DD9/033/40/SEW/BRT/2014/RWPD-3668 | Interpretacja indywidualna

O ile poniesione koszty nie służą reprezentacji, to nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
DD9/033/40/SEW/BRT/2014/RWPD-3668interpretacja indywidualna
  1. gastronomia
  2. koszty uzyskania przychodów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 30 marca 2012 r. Nr IPPB1/415-78/12-4/JB wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2012 r., uzupełnionym pismem z dnia 29 marca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup produktów spożywczych oraz usług gastronomicznych podczas spotkań z kontrahentami poza siedzibą firmy, - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 30 marca 2012 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na usługi gastronomiczne. Interpretacja wydana została na wniosek Pana z dnia 25 stycznia 2012 r. uzupełniony pismem z dnia 29 marca 2012 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą: O..

Działalność gospodarcza prowadzona jest w dwóch miejscach:

  • I., ul. P. – siedziba firmy,
  • I., ul. M..

Firma opodatkowana jest na zasadach ogólnych. Od 2009 r. do grudnia 2010 r. dochody uzyskiwane były z działalności: pozaszkolne formy edukacji.

W 2009 r. Wnioskodawca podpisał umowę o współpracy z firmą w Warszawie, na przeprowadzenie serii szkoleń w miejscach wskazanych przez firmę zlecającą szkolenia. Szkolenia odbywały się w różnych miejscowościach na terenie całego kraju. Koszty noclegów, zakwaterowania pokrywał Wnioskodawca. Szkolenia przeprowadzone były dłużej niż jeden dzień (2 do 3 dni) i wymagane było skorzystanie noclegu w miejscach prowadzenia szkolenia. Szkolenia prowadzone były od rana do późnych godzin wieczornych. Nie był fizycznie możliwy powrót rano na szkolenie kiedy odległość od miejsca zamieszkania i szkolenia to była często odległość kilkuset kilometrów.

Oprócz usług noclegowych Wnioskodawca korzystał z usług gastronomicznych. Koszt takiej usługi nie przekraczał kilkudziesięciu złotych. Usługi gastronomiczne dotyczyły spotkań biznesowych, na których były omawiane etapy szkoleń i prezentacja treści i formy szkolenia, w spotkaniach biznesowych uczestniczyli przedstawiciele firm zlecających szkolenie.

Wnioskodawca korzystał także z usług gastronomicznych, nawet kilka miesięcy wcześniej od daty wykonania usługi szkoleniowej, tak z przyszłymi, jak i ówczesnymi kontrahentami, w celu omówienia treści i formy szkolenia. Były to zwykłe spotkania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, mające na celu osiągnięcie przychodów. Na podstawie kwot usług gastronomicznych dotyczących spotkań biznesowych w restauracjach, jasno wynikało, że nie były to działania wytworne i okazałe a więc nie stanowiły kosztów reprezentacji.

Wnioskodawca wskazał, iż wszystkie spotkania biznesowe odbywały się wyłącznie w restauracji, zarówno te, które odbywały się wcześniej, jak i te późniejsze w trakcie wykonywania usług.

Ponieważ siedziba firmy znajduje się w I. a siedziba kontrahentów jest w większości przypadków centrum miasta Warszawa zakupiono rower za kwotę 633,42 zł.

Rower pozwalał na szybsze załatwianie spraw, w centrum miasta. Korki, brak miejsc parkingowych, drogie parkingi, straty czasowe i koszty przepalonego paliwa w korkach, ochrona zanieczyszczeniem środowiska sprawiły, że rower stał się dla firmy O.,, idealnym środkiem transportu, ponieważ przy w miarę dobrych warunkach atmosferycznych zabierał go do samochodu, zatrzymywał się przy centrum handlowym, gdzie nie ma problemu z miejscami parkingowymi i dalej przemieszczał się rowerem z miejsca na miejsce załatwiając kolejne sprawy związane z działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym zadano pytania:
  1. Czy koszty noclegów, zakwaterowania stanowią koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności i odpowiada normie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy koszty usług gastronomicznych stanowią koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności i odpowiada normie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  3. Czy wydatek związany z zakupem roweru stanowi koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności i odpowiada normie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Jak wskazał organ upoważniony „Odpowiedź na pytanie drugie stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Odpowiedź na pytanie pierwsze i trzecie została udzielona, przez organ upoważniony, w odrębnej interpretacji indywidualnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty usług gastronomicznych stanowią koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności i odpowiada normie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na podstawie interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9.06.2009 r. Nr ITPB3/423-138/09-AM oraz Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27.08.2009 r. Nr ITPB5/423-24/09-2/AM.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 30 marca 2012 r. Nr IPPB1/415-78/12-4/JB, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe stwierdzając m.in., że (...) wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zakup usług gastronomicznych podczas spotkania biznesowego poza siedzibą prowadzonej działalności np. w kawiarniach, restauracjach, czy tez innych miejscach, nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w firmie Wnioskodawcy (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony nie jest prawidłowa.

Przy prawnopodatkowej ocenie zagadnienia, będącego przedmiotem wniosku, należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy. Na gruncie powyższej regulacji podstawową cechą kosztu uzyskania przychodów jest jego związek z przychodem podatnika albo związek z zachowaniem lub zabezpieczeniem przychodu podatkowego pod warunkiem, że dany koszt nie został wymieniony w katalogu kosztów negatywnych zawartym w art. 23 ust. 1 ustawy. Zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Problematyka kosztów podatkowych w kwestii dotyczącej, czy w każdym przypadku wydatki przedsiębiorcy na zakup żywności, napojów oraz usług gastronomicznych, podawanych i świadczonych podczas spotkań z kontrahentami (spotkań biznesowych i okazjonalnych), niezależnie od miejsca podawania zakupionych artykułów żywnościowych i napojów oraz od miejsca świadczenia zakupionych usług gastronomicznych, stanowią koszty reprezentacji, podlegające wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy, była przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnych, które nie było jednolite.

Mając na uwadze powyższe Minister Finansów wydał interpretację ogólną z dnia 25 listopada 2013 r. Nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521, w której zauważono m.in., (...) że nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki ( np. ciastka, paluszki, kanapki) napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej. Odzwierciedleniem powyższej interpretacji jest np. wyrok NSA z dnia 27 września 2012 r. sygn. akt FSK 392/11, wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r. sygn. akt. II FSK 702/11, wydany w składzie siedmiu sędziów.

W wyroku z dnia 17 czerwca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny m.in. wskazał, że (...) wydatki związane z poczęstunkiem dla osób będących klientami, muszą być uznane za koszt uzyskania przychodu, nie ulega bowiem wątpliwości, że stworzenie właściwego klimatu dla prowadzonej działalności rodzi skutek w postaci zwiększenia przychodu zatem oznacza to, że (...) pomiędzy poniesionym wydatkiem polegającym na poczęstunku (zarówno dostarczonym w firmie, jak i poza jej siedzibą), a osiągniętym przychodem musi zachodzić związek przyczynowy (...). Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził jednocześnie, że (...) wydatek na zakup nie każdej usługi gastronomicznej należy kwalifikować do kosztów reprezentacji wyłączonej z kosztów uzyskania przychodów (...).

Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, stwierdzić należy, że o ile poniesione koszty nie służą reprezentacji, to nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego, uznać należy za prawidłowe.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

gastronomia
IBPBI/2/423-1195/09/PC | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
DD9/033/54/SEW/2014/RWPD-3668 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.