DD9.8222.2.2.2015.KCT | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości – mieszkania.
DD9.8222.2.2.2015.KCTinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. zachowek
  3. zbycie nieruchomości
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 w związku z art. 14o § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 27 stycznia 2015 r., wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu na podstawie art. 14o § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2014 r. (Nr ILPB2/415-1033/14-1/WM) uzupełnionym w dniu 15 stycznia 2015 r. (data wpływu) o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości – mieszkania, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), został przekazany wniosek z dnia 20 października 2014 r. (data wpływu 22 października 2014 r.) o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu odpłatnego zbycia „nieruchomości – mieszkania.” Wezwaniem z dnia 12 stycznia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy - Ordynacja podatkowa, wystąpił do Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku ORD-IN. Zainteresowany przekazał organowi podatkowemu uzupełniony wniosek przy piśmie z dnia 14 stycznia 2015 r.

Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, stosownie do art. 14d ustawy – Ordynacja podatkowa, wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4. Zatem termin do wydania interpretacji indywidulanej przepisów prawa podatkowego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, upływał w dniu 26 stycznia 2015 r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że

W 1982 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy i oboje z bratem otrzymali po 1/6 udziałów w nieruchomości – mieszkanie. W kwietniu 2013 r. zmarła matka i Wnioskodawca mocą testamentu otrzymał udziały po matce w wysokości 4/6.

Postępowanie spadkowe w listopadzie 2013 r. przed sądem potwierdziło wyżej wskazany fakt. Brat nie wnosił pretensji. W sierpniu 2014 r. doszło do podpisania umowy przedwstępnej (brat umowę podpisał nie zgłaszał uwag do ceny i udziałów).

W momencie podpisywania umowy sprzedaży mieszkania za 320 tys., uznał, że otrzymuje za mało i zażądał 130 tys.

Ponieważ Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, porusza się na wózku, przystał na ww. kwotę. Wnioskodawca mieszka w A, brat pływa pod obcą banderą, mieszka w B i rzadko bywa w domu.

Wnioskodawca zgodził się na podział: Wnioskodawca 190 tysięcy, brat 130 tysięcy.

W akcie notarialnym wymienione są brata i Wnioskodawcy udziały, nie ma natomiast słowa, że w kwocie 130 tys. mieści się także należny bratu zachowek i pewna nadpłata dla złagodzenia konfliktu. § 5 aktu notarialnego: „Cena ustalona została na łączną kwotę 320 tysięcy, tj. za udział 5/6 – 190 tys., a za udział 1/6 części 130 tys.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytanie:

Jaki powinien zapłacić należny podatek do Urzędu Skarbowego, w jakiej wysokości i od jakiej kwoty...

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro nieruchomość – mieszkanie zostało sprzedane za 320 tys. – 53.333 (1/6 udziału Wnioskodawcy) = 266 667 – 130 000 (otrzymał brat) = 136 667 (i od tej kwoty Wnioskodawca powinien zapłacić podatek w wysokości 19%) x 19% = 25967 zł – podatek.

Z uwagi, że interpretacja indywidualna nie została, przez organ upoważniony, wydana w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku tj. do dnia 26 stycznia 2015 r., zatem zgodnie z art. 14o § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania przedmiotowej interpretacji, tj. od dnia 27 stycznia 2015 r., stwierdzono prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy przedstawionego w złożonym wniosku w pełnym zakresie.

Minister Finansów po zapoznaniu się z aktami sprawy stwierdził, że stanowisko Zainteresowanego, wyrażone we wniosku z dnia 20 października 2014 r. (Nr ILPB2/415-1033/14-1/WM), potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu na podstawie art. 14o § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, nie jest prawidłowe.

Wobec powyższego stosownie do art. 14o § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, zastosowanie mają przepisy art. 14e i art. 14i § 2 tej ustawy.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabył udział w nieruchomości – mieszkanie w 1/6 części po zmarłym w 1982 r. ojcu oraz w 4/6 części w drodze testamentu po zmarłej w 2013 r. matce.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku - o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę 1/6 części udziału w „nieruchomości – mieszkanie”, nabytego w 1982 r., nie podlega opodatkowaniu, gdyż zbycie nastąpiło po upływie wyżej wymienionego okresu.

Natomiast odpłatne zbycie 4/6 części udziału w „nieruchomości – mieszkanie”, nabytego w 2013 r. stanowi źródło przychodu w rozumieniu powołanych przepisów.

Odnosząc się do opisanego zaistniałego stanu faktycznego należy wskazać, że podatek dochodowy z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustawy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, o czym stanowi art. 30e ust. 1 ustawy.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ustawy).

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ustawy). Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z „należnym bratu zachowkiem„ oraz „pewną nadpłatą dla złagodzenia konfliktu”. Do tych kosztów mogą zostać zaliczone wyłącznie udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwota zapłaconego podatku od spadków, w części przypadającej nabytemu, w 2013 r., udziałowi w nieruchomości – mieszkanie.

Powyższe potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, np. wyrok WSA w Łodzi z dnia 08 grudnia 2014 r. sygn. akt I SA/Łd 1162/14, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 28 maja 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 425/13.

W wyroku z dnia 08 grudnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził m.in., że „(...) wydatki z tytułu zachowku nie pomniejszą przychodu uzyskanego ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości, albowiem nie mieszczą się w kategorii kosztu odpłatnego zbycia (art. 19 ust 1) jak i nie są kosztami uzyskania przychodu zdefiniowanymi w art. 22 ust. 6d u.p.d.o.f. (...).

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, potwierdzone przez upoważniony organ, nie jest prawidłowe.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu na podstawie art. 14o § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Minister Finansów, jeżeli stwierdzi nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, stosownie do art. 14e § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa dokonuje, z urzędu, jej zmiany, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może z urzędu zmienić ją w każdym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.