DD6/033/133/MNX/13 | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki sfinansowane ze środków pochodzących z utworzonego w wyniku podziału zysku funduszu celowego, ponoszone w ramach umowy na powierzenie funkcji Inżyniera Kontraktu można zaliczyć do kosztów działalności Spółki?
DD6/033/133/MNX/13interpretacja indywidualna
 1. fundusz celowy
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. wydatek
 4. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm. dalej: Ordynacja podatkowa) Minister Finansów zmienia z urzędu, jako nieprawidłową, interpretację indywidualną wydaną w dniu 11 kwietnia 2013 r. znak: IPTPB3/423-14/13-2/IR przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w ten sposób, iż stwierdza, że stanowisko G. Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2013 r., o wydanie interpretacji indywidualnej z zakresu podatku dochodowego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych ze środków funduszu celowego utworzonego z zysku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2013 r. G. Sp. z o.o. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie umowy z dnia 6 lutego 2006 r. Poddzierżawy Majątku dzierżawi majątek stanowiący własność Miasta Ł. i dzięki tej dzierżawie uzyskuje przychody. Obowiązkiem Spółki, wynikającym z zawartej umowy jest eksploatacja oczyszczalni ścieków i oczyszczanie ścieków z obszaru Miasta Ł. oraz z obszarów innych gmin, zgodnie z zawartymi przez Miasto porozumieniami międzygminnymi przy warunku wykonywania wszelkich prac niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji. Ponadto z dalszych zapisów umowy wynika, iż Spółka jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie całości oczyszczalni oraz między innymi za uszkodzenia lub zniszczenia wydzierżawionego majątku. Obowiązkiem Spółki jest utrzymywanie wszystkich urządzeń w dobrym stanie technicznym, zapewniającym sprawne ich funkcjonowanie oraz stosowanie środków organizacyjnych i technicznych zapobiegających awariom oczyszczalni lub ograniczających skutki tych awarii. Spółka jest także zobowiązana do dokonywania remontów, konserwacji i przeglądów oczyszczalni ścieków zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową i obowiązującymi przepisami.

Spółka w dniu 29 marca 2012 r. uzyskała pełnomocnictwo od Prezydenta Miasta Ł. dla Kontraktu do występowania w imieniu Miasta Ł. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Inżynier Kontraktu w okresie zgłaszania wad dla kontraktu ....

Obiekty powstałe w wyniku realizacji ww. kontraktu zostały przyjęte przez Spółkę do eksploatacji w roku 2011. Jednocześnie Spółka wskazuje, iż finansowanie realizacji tej umowy następuje ze środków Spółki pochodzących z funduszu celowego utworzonego z wypracowanego przez Spółkę zysku za 2011 r. Stosowną uchwałę w tym przedmiocie podjęło w dniu 22 lutego 2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki. Ponadto na podstawie uchwały 9/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2011 r. postanowiono przeznaczyć kwotę 1.000.000 zł na fundusz celowy - Inżynier kontraktu. Działając w imieniu Miasta Ł., na podstawie powyższego pełnomocnictwa, Spółka zawarła z P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, umowę z dnia 31 sierpnia 2012 r., dotyczącą pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu na okres zgłaszania wad. W ramach obowiązków umownych Inżynier Kontraktu zobowiązał się m.in. do nadzoru nad usuwaniem wad w ww. majątku, rozstrzygania czy wada wynikła z winy wadliwego wykonawstwa czy nieprawidłowej eksploatacji, pełnienia roli konsultanta i doradcy w problemach technicznych oraz organizowania narad technicznych oceniających stan usuwania wad. Stopień skomplikowania Instalacji, wybudowanej jako jedna z pierwszych w Polsce, przy równoczesnym ryzyku zanieczyszczenia środowiska spowodował konieczność sięgnięcia po wsparcie techniczne doświadczonego Inżyniera Kontraktu dla utrzymania instalacji w stałej sprawności technologicznej w okresie gwarancyjnym. Ponadto Miasto jako właściciel obiektu, na który poniosło wydatek inwestycyjny współfinansowany z funduszy europejskich, wymaga dotrzymania procedur kontraktowych w stopniu umożliwiającym utrzymanie warunków gwarancyjnych w okresie 5-ciu lat. Natomiast Spółka poprzez specjalistyczne wsparcie zabezpieczona jest przed potencjalnymi kosztami napraw, które mogłyby nie zostać uznane przez Wykonawcę/Gwaranta za naprawy gwarancyjne.

Jednocześnie wskazano, iż P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonująca obowiązki Inżyniera Kontraktu jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i na podstawie powyższej umowy wystawia na Spółkę faktury VAT. Status podatnika podatku od towarów i usług ma także Spółka, a świadczone przez Spółkę usługi są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zostały zadane następujące pytania:

 1. Czy wydatki sfinansowane ze środków pochodzących z utworzonego w wyniku podziału zysku funduszu celowego, ponoszone w ramach umowy na powierzenie funkcji Inżyniera Kontraktu można zaliczyć do kosztów działalności Spółki...
 2. Czy Spółka może odliczyć VAT naliczony z faktur za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, pokrywanych z utworzonego na ten cel funduszu celowego...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast w zakresie podatku od towarów i usług (pytanie nr 2) zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Spółki, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z tymi uregulowaniami, podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, jednak pod tym warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, iż wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Przesłankę celowości kosztu uważa się za spełnioną, gdy istnieje związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem danego kosztu a powstaniem lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Nie ma przy tym znaczenia, czy dany wydatek przyniósł oczekiwany skutek w postaci osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Istotne jest, czy w momencie jego ponoszenia podatnik mógł - obiektywnie oceniając - oczekiwać takiego efektu. Według Spółki w Jej przypadku warunki te zostały spełnione.

Wypełniając obowiązki wynikające z umowy poddzierżawy majątku, tj. zapewnienie sprawnego funkcjonowania oczyszczalni, Spółka zobowiązana była do utrzymania korzystnej dla eksploatatora 5-letniej gwarancji, do czego niezbędne jest poprawne wykonywanie zaplanowanych przeglądów, a także usuwanie zaistniałych awarii. Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania instalacji możliwe jest częste występowanie takich awarii. Rozstrzygnięcie, czy podlegają one kontraktowej gwarancji wymagać będzie arbitrażu wysoko kwalifikowanej grupy specjalistów. Spółka oczekuje efektu wynikającego z „zatrudnienia” Inżyniera Kontraktu w postaci skrócenia okresów napraw gwarancyjnych, skutecznych rozstrzygnięć w przypadkach wątpliwych, odciążenia własnych służb inżynieryjno-technicznych, wykluczenia możliwości utraty gwarancji oraz właściwego, zgodnego z procedurami FIDIC, zakończenia Kontraktu po upływie okresu gwarancji (okresu zgłaszania wad). Ponadto zapewnienie zgodności z zapisami Kontraktu oraz procedurami FIDIC, a w skrajnych przypadkach reprezentowanie przed arbitrażem lub sądem gospodarczym, wymaga posiadania wiedzy wykraczającej poza zwykłą znajomość rzeczy eksploatatora.

Niezależnie od powyższego majątek niebędący własnością Spółki, a używany przez Spółkę na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Miastem, jest konieczny i niezbędny dla realizacji własnych zadań Spółki i osiągania z tego tytułu przychodów podatkowych.

W ocenie Wnioskodawcy wydatki dotyczące Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jako spełniające kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym odm osób prawnych. Wykonane prace będą pozostawać w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością i zostaną poniesione w celu zabezpieczenia źródła przychodów. Warunkiem formalnoprawnym zakwalifikowania przedmiotowych wydatków Spółki do kosztów uzyskania przychodów jest właściwe udokumentowanie faktu poniesienia danego wydatku. Również ten warunek w przypadku Spółki został spełniony, gdyż potwierdzeniem wykonania usługi (poniesienia wydatku) jest prawidłowo wystawiona faktura VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), wydał w dniu 11 kwietnia 2013 r. interpretację indywidualną (Nr IPTPB3/423-14/13-2/IR), w której stanowisko Wnioskodawcy uznał za nieprawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów stanowiska wyrażonego w interpretacji indywidualnej z dnia 11 kwietnia 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, nie można uznać za prawidłowe, w części dotyczącej niezaliczenia do kosztów podatkowych wydatku z funduszu celowego Spółki.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2014 r., poz. 851 z późn. zm. – „dalej: updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem za koszty uzyskania przychodu, uważa się takie wydatki, których poniesienie przez podatnika jest spowodowane racjonalnym dążeniem i obiektywną możliwością osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia tego źródła i które nie są wymienione w art. 16 ust. 1 updop.

Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem, a przychodem musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu lub na jego zachowanie oraz zabezpieczenie.

Zdaniem Ministra Finansów z uwagi na fakt, że wpłaty na fundusz celowy Spółki zostały sfinansowane z zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym), nie mogą one stanowić kosztów uzyskania przychodów, ponieważ poniesione wydatki w związku z dokonanym odpisem (wpłatą) nie mają charakteru kosztowego. Natomiast kosztem uzyskania przychodów będą wydatki poniesione z tego funduszu w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W wyroku NSA z dnia 11 grudnia 2014 r. sygn. akt II FSK 3074/12 Sąd stwierdził, że spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów podatkowych poniesione wydatki na prace ze środków zgromadzonych na funduszu i zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów na zasadzie z art. 15 ust. 1 updop przy założeniu, że odpisy na ten fundusz nie będą stanowić kosztu uzyskania przychodów.

Biorąc powyższe pod uwagę - w świetle przedstawionego stanu faktycznego, z którego wynika, że Spółka zaliczy do kosztów podatkowych wydatki z funduszu celowego Spółki na Inżyniera Kontraktu, wydatki z tego funduszu celowego będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, o ile Spółka nie zaliczyła wcześniej do kosztów uzyskania przychodów wpłat na ten fundusz.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.