2461-IBPB-1-3.4510.1068.2016.1.MST | Interpretacja indywidualna

Czy dokonany przez Spółkę zwrot wydatków poniesionych przez Gminę na wypłatę Odszkodowań (wypłacanych przez Spółkę w okolicznościach opisanych w niniejszym Wniosku), stanowi dla niej koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia tego wydatku?
2461-IBPB-1-3.4510.1068.2016.1.MSTinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. koszt
 3. koszty pośrednie
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. odpady (śmieci)
 6. odszkodowania
 7. plan zagospodarowania przestrzennego
 8. potrącalność kosztów
 9. składowanie odpadów (śmieci)
 10. szkody
 11. zagospodarowanie przestrzenne
 12. związek przyczynowo-skutkowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 grudnia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 16 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dokonany przez Spółkę zwrot wydatków poniesionych przez Gminę na wypłatę Odszkodowań, stanowi koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia tego wydatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2016 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dokonany przez Spółkę zwrot wydatków poniesionych przez Gminę na wypłatę Odszkodowań, stanowi koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia tego wydatku.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Spółka Y S.A. oraz spółki od niej zależne zawarły Umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej X w rozumieniu przepisów ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „UPDOP”). Zgodnie z tą umową:

 • rokiem podatkowym X jest rok kalendarzowy,
 • Spółka Y została wyznaczona na spółkę reprezentującą X w zakresie obowiązków wynikających z UPDOP oraz Ordynacji podatkowej.

Podstawa opodatkowania X jest obliczana zgodnie z art. 7a UPDOP, w związku z art. 7 ust. 1 -3 UPDOP.

Y prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kopalnictwa rud miedzi, produkcji miedzi oraz produkcji metali szlachetnych i pozostałych metali nieżelaznych, którą realizuje za pomocą oddziałów położonych w różnych miejscowościach. Działalność prowadzona jest w formie wielooddziałowej, w skład której wchodzą m.in. takie oddziały jak zakłady górnicze (kopalnie) i huty, które są położone w różnych miejscowościach oraz oddział zajmujący się m.in. składowaniem odpadów z flotacji rud miedzi (odpadów niebezpiecznych powstających w trakcie produkcji) oraz gospodarką wodno - szlamową (które to odpady powstają w związku z procesem technologicznym produkcji stosowanym w Spółce).

Eksploatowane przez X składowisko odpadów – położone na obszarze różnych jednostek samorządu terytorialnego – jest obecnie jedynym miejscem deponowania odpadów z flotacji dla wszystkich kopalń Spółki, co powoduje, że stanowi ono kluczowe ogniwo technologiczne, bez którego produkcja metali byłaby niemożliwa.

Składowisko powyższe jest największym i unikatowym w Europie składowiskiem odpadów poflotacyjnych o powierzchni ok. 1400 ha i długości zapór składowania ponad 14 km, powierzchni plaż 770 ha oraz powierzchni akwenu ponad 600 ha. Składowisko to, z uwagi na jego rozmiary, jak i specyfikę składowych odpadów, podlega szczególnym rygorom, które mają zapewniać bezpieczeństwo składowiska oraz minimalizować jego ewentualny negatywny wpływ na środowisko lub sąsiadujące tereny.

Unikatowość tego składowiska polega na tym, że odpady deponowane na składowisku, w części wykorzystywane są jako materiał do formowania jego zboczy, co umożliwia składowanie odpadów w górę i tym samym nadbudowywanie składowiska w pionie do coraz wyższych poziomów; w konsekwencji stosowanej technologii eksploatacji składowiska, odpady są obecnie składowane przez Spółkę do poziomu rzędnej korony składowiska 160 m n.p.m.

Obok podstawowej funkcji składowiska, jaką jest składowanie/utylizacja odpadów, akwen utworzony w centralnej części składowiska pełni jednocześnie funkcję osadnika klarującego wody nadosadowe użytkowane w obiegu flotacji, a ze względu na dużą pojemność również zbiornika retencyjno - dozującego nadmiar wody kopalniano - technologicznej w obiegu; nadmiar wody ze składowiska jest okresowo odprowadzany do rzeki.

Składowisko eksploatowane jest przez Spółkę od 1977 r.

Z uwagi na ograniczone możliwości składowania odpadów, do coraz wyższych poziomów w górę, Spółka przewiduje rozbudowę tego składowiska poprzez zwiększenie powierzchni składowania od strony południowej – docelowo o dodatkowe 600 ha powierzchni składowania w poziomie – z wykorzystaniem dotychczasowej technologii eksploatacji.

Dla umożliwienia Spółce rozbudowy składowiska, tj. zwiększenia jego powierzchni od strony południowej, konieczne są zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (dalej: „MPZP”) oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (dalej: „SUiKZP”). Obowiązek dokonania zmian w w/w dokumentach i poniesienia kosztów tych zmian – na mocy odrębnych przepisów ciąży na jednostce samorządu terytorialnego, na terenie której leżą nieruchomości objęte w/w zmianami. Przy czym przepisy prawa nie zobowiązują organów jednostek samorządu terytorialnego do dokonania zmian w/w dokumentów w ściśle określonym terminie, umożliwiającym Spółce szybką i planową rozbudowę składowiska. Stosowny wniosek o dokonanie zmian w dokumentach dotyczących zagospodarowania przestrzennego Spółka złożyła już w 2009 r., który do dnia dzisiejszego nie został rozpatrzony przez organ samorządowy (dalej: „Gmina”), a decyzja organu w tym zakresie warunkuje rozpoczęcie rozbudowy składowiska od strony południowej.

Z uwagi na powyższe okoliczności, tj. brak decyzji organu w przedmiocie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego oraz konieczność rozbudowy składowiska, Spółka podjęła w latach ubiegłych decyzję o pokryciu kosztów związanych ze zmianą wskazanych powyżej dokumentów.

W związku z powyższym, Spółka zawarła Porozumienie z organem samorządowym, w którym:

 • Spółka zobowiązała się pokryć z własnych środków koszty związane z procedurą uchwalania zmiany SUiKZP oraz MPZP, jak również dokonać zwrotu Gminie (za pośrednictwem rachunku bankowego) równowartości wypłaconych przez Gminę odszkodowań na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, położonych w granicach terenu objętego zmianą MPZP (dalej: „Odszkodowania”) – w zakresie w jakim zmiany te dotyczą prowadzonej przez Spółkę działalności;
 • Gmina zobowiązała się do przeprowadzenia procedur planistycznych, zmierzających do zmiany SUiKZP oraz MPZP, w zakresie umożliwiającym Spółce rozbudowę i formowanie składowiska, zapewniając możliwość deponowania odpadów w latach 2017 - 2042.

Spółka informuje, że posiada decyzje organu podatkowego (wydane w toku postępowania podatkowego za lata ubiegłe), w których organ uznał, że wydatki ponoszone przez Spółkę na zmiany SUiKZP oraz MPZP (dotyczące nieruchomości innych niż powyżej wskazane), które są niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej Spółki – mimo, że na podstawie odrębnych przepisów koszty tych zmian winny ponosić właściwe jednostki samorządów terytorialnych – stanowią dla Spółki w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych koszty uzyskania przychodów, gdyż ponoszone były w celu uzyskania przychodów przez Spółkę; organ jednocześnie uznał, że tego typu wydatki nie mogą być uznawane za darowizny.

Wnioskodawca ponadto informuje, że Spółka – jako odrębny podatnik podatku CIT – otrzymała interpretację indywidualną znak ILPB3/423-17/12/15-S/MM z 12 maja 2015 r., wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku; w interpretacji tej Organ uznał za prawidłowe analogiczne stanowisko jak w niniejszym Wniosku.

Jednakże z uwagi na fakt, że od 1 stycznia 2016 r. podatnikiem podatku CIT jest grupa kapitałowa X, ponowne wystąpienie z niniejszym Wnioskiem jest uzasadnione.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dokonany przez Spółkę zwrot wydatków poniesionych przez Gminę na wypłatę Odszkodowań (wypłacanych przez Spółkę w okolicznościach opisanych w niniejszym Wniosku), stanowi dla niej koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia tego wydatku?

W ocenie Wnioskodawcy, zwrot Gminie Odszkodowań – wypłacanych przez Gminę w celu dokonania zmian w SUiKZP oraz MPZP, umożliwiających Spółce prowadzenie działalności gospodarczej, stanowi koszt uzyskania przychodów, który winien być rozpoznany w dacie ujęcia tego wydatku w księgach rachunkowych Spółki.

Stosownie do zapisów art. 15 ust. 1 UPDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 UPDOP.

Jak Spółka wskazała powyżej, eksploatowane składowisko odpadów jest kluczowym elementem procesu technologicznego, umożliwiającym składowanie odpadów powstałych w trakcie procesu produkcji metali, których sprzedaż umożliwia Spółce osiąganie przychodów podlegających opodatkowaniu. Wobec faktu, że możliwość eksploatacji składowiska, a więc składowania odpadów na obecnym obszarze składowiska jest ograniczona, konieczne jest powiększenie obszaru tego składowiska. Dokonanie tej czynności jest uzależnione od dokonania zmian w SUiKZP oraz MPZP, co wiąże się z koniecznością wypłaty Odszkodowań. Tak więc w interesie Spółki (a nie Gminy) jest doprowadzenie do szybkich zmian dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, gdyż zmiana tych dokumentów umożliwi Spółce rozbudowę składowiska, a w konsekwencji da możliwość kontynuacji działalności gospodarczej, której prowadzenie generuje przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Stąd też, Spółka stoi na stanowisku, że wydatki powyższe, stanowiące zwrot Gminie Odszkodowań, wykazują ścisły związek z działalnością gospodarczą Spółki, a tym samym ponoszone są w celu uzyskiwania przychodów, co umożliwia zaliczenie przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 UPDOP.

W opinii Spółki, wydatki powyższe nie mogą być również zaliczane do wydatków określonych w art. 16 ust. 1 UPDOP – zawierającym katalog wydatków nie uznawanych za koszty podatkowe.

Wprawdzie art. 16 ust. 1 pkt 22 UPDOP, wyłącza z kosztów uzyskania przychodów odszkodowania, niemniej jednak dotyczą one wyłączenie odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Oznacza to, że odszkodowania inne niż wymienione w tym przepisie, a więc również Odszkodowania, które są przedmiotem niniejszego wniosku, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów o ile służą osiągnięciu przychodów (a ten warunek jak wskazano powyżej zostaje w Spółce spełniony).

Przedmiotowych kosztów Odszkodowań, w ocenie Spółki, nie można również uznać:

 • za wydatki o charakterze inwestycyjnym, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) UPDOP, gdyż poniesienie tych wydatków nie wiąże się bezpośrednio z wytworzeniem środków trwałych, a jedynie służy doprowadzeniu do zmian w lokalnych dokumentach zagospodarowania przestrzennego, które to zmiany warunkują dalsze składowanie odpadów na dodatkowych terenach, jak również
 • za darowizny, których istotą jest nieekwiwalentność świadczenia celem przysporzenia obdarowanemu korzyści; w przedstawionym bowiem przypadku, zwrot przez Spółkę Odszkodowań Gminie ma na celu zaspokojenie potrzeb Spółki, gdyż jak wskazano w niniejszym wniosku, to przede wszystkim Spółka, która złożyła wniosek do właściwej Gminy, zainteresowana jest przeprowadzeniem zmian w SUiKZP oraz MPZP – w celu dalszego prowadzenia niezakłóconej działalności gospodarczej.

Z powyższych względów Wnioskodawca uważa, że zwrot Gminie Odszkodowań wykazuje ścisły związek z osiąganymi przez Spółkę przychodami, co pozwala na zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Tym samym, przedmiotowa kwalifikacja daje Spółce prawo do zaliczenia tych wydatków (w postaci przekazania określonych kwot pieniężnych na rachunek organu samorządowego) do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia – stosownie do postanowień art. 15 ust. 4d i ust. 4e UPDOP, gdzie określono, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia.

Spółka ponadto wskazuje, że w jej ocenie, nie ma podstaw do rozkładania w czasie ww. kosztów, stosownie do regulacji art. 15 ust. 4d UPDOP zdanie drugie, gdyż brak jest wiarygodnego miernika, który pozwalałby wskazać, w jakim okresie poczynione przez Spółkę wydatki będą przyczyniać się do uzyskiwania przychodów w kolejnych latach podatkowych (co też potwierdził przywołany powyżej wyrok NSA wydany dla Spółki Y w 2014 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Podstawę prawną kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów stanowi art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”), zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 updop), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem, a przychodem musi istnieć związek przyczynowo - skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są to więc wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne, aby określone źródło przychodów przyniosło konkretne przychody. Aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim, a przychodem bezpośredniego związku. Należy zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Wobec powyższego, kosztami będą również koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Należy przy tym zauważyć, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach, należy zaś zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu, a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Zatem, to podatnik zobowiązany jest wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność.

Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że z uwagi na ograniczone możliwości składowania odpadów, Spółka przewiduje rozbudowę składowiska poprzez zwiększenie powierzchni składowania od strony południowej. W tym celu konieczne są zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (dalej: „MPZP”) oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (dalej: „SUiKZP”). Obowiązek dokonania zmian w ww. dokumentach i poniesienia kosztów tych zmian – na mocy odrębnych przepisów ciąży na jednostce samorządu terytorialnego, na terenie której leżą nieruchomości objęte ww. zmianami. Stosowny wniosek o dokonanie zmian w dokumentach dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Spółka złożyła już w 2009 r., który do dnia dzisiejszego nie został rozpatrzony przez organ samorządowy, a decyzja organu w tym zakresie warunkuje rozpoczęcie rozbudowy składowiska od strony południowej. Z uwagi na powyższe okoliczności, tj. brak decyzji organu w przedmiocie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego oraz konieczność rozbudowy składowiska, Spółka podjęła w latach ubiegłych decyzję o pokryciu kosztów związanych ze zmianą wskazanych powyżej dokumentów.

W kontekście powyższego zadała pytanie, czy dokonany przez Spółkę zwrot wydatków poniesionych przez Gminę na wypłatę Odszkodowań, stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia tego wydatku.

Mając na względzie powyższe, w ocenie tut. Organu, wydatki poniesione przez Spółkę, dotyczące zwrotu Gminie równowartości wypłaconych przez nią odszkodowań na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, położonych w granicach terenu objętego zmianą MPZP, w zakresie, w jakim te zmiany dotyczą prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, będzie można uznać za koszty uzyskania przychodów Spółki. Spełnione bowiem zostaną przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 updop – przedmiotowe wydatki w ww. zakresie, pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z możliwością osiągania w przyszłości przychodów z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Jak wskazała bowiem Spółka, zmiana SUiKZP oraz MPZP jest konieczna dla rozbudowy składowiska odpadów, bez której niemożliwa będzie dalsza jego eksploatacja, a w konsekwencji produkcja i sprzedaż metali. Z kolei, konieczność wypłaty odszkodowań związana jest ze zmianą SUiKZP i MPZP. W związku z tym, przedmiotowe wydatki będą służyć zachowaniu źródła przychodów i będą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki.

Jednocześnie wskazać należy, że zwrot Gminie odszkodowań zapłaconych właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości, położonych w granicach terenu objętego zmianą MPZP, nie będzie mieścił się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Reasumując, poniesione przez Spółkę wydatki, opisane we wniosku, dotyczą prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej i będą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop.

Odnosząc się natomiast do kwestii potrącalności ww. wydatków, należy stwierdzić, że wydatki te należy kwalifikować do kosztów „pośrednich”, gdyż nie mają one bezpośredniego odzwierciedlenia w uzyskanych przychodach, ale ich poniesienie jest warunkiem ich uzyskania.

Koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami (koszty „pośrednie”) to takie wydatki, których nie da się przypisać wprost do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia. Nie pozostają one w uchwytnym związku z konkretnymi przysporzeniami podatnika – brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód. Każdy z tych wydatków jest związany z działalnością prowadzoną przez podatnika i przyczynia się w sposób ogólny do osiągania przez niego przychodów. Nie można jednak ustalić, uzyskaniu jakiego konkretnego przychodu dany wydatek służy.

Stosownie do art. 15 ust. 4d updop, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia, chyba że spełnione zostają łącznie dwie przesłanki wskazane w zdaniu drugim tego przepisu. Wtedy ustawodawca nakazuje rozliczyć dany koszt proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy. Aby takie rozliczenie nastąpiło, koszt pośredni musi dotyczyć okresu przekraczającego rok podatkowy i nie może być możliwe określenie jaka jego część dotyczy danego roku podatkowego.

Podsumowując, wydatki poniesione przez Spółkę powinny podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 4d updop zdanie pierwsze, tj. w dacie ich poniesienia.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.