DD9/033/479/KCT/2013/RWPD-122628 | Interpretacja indywidualna

Czy do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości można zaliczyć koszty związane z zawarciem kredytu, odsetki od kredytu, opłaty związane z zawarciem umowy przedwstępnej, jak i umowy przenoszącej własność oraz czy istnieje możliwość wspólnego rozliczenia uzyskanego przez małżonków dochodu ze sprzedaży nieruchomości?
DD9/033/479/KCT/2013/RWPD-122628interpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. odsetki
 3. prowizje
 4. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody małżonków

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2009 r. Nr IBPB II/2/415-120/09/MM wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 02 lutego 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wydatków poniesionych na opłaty notarialne i sądowe pobrane przez notariusza od sporządzenia przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży przez dewelopera lokalu mieszkalnego (w tym PCC) - jest prawidłowe
 • w pozostałym zakresie - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 22 kwietnia 2009 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości wydatków wymienionych we wniosku oraz łącznego rozliczenia przez małżonków dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości. Interpretacja wydana została na wniosek Pani z dnia 02 lutego 2009 r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że:

W dniu 13.11.2006 r. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem, z którym pozostaje we wspólności ustawowej, podpisała umowę przedwstępną sprzedaży przez dewelopera na ich rzecz lokalu mieszkalnego, w formie aktu notarialnego. W grudniu 2006 r. na zakup przedmiotowego lokalu małżonkowie zaciągnęli kredyt budowlano-hipoteczny w banku. Zakup lokalu został w 100% sfinansowany z tego kredytu.

W dniu 28 kwietnia 2008 r. małżonkowie podpisali z deweloperem umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży w formie aktu notarialnego, mocą której nabyli własność lokalu a następnie uzyskali wpis tego prawa w księdze wieczystej nieruchomości. We wrześniu 2008 r. małżonkowie podpisali notarialną umowę sprzedaży przedmiotowego lokalu na rzecz osoby fizycznej za cenę wyższą niż cena zakupu. W związku z powyższym (powstanie przychodu ze sprzedaży) istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku od dochodu ze sprzedaży.

W związku z nabyciem przedmiotowego lokalu małżonkowie ponieśli następujące, udokumentowane koszty:

1.koszty związane z zawarciem i uruchomieniem kredytu, zaciągniętego na sfinansowanie w 100% zakupu przedmiotowego lokalu w tym:

 • bezzwrotną opłatę na rzecz banku stanowiącą różnicę pomiędzy wkładem własnym wymaganym a wkładem własnym wniesionym,
 • ubezpieczenie kredytu, stanowiące tymczasowe zabezpieczenie banku do czasu ustanowienia hipoteki,
 • spłacone do dnia sprzedaży przedmiotowego lokalu zapłacone na rzecz banku odsetki od tego kredytu.

2.opłaty notarialne i sądowe pobrane przez notariusza od sporządzenia przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz małżonków przez dewelopera,

3.opłaty notarialne i sądowe pobrane przez notariusza od sporządzenia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży przez dewelopera na rzecz małżonków lokalu mieszkalnego (w tym PCC).

W związku z powyższym zadano pytania:

Czy do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia przedmiotowego lokalu (nieruchomości) można zaliczyć udokumentowane koszty nabycia szczegółowo wymienione w punktach od 1 do 3 opisanego powyżej stanu faktycznego tj. koszty związane z zawarciem umowy kredytu oraz opłaty sądowe i notarialne... Czy obowiązek złożenia stosownej deklaracji podatkowej i odprowadzenia podatku ciąży na obojgu małżonkach, od połowy dochodu każdy, czy też możliwe jest złożenie jednej deklaracji od całego dochodu sporządzonej przez oboje małżonków...

Zdaniem Wnioskodawczyni, do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości można zaliczyć wszystkie szczegółowo opisane w pkt od 1 do 3 stanu faktycznego wydatki poniesione i udokumentowane przez Wnioskodawczynię, w tym w szczególności koszty związane z zaciągnięciem kredytu na zakup nieruchomości (opłaty, odsetki od kredytu spłacone do dnia sprzedaży, ubezpieczenie kredytu) oraz koszty notarialne i sądowe poniesione przy dokonywaniu zakupu nieruchomości. Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołuje pisma organów podatkowych, a mianowicie: interpretację Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście nr 1440/1CF/415/IP-79/07/EW z dnia 31 sierpnia 2007 r., interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB1/415-1/08-2/AŻ z dnia 02 kwietnia 2008 r. W ocenie Wnioskodawczyni, wymienione wydatki (koszty) zostały poniesione przez podatnika faktycznie, a bez ich poniesienia nie powstałby przychód. Zdaniem Wnioskodawczyni możliwe jest złożenie jednej deklaracji przez oboje małżonków i odprowadzenie podatku od całego dochodu.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 22 kwietnia 2009 r. Nr IBPB II/2/415-120/09/MM, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawczyni za prawidłowe w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości wydatków wymienionych we wniosku, oraz za nieprawidłowe w zakresie łącznego rozliczenia przez małżonków dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości. Organ upoważniony stwierdził między innymi, że (...) Reasumując, wydatki wymienione przez Wnioskodawczynię mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia przedmiotowego mieszkania (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku - o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.), od dnia 1 stycznia 2007 r. zostały zmienione zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) od dnia 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Stosownie do treści art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W myśl art. 30e ust. 1, ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Dochód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego podlega odrębnemu opodatkowaniu przez każdego z małżonków zgodnie z posiadanym udziałem. Obliczony podatek ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, nabytego w 2008 roku, każdy z małżonków ma obowiązek wykazać w odrębnych pozycjach stosownego zeznania podatkowego. Podatek dochodowy płatny jest w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ustawy).

Odnosząc się do opisanego zaistniałego stanu faktycznego stwierdza się, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wydatki związane z kredytem bankowym tj. bezzwrotna opłata na rzecz banku, ubezpieczenie kredytu, zapłacone na rzecz banku odsetki od tego kredytu, bowiem są to wydatki związane z pozyskaniem środków pieniężnych na zakup lokalu mieszkalnego. Wydatki związane z kredytem bankowym nie mogą być także potraktowane jako nakłady, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy, poczynione w trakcie posiadania zbytego lokalu mieszkalnego, gdyż w żaden sposób nie wpływają na podwyższenie jego wartości.

Przepis art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest regulacją szczególną, która w sposób wyczerpujący określa zasady ustalania kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy. Koszty uzyskania przychodów w tym zakresie zostały sprecyzowane przez ustawodawcę poprzez bezpośrednie wskazanie, iż koszty takie stanowią udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych.

Podkreślić należy, że ustawodawca nie odsyła do ogólnej definicji kosztów uzyskania przychodów zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z którą, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowoadministracyjnym np.: wyrok NSA z dnia 08 lutego 2013 r. sygn. akt II FSK 1203/11, wyrok NSA z dnia 15 lutego 2013 r. sygn. akt II FSK 1299/11, wyrok WSA w Szczecinie z dnia 11 stycznia 2012 r. sygn. akt I SA/Sz 960/11, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 11 kwietnia 2012 r. sygn. akt I SA/Gl 1084/11, wyrok WSA w Szczecinie z dnia 23 lutego 2011 r. sygn. akt I SA/Sz 960/10.

W wyroku z dnia 15 lutego 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził m.in., że (...) kosztem nabycia w rozumieniu analizowanego przepisu będzie więc cena nabycia nieruchomości określona w akcie notarialnym, wraz z kosztami tegoż aktu notarialnego (...). Według art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f. kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 jest udokumentowany koszt wyłącznie związany z nabyciem nieruchomości lub prawa majątkowego, a nie koszt uzyskania przychodu związany z określonym źródłem przychodu (...). Zaciągnięcie kredytu jest więc sposobem na pozyskanie pieniędzy na zapłatę ceny nabywanej nieruchomości a kosztem uzyskania przychodu nie są w świetle art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f. koszty spłaty kredytów zaciągniętych na sfinansowanie zakupu nieruchomości, lecz wyłącznie koszty nabycia tej nieruchomości (...).

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, niezwiązanych z zaciągniętym kredytem bankowym, wydatków poniesionych na opłaty notarialne i sądowe pobrane przez notariusza od sporządzenia przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży przez dewelopera na rzecz małżonków lokalu mieszkalnego (w tym PCC), jest prawidłowe. Natomiast stanowisko Wnioskodawczyni w pozostałym zakresie jest nieprawidłowe.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, gdyż uznanie przez ten organ m.in., że (...) do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia przedmiotowego lokalu można zaliczyć prawidłowo udokumentowane, opisane we wniosku (...) koszty związane z zawarciem i uruchomieniem kredytu, zaciągniętego na sfinansowanie w 100% zakupu przedmiotowego lokalu (...), jest nieprawidłowe.

Minister Finansów, jeżeli stwierdzi nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, stosownie do art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej dokonuje, z urzędu, jej zmiany, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może z urzędu zmienić ją w każdym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IPPB1/415-1/08-2/AŻ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.