2461-IBPB-1-2.4510.849.2016.2.ANK | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia, czy podatek od towarów i usług wyszczególniony na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu spełnia kryteria uznania go za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
2461-IBPB-1-2.4510.849.2016.2.ANKinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. podatek od towarów i usług
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 września 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 września 2016 r.), uzupełnionym 29 listopada 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy podatek od towarów i usług wyszczególniony na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu spełnia kryteria uznania go za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy podatek od towarów i usług wyszczególniony na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu spełnia kryteria uznania go za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z 22 listopada 2016 r., Znak: 2461-IBPP3.4512.673.2016.1.ASz, 2461-IBPB-1-2.4510.849.2016.1.ANK wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 29 listopada 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Przedmiotem działalności NZOZ X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca”) są usługi określone pod symbolami PKD:

 • 86.10.Z - działalność szpitali;
 • 86.21.Z - praktyka lekarska ogólna;
 • 86.22.Z - praktyka lekarska specjalistyczna;
 • 86.90.C i E - praktyka pielęgniarek i położnych oraz pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana oraz
 • 87.20.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wnioskodawca został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 24 lipca 2012 r. Podatnik nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w 2016 r. (ani też nie był w latach poprzednich), a w ramach działalności świadczy głównie usługi zwolnione na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18, 19 oraz art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W 2015 r. łączne przychody ze sprzedaży wynosiły 7.602.498 zł, z czego sprzedaż usług medycznych 7.567.614,30 zł, a pozostałe przychody nie były przychodami, których uzyskiwanie wyłącza podatnika z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego. Wnioskodawca w ramach swojej działalności, opisanej powyżej, przystąpił do realizacji projektu „Y” w ramach którego ubiega się o dofinansowanie na kwotę 1.077.203,37 zł i podpisał umowę na jego realizację w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 marca 2017 r. Poniesione od 1 lipca 2016 r. koszty nie zostały opłacone, gdyż wniosek o płatność zrodził po stronie Finansującego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) wątpliwości dotyczące możliwości/uprawnienia Wnioskodawcy do odliczenia lub zwrotu podatku VAT zawartego w cenie nabywanych na potrzeby projektu towarów i usług, a tym samym uznania czy podatek VAT wyszczególniony w fakturach zakupu dot. ww. projektu jest kosztem uzyskania przychodu i wydatkiem kwalifikowalnym.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy podatek od towarów i usług wyszczególniony na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu „Y” spełnia kryteria uznania go za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wydatek kwalifikowalny? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, z problematyką kosztów uzyskania przychodów w kontekście przychodów dotacyjnych mają związek obowiązujące od dnia 1 stycznia 2005 r. zmiany dotyczące traktowania w kategoriach kosztu uzyskania przychodów podatku od towarów i usług. Kosztem uzyskania przychodów jest podatek od towarów i usług (VAT) naliczony (art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), jeżeli podatnik (Wnioskodawca) jest m.in. zwolniony od podatku od towarów i usług, lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odsprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT.

Skoro zatem podatnik uzyskał np. krajową dotację, która ma na celu sfinansowanie zakupu towarów, mających służyć świadczeniu przez tego podatnika usług z podatku VAT zwolnionych, to podatek VAT naliczony przy zakupie tych towarów (wynikający z otrzymanych przez podatnika faktur), który został sfinansowany z uzyskanej wcześniej dotacji, może zostać potraktowany jako koszt uzyskania przychodów - koszt kwalifikowalny w rozliczaniu dotacji.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Na wstępie zaznaczyć należy, że tutejszy Organ nie ocenia wydatków Wnioskodawcy, jako kosztów kwalifikowalnych w rozliczeniu dotacji.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem a powstaniem przychodu lub zabezpieczeniem źródła uzyskiwania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów będą przy tym zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia.

A zatem, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów jest, aby wydatek łącznie spełniał następujące przesłanki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, które nie są wymienione w art. 16 ust. 1 updop. Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku musi mieć wpływ na powstanie, zwiększenie lub zabezpieczenie tego przychodu.

W tym miejscu należy podkreślić, że to obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 updop.

W myśl art. 9 ust. 1 updop, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Z tak udokumentowanych wydatków winno ponadto wynikać, że mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wielkość osiąganych przez podatnika przychodów.

Należy również wskazać, że kosztami mogą być zarówno koszty uzyskania przychodów pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (pozostające w związku pośrednim, tzw. koszty pośrednie) - jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Jak wskazano powyżej, ocena prawna danego wydatku wymaga uwzględnienia unormowań art. 16 ust. 1 updop.

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek VAT wykazany na fakturach dotyczący kosztów opisanej we wniosku dotacji stanowi koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a updop. Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony:

 • jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
 • w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na ograniczenie występujące w treści art. 16 ust. 1 pkt 58 updop, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W konsekwencji, jeżeli wartość naliczonego podatku od towarów i usług będzie zwrócona Wnioskodawcy w ramach dofinansowania, które będzie korzystało ze zwolnienia z dochodu na podstawie ww. regulacji, wówczas wartość ta nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, stanowisko Wnioskodawcy - z którego wynika, że „skoro podatnik uzyskał np. krajową dotację, która ma na celu sfinansowanie zakupu towarów, mających służyć świadczeniu przez tego podatnika usług z podatku VAT zwolnionych, to podatek VAT naliczony przy zakupie tych towarów (wynikający z otrzymanych przez podatnika faktur), który został sfinansowany z uzyskanej wcześniej dotacji, może zostać potraktowany jako koszt uzyskania przychodów” - należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienia się, ze w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
ITPB3/4510-368/16-2/AD | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
1462-IPPP1.4512.705.2016.2.JL | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.