2461-IBPB-1-2.4510.862.2016.2.BD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wynagrodzenie wypłacane Zarządowi Wspólnoty, poza kwotą wypłaconą Przewodniczącemu Zarządu, może być ujęte w kosztach uzyskania przychodów pozyskiwanych z najmu części powierzchni elewacji, dachu budynku oraz terenu Wspólnoty Mieszkaniowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 września 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 września 2016 r.), uzupełnionym 16 listopada 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenia wypłacanego Zarządowi Wspólnoty z tytułu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenia wypłacanego Zarządowi Wspólnoty z tytułu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego też pismem z 3 listopada 2016 r., Znak: 2461-IBPB-1-2.4510.862.2016.1.BD wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 16 listopada 2016 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wspólnota Mieszkaniowa (dalej: „ZNW”) oprócz działalności wynikającej z ustawy o własności lokali, pozyskuje dodatkowe przychody z wynajmu powierzchni reklamowej na elewacji budynku, powierzchni dachu na montaż anten i nadajników oraz wynajmu terenów wspólnych pod banery wolnostojące. W/w dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu.

Wspólnota ma pięcioosobowy Zarząd. Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu zgodnie z uchwałą 07/11/2003 należy pozyskiwanie dodatkowych wpływów finansowych oraz oszczędności na rzecz ogólnego dobra ZNW, reprezentowanie ZNW, przeprowadzanie negocjacji z firmami zewnętrznymi na prace lub usługi zlecone, kontrolowanie pracy firmy zarządzającej, sporządzanie zakresu prac na budynku, przedstawianie sprawozdania z prac Zarządu, zwoływanie i prowadzenie zebrania, proponowanie planu gospodarczego ZNW. Natomiast charakter pracy pozostałych członków Zarządu jest zgodnie z w/w uchwałą opiniotwórczy, nadzorczy i kontrolny. Podpisują wszelkie umowy, aneksy i zobowiązania podejmowane w imieniu ZNW. Za swoją pracę za rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej otrzymują wynagrodzenie.

Przewodniczący - zgodnie z uchwałą 04/10/2004, w której członkowie Wspólnoty postanawiają, że:

 1. od dnia 1 listopada 2004 r. za sprawowanie funkcji Przewodniczącego Zarządu ZNW będzie pobierał wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.000 zł brutto (słownie: dwa tysiące zł);
 2. w przypadku pozyskania dodatkowych miesięcznych przychodów dla ZNW w wysokości 2500 zł (na dzień 1 listopada 2004 r. przychody ZNW wynikające z zawartych umów wynoszą 8.558,38 zł netto miesięcznie), wynagrodzenie automatycznie zostanie powiększone o 500 zł brutto miesięcznie (słownie pięćset zł);
 3. Wynagrodzenie będzie pokrywane według zasady:
  • 1000,00 (słownie: jeden tysiąc) będzie częścią składową zarządzania zaliczaną do funduszu eksploatacyjnego ZNW,
  • pozostała część kwoty nie zostanie wliczona do zakresu stawek eksploatacyjnych ZNW i będzie wypłacana z przychodów ZNW. Natomiast wynagrodzenie dla członków Zarządu zgodnie z podejmowanymi uchwałami, począwszy od uchwały 01/05/2004 w całości będzie rozliczane z dodatkowych przychodów ZNW.

W związku z powyższym, kwoty wynagrodzenia wypłacane Zarządowi Wspólnoty z dodatkowych przychodów są uzależnione i związane bezpośrednio z uzyskiwaniem tych przychodów przez ZNW. Dlatego, zdaniem Wspólnoty wynagrodzenie to może być zaliczone do kosztów uzyskania w/w przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie wypłacane Zarządowi Wspólnoty, poza kwotą 1.000,00 zł dla Przewodniczącego Zarządu, może być ujęte w kosztach uzyskania przychodów pozyskiwanych z najmu części powierzchni elewacji, dachu budynku oraz terenu ZNW?

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie wypłacane Zarządowi Wspólnoty, z wyłączeniem kwoty 1.000,00 zł brutto miesięcznie dla Przewodniczącego, jest wynagrodzeniem za prace związane z pozyskiwaniem nowych najemców, przygotowywaniem, negocjowaniem i podpisywaniem umów, kontrolą prawidłowości działań podejmowanych przez najemców na częściach wspólnych ZNW, a ich wynagrodzenie jest bezpośrednio związane z pozyskiwaną kwotą dodatkowych przychodów. Dlatego, w myśl art. 15 ust. 1 podatku dochodowego od osób prawnych, kwoty te mogą być zaliczane do kosztów uzyskania dodatkowych przychodów Wspólnoty Mieszkaniowej, ponadto tego typu wydatki nie są wymienione w art. 16 w/w ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Wspólnota mieszkaniowa powstaje w celu realizacji wspólnych działań właścicieli lokali w danej nieruchomości, związanych z utrzymaniem danej nieruchomości, w tym – dla rozliczenia na poszczególnych właścicieli ponoszonych w związku z tymi działaniami wydatków. Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892). Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną (art. 1 ust. 1 tej ustawy). Zgodnie z art. 15 ww. ustawy, na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.
W art. 14 tej ustawy postanowiono natomiast, że na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

 1. wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
 2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,
 3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
 5. wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ustawa o CIT”), wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie, nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ustawy o CIT, jako podmioty, które zwolnione są od podatku. W konsekwencji, wspólnoty podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że przedmiotem opodatkowania zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy CIT jest – co do zasady – dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochód ten stanowi osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania (art. 7 ust. 2 ustawy o CIT).

Art. 12 ust. 1 ustawy o CIT stanowi natomiast, że przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, jak również inne, nie wymienione szczegółowo w ustawie zdarzenia, których skutkiem jest przyrost majątku podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni, bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem, a przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim, a przychodem bezpośredniego związku. Należy zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.
Wobec powyższego, kosztami będą również koszty pośrednie związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty Kosztem uzyskania przychodów jest zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, poza działalnością związaną z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, prowadzi również inną działalność skutkującą powstaniem przychodu, podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Z przedmiotowego wniosku wynika również, że Wspólnota Mieszkaniowa osiąga przychody z wynajmu ścian budynku pod powierzchnię reklamową, dachu na montaż anten i nadajników oraz terenów wspólnych pod banery wolnostojące. W związku z osiąganiem tych przychodów ZNW ponosi koszty związane z wynagrodzeniem wypłaconym Zarządowi Wspólnoty, którego wysokość uzależniona jest bezpośrednio od wysokości dodatkowych wpływów z ww. tytułów.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, należy stwierdzić, że wynagrodzenie wypłacone Zarządowi Wspólnoty pochodzące z dodatkowych przychodów związanych z pozyskiwaniem nowych najemców, przygotowywaniem, negocjowaniem oraz podpisywaniem umów pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami z wynajmu oraz służy zabezpieczeniu lub zachowaniu funkcjonowania źródła przychodów. Tym samym, Wnioskodawca może zaliczyć przedmiotowe wydatki do kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Reasumując, stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.