że w analizowanym opisie zdarzenia przyszłego spełniony jest również drugi z warunków niezbędnych do zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów dla celów CIT.

Podsumowując, w ocenie Spółki, ponoszone przez nią wydatki opisane we wniosku spełniać będą oba warunki niezbędne do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów dla celów CIT.

W takiej sytuacji, dla prawidłowego ich ujęcia w kalkulacji zobowiązania z tytułu CIT niezbędne będzie również ustalenie prawidłowego momentu, w którym Spółka będzie uprawniona do zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Moment zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów:

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy o CIT wyróżniają co do zasady tzw. koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie).

Zaliczenie danego wydatku do jednej z powyższych kategorii wpływa na moment i sposób, w jaki może być on ujęty w kalkulacji zobowiązania z tytułu CIT.

Jednocześnie, ustawa o CIT nie zawiera definicji kosztów bezpośrednio związanych z przychodami oraz kosztów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (tzw. kosztów pośrednich).

Niezależnie od powyższego podziału na koszty bezpośrednio związane z przychodami (winno być lub) tzw. koszty pośrednie, ustawa o CIT przewiduje dla wybranych kategorii kosztów specyficzny, odrębny moment zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Przykładem takich kosztów są m.in. koszty wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych.

Wydatki inne niż związane z wynagrodzeniami i ubezpieczeniami społecznymi:

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane we wniosku wydatki (za wyjątkiem wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz ubezpieczeniami społecznymi, o których mowa w art. 15 ust. 4g i 4h ustawy o CIT) stanowią koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie).

W szczególności, jakkolwiek powyższe wydatki wykazują ścisły związek z przyszłymi przychodami Spółki z tytułu świadczenia usług przez hotel, jednakże nie jest możliwe wykazanie ich wyłącznego związku z którymkolwiek konkretnym przychodem osiągniętym przez Spółkę w przyszłości. Zdaniem Spółki, powyższe koszty wykazują związek z ogółem przyszłych przychodów osiąganych przez Spółkę w związku z funkcjonowaniem hotelu. Są one niezbędne do rozpoczęcia działalności hotelowej z tytułu której Spółka zamierza osiągać różnego rodzaju przychody obejmujące m.in. świadczenie usług stricte hotelowych, organizację i wynajem sal konferencyjnych, świadczenia usług dodatkowych dla gości hotelowych oraz inne przychody osiągane przez hotel. W konsekwencji, zdaniem Spółki, powyższe wydatki powinny zostać zakwalifikowane do tzw. kosztów pośrednich, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższe wydatki zaliczone do kosztów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami będą potrącane w dacie ich poniesienia. Co prawda na dzień dzisiejszy, można zakładać, iż będą one dotyczyły okresu przekraczającego rok podatkowy, jednakże nie jest możliwe ustalenie okresu, którego będą one dotyczyć. Spółka zakłada trwały charakter prowadzonej przez nią działalności w ramach hotelu, a więc nie jest możliwe na dzień dzisiejszy ustalenie daty końcowej, w której zakończy ona ten rodzaj działalności. W konsekwencji, nie jest możliwe rozliczenie powyższych wydatków proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą, gdyż ten okres na dzień dzisiejszy nie jest możliwy do określenia (jest teoretycznie nieskończenie długi).

Podsumowując, w opinii Spółki, będzie ona uprawniona do zakwalifikowania przedmiotowych wydatków (za wyjątkiem wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz ubezpieczeniami społecznymi, o których mowa w art. 15 ust. 4g i 4h ustawy o CIT), jako tzw. kosztów pośrednich, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o CIT oraz ujęcia ich w kalkulacji zobowiązania z tytułu CIT za okres, w którym zostały one poniesione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. – zwanej dalej „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami lub służą zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodów. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w tym celu, nawet wówczas gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Podatnik, zaliczając dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, winien wykazać jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz to, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub że wydatek ten jest związany z konkretnym przedsięwzięciem gospodarczym.

Katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, pomimo ich związku z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą zawarty został w art. 16 ust. 1 updop. Należy jednak pamiętać, że samo wyliczenie kosztów, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, nie stwarza domniemania, że wszelkie pozostałe koszty, które nie są zamieszczone w art. 16 updop, zostaną ex lege uznane za koszty uzyskania przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 1. został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 2. jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 3. pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 4. poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 5. został właściwie udokumentowany,
 6. nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 updop, stanowić mogą koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z osiąganymi przychodami. Właściwa i zgodna z treścią ustawowej regulacji kwalifikacja kosztów uzyskania przychodów powinna brać pod uwagę:

 • przeznaczenie wydatku (jego celowość, zasadność dla funkcjonowania podmiotu) oraz
 • potencjalną możliwość (analizowaną w dacie poniesienia wydatku na podstawie obiektywnych przesłanek) przyczynienia się danego wydatku do osiągnięcia przychodu.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność deweloperską. Aktualnie wśród innych rodzajów prowadzonej działalności, Spółka zajmuje się realizacją inwestycji budowlanej w systemie Generalnego Wykonawcy. Spółka buduje pięciogwiazdkowy kompleks hotelowo-usługowy wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą oraz mieszkania i powierzchnie usługowe. Spółka podpisała umowę o zarządzanie częścią hotelową ze spółką z Grupy Kapitałowej X., w ramach której X. będzie zarządzał hotelem (świadczył na rzecz Spółki usługę w tym zakresie), a Spółka zgodnie z postanowieniem tej umowy odpowiadać będzie za uruchomienie i zorganizowanie działalności pięciogwiazdkowego hotelu. W kontekście podpisanej umowy, Spółka będzie właścicielem hotelu, a więc będzie uzyskiwać przychody z usług świadczonych przez hotel oraz ponosić związane z tym koszty, natomiast X. będzie świadczył na rzecz Spółki usługę zarządzania hotelem. W ramach swojej działalności Spółka ma zorganizować rekrutację oraz szkolenie wykwalifikowanego personelu zarządzającego i obsługującego nowo powstały pięciogwiazdkowy hotel. W celu realizacji przedsięwzięcia i zgodnie z zapisami umowy z X., Spółka będzie ponosić związane z tym wydatki na: marketing, znalezienie firmy rekrutacyjnej, zatrudnienie i szkolenie przyszłego personelu, wynagrodzenia, a także inne wydatki administracyjne związane z uruchomieniem hotelu (które nie dotyczą budowy obiektu). Wydatki te będą poniesione przed rozpoczęciem działalności hotelu. Wydatki objęte zakresem niniejszego wniosku nie dotyczą budowy kompleksu hotelowo-usługowego oraz pracowników związanych z realizacją inwestycji budowlanej. Spółka będzie ewidencjonować w księgach zarówno poniesione wydatki przed rozpoczęciem i w czasie funkcjonowania hotelu jak i przychody uzyskane w przyszłości z tego tytułu. W ramach kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz finalnego zobowiązania z tego tytułu za poszczególne lata podatkowe, Spółka zamierza ujmować powyższe wydatki, jako tzw. koszty pośrednie alokowane do bieżącego okresu, w którym zostały one poniesione. Wymienione we wniosku wydatki z tytułu zatrudnienia i szkolenia przyszłego personelu zarządzającego i obsługującego hotel, wynagrodzenia oraz narzuty na te wynagrodzenia, a także wydatki związane ze znalezieniem firmy rekrutacyjnej dotyczyć będą pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę. Spółka z Grupy Kapitałowej będzie natomiast świadczyła na rzecz Spółki usługi zarządzania za pomocą swoich pracowników, których koszty rekrutacji i zatrudnienia będzie ponosiła ona sama jako usługodawca. Objęte wnioskiem wydatki administracyjne związane z uruchomieniem hotelu to w pojęciu Spółki wydatki związane m.in. z obsługą biurową i sekretariatu, obsługą prawną i notarialną, usługami pocztowymi i bankowymi, wyposażeniem stanowisk pracy dla zatrudnionych przez Spółkę pracowników, materiałami biurowymi i gospodarczymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, koszty podróży służbowych i szkoleń.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie co do zasady istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wydatkami, jakie Spółka poniesie w celu zorganizowania działalności hotelu, zarówno przed uruchomieniem hotelu, jaki i w trakcie jego działania, tj. wydatkami poniesionymi na marketing, znalezienie firmy rekrutacyjnej, zatrudnienie i szkolenie przyszłego personelu, a także inne wydatki administracyjne niestanowiące wydatków inwestycyjnych związanych z budową hotelu. Wydatki te będą przy tym stanowiły pośrednie koszty działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, albowiem niemożliwym jest w istocie powiązanie tych wydatków z konkretnym, późniejszym przychodem z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez hotel.

W konsekwencji, co do zasady, Wnioskodawca będzie mógł wskazane we wniosku wydatki zaliczyć do kosztów podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej.

Kwestię potrącalności tzw. pośrednich kosztów uzyskania przychodów regulują przepisy art. 15 ust. 4d i ust. 4e ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 15 ust. 4d cyt. ustawy, koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Natomiast, zgodnie z art. 15 ust. 4e ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W świetle ww. przepisów, zgodzić się należy zatem z Wnioskodawcą, że wskazane we wniosku wydatki, o ile w istocie nie stanowią one wydatków inwestycyjnych, jak również wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników i narzutami na te wynagrodzenia, jako koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami mogą stanowić koszty podatkowe w dacie ich poniesienia, a więc w dniu na który wydatki te zostaną ujęte w księgach rachunkowych.

Z powyższym zastrzeżeniem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
IBPB-1-3/4510-201/15/TS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.