DD3/033/127a/CRS/13 | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
DD3/033/127a/CRS/13interpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. prawa autorskie
 3. twórcy
 4. utwory
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 20 października 2011 r. Nr ILPB1/415-883/11-5/AMN wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Pana (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 8 lipca 2011 r., uzupełnionym w dniu 4 października 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2011 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródeł przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełnionym w dniu 4 października 2011 r., Wnioskodawca przedstawił następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest artystą-muzykiem komponującym i wykonującym utwory muzyczne (zwane dalej utworami). Zamierza wypromować swoją twórczość sprzedając swoje utwory, w tym za pośrednictwem Internetu (utwory byłyby zapisane w formie pliku komputerowego, np. mp3 czy mp4). Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zamierza jej otworzyć z powodu zbyt wysokich kosztów. Cena każdego utworu będzie oscylowała między kilkadziesiąt groszy a kilka złotych. Komponując, wykonując i sprzedając utwory Wnioskodawca nie zarobi tyle, by móc założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Wnioskodawca część utworów komponuje i wykonuje także wspólnie z innymi artystami – muzykami w zespole muzycznym, złożonym z poszczególnych wykonawców, którzy wnosząc swój wkład artystyczny, uczestniczą w powstawaniu utworu.

Wnioskodawca zamierza także sprzedawać bilety na organizowane przez siebie (lub zespół muzyczny, którego jest członkiem) koncerty i inne widowiska artystyczne z zakresu kultury lub rozrywki, związane z twórczością Wnioskodawcy. Podczas tych koncertów (widowisk) Wnioskodawca wykonywałby utwory skomponowane i wykonane samodzielnie lub wspólnie z zespołem muzycznym. Zainteresowany podkreślił, iż nie zamierza sprzedawać w ten sposób biletów na koncerty (widowiska) organizowane przez kogoś innego. Są to jedynie bilety na koncerty (widowiska) organizowane przez Wnioskodawcę albo przez zespół muzyczny, którego jest członkiem. Bilety mogą być sprzedawane albo w formie papierowej albo w formie elektronicznej. W tym drugim wypadku wygląda to w ten sposób, że kupujący bilet podaje swoje dane osobowe numer dokumentu tożsamości, zostaje wpisany w rejestrze gości danego koncertu (widowiska) i gdy chce wstąpić na nie, to weryfikowana jest jego tożsamość na podstawie okazanego dokumentu. Również sprzedając te bilety Wnioskodawca nie zarobi tyle, by móc założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Jednocześnie Wnioskodawca chciałby podkreślić, iż wybrany przez Niego sposób promocji swojej twórczości ma na celu promocję nabywania legalnej muzyki (m.in. w formacie komputerowym za pośrednictwem Internetu, bezpośrednio od autorów), ma sprzyjać poszanowaniu praw autorskich i własności intelektualnej. Wśród użytkowników Internetu powszechne jest niestety pobieranie utworów pirackich, z nielegalnych źródeł. Sprzedając swoje utwory po niskiej cenie, przystępnej dla przeciętnego użytkownika Internetu, Wnioskodawca chciałby zachęcać ludzi do tego, by kupowali utwory zgodnie z prawem a nie pobierali z nielegalnych źródeł. Środowisko twórców-muzyków szczególnie dotkliwe bowiem - zarówno w sferze emocjonalnej jak i finansowej - odczuwa skutki notorycznego łamania praw autorskich.

Wnioskodawca wskazał także, iż komponowane i wykonywane przez Wnioskodawcę utwory muzyczne są przedmiotem prawa autorskiego i spełniają przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wnioskodawca jest twórcą w rozumieniu tej ustawy tychże utworów i uzyskiwanie przychodu z tytułu swojej twórczości będzie wynikało z korzystania przez Wnioskodawcę z tychże praw lub rozporządzenia tymi prawami.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. W jaki sposób opodatkować dochód ze sprzedaży utworów, skomponowanych wykonywanych osobiście przez Wnioskodawcę...
 2. W jaki sposób opodatkować dochód ze sprzedaży utworów, skomponowanych wykonywanych przez zespół muzyczny, którego Wnioskodawca jest członkiem...
 3. W jaki sposób opodatkować dochód ze sprzedaży biletów na organizowane przez Wnioskodawcę lub zespół muzyczny, którego Wnioskodawca jest członkiem, koncerty i inne widowiska artystyczne z zakresu kultury lub rozrywki, związane z twórczością Wnioskodawcy, na których wykonywałby utwory skomponowane i wykonane samodzielnie lub wspólnie z tym zespołem muzycznym...
 4. Czy w sytuacjach opisanych w pkt 1-3 Wnioskodawca może zastosować do przychodów osiąganych z wyżej wymienionej działalności 50% koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej: updof)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Dochód ze sprzedaży utworów, skomponowanych i wykonywanych osobiście przez Wnioskodawcę:
  1. opodatkowany powinien być zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 updof w zw. z art. 13 ust. 2 updof, tj. jako przychód z osobiście wykonywanej działalności (artystycznej);
  2. nie musi być opodatkowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 updof);
  3. tego rodzaju działalność nie podlega zgłoszeniu w urzędzie skarbowym w sposób określony dla pozarolniczej działalności gospodarczej;
  4. rozliczany będzie na druku PIT-53, zgodnie z art. 44 ust. 3a updof.
 2. Dochód ze sprzedaży utworów skomponowanych i wykonywanych przez zespół muzyczny, którego Wnioskodawca jest członkiem, podlega opodatkowaniu jak w pkt 1).
 3. Dochód ze sprzedaży biletów na organizowane przez Wnioskodawcę lub zespół muzyczny, którego jest członkiem, koncerty i inne widowiska artystyczne z zakresu kultury lub rozrywki, związane z twórczością Wnioskodawcy, na których wykonywałby utwory, skomponowane i wykonane samodzielnie lub wspólnie z tym zespołem muzycznym, podlega opodatkowaniu jak w pkt 1).
 4. Dochód ze sprzedaży utworów lub biletów oblicza się stosując 50% koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 updof, ponieważ działalność taka stanowi korzystanie przez Wnioskodawcę z przysługujących praw autorskich i praw pokrewnych do tych utworów.

Uzasadnienie stanowiska:

 1. Przepisy podatkowe nie zawierają definicji działalności artystycznej. Należy w tym celu sięgnąć do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885). W załączniku do rozporządzenia znajduje się schemat Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wraz ze stosownymi wyjaśnieniami dotyczącymi znaczenia poszczególnych klas PKD. W Dziale 90 schematu „Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką” wyszczególnia się funkcjonowanie obiektów i świadczenie usług związanych z zainteresowaniami kulturalnymi i rozrywkowymi klientów oraz produkcję, promocję i udział w występach na żywo, wydarzeniach lub wystawach przeznaczonych dla powszechnych odbiorców, zapewnienie odpowiedniego poziomu artystycznego, twórczego i umiejętności technicznych niezbędnych przy produkcji artystycznej i występach na żywo. Podklasa 90.01.Z określa natomiast „Działalności związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych”, rozumianych jako wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych, w tym: „działalność grup cyrkowych, orkiestr i zespołów muzycznych, a także działalność indywidualnych artystów takich jak: aktorzy, tancerze, piosenkarze, lektorzy lub prezenterzy”.
 2. Nadto według rozporządzenia Rady Ministrów z 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 33, poz. 289), artystyczna i literacka działalność twórcza (podklasa 92.31.G) obejmuje działalność prowadzoną na własny rachunek przez artystów takich jak aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, lektorzy i spikerzy, muzycy, autorzy, malarze, rzeźbiarze, plastycy, animatorzy i pozostali twórcy. Warto też tutaj zwrócić uwagę na Podklasę 92.31.C, która obejmuje m.in. koncerty zespołów muzyki rozrywkowej.
 3. Zgodnie z oficjalnymi kluczami powiązań, dostępnymi na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego, Podklasy 92,31.G oraz 92.31.C zawarte w PKD z 2004 r. odnoszą się bezpośrednio do Podklasy 90.01. Z pochodzącej z obecnie obowiązującego PKD z 2007 r., oznacza to, że w myśl reguł PKD, za działalność artystyczną należy bez wątpienia uznać indywidualną działalność piosenkarzy oraz muzyków, a także zespołów muzycznych.
 4. Przychody uzyskane przez twórców ze sprzedaży skomponowanych lub wykonanych przez nich utworów można zatem uznać za osiągane z osobiście wykonywanej działalności artystycznej w rozumieniu powołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym.
 5. Przepisy podatkowe nie zawierają także żadnych ograniczeń dotyczących możliwości zaliczenia przychodów do uzyskanych z działalności wykonywanej osobiście od sposobu oferowania i sprzedaży przez twórcę własnych dzieł artystycznych. Powyższe stwierdzenia nie kwestionują faktu, że np. samodzielnie wykonywana działalność artystyczna może stanowić działalność gospodarczą w rozumieniu innych przepisów, w tym także podatkowych (np. Ordynacja podatkowa). Niemniej dla potrzeb wewnętrznego prawa podatkowego, w tym przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, ustawodawca dla zróżnicowania zasad opodatkowania w zależności od rodzaju wykonywanej działalności zdefiniował w nieco inny sposób pojęcie działalności gospodarczej oraz wyszczególnił jako odrębne źródło przychodów działalność wykonywaną osobiście. Dlatego też możliwe jest opodatkowanie niektórych rodzajów działalności, np. artystycznej, tak jak działalności gospodarczej lub jak działalności wykonywanej osobiście, z zachowaniem wszystkich wymogów prawnych obowiązujących dla przyjętej przez podatnika formy prowadzenia i rozliczania takiej działalności. W związku z tym nie każda tego rodzaju działalność podlegać będzie zgłoszeniu w urzędzie skarbowym w sposób określony dla pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to, iż zaliczenie danego źródła przychodów do kategorii działalności wykonywanej osobiście, powoduje, że Wnioskodawca nie jest obowiązany do traktowania tych przychodów jak z pozarolniczej działalności gospodarczej, chociażby ta działalność wykonywana osobiście wypełniała cechy działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT.
 6. Zgodnie z przepisem art. 5a pkt 6 updof ilekroć w ustawie jest mowa o pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny rachunek, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.
 7. Odrębnym źródłem przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 są właśnie przychody z działalności wykonywanej osobiście. Natomiast w myśl art. 13 pkt 2 ustawy o pdof za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej. naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.
 8. W związku z tym w przedstawionym stanie faktycznym i w świetle powyższych przepisów, sprzedaż utworów, skomponowanych i wykonywanych osobiście przez Wnioskodawcę we własnym zakresie stanowiła będzie – zdaniem Wnioskodawcy - działalność wykonywaną osobiście, która będzie mogła być rozliczana na druku PIT-53. Stosownie do art. 44 ust. 1a updof podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników: 1) ze stosunku pracy z zagranicy, 2) z emerytur rent z zagranicy, 3) z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 - są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a. Ww. ust. 3a art. 44 stanowi, iż podatnicy są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 18% dochodu za miesiąc, w którym uzyskali ten dochód, w terminie do dnia 20 następnego za miesiąc poprzedni a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego. W terminach płatności zaliczek podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatników, deklaracje według ustalonego wzoru.
 9. Należy podkreślić, że podobne stanowiska zajmowały organy podatkowe na gruncie bardzo zbliżonych stanów faktycznych. I tak w interpretacji indywidualnej sygn. akt 1419/UPO-415-116/06/AZ Urzędu Skarbowego w Płocku dotyczącej sposobu opodatkowania dochodu ze sprzedaży rzeźb wykonywanych osobiście przez podatniczkę stan faktyczny był następujący - podatniczka była osobą bezrobotną. Nie prowadziła działalności gospodarczej i nie mogła jej otworzyć z powodu zbyt wysokich kosztów. Zamierzała sprzedawać rzeźby z gipsu, które sama wytwarzała. Ceny tych rzeźb oscylowały między 1 a 5 zł za sztukę. Wytwarzając te drobiazgi nie zarobi tyle, by móc założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą. Pytanie Wnioskodawczyni brzmiało w jaki sposób opodatkować dochód ze sprzedaży rzeźb wykonanych osobiście przez podatniczkę... Podatniczka przedstawiła stanowisko, iż dochód uzyskany ze sprzedaży opodatkowany będzie zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ podatkowy uznał stanowisko Wnioskodawczyni za prawidłowe wskazując, ze przychód z tego rodzaju działalności nie będzie opodatkowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 10. Podobne stanowisko przedstawione zostało w informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydanej przez Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim z 15 listopada 2004 r. US I/3.415-29/2004. Wnioskodawczyni była nauczycielką języka angielskiego w przedszkolu i poza normalnymi godzinami pracy chciałaby uczyć języka angielskiego. Zadała pytanie, czy z tego dodatkowo uzyskanego dochodu mogłaby się rozliczać na druku PIT-53. Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał, iż ilekroć w ustawie (tj. updof) jest mowa o pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Odrębnym źródłem przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 są przychody z działalności wykonywanej osobiście (...). W świetle powyższych przepisów oraz w przedstawionym stanie faktycznym, nauka dzieci języka angielskiego, poza godzinami pracy będzie stanowiła działalność wykonywaną osobiście, która będzie mogła być rozliczana na druku PIT-53.
 11. Również przytoczyć warto stanowisko prezentowane przez Urząd Skarbowy w Krośnie w interpretacji indywidualnej z dnia 28 czerwca 2005 r. (sygnatura Pdf 414/25/2005) oraz Urząd Skarbowy w Chorzowie w interpretacji indywidualnej z dn. 17 lutego 2006 r. (sygnatura: USPDF -II/415/8/06). W przypadku obu tych interpretacji wnioskodawcy byli artystami-muzykami, którzy zamierzali dokonać sprzedaży płyt CD z nagranymi egzemplarzami utworów muzycznych własnej kompozycji bądź też aranżacji. Organy podatkowe uznały, ze przychody osiągane z powyższych tytułów należy uznać za przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej w świetle art. 13 pkt 2 Ustawy. Godna uwagi jest również interpretacja indywidualna z dnia 31 sierpnia 2009 r. (sygnatura: IBPBI/1/415-456/09/BK) wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego z upoważnienia Ministra Finansów, która dotyczyła opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży własnych prac artystycznych za pośrednictwem aukcji internetowych. Organ uznał, że również i w tym przypadku ma zastosowanie art. 13 pkt 2 ustawy, ponieważ planowane przez wnioskodawcę transakcje dokonywane będą w ramach działalności artystycznej wykonywanej przez niego osobiście.
 12. Odnośnie pytania w pkt 2 - zgodnie z obecnie obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności, do Podklasy 90.01.Z zalicza się zarówno działalność indywidualnych muzyków oraz piosenkarzy, jak również zespołów muzycznych. Wskazuje to jednoznacznie na tożsamość tych form twórczości muzycznej w rozumieniu przepisów PKD. Twórcza współpraca artystów- muzyków w ramach zespołu muzycznego jest zatem, bez wątpienia, działalnością artystyczną. Wnioskodawca uważa, że prowadzona w takiej formie działalność artystyczna stanowi działalność wykonywaną osobiście, w rozumieniu art. 13 pkt 2 ustawy, ponieważ zespół muzyczny nie posiada osobowości prawnej, nie może zatem zostać potraktowany jako samoistny podmiot prawa podatkowego. Dlatego też artyści-muzycy współpracujący w ramach zespołu muzycznego są odrębnymi podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, a każdy z nich prowadzi własną działalność artystyczną, którą wykonuje osobiście. Z tego względu przytoczone powyżej argumenty, odnoszące się do działalności artystycznej prowadzonej indywidualnie, mają w tym przypadku analogiczne zastosowanie.
 13. Odnośnie pytania w pkt 3 - sprzedaż biletów stanowi w opinii Wnioskodawcy działalność artystyczną wykonywaną osobiście, a przychód z takiej sprzedaży zaliczany jest do przychodów ze źródła określonego w art. 13 pkt 2 ustawy.
 14. Odnośnie pytania w pkt 4 - w myśl art. 22 ust. 9 pkt 3) - koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami, ustala się w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Zaliczkę obliczoną w sposób jw. zmniejsza się, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej w danym miesiącu zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Utwory muzyczne, a także słowno-muzyczne są przedmiotem praw autorskich, o czym wprost stanowi art. 1 ust. 1 pkt 7 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odpłatne udostępnienie egzemplarza utworu muzycznego stanowi niewątpliwie formę korzystania z autorskich praw majątkowych przysługujących twórcy kompozycji, ponieważ czerpie on z tego tytułu korzyści będące wynikiem własnej pracy artystycznej.
 15. Zdaniem Wnioskodawcy, możliwość zastosowania 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu występuje zawsze wtedy, gdy przychód osiągany jest przez twórcę korzystającego z przysługujących mu praw autorskich, bez względu na źródło, z którego przychód ten pochodzi.
 16. Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, który działając z upoważnienia Ministra Finansów w dniu 15 lutego 2008 r. wydał interpretację indywidualną o sygnaturze ILPB2/415-315/07-2/AJ, Wnioskodawca był artystą- muzykiem, który w czasie koncertu muzycznego wykonywał utwory własnej kompozycji. Organ uznał, że wobec przychodu, który z tego tytułu osiągnął, możliwe jest zastosowanie 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiotowej interpretacji indywidualnej z dnia 20 października 2011 r. Nr ILPB1/415-883/11-5/AMN, dokonał oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie kosztów uzyskania przychodów (pytanie nr 4), uznają stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów (pytanie nr 1, 2 i 3) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu dokonał odrębnym rozstrzygnięciem.

Na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, stwierdzam, co następuje.

Dokonując oceny stanowiska Wnioskodawcy należy przede wszystkim zaznaczyć, że w ramach interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b ustawy – Ordynacja podatkowa, Minister Finansów nie dokonuje interpretacji przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), która pozostaje w kompetencjach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stąd też przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest ocena prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy w zakresie uznania jego działalności (polegającej na sprzedaży utworów skomponowanych i wykonywanych przez Niego osobiści lub przez zespół muzyczny, którego jest członkiem, oraz na sprzedaży biletów na koncert muzyczny czy inne widowiska artystyczne, zorganizowane przez Wnioskodawcę lub zespół muzyczny, którego jest członkiem, związane z Jego twórczością) za przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych. W celu rozstrzygnięcia wątpliwości, co do prawidłowości zakwalifikowania wykonanych czynności jako korzystającej z praw autorskich lub pokrewnych, należy zwrócić się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Biorąc zatem pod uwagę, iż zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, uzyskiwanie przychodu z ww. czynności będzie wynikać z korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi do własnych utworów Wnioskodawcy w ramach działalności wykonywanej osobiście (a nie w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej) należy zauważyć, że ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”, wymienia jako odrębne źródła przychodów:

 • działalność wykonywaną osobiście (pkt 2);
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (pkt 7).

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 2 lit.a ustawy PIT, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw (art. 18 ustawy PIT).

Jednocześnie należy podkreślić, że dla poszczególnych źródeł przychodów w art. 22 ustawy PIT określono koszty uzyskania przychodów, tj.:

 • w wysokości 20% uzyskanego przychodu z tytułu osobiście wykonywanej działalności artystycznej, o której mowa w art. 13 pkt 2 ustawy PIT (ust. 9 pkt 4 ustawy PIT);
 • w wysokości 50% uzyskanego przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami (ust. 9 pkt 3 ustawy PIT).

Powyższe koszty oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.b ustawy PIT, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

W świetle powyższego zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT, mają zastosowanie wyłącznie do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy PIT w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT, i uzyskanych z tytułu korzystania przez twórcę z praw autorskich i artysty wykonawcy z praw pokrewnych, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, lub z tytułu rozporządzania przez nich tymi prawami.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca:

 • nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zamierza jej otworzyć;
 • jest artystą-muzykiem, a komponowane i wykonywane przez Niego utwory muzyczne są przedmiotem prawa autorskiego i spełniają przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wnioskodawca jest twórcą w rozumieniu tej ustawy tychże utworów i uzyskiwanie przychodu przez Niego z tytułu swojej twórczości będzie wynikało z korzystania przez Wnioskodawcę z tychże praw lub rozporządzenia tymi prawami;
 • zamierza sprzedawać utwory skomponowane i wykonywane przez siebie, w tym za pośrednictwem Internetu (utwory byłyby zapisane w formie pliku komputerowego, np. mp3 czy mp4);
 • będzie sprzedawać utwory skomponowane i wykonywane przez zespół muzyczny, którego członkiem jest Wnioskodawca;
 • będzie sprzedawać bilety na organizowane przez Wnioskodawcę lub zespół muzyczny, którego Wnioskodawca jest członkiem, koncerty i inne widowiska artystyczne z zakresu kultury lub rozrywki, związane z Jego twórczością, na których wykonywałby utwory skomponowane i wykonane samodzielnie lub wspólnie z tym zespołem muzycznym.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że uzyskiwanie przychodu z ww. czynności będzie wynikać z korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi do własnych utworów.

W świetle powyższego należy podkreślić, że wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach działalności artystycznej (a nie w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej) czynności stanowiące przedmiot prawa autorskiego lub prawa pokrewnego należy zawsze kwalifikować do przychodów z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT, a nie do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 2 lit.a ustawy PIT.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego do przychodów uzyskanych przez Wnioskodawcę ze sprzedaży utworów skomponowanych i wykonanych osobiście, ze sprzedaży utworów skomponowanych i wykonanych przez zespół muzyczny, którego Wnioskodawca jest członkiem, oraz do przychodów ze sprzedaży przez Wnioskodawcę biletów na organizowane bezpośrednio przez Wnioskodawcę lub w ramach zespołu muzycznego koncerty i inne widowiska artystyczne z zakresu kultury lub rozrywki, związane z twórczością Wnioskodawcy, stanowiących efekt korzystania przez Wnioskodawcę z praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami, można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy dotyczące prawa do zastosowania zryczałtowanych 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT, do tej części przychodów, która dotyczyć będzie korzystania lub rozporządzania przez niego prawami autorskimi do utworów, jest prawidłowe.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 20 października 2011 r. Nr ILPB1/415-883/11-5/AMN wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.