DD6/033/141/MNX/10 | Interpretacja indywidualna

Stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym ma prawo zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa w Polskim Towarzystwie.., działającego na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, z uwzględnieniem ograniczenia co do wysokości wynikającego z omawianego przepisu, należy uznać za nieprawidłowe.
DD6/033/141/MNX/10interpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. składka członkowska
 3. składki
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, dalej: Ordynacja podatkowa) Minister Finansów zmienia z urzędu, jako nieprawidłową, interpretację indywidualną wydaną w dniu 26 stycznia 2010 r. Nr IPPB5/423-838/09-2/JC przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w ten sposób, iż stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu składki członkowskiej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2009 r. Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu składki członkowskiej na rzecz organizacji przedsiębiorców i pracodawców działającej na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka jest spółką prowadzącą działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Celem prowadzonej działalności gospodarczej jest uzyskiwanie dochodów. W ramach prowadzonej działalności Spółka przynależy do różnych organizacji aby zapewnić sobie ochronę praw i reprezentowanie interesów oraz wsparcie w prowadzonej działalności itp. Spółka, jest członkiem Polskiego Towarzystwa...(zwanego dalej: „PT...”). Udział Spółki w tej organizacji jest dobrowolny. Z tytułu uczestnictwa Spółka opłaca składkę członkowską.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy składka członkowska opłacana z tytułu uczestnictwa w Związku stanowi podatkowe koszty uzyskania przychodów Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem wydatków, które z kosztów uzyskania przychodów zostały wyłączone.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 37 lit c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw — do wysokości łącznie nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Jak wynika z powyższych przepisów, Spółka ma prawo zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów sumę wydatków poniesionych na opłacenie składek członkowskich przy założeniu, że spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

 • wydatek taki spełnia definicję kosztu, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • organizacja, na rzecz której uiszczane są składki działa na podstawie odrębnych ustaw,
 • organizacja, na rzecz której uiszczane są składki zrzesza pracodawców i przedsiębiorców,
 • kwota opłaconych składek nie przekracza w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Spółka uważa, że ma prawo zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa w PT... z uwzględnieniem ograniczenia co do wysokości wynikającego z omawianego przepisu.

Zdaniem Spółki, za prawem zaliczenia do kosztów tych wydatków przemawiają następujące argumenty:

 1. celem statutowym PT... jest m.in. wspieranie rozwoju przedsiębiorców, wspieranie racjonalności wykorzystania sieci i urządzeń, wykonywanie analiz ekonomicznych itp. Z tytułu uczestnictwa w PT..., Spółka ogranicza straty powstające w prowadzonej działalności, bardziej racjonalnie wykorzystuje posiadane urządzenia, otrzymuje wsparcie w prowadzonej działalności itp. Jak wynika z powyższego, Spółka ponosi wydatki na opłacenie składek w celu uzyskania określonych korzyści związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z uwagi na powyższe, uważamy, że składka opłacona z tytułu członkostwa w PT... spełnia definicję kosztu z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 2. jak wynika ze statutu PT..., jest to organizacja działająca na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), dalej jako ustawa o stowarzyszeniach. W związku z tym, Spółka uważa, że warunek nałożony przez art. 16 ust. 1 pkt 37 lit c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od którego uzależnione jest prawo zaliczenia do kosztów kwotę wydatków poniesionych na opłacenie składek członkowskich przy założeniu, że organizacja działa na podstawie odrębnych ustaw, jest spełniony.
 3. zgodnie z § 14 statutu PT..., członkiem wspierającym może zostać osoba prawna prowadząca działalność w obszarze przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej.

Jak wynika z powyższego wydatek na opłacenie składki członkowskiej spełnia definicję podatkowego kosztu uzyskania przychodów. PT... jest organizacją, która działa na podstawie odrębnych ustaw i organizacja ta zrzesza pracodawców i przedsiębiorców. W związku z tym uważamy, że Spółka ma prawo zaliczenia do kosztów kwotę wydatków poniesionych na opłacenie składki w wysokości nie wyższej niż 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), wydał w dniu 26 stycznia 2010 r. interpretację indywidualną (Nr IPPB5/423-838/09-2/JC), w której stanowisko Wnioskodawcy uznał za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów stanowiska wyrażonego we wniosku Spółki z dnia 14 grudnia 2009 r. i potwierdzonego w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 26 stycznia 2010 r., przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (Nr IPPB5/423-838/09-2/JC), nie można uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15 % kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Wyżej wymieniony przepis art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest wyjątkiem od ogólnej reguły zapisanej w art. 16 ust. 1 pkt 37 tej ustawy, zgodnie z którą za koszty uzyskania przychodów nie uważa się składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa i jako taki musi być interpretowany ściśle.

Zatem, aby wydatek na opłacenie przedmiotowych składek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • wydatek powinien być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu,
 • organizacja, na rzecz której opłacane są składki, zrzesza przedsiębiorców i pracodawców,
 • organizacja ta działa na podstawie odrębnych ustaw (właściwych ze względu na wskazaną w przepisie cechę przynależności do danej kategorii).

W ocenie Ministra Finansów, stowarzyszenia nie powinny być uznawane za organizacje zrzeszające przedsiębiorców i pracodawców.

Jak wynika z § 9 statutu PT...: „Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel polski oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium RP, będący członkiem kierownictwa spółki (przedsiębiorstwa) z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której działalność wiąże się z przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej, posiadający rekomendację dwóch członków Towarzystwa legitymujących się co najmniej dwuletnim członkostwem. Przez pojęcie członka kierownictwa spółki (przedsiębiorstwa) rozumie się osoby zatrudnione na stanowiskach członków zarządu, dyrektorów, zastępców dyrektorów, głównych specjalistów i kierowników jednostek terenowych.

Członkami PT... są zatem przede wszystkim osoby fizyczne, które są pracownikami, a nie pracodawcami. Również cele działania Towarzystwa i sposoby ich realizacji określone w statucie PT..., wskazują na charakter działania stowarzyszenia, jako organizacji skupiającej przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z branżą elektroenergetyczną, a nie organizacji zrzeszającej przedsiębiorców i pracodawców.

Tym samym, składki ponoszone przez członków PT..., nie powinny podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 listopada 2010 r. sygn. akt I SA/Gd 799/10, Sąd wyraził pogląd, że: „stowarzyszenie może zrzeszać różne podmioty, które zaspokajać będzie ich wspólne zainteresowania. Cechą wspólną wszystkich tych organizacji jest to, że podlegają obowiązkowej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i funkcjonują na podstawie tej samej ustawy - prawo o stowarzyszeniach, a nie odrębnych ustaw regulujących zasady funkcjonowania poszczególnych organizacji.

W tym samym orzeczeniu, WSA w Gdańsku uznał, że: „brak było podstaw do przyjęcia twierdzenia, że Stowarzyszenie jest organizacją przedsiębiorców działającą na podstawie ustawy regulującej zawiązywanie takich organizacji, gdyż jak wskazano powyżej funkcjonuje ono na podstawie ogólnej regulacji – ustawy prawo o stowarzyszeniach, podobnie jak inne stowarzyszenia zrzeszające rozmaite grupy interesu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym ma prawo zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa w PT..., działającego na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, z uwzględnieniem ograniczenia co do wysokości wynikającego z omawianego przepisu, należy uznać za nieprawidłowe.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.