DD9/033/475/KCT/2013/RWPD-122628 | Interpretacja indywidualna

Możliwość zaliczenia do kosztów odpłatnego zbycia oraz do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości poniesionych wydatków
DD9/033/475/KCT/2013/RWPD-122628interpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. odpłatne zbycie
 3. odsetki od kredytu
 4. prowizje
 5. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 29 grudnia 2008 r. Nr IBPB II/2-415-17/08/MW wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • pomniejszenia przychodu ze sprzedaży udziału w lokalu użytkowym o koszty wynagrodzenia za pośrednictwo przy sprzedaży tego lokalu - jest prawidłowe
 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z nabyciem udziału w lokalu użytkowym, wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnych oraz opłat od wniosku o założenie księgi wieczystej, od wniosku o wpis współwłasności do księgi wieczystej - jest prawidłowe
 • możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z kredytem bankowym na zakup udziału w lokalu użytkowym, a także z opłatą za projekt - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 29 grudnia 2008 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów odpłatnego zbycia oraz do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości poniesionych wydatków. Interpretacja wydana została na ww. wniosek z dnia 21 października 2008 r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że w dniu 20 czerwca 2006 r. pomiędzy B. sp. z o.o. a Wnioskodawczynią i drugą kupującą zawarta została umowa przedwstępna, na mocy której B. sp. z o.o. zobowiązał się do wybudowania lokalu użytkowego oraz do ustanowienia odrębnej własności opisanego lokalu i dokonania jego sprzedaży na rzecz Wnioskodawczyni i drugiej kupującej. Do wyżej wymienionej umowy zawarty został aneks, na mocy którego strony określiły zasady uzgadniania zmian w wewnętrznym rozkładzie i/lub standardzie lokalu oraz wykonywania niezbędnych prac - projektowych i robót budowlanych - w tym sporządzenia opinii przez projektanta, co do możliwości wprowadzenia proponowanych przez kupujących zmian, stosownego projektu, uwzględniającego zmiany oraz prac, celem których byłoby wprowadzenie uzgodnionych zmian. W załączniku nr 1 do aneksu określono zakres zmian proponowanych przez kupujące - dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzenia praktyki lekarskiej. Koszty wykonania czynności przewidzianych w aneksie obowiązane były ponieść kupujące.

W wykonaniu postanowień aneksu sporządzona została opinia projektanta, wykonany został projekt oraz roboty budowlane. Należność za prace, zrealizowane w związku z proponowanymi przez kupujące zmianami wyniosła - w odniesieniu do każdej z kupujących - 5.027,31 zł - odpowiednio 359,90 zł za opinię projektanta; 573,40 zł za prace projektowe oraz 4.094,01 zł za roboty budowlane (faktury z dnia 31 października 2006 r.). Łącznie za wyżej wymienione prace uiszczono należność w wysokości 10.054,62 zł.

W dniu 13 kwietnia 2007 r., na podstawie umowy sprzedaży zawartej z B. sp. z o.o., Wnioskodawczyni i druga kupująca nabyły udziały we własności nieruchomości, stanowiącej lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - lokal użytkowy. Cena nabycia ww. nieruchomości (co stwierdzone zostało w punkcie VIII umowy) wyniosła 291.511,68 zł brutto - po 145.755,84 zł za część przypadającą na każdą ze współwłaścicielek.

W związku z nabyciem wzmiankowanej nieruchomości poniesione zostały następujące koszty:

 • 60,00 zł tytułem opłaty od wniosku o założenie księgi wieczystej,
 • 200,00 zł tytułem opłaty od wniosku o wpis współwłasności do księgi wieczystej,
 • 1.160,00 zł tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnych, która powiększona została o kwotę podatku od towarów i usług w wysokości 255,20 zł.

Ogółem poniesione koszty wyniosły 1.675,20 zł.

Należności powyższe wnoszone były przez każdą ze współwłaścicielek w wysokości stanowiącej połowę kosztów całkowitych.

Środki na nabycie wyżej wymienionej nieruchomości uzyskane zostały między innymi z kredytu, który na podstawie umowy kredytu hipotecznego z dnia 26 października 2006 r., udzielony został wskazanym powyżej podatnikom. Ze względu na młody wiek oraz wiążącą się z tym okoliczność braku zdolności kredytowej drugiej współwłaścicielki, stronami umowy kredytowej byli również jej rodzice. Z przyznanego w wysokości 373.566,06 zł kredytu ostatecznie wypłacone zostało 275.112,54 zł.

W związku ze zmianą planów co do sposobu wykorzystania opisanego powyżej lokalu, w tym w szczególności kwestii ewentualnego podejmowania działalności w wymienionym lokalu, współwłaścicielki postanowiły dokonać jego zbycia. W celu znalezienia nabywcy nawiązana została współpraca z podmiotem, świadczącym usługi z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Za wykonaną usługę podmiot ów pobrał od każdej ze współwłaścicielek wynagrodzenie w wysokości 3.660,00 zł.

W dniu 28 września 2007 r. zawarta została przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości. Umowę przyrzeczoną zawarto w dniu 22 lutego 2008 r. Każda ze współwłaścicielek na mocy umowy przyrzeczonej sprzedała przysługujący jej udział we współwłasności, otrzymując w zamian cenę 300.000,00 zł. Łącznie zatem cena sprzedaży nieruchomości wyniosła 600.000,00 zł.

Kwota uzyskana z tytułu sprzedaży nieruchomości została wykorzystana przede wszystkim na spłatę zadłużenia z tytułu umowy kredytu hipotecznego.

W okresie od dnia 2 listopada 2006 r. do dnia 25 lutego 2008 r. - dnia spłaty kredytu - wysokość odsetek, które z tytułu kredytu hipotecznego, udzielonego na podstawie umowy z dnia 26 października 2006 r., zostały naliczone i uiszczone wyniosła łącznie 34.094,01 zł. W związku z wcześniejszą spłatą kredytu, bank pobrał opłatę w wysokości łącznej 38.850,97 zł, którą podobnie jak innego rodzaju należności, poniosły współwłaścicielki w częściach równych, każda w jednej drugiej części.

W związku z powyższym zadano pytanie.

Które ze wskazanych powyżej wydatków poniesionych przez Podatników, winny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu (o których mowa w art. 22 ust. 6c updof) oraz do kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości (o których mowa w art. 19 updof) i będą wpływać na ustalenie wysokości podlegającego opodatkowaniu dochodu...

Czy do wyżej wymienionych kategorii zaliczyć można następujące wydatki:

 • cena, za którą nabyta została przez podatnika nieruchomość,
 • opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym opłaty notarialne,
 • opłaty za założenie KW i wpis do KW,
 • wynagrodzenie za prace projektowe, wykonane przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na podatnika,
 • wynagrodzenie za pośrednictwo przy sprzedaży nieruchomości,
 • prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • spłata odsetek od kredytu...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku - czyli dochodu stanowiącego różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d. Zgodnie z powoływanym przepisem art. 22 updof kosztami uzyskania przychodu są udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

W związku z treścią art. 19 ust. 1 updof przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest wartość nieruchomości, wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Ustawa nie stanowi przy tym jednoznacznie, co należy rozumieć poprzez pojęcie kosztów.

Wydaje się, że do kosztów podatkowych związanych ze sprzedażą nieruchomości powinny zaliczone zostać wydatki związane z nabyciem nieruchomości, w tym cena uiszczona przez kupującego oraz innego rodzaju wydatki, takie jak należność za czynności notarialne, opłaty za założenie księgi wieczystej i dokonanie w niej stosownych wpisów, lecz również i koszty kredytu, uzyskanego celem dokonania nabycia nieruchomości, czyli w szczególności odsetki naliczane przez bank. W odniesieniu do nakładów czynionych na nieruchomość, które zwiększają jej wartość zaliczyć należy wszelkie wydatki, które związane są z prowadzeniem prac wykończeniowych, adaptacyjnych oraz mające na celu wyposażenie lokalu użytkowego w rzeczy niezbędne do prowadzenia w nim zamierzonej działalności.

Dodatkowo kosztami są wydatki poczynione w związku z wcześniejszą spłatą kredytu, wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa przy sprzedaży lokalu. Wiążą się one w sposób ścisły ze zbyciem nieruchomości.

Tego typu interpretacja znajduje swe potwierdzenie w treści interpretacji indywidualnej, która wydana została przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Zgodnie z postanowieniem Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z dnia 31 sierpnia 2007 r., sygnatura 1449/1CF/415/IP-79/07/EW, do kosztów podatkowych związanych ze sprzedażą nieruchomości i praw majątkowych po 31 grudnia 2006 r. można zaliczyć między innymi: prowizję bankową z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu, koszty przewalutowania kredytu, prowizję agencji pośredniczącej przy sprzedaży, wynagrodzenie notariusza zarówno przy nabywaniu, jak i zbywaniu nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie nieruchomości.

Wydaje się, że obok wymienionych powyżej wydatków, do kosztów podatkowych związanych ze sprzedażą nieruchomości, należy zaliczyć wydatki, które wystąpiły w niniejszej sprawie takie jak spłata odsetek od kredytu hipotecznego oraz wynagrodzenie uiszczone przez podatniczki w związku z przeprowadzeniem prac projektowych i robót budowlanych niezbędnych do adaptacji lokalu na ich potrzeby. Są to bowiem koszty, które stanowią odpowiednio pośredni koszt nabycia nieruchomości, który został poniesiony przez podatnika w związku z wybraną formą zapewnienia środków na nabycie nieruchomości oraz wydatek, stanowiący nakład na nieruchomość, który zwiększył jej wartość.

W szczególności bowiem wskazać należy, iż opinia projektanta, prace projektowe i roboty budowlane miały na celu jak najlepsze dostosowanie lokalu do prowadzenia praktyki lekarskiej.

Wobec faktu, iż zamiarem nabywających ów lokal na podstawie umowy z dnia 22 lutego 2008 r. było prowadzenie w nim gabinetu stomatologicznego, wykonane prace spowodowały, iż lokal ów stał się bardziej atrakcyjnym, a w konsekwencji jego wartość była wyższa.

Wydaje się zatem, że w niniejszej sprawie dochód podlegający opodatkowaniu winien być wyliczony w odniesieniu do każdej ze współwłaścicielek w następujący sposób: przychód (czyli 300.000,00 zł) - koszty (czyli suma kwot: 145.755,84 zł - cena nieruchomości, 3.660,00 zł - wynagrodzenie za pośrednictwo, 5.027,31 zł - wynagrodzenie za prace projektowe, 837,60 zł - opłaty związane z nabyciem nieruchomości, 19.425,49 zł - prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu, 17.047,01 zł - spłata odsetek) = dochód w wysokości 108.246,75 zł. Należny podatek wynosić powinien zatem 20.566,88 zł.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 29 grudnia 2008 r. Nr IBPB II/2-415-17/08/MW, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawczyni za prawidłowe w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów odpłatnego zbycia oraz do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości: ceny nabycia nieruchomości; opłat związanych z nabyciem nieruchomości, w tym opłaty notarialnej, opłaty za założenie księgi wieczystej i wpis do księgi wieczystej; wynagrodzenia za prace projektowe wykonane przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości; wynagrodzenia za pośrednictwo przy sprzedaży nieruchomości; odsetki od kredytu naliczone i uiszczone od dnia 2 listopada 2006 r. do dnia 22 lutego 2008 r., oraz za nieprawidłowe w zakresie prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu; odsetek od kredytu naliczonych i uiszczonych od dnia 23 lutego 2008 r. do dnia 25 lutego 2008 r. (dnia spłaty kredytu). Organ upoważniony stwierdził między innymi, że (...) W związku z powyższym do kosztów uzyskania przychodów wnioskodawczyni może zaliczyć kwoty naliczonych i zapłaconych odsetek od kredytu, ale tylko tych, które zostały zapłacone na dzień sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, tj. na dzień 22 lutego 2008 r.(...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Mając na uwadze, iż Wnioskodawczyni nabyła udział w lokalu użytkowym w 2007 r., oznacza to, że do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych zastosowanie mają przepisy w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. o czym stanowi art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.).

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ustawy). Dochodu nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ustawy).

Stosownie do treści art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Wysokość nakładów ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Odnosząc się do opisanego zaistniałego stanu faktycznego należy wskazać, że przychód ze sprzedaży udziału w lokalu użytkowym powstaje w dacie zawarcia umowy, który pomniejsza się o koszty odpłatnego zbycia, tj. wynagrodzenie za pośrednictwo przy sprzedaży nieruchomości w wysokości 3660,00 zł. Zaś do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu użytkowym, nabytego w 2007 r., należy zaliczyć kwotę nabycia udziału w tym lokalu oraz wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych, a także opłaty od wniosku o założenie księgi wieczystej i wniosku o wpis współwłasności do księgi wieczystej.

Natomiast nie są nakładami, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy, wydatki na opinię projektanta oraz wyposażenie lokalu użytkowego „w rzeczy niezbędne do prowadzenia w nim zamierzonej działalności”, ponieważ nie zwiększają wartości zbywanego udziału w lokalu użytkowym. Nakładami na nieruchomości lub lokalu użytkowym (mieszkalnym) są wydatki poniesione na ulepszenie, modernizację nieruchomości, lokalu użytkowego bądź mieszkalnego oraz nakłady o charakterze remontowym, które zwiększają wartość rynkową nieruchomości bądź lokalu, poniesione w czasie ich posiadania. Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, na przykład: wyrok WSA w Warszawie z dnia 08 października 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 1345/13, WSA w Opolu z dnia 23 października 2013 r. sygn. akt I SA/Op 583/13, WSA w Krakowie z dnia 12 listopada 2013 r. sygn. akt I SA/Kr 651/13.

Przepis art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest regulacją szczególną, która w sposób wyczerpujący określa zasady ustalania kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy. Koszty uzyskania przychodów w tym zakresie zostały sprecyzowane przez ustawodawcę poprzez bezpośrednie wskazanie, iż koszty takie stanowią udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych. Podkreślić należy, że ustawodawca nie odsyła do ogólnej definicji kosztów uzyskania przychodów zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z którą, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W związku z powyższym, koszty związane z kredytem bankowym zaciągniętym na nabycie udziału w lokalu użytkowym, tj. odsetki od kredytu, prowizja za udzielenie oraz wcześniejszą spłatę kredytu, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia tego udziału, bowiem są to wydatki związane z pozyskaniem środków pieniężnych na jego zakup. Wydatki związane z kredytem bankowym nie mogą być także potraktowane jako nakłady, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy, poczynione w trakcie posiadania udziału w lokalu użytkowym, gdyż w żaden sposób nie wpływają na podwyższenie jego wartości.

Stanowisko potwierdza orzecznictwo sądowoadministracyjne np.: wyrok NSA z dnia 08 lutego 2013 r. sygn. akt II FSK 1203/11, wyrok NSA z dnia 15 lutego 2013 r. sygn. akt II FSK 1299/11, wyrok WSA w Szczecinie z dnia 11 stycznia 2012 r. sygn. akt I SA/Sz 960/11, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 11 kwietnia 2012 r. sygn. akt I SA/Gl 1084/11, wyrok WSA w Szczecinie z dnia 23 lutego 2011 r. sygn. akt I SA/Sz 960/10.

W wyroku z dnia 15 lutego 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził m.in., że (...) kosztem nabycia w rozumieniu analizowanego przepisu będzie więc cena nabycia nieruchomości określona w akcie notarialnym, wraz z kosztami tegoż aktu notarialnego (...). Według art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f. kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 jest udokumentowany koszt wyłącznie związany z nabyciem nieruchomości lub prawa majątkowego, a nie koszt uzyskania przychodu związany z określonym źródłem przychodu (...). Zaciągnięcie kredytu jest więc sposobem na pozyskanie pieniędzy na zapłatę ceny nabywanej nieruchomości a kosztem uzyskania przychodu nie są w świetle art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f. koszty spłaty kredytów zaciągniętych na sfinansowanie zakupu nieruchomości, lecz wyłącznie koszty nabycia tej nieruchomości (...).

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe w zakresie:

 • pomniejszenia przychodu ze sprzedaży udziału w lokalu użytkowym o koszty wynagrodzenia za pośrednictwo przy sprzedaży tego lokalu;
 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z nabyciem udziału w lokalu użytkowym, wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnych oraz opłat od wniosku o założenie księgi wieczystej, od wniosku o wpis współwłasności do księgi wieczystej.

Natomiast stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z opłatą za projekt, a także z kredytem bankowym na zakup udziału w lokalu użytkowym - jest nieprawidłowe.

Jednocześnie wskazać należy, że powołane we wniosku postanowienie Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z dnia 31 sierpnia 2007 r., sygnatura 1449/1CF/415/IP-79/07/EW dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego jest przedmiotem weryfikacji.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, gdyż jest nieprawidłowa.

Minister Finansów, jeżeli stwierdzi nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, stosownie do art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej dokonuje, z urzędu, jej zmiany, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może z urzędu zmienić ją w każdym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.