IBPB-1-1/4510-220/15/AP | Interpretacja indywidualna

Możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia z tytułu przejęcia praw i obowiązków do umów o świadczenie usług, o których mowa we wniosku
IBPB-1-1/4510-220/15/APinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. moment
  3. przejęcie
  4. umowa
  5. wynagrodzenia
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 24 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia z tytułu przejęcia praw i obowiązków do umów o świadczenie usług, o których mowa we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia z tytułu przejęcia praw i obowiązków do umów o świadczenie usług, o których mowa we wniosku.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca – Spółka z o.o. (dalej: „Spółka”), jest spółką prawa handlowego, czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadzącą działalność w branży informatycznej, między innymi w obszarze usług elektronicznych zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zajmuje się sprzedażą sprzętu komputerowego oraz świadczy następujące rodzaje usług: usługi programistyczne, usługi obsługi dokumentów elektronicznych, usługi SFA, usługi serwisowe urządzeń oraz serwisu sprzętu komputerowego, usługi serwisu sieci, usługi cloud computing, usługi kolokacji i wirtualizacji oraz usługi monitoringu zasobów i systemów.

Kontrahent - spółka X (dalej jako: „Kontrahent”) jest spółką prawa handlowego, czynnym podatnikiem podatku VAT, której główny przedmiot działalności obejmuje działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki oraz przetwarzanie danych.

W dniu 7 sierpnia 2015 r. Spółka zawarła z Kontrahentem umowę (przenoszącą na rzecz Spółki wszelkie prawa do świadczenia usług ze wskazanymi klientami Kontrahenta), na podstawie której, przejęła od Kontrahenta 18 umów na świadczenie usług obsługi dokumentów elektronicznych do klientów Kontrahenta za uzgodnionym, jednorazowym wynagrodzeniem. Na podstawie tej umowy Spółka i Kontrahent podpisały z tymi klientami szczegółowe umowy cesji - przejęcia praw i obowiązków do konkretnych umów o świadczenie usług. Cena za przejęcie 18 umów na świadczenie usług obsługi dokumentów elektronicznych została uzgodniona do każdej przejmowanej w ramach transakcji umowy. Większość przejętych umów (13 umów) jest zawarta na czas nieokreślony, z jedno lub 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pozostałe umowy zostały zawarte na czas określony, po upływie którego, umowy zostaną automatycznie przedłużone na kolejne okresy, bądź na czas nieokreślony.

Wynagrodzenie zostało zapłacone przez Spółkę na podstawie faktury otrzymanej od Kontrahenta, wystawionej 30 października 2015 r. Dla celów rachunkowych, Spółka rozliczyła koszty z tytułu przejęcia praw i obowiązków do umów o świadczenie usług poprzez ujęcie ich w księgach rachunkowych, jako koszt jednorazowy w dacie poniesienia.

Z punktu widzenia Kontrahenta otrzymane wynagrodzenie za przekazanie praw i obowiązków do umów o świadczenie usług ma charakter „odstępnego” za zaprzestanie świadczenia tych usług. Dzięki zawarciu umowy z Kontrahentem Spółka będzie miała możliwość poszerzyć ofertę świadczonych usług informatycznych i liczbę klientów. Ponadto, rozpoczynając współpracę z nowymi klientami, Spółka ma możliwość zaprezentowania siebie i swoich produktów, a w konsekwencji uzyskania od tych klientów nowych zleceń.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wynagrodzenie z tytułu przejęcia praw i obowiązków do umów o świadczenie usług, zapłacone przez Spółkę na podstawie zawartej z Kontrahentem umowy, Spółka powinna potrącić jako koszt uzyskania przychodów jednorazowo w dacie jego poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... W przypadku uznania stanowiska Spółki za nieprawidłowe, Spółka wnosi o wskazanie reguły, zgodnie z którą powinna zaliczyć wydatek z tytułu przejęcia praw i obowiązków do umów o świadczenie usług w koszty uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, uwzględniając zasady potrącania wydatków z tytułu przejęcia praw i obowiązków do umów o świadczenie usług, jako pośrednich kosztów uzyskania przychodu, określone w art. 15 ust. 4d oraz ust. 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm. - dalej: „ustawa CIT”), Spółka powinna zaliczyć poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia, tj. na dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Podsumowując, Spółka ma prawo do ujęcia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, przy założeniu, iż nie zostały one wymienione w art. 16 ust 1 ustawy oraz wykaże związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy poniesionymi kosztami a uzyskanymi przychodami.

Katalog wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów, zawarty w art. 16 ust. 1 ustawy CIT nie zawiera żadnych ograniczeń w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na przejęcie praw i obowiązków do umów o świadczenie usług.

Zatem decydującą przesłanką pozwalającą zaliczyć dane wydatki do kosztów uzyskania przychodów jest poniesienie ich w celu osiągnięcia przychodu (ewentualnie zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów), przy czym każdy wydatek poza wyraźnie wskazanym w ustawie wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu. Przy kwalifikowaniu poniesionych wydatków trzeba brać pod uwagę ich celowość oraz potencjalną możliwość przyczynienia się wydatku do osiągnięcia przychodu, jak również racjonalność wydatków, to znaczy ich adekwatność do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności oraz konieczność ich poniesienia dla osiągnięcia przychodu.

W ocenie Spółki, poniesienie wydatków miało na celu osiągniecie przychodów. W opisanej w stanie faktycznym transakcji, Spółka poniosła wydatek na przejęcie od Kontrahenta umów na realizację usług na świadczenie obsługi dokumentów elektronicznych do klientów. Spodziewanymi przychodami będą w tym wypadku przychody Spółki z usług realizowanych długoterminowo na podstawie przejętych umów z klientami. Dzięki zawarciu umowy z Kontrahentem Spółka będzie miała możliwość poszerzyć ofertę świadczonych usług informatycznych i liczbę klientów. Ponadto, rozpoczynając współpracę z nowymi klientami, Spółka ma możliwość zaprezentowania siebie i swoich produktów, a w konsekwencji uzyskania od tych klientów nowych zleceń.

Kolejną kwestią jest ustalenie momentu podatkowego potrącenia kosztów uzyskania przychodów. Ustawa CIT reguluje moment potrącalności koszów uzyskania przychodów w art. 15 ust. 4b-4e. Zgodnie z art. 15 ust. 4b ustawy CIT, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego, są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Zgodnie z art. 15 ust. 4c ustawy CIT, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy CIT, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy CIT, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Ustawodawca rozróżnia dwa rodzaje kosztów uzyskania przychodów: bezpośrednie i pośrednie. Ustawa CIT nie zawiera definicji bezpośrednich i pośrednich koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z ugruntowanym poglądem w praktyce podatkowej oraz orzecznictwem sądowym (np. WSA w Poznaniu z 22 października 2010 r., sygn. akt I SA/Po 424/10, WSA w Warszawie z 9 marca 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1151/09), kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. Klasycznym przykładem bezpośredniego związku kosztów z przychodami jest relacja, w jakiej pozostają wydatki na nabycie lub wytworzenie jednostki towaru i przychód ze zbycia tej jednostki towaru.

Natomiast do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, a więc takie którym nie można przypisać konkretnego przychodu, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie. Kosztami takimi są więc w szczególności wydatki związane z całokształtem działalności podatnika, wynikające z konieczności wywiązywania się przez niego z obowiązków nałożonych innymi przepisami prawa, czy warunkujące prowadzenie tej działalności. Tego rodzaju koszty, chociaż niewątpliwie związane są z osiąganymi przychodami, nie pozostają w bezpośrednim związku z konkretnymi przychodami. Tym samym nie jest możliwe ustalenie, w którym okresie bądź roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów.

Na podstawie opisu stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę należy stwierdzić, że kosztami bezpośrednimi będą wyłącznie koszty, które będzie ponosiła Spółka na realizację konkretnych, usług informatycznych dla klientów, za które Spółka będzie otrzymywała od tych klientów wynagrodzenie. Osiągnięcie przychodów przez Spółkę związane będzie ze świadczeniem usług informatycznych, nie zaś z samym faktem uzyskania praw do tych usług. Z tego względu jednorazowe wynagrodzenie zapłacone Kontrahentowi za przejęcie praw do świadczenia tych usług ma charakter kosztu pośredniego.

Ponadto, na podstawie opisu stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę należy zauważyć, że zapłata wynagrodzenia za przejęcie praw do świadczenia usług ma charakter czynności jednorazowej, której celem jest wywołanie określonego zachowania u dotychczasowego wykonawcy usług (Kontrahenta) - rezygnacji ze świadczenia tych usług.

Zapłacone przez Spółkę wynagrodzenie za przejęcie praw do świadczenia usług na rzecz ich dotychczasowego wykonawcy (Kontrahenta):

  • ma charakter opłaty jednorazowej, jej wartość jest stała i niezależna od wielkości i okresu uzyskiwania przychodu,
  • wysokość opłaty nie podlega zmianie bez względu na wartość uzyskanych przychodów oraz w przypadku wydłużenia, bądź skrócenia okresu trwania usług,
  • poniesiona opłata ma jedynie zapewnić źródło przychodów, ale nie przekłada się w żaden sposób na termin ich uzyskiwania oraz ich wielkość,
  • nie stanie się w żaden sposób składnikiem wynagrodzenia uiszczanego przez spółki (odbiorców usług informatycznych) za świadczone usługi informatyczne.

Ponadto większość przejętych umów na usługi informatyczne zawarta jest na czas nieokreślony, zaś pozostałe samoistnie się w takie przekształcą. Nie można tym samym stwierdzić, że poniesienie omawianego kasztu dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy - ponieważ nie można określić długości okresu, którego dotyczą.

Ponadto, jak wskazała Spółka w opisie stanu faktycznego, dla celów rachunkowych wydatki te zostały zaewidencjonowane, jako koszt jednorazowy w dacie poniesienia.

Z uwagi na powyższe, uwzględniając zasady potrącania tych wydatków, jako pośrednich kosztów uzyskania przychodu, określone w art. 15 ust. 4d oraz ust. 4e ustawy CIT, Spółka powinna zaliczyć poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia, tj. na dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.