IBPB-1-1/4510-131/16/ZK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy poniesione przez Wnioskodawcę koszty związane z realizację zadania inwestycyjnego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 4 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej "Szpital" lub "PZOZ") jest podmiotem leczniczym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.), posiada osobowość prawną i ma statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Celem PZOZ zgodnie z jego Statutem, jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. W ramach realizacji tego celu Szpital udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, mieszkańców powiatu ... i powiatów ościennych. PZOZ realizuje swój cel w ramach prowadzenia trzech przedsiębiorstw: Stacjonarne i Całodobowe Świadczenia Szpitalne, Stacjonarne i Całodobowe Świadczenia Zdrowotne inne niż Szpitalne, Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne. W skład komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa pod nazwą "Stacjonarne i całodobowe Świadczenia Szpitalne" wchodzą oddziały m.in. Szpitalny Oddział Ratunkowy (dalej również "SOR"). SOR udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podejmuje leczenie w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz realizuje zadania zgodnie z ustawą o państwowym ratownictwie medycznym z dnia 8 września 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 757 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 757 ze zm.). Głównym płatnikiem należności za wykonywane świadczenia zdrowotne jest Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Aby Szpitalny Oddział Ratunkowy z należytą starannością mógł realizować wyznaczone zadania winien spełniać wymagania określone w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 757 ze zm.), dlatego też 27 października 2015 r. Rada Społeczna jako organ opiniodawczy i doradczy Uchwałą nr 20/2015 pozytywnie zaopiniowała inicjatywę Dyrekcji PZOZ w sprawie inwestycji na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020, Priorytetu IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa ... . Efektem powyższego były podjęte dalsze działania zmierzające do realizacji przedmiotowej inicjatywy, m.in. ogłoszono postępowania przetargowe w celu przygotowania dokumentacji projektowej w wyniku, których wyłoniono dwie firmy. Jedna z nich opracowała dokumentację projektową dostosowania pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do aktualnych wymagań i przepisów, druga opracowała wielobranżową dokumentację projektową dla lądowiska wyniesionego na budynku Szpitala. Zawarta została również umowa na sporządzenie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej - wniosku o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Należy nadmienić, że w Planie Finansowym PZOZ na 2016 rok na realizację zadania zaplanowano kwotę łącznie 9.411.800,00 zł, w tym środki własne 1.411.800,00 zł. Po wnikliwej analizie kosztorysów przedłożonych przez firmy, które opracowały dokumentację prac remontowo-budowlanych, ostateczny koszt realizacji inwestycji zamknąłby się w kwotach: dla przebudowy pomieszczeń SOR - 7.566.204,13 zł brutto, a dla budowy lądowiska wyniesionego - 4.349.906,35 zł brutto. Koszty w 85% od kwoty 8.000.000,00 zł, tj. kwota 6.800.000,00 zł miały być pokryte ze środków Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 - Infrastruktura ratownictwa medycznego, a 15% od kwoty 8.000.000,00 zł, tj. kwota 1.200.000.00 zł przy założeniach projektu miały być pokryte przez Szpital. Wobec przedmiotowych kosztorysów planowany łączny koszt inwestycji wyniósłby 11.916.110,48 zł. Biorąc pod uwagę założenia projektu zgodnie, z którym kwota dofinansowania maksymalnie mogłaby wynosić 6.800.000,00 zł PZOZ we własnym zakresie musiałby pokryć wkład własny i koszty niekwalifikowalne w łącznej kwocie 5.816.736,35 zł. Wobec powyższego byłaby to kwota wyższa od kwoty ujętej w Planie Inwestycyjnym o 4.404.936,35 zł. Powyższa kwota byłaby zbyt dużym obciążeniem finansowym dla Szpitala i uniemożliwiłaby inne zaplanowane na rok 2016 inwestycje, które są niezbędne dla dalszego rozwoju PZOZ. Zważywszy na aspekty ekonomiczne, Dyrektor podjął decyzję o rezygnacji z realizacji przedmiotowej inwestycji, którą zawarł w Zarządzeniu Dyrektora PZOZ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie rezygnacji z przystąpienia PZOZ do konkursu w zakresie Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014 – 2020, Priorytetu IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa ... . Wskazać należy, że PZOZ do czasu podjęcia decyzji o rezygnacji z inwestycji poniósł koszty (które pokrył z własnych środków) związane z realizacją zawartych umów dotyczących: opracowania dokumentacji projektowej dostosowania pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do aktualnych wymagań i przepisów, opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla lądowiska wyniesionego na budynku Szpitala oraz sporządzenia kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej - wniosku o dofinansowanie inwestycji.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy poniesione przez Wnioskodawcę koszty związane z realizację zadania inwestycyjnego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dotyczące opracowania:

  • dokumentacji projektowej dostosowania pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do aktualnych wymagań i przepisów,
  • dokumentacji projektowej dla lądowiska wyniesionego na budynku Szpitala,
  • kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej - wniosku o dofinansowanie,

można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty poniesione na realizację zadania inwestycyjnego "...", obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej i wniosku o dofinansowanie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych wprost w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania albo zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować siew grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, stanowić mogą koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Wnioskodawca wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pokrył z własnych środków. Poniesione zostały one na wykonanie dokumentacji, celem poprawy funkcjonalności SOR i przeniesieniem lądowiska. Szpitalny Oddział Ratunkowy wchodzi w skład komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa pod nazwą "Stacjonarne i całodobowe Świadczenia Szpitalne" działającego w strukturach Szpitala. Obecnie Szpitalny Oddział Ratunkowy jest usytuowany na I piętrze w budynku A i C. W jego skład wchodzi: sala resuscytacyjno-zabiegowa z dwoma stanowiskami, obszar konsultacyjny pacjenta z czterema pokojami badań, obszar obserwacji pacjenta z czterema stanowiskami, obszar wstępnej intensywnej terapii z dwoma stanowiskami oraz sala zabiegowa z pokojem opatrunków gipsowych oraz pomieszczenia towarzyszące: rejestracje, pokój dekontaminacji, pomieszczenia administracyjno-socjalne, poczekalnia i korytarze. Przebudowa pomieszczeń miałaby na celu prawidłową realizację procedury przyjęcia pacjenta, opartej na systemie segregacji medycznej pacjentów (Triage) według pięciostopniowej skali pilności rozpoczęcia czynności przez uprawniony personel medyczny. Dostęp do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego miał być realizowany z dwóch stron. Od strony podjazdu dla karetek, gdzie znajdowałaby się niezależna droga dla pacjentów z parkingu (w projekcie kładka piesza, zabudowana) oraz dwie drogi dla przewiezionych karetką, jedna z istniejącą śluzą dla pacjentów nie wymagających dekontaminacji i druga dla pacjentów skażonych wymagających dekontaminacji, projektowana zabudowa kładki pieszej. Od strony oddziałów miał być dostęp dla pacjentów dostarczanych śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Po przebudowie miała powstać sala resuscytacyjno-zabiegowa z trzema stanowiskami, obszar wstępnej intensywnej terapii z trzema stanowiskami i wydzieloną izolatką, obszar obserwacyjny z pięcioma stanowiskami i centralnym punktem nadzoru pielęgniarskiego. Pomiędzy salą resuscytacyjno-zabiegową i salą wstępnej intensywnej terapii znaleźć się miał przeszklony punkt pielęgniarski, dodatkowo na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym miały się znaleźć cztery boksy konsultacyjne, w pobliżu których miał być pokój lekarza i punkt pielęgniarski. Miały powstać dwie przestronne rejestracje przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Jedna dla osób przywiezionych karetką pogotowia i pacjentów zgłaszających się na Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz druga rejestracja, jako izba przyjęć dla planowanych przyjęć na oddziały szpitalne. Przy głównej rejestracji miało być podręczne laboratorium. Potrzeba zaś wybudowania lądowiska na dachu budynku PZOZ w jego wschodniej części podyktowana została faktem, że obecne naziemne lądowisko jest zniszczone, uszkodzenia są niebezpieczne, zajmuje teren o powierzchni 1 hektara (obecnie zablokowany przez lądowisko uniemożliwiające rozbudowę Szpitala), wymaga stosowania dodatkowych środków transportu (ambulansu) w celu przewiezienia osoby poszkodowanej na Szpitalny Oddział Ratunkowy (co nie jest korzystne dla zdrowia pacjenta). Eksploatacja lądowiska na dachu budynku byłaby tańsza, ponieważ Szpital byłby zwolniony z konieczności utrzymania ambulansu, jako środka transportu, który musi być dostępny 24 h na dobę oraz etatów kierowcy. Jak wynika z powyższego, celem inwestycji było zwiększenie efektywności pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a co za tym idzie w przyszłości podniesienie jakości świadczonych usług, konkurencyjności Szpitala na rynku usług zdrowotnych, w konsekwencji zwiększenie uzyskiwanych przychodów. Jak to zostało wskazane w stanie faktycznym, z przyczyn uzasadnionych ekonomicznie podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji przedmiotowej inwestycji. Jednocześnie cała dokumentacja z nią związana, powstała w wyniku prac przygotowawczych została przez Wnioskodawcę zarchiwizowana, gdyż Szpital nie zamierza kontynuować zaniechanych prac.

Wydatki poniesione na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej projektu dofinansowania w ramach "Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020, Priorytetu IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa ...", jako koszty pośrednio związane z przychodami Wnioskodawca zakwalifikował do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, tj. w dniu, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury, zgodnie z art. 15 ust. 4d-4e ustawy o CIT. Podobne stanowisko zostało wyrażone w informacji zawartej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce "ABC Podatków/KIP/Najczęściej zadawane pytania". Co więcej, podobny pogląd wyraził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 18 czerwca 2012 r. Znak: DD6/8213-356/MZG/08/PK-1176, czy Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 23 grudnia 2013 r. Znak: ITB3/423-474b/13/AW (...) wydatki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej stanowią koszty związane z pozyskaniem środków na inwestycję. Środki otrzymane z dofinansowania zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji polegającej na nabyciu, wytworzeniu i modernizacji środków trwałych. Należy je więc powiązać z ogólną działalnością konsorcjum. Przedmiotowych wydatków nie można bezpośrednio powiązać z konkretnym przysporzeniem (...) Dlatego też należy je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związane z przychodami. Tak więc jako koszty pośrednio związane z uzyskanymi przychodami, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia(...). Podobnie orzekł WSA w Bydgoszczy w wyroku z 4 grudnia 2013 r. Sygn. akt I SA/Bd 875/13 (orzeczenie prawomocne). Wydatki te stanowią koszt podatkowy niezależnie od tego, czy dotacja/dofinansowanie zostało otrzymane. W związku z powyższym i ze względu na to, że Wnioskodawca wydatek na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej uznał za racjonalny i ekonomicznie uzasadniony, zaliczył go do kosztów uzyskania przychodu.

Jeżeli zaś chodzi o wydatki poniesione na sporządzenie dokumentacji projektowej dla dostosowania pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do aktualnych wymagań i przepisów oraz budowy lądowiska wyniesionego na budynku A Szpitala, Wnioskodawca zakwalifikował je do wydatków na inwestycję. Zgodnie z art. 4a pkt 1 ustawy o CIT, inwestycje to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm., dalej „ustawa o rachunkowości”). W myśl art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości środki trwałe w budowie to (...) zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego(...). Poprzez same środki trwałe ustawa o rachunkowości rozumie Rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Jednocześnie, w celu ustalenia wartości wytwarzanych środków trwałych zastosowanie powinny znaleźć przepisy art. 16g ust. 1 pkt 2 oraz art. 16g ust. 4 ustawy o CIT zgodnie z którymi (...) za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych.(...). Zważywszy zaś, że jedną z części każdego procesu inwestycyjnego jest etap jego planowania (projektowania), to zdaniem Szpitala nakłady z nim związane stanowią koszty, o których mowa w art. 16g ust. 4 ustawy o CIT. Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest między innymi interpretacja indywidualna wydana 15 listopada 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy Znak: IITPB3/423-387/11/PS. W konsekwencji w oparciu o wskazane powyżej przepisy, a także praktykę instytucji skarbowych, zdaniem Wnioskodawcy, koszty związane z pracami przygotowawczymi (przygotowanie dokumentacji projektowej) dotyczącymi zadania inwestycyjnego należy zaliczyć do wydatków inwestycyjnych i jako koszty zaniechanych inwestycji, zgodnie z art. 15 ust. 4f ustawy o CIT, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w dacie podjęcia decyzji o definitywnym i trwałym zaprzestaniu prowadzenia zadania inwestycyjnego, zgodnie m.in. z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 kwietnia 2015 r. Znak: IBPBI/2/4510-56/15/SD. Do kwestii fizycznej likwidacji zaniechanych inwestycji odniósł się Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 14 października 2011 r. Znak: DD6/033-13/2010/MDA/PK-1605/2009. W przypadku zaniechanych inwestycji koszty podatkowe powstają m.in. w dacie jej likwidacji, za którą na gruncie definicji słownikowych uważa się co do zasady, fizyczną likwidację. Jednakże fizyczna likwidacja środków trwałych w budowie, w ocenie Ministra Finansów dotyczy tylko tych sytuacji, w których inwestycje uzyskają określony etap zaawansowania przejawiający się w uzyskaniu przez środek trwały w budowie pewnego fizycznego wymiaru. Nie jest przy tym wystarczające samo sporządzenie dokumentacji, planu, projektu środka trwałego. Interpretacja przepisu art. 15 ust. 4f ustawy powinna być dokonana z uwzględnieniem obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, określającej terminy jej przechowywania. Systemowa wykładnia tych przepisów daje podstawę do oceny, że w ramach likwidacji zaniechanych inwestycji wystarczające do uznania kosztów wytworzenia dokumentacji inwestycyjnej, jako kosztów uzyskania przychodów jest podjęcie decyzji o trwałym i definitywnym odstąpieniu od dalszego prowadzenia zadania inwestycyjnego. W aspekcie dowodowym dokumentacja jest potrzebna - stanowi materialny ślad tego, że został poniesiony wydatek. Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wnioskodawcy zasadnym jest zakwalifikowanie przez Szpital wydatków na przygotowanie dokumentacji projektowej do kosztów uzyskania przychodu w dacie podjęcia decyzji o zaniechaniu inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.