IBPB-1-1/4510-204/15/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie momentu zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek za zwłokę związanych z opóźnieniem w zapłacie należności wynikającej z faktury wystawionej przez kontrahenta
IBPB-1-1/4510-204/15/BKinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. odsetki za zwłokę
  3. potrącenie (kompensata)
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 października 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 9 listopada 2015 r.), uzupełnionym 23 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie momentu zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek za zwłokę związanych z opóźnieniem w zapłacie należności wynikającej z faktury wystawionej przez kontrahenta - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie momentu zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek za zwłokę związanych z opóźnieniem w zapłacie należności wynikającej z faktury wystawionej przez kontrahenta. W dniu 23 grudnia 2015 r. wniosek został uzupełniony.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Na podstawie umowy o roboty budowlane (dalej: „Umowa”) zawartej pomiędzy Wnioskodawcą - spółką z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Zamawiający”) a Wykonawcą (dalej: „Kontrahent”), Wykonawca wystawił fakturę na Spółkę za wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na zgłoszone przez podwykonawców roszczenia, Spółka nie dokonała zapłaty Wykonawcy i złożyła do Sądu wniosek o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Ostatecznym rozstrzygnięciem Sądu wniosek Spółki został oddalony. Spółka dokonała zatem zapłaty za fakturę Wykonawcy i naliczyła odsetki za opóźnienie w płatności. Jednocześnie wobec zwłoki Wykonawcy w wykonaniu robót, Spółka obciążyła Wykonawcę karami umownymi naliczonymi na podstawie zawartej Umowy (na mocy Klauzuli Roszczenia Zamawiającego), dokumentując roszczenie notami obciążeniowymi. Klauzula Roszczenie Zamawiającego stanowi, że na mocy tej Klauzuli kwota należna dla Zamawiającego (Spółki) „może być potrącona z ceny Kontraktowej i świadectw płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę.” Ponadto, Spółka obciążyła Kontrahenta notami z tytułu partycypacji w kosztach ustanowienia akredytywy na podstawie art. 6491 § 3 Kodeksu cywilnego tj. połową udokumentowanych kosztów udzielonej dla Wykonawcy gwarancji zapłaty za roboty budowlane w postaci akredytywy bankowej. Wykonawca dwukrotnie zwrócił się do Zamawiającego z Wnioskiem o gwarancję zapłaty, raz w 2014 r. i drugi raz w 2015 r. Noty obciążeniowe miały zakreślony termin zapłaty. Kontrahent zakwestionował i odesłał wszystkie noty obciążeniowe bez zapłaty, jednak do dnia dzisiejszego nie skierował sprawy na drogę postępowania sądowego. W ocenie Spółki kary umowne i połowa kosztów ustanowienia akredytywy są Spółce należne.

Spółka naliczone odsetki za opóźnienie w płatności faktury Wykonawcy potrąciła z wierzytelnościami Spółki. Wierzytelność Spółki powstała w wyniku nie zapłacenia przez Wykonawcę kwot wynikających z not obciążeniowych, o których mowa powyżej. Spółka na podstawie art. 498 i art. 499 Kodeksu cywilnego wysłała Wykonawcy Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, w którym oświadczyła, że dokonuje potrącenia wierzytelności Spółki z wierzytelnością, jaka przysługuje Wykonawcy w stosunku do Spółki z tytułu ustawowych odsetek naliczonych za opóźnienie w płatności za fakturę. Zgodnie z art. 499 Kodeksu cywilnego, potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego, oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Pismo Spółki z oświadczeniem o potrąceniu zostało doręczone Wykonawcy, a Wykonawca pismo odebrał. Oświadczenie to zostało zatem skutecznie złożone Wykonawcy w rozumieniu art. 499 i art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego, Wykonawca zakwestionował zasadność Oświadczenia o potrąceniu wierzytelności. W związku z dokonanym potrąceniem Wykonawca wniósł do Sądu pozew, w którym kwestionuje zasadność obciążenia go połową kosztów ustanowienia w 2014 r. akredytywy bankowej. Do dnia dzisiejszego nie wydano wyroku sądowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w momencie dokonania potrącenia Spółka powinna ująć uregulowane w drodze kompensaty odsetki od nieterminowej zapłaty faktury, jako koszt uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 z późń. zm.), za koszty uzyskania przychodu nie uważa się naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). W tym miejscu istotne jest więc ustalenie, kiedy mamy do czynienia z zapłatą. Jedną z jej form jest potrącenie, czyli kompensata. Wystąpienie potrącenia powoduje, że zobowiązanie wygasa. Potrącenie wierzytelności jest jedną z form wygaśnięcia zobowiązania w wyniku wykonania świadczenia poprzez umorzenie wzajemnych wierzytelności między stronami. Wygaśnięcie zobowiązania przez potrącenie, czyli kompensata wierzytelności, następuje gdy jedna strona jest w stosunku do drugiej dłużnikiem i jednocześnie wierzycielem, tj. ma zarówno wierzytelność, jak i zobowiązanie względem tej drugiej strony. Potrącenie, pomimo że dotyczy świadczeń tego samego rodzaju (z reguły pieniężnych), prowadzi do zaliczenia jednej wierzytelności na poczet drugiej. Dochodzi w ten sposób do zaspokojenia wierzyciela i osiągnięcia tym samym celu zobowiązania. Na skutek potrącenia wierzytelności obydwu stron umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Instytucja potrącenia jest substytutem świadczenia, dzięki któremu dłużnik płaci swój dług i zwalnia się z zobowiązania. W momencie potrącenia następuje faktyczne spełnienie świadczenia. W związku z powyższym w sytuacji, gdy Spółka jest w stosunku do drugiej strony (Wykonawcy) dłużnikiem i jednocześnie wierzycielem, czyli ma zarówno wierzytelności, jak i zobowiązania względem tej drugiej strony to możliwe jest wygaszenie zobowiązania odsetkowego przez potrącenie, czyli kompensatę wierzytelności. Na skutek potrącenia wierzytelności obydwu stron umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Potrącenie (kompensata) wierzytelności jest więc jedną z form wygaśnięcia zobowiązania w wyniku wykonania świadczenia poprzez umorzenie wzajemnych wierzytelności między stronami, przy czym istotne jest to, że tego rodzaju operacja prowadzi do zaspokojenia interesu wierzyciela. Daje to podstawę do uznania, że jest to bezgotówkowa forma zapłaty.

Powyższe oznacza, że w dacie kompensaty naliczone przez Wykonawcę odsetki, jako zapłacone, stanowić będą koszty uzyskania przychodu w Spółce. Zapłacone odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty faktury nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodu w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. w związku z tym stanowią koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 tej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
IBPB-1-2/4510-777/15/MS | Interpretacja indywidualna

odsetki za zwłokę
ILPB1/4518-1-8/15-3/AMN | Interpretacja indywidualna

potrącenie (kompensata)
ITPP2/443-1071/10/AF | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.