DD3/033/129/CRS/13/RD-47287/14 | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
DD3/033/129/CRS/13/RD-47287/14interpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. podwyższenie kosztów uzyskania przychodu
 3. prawa autorskie
 4. umowa o dzieło
 5. utwory
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 14 sierpnia 2012 r. Nr ILPB1/415-524/12-2/AMN wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację i uznaje, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 21 maja 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, jest:

 • prawidłowe w zakresie zastosowania kosztów uzyskania przychodów, określonych w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów uzyskanych z tytułu przeniesienia praw autorskich;
 • nieprawidłowe w zakresie kwalifikacji przychodów uzyskanych z tytułu przeniesienia praw autorskich do przychodów określonych w art. 13 pkt 8 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2012 r. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „A”. W ramach tej działalności tworzy aplikacje desktop oraz web dla biznesu i przemysłu, bazy danych, a także zajmuje się doradztwem w zakresie wdrażania oraz obsługi systemu SAP. Z Urzędem Skarbowym rozlicza się na zasadach ogólnych.

Obecnie Wnioskodawca realizuje duży projekt informatyczny na zlecenie innego podmiotu gospodarczego – tworzy dwa portale internetowe oraz program sprzedażowy. Stworzenie części aplikacji związanych z funkcjonowaniem projektu, stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego i praw pokrewnych, Wnioskodawca zamierza zlecić osobom fizycznym na podstawie umowy o dzieło. Przedmiotem umowy będzie wytworzenie aplikacji komputerowej (m.in. zbudowanie programu do automatycznego ładowania produktów zoologicznych do bazy danych z plików). Umowa będzie również zawierała regulację, zgodnie z którą twórca (osoba fizyczna będąca programistą) przeniesie prawa autorskie do wytworzonej aplikacji w momencie otrzymania wynagrodzenia. Wnioskodawca nabywając każdą aplikację wraz z kodem źródłowym stanie się jednocześnie właścicielem majątkowych praw autorskich do wytworzonej aplikacji.

Zdaniem Wnioskodawcy przychody uzyskiwane przez programistów tworzących zlecone aplikację będą miały charakter przychodów uzyskiwanych z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i właściwym będzie zastosowanie dla nich kosztów uzyskania przychodów w postaci ryczałtu w wysokości 50 % uzyskanego przychodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca powinien zastosować stawkę kosztów uzyskania przychodu określoną w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 50% dla wszystkich osób, które w ramach umowy o dzieło wytworzą aplikacje komputerowe i przeniosą na Wnioskodawcę prawa autorskie do nich...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a, art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Wedle ust. 2 przytoczonego przepisu dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Treść art. 10 ust. 1 pkt 2 przywołanej ustawy wskazuje, że źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Natomiast art. 13 pkt 8 lit.a stanowi, iż za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

W myśl art. 22 ust. 9 pkt 3 updof, koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich (w rozumieniu odrębnych przepisów) lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. O zastosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów decyduje więc wyłącznie fakt zaistnienia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz by doszło do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do twórczego dzieła.

Zgodnie z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: upapp) program komputerowy jest utworem. Natomiast prawa autorskie przysługują jego twórcy (art. 8 upapp).

W przedmiotowych okolicznościach Wnioskodawca będzie zawierał z twórcami umowy o dzieło, z których wyraźnie będzie wynikało, że czynności wskazane w treści umowy (tworzenie aplikacji komputerowych, stanowiących utwór w rozumieniu prawa autorskiego i praw pokrewnych) obejmują działalność twórczą, a wynagrodzenie stanowi honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu na Wnioskodawcę. Za każdym razem Wnioskodawca stanie się właścicielem majątkowych praw autorskich do wytworzonych aplikacji.

W związku z powyższym Wnioskodawca powinien zastosować stawkę kosztów uzyskania przychodu wskazaną w art. 22 ust. 9 pkt 3 updof, w wysokości 50% dla wszystkich osób, z którymi zawrze umowę o dzieło zobowiązującą twórcę do wytworzenia aplikacji komputerowej i przeniesienia praw autorskich do niej na Wnioskodawcę.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 14 sierpnia 2012 r. Nr ILPB1/415-524/12-2/AMN uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, stwierdzam, co następuje.

Dokonując oceny stanowiska Wnioskodawcy należy przede wszystkim zaznaczyć, że w ramach interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b ustawy – Ordynacja podatkowa, Minister Finansów nie ma kompetencji do interpretowania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), będącej we właściwości Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stąd też przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest ocena prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy w zakresie uznania aplikacji komputerowej wytworzonej na podstawie przedmiotowej umowy o dzieło za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Odnosząc się do kwestii dotyczących prawa podatkowego należy zauważyć, że w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”, ustawodawca dokonał rozróżnienia źródeł przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. I tak, źródłami przychodów są m.in.:

 • działalność wykonywana osobiście (pkt 2);
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (pkt 7).

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 8 lit.a ustawy PIT, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw (art. 18 ustawy PIT).

Jednocześnie dla poszczególnych źródeł przychodów w art. 22 ustawy PIT określono koszty uzyskania przychodów, tj.:

 • w wysokości 20% uzyskanego przychodu z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy o dzieło, o której mowa w art. 13 pkt 8 lit.a ustawy PIT (ust. 9 pkt 4 ustawy PIT);
 • w wysokości 50% uzyskanego przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami (ust. 9 pkt 3 ustawy PIT).

Powyższe koszty oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.b ustawy PIT, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie zawierał z osobami fizycznymi umowy o dzieło, z których wyraźnie będzie wynikało, że czynności wskazane w treści umowy (tworzenie aplikacji komputerowych, stanowiących utwór w rozumieniu prawa autorskiego i praw pokrewnych) obejmują działalność twórczą, a wynagrodzenie stanowi honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu na Wnioskodawcę. Za każdym razem Wnioskodawca stanie się właścicielem majątkowych praw autorskich do wytworzonych aplikacji.

Odnosząc się do powyższego należy podkreślić, że na gruncie ustawy PIT przychody uzyskane z tytułu umowy (niezależnie od jej rodzaju), na mocy której następuje przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należy kwalifikować do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy PIT, a nie jak wskazuje Wnioskodawca do przychodów z umowy o dzieło, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT.

Jednocześnie fakt osiągnięcia przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami uprawnia do zastosowania 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT.

W świetle powyższego za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że do przychodów twórcy z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworu należy zastosować 50% koszty uzyskania przychodu. Nieprawidłowe jest natomiast kwalifikowanie tych przychodów do przychodów z umowy o dzieło, zamiast do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy PIT.

Należy wskazać, że na Wnioskodawcy jako płatniku – stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy PIT – ciążyć będzie obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT oraz o potrącone przez Wnioskodawcę składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.b ustawy PIT, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PIT.

Wnioskodawca będzie także zobowiązany przesłać, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, podatnikom oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje PIT-11(art. 42 ust. 2 ustawy PIT).

W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 14 sierpnia 2012 r. Nr ILPB1/415-524/12-2/AMN wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.