DD2/033/56/KBF/10/PK-236 | Interpretacja indywidualna

Koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zamiany
DD2/033/56/KBF/10/PK-236interpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. lokal mieszkalny
 3. nieruchomości
 4. sprzedaż mieszkania
 5. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 6. zamiana
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 21 stycznia 2008 r., Nr ILPB2/415-252/07-2/ES, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację, stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zamiany, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 21 stycznia 2008 r. w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zamiany. Interpretacja wydana została na ww. wniosek z dnia 18 października 2007 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w 2006 r. Natomiast w 2007 r. zamierza dokonać zamiany tego prawa na lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość. Wartość rynkowa zamienianych mieszkań jest identyczna i wynosi 280.000 zł. Następnie Wnioskodawca zamierza sprzedać nabyty w drodze zamiany lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość przed upływem 5 lat od jego nabycia.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytanie.

Czy kosztem nabycia lokalu mieszkalnego - zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie wartość własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, które zostało zamienione na lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, czyli 280.000 zł oraz udokumentowane nakłady, które zwiększą wartość lokalu...

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem nabycia tego lokalu mieszkalnego, zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które zostało zamienione na lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, tj. 280.000 zł, oraz udokumentowane nakłady, które zwiększą wartość lokalu.

Wydając w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną Nr ILPB2/415-252/07-2/ES, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe w części dotyczącej zaliczenia do kosztów udokumentowanych nakładów, które zwiększyły wartość lokalu, natomiast za nieprawidłowe w części dotyczącej sposobu ustalenia kosztów nabycia zbywanego lokalu. Organ upoważniony stwierdził, że „kosztem uzyskania przychodu z tytułu przedmiotowego zbycia będzie wartość lokalu mieszkalnego, tj. odrębnej nieruchomości, nabytego w drodze zamiany, wynikająca z umowy zawartej w formie aktu notarialnego oraz poniesione udokumentowane wydatki związane z zawarciem umowy zamiany a nie jak twierdzi Wnioskodawca zbywanego w drodze zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), dalej zwanej „ustawą”, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.), od dnia 1 stycznia 2007 r. zostały zmienione zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) od dnia 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie z tymi zasadami, podatek dochodowy od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest faktycznie osiągnięty dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, a kosztami, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw ustala się zgodnie z art. 19 ustawy. Natomiast regulacje dotyczące ustalenia kosztów zawiera art. 22 ust. 6c i 6d ustawy (art. 30e ust. 1 i 2 ustawy).

Stosownie do treści art. 22 ust. 6c ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Zatem w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zamiany, kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia takiej nieruchomości jest koszt jej nabycia, czyli określona w umowie zamiany wartość nieruchomości (lub prawa majątkowego) przekazanej (przekazanego) na rzecz kontrahenta w zamian za nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży.

Mając na uwadze powyższe, stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. W przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, nabytego w zamian za spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, kosztem nabycia zbywanego lokalu mieszkalnego będzie określona w umowie zamiany wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które zostało przekazane przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta w 2007 r. w zamian za lokal mieszkalny. Kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia tego lokalu będą również poczynione przez Wnioskodawcę udokumentowane nakłady zwiększające wartość lokalu, poczynione w czasie jego posiadania.

W świetle powyższego należało, z urzędu, zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.