2461-IBPB-1-2.4510.777.2016.1.KP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Koszty uzyskania przychodu w związku z konwersją obligacji na akcje.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 sierpnia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 18 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie kosztów uzyskania przychodu w związku z konwersją obligacji na akcje (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2016 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie kosztów uzyskania przychodu w związku z konwersją obligacji na akcje.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej: „Wnioskodawca”) jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest spółką działającą w grupie kapitałowej (dalej: „Grupa”), której podstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie projektów deweloperskich. Za realizację projektów deweloperskich odpowiedzialne są, co do zasady, spółki celowe - w szczególności, zgodnie ze strategią Grupy jedna spółka celowa realizuje, co do zasady, jeden projekt deweloperski.

W chwili obecnej realizowane jest kilka projektów deweloperskich przez spółki celowe. Część z tych spółek jest spółkami komandytowo-akcyjnymi z siedzibą w Polsce (dalej: „SPV”). W niektórych spółkach Wnioskodawca jest wspólnikiem, w innych rozważa możliwość zostania wspólnikiem. W chwili obecnej projekty realizowane przez SPV są finansowane przez podmioty z Grupy. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca dysponował będzie środkami pieniężnymi oraz ze względu na funkcje, jakie Wnioskodawca pełni w Grupie - planowane jest, że w przyszłości Wnioskodawca udzieli finansowania na rzecz SPV. SPV wykorzystają środki pieniężne uzyskane od Wnioskodawcy na realizację projektów inwestycyjnych. W przyszłości planowane jest również, o ile zaistnieje taka potrzeba, że SPV wystąpią do zewnętrznych podmiotów o uzyskanie dodatkowego finansowania przy realizacji projektów, inwestycyjnych. Ze względu na wymagania zewnętrznych podmiotów udzielających finansowania (w formie kredytów lub pożyczek), wskazane jest aby kapitały własne SPV były na odpowiednim poziomie.

Obecnie rozważane jest, aby finansowanie zostało udzielone przez Wnioskodawcę w formie emisji obligacji zamiennych. Obligacje zamienne zostaną wyemitowane przez SPV (dalej: „Obligacje”) oraz objęte przez Wnioskodawcę w zamian za środki finansowe. Rozwiązanie to jest elastycznym narzędziem finansowania, ponieważ umożliwia prostą zamianę długu na kapitał własny w razie gdyby zaszła taka potrzeba biznesowa. Dlatego Wnioskodawca jest zainteresowany wyjaśnieniem skutków podatkowych ewentualnej konwersji Obligacji na akcje SPV, które obejmie Wnioskodawca (jako posiadacz Obligacji). Przedstawiona powyżej konwersja może zostać zrealizowana w taki sposób, że w momencie zamiany Obligacji na akcje SPV tylko część wartości Obligacji zostałaby wniesiona na kapitał zakładowy SPV, natomiast pozostała część wartości Obligacji zostałaby przekazana na kapitał zapasowy SPV. W takiej sytuacji, wartość nominalna obejmowanych akcji będzie niższa od wartości rynkowej Obligacji.

Wnioskodawca pragnie nadmienić, że emisja oraz konwersja Obligacji na akcje SPV dokona się zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, t.j. ze zm.; dalej „KSH”) oraz ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238; dalej: „ustawa o obligacjach”).

Wnioskodawca wskazuje również, że zgodnie z art. 448 § 1- 4 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 KSH przyznanie prawa do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych (Wnioskodawcy) nastąpi w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z uwzględnieniem przepisów o obligacjach.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w związku z konwersją Obligacji na akcje SPV będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na objęcie Obligacji, tj. zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z konwersją Obligacji na akcje SPV będzie on uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na objęcie Obligacji, tj. zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy CIT.

Zgodnie z ogólną regułą, wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: ustawa CIT), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy CIT.

Z uwagi na kwalifikację wkładu obligatariusza w związku z konwersją obligacji zamiennych na akcje należy w tym miejscu przywołać art. 15 ust. 1j ustawy CIT. Uregulowane w nim zostało, że w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a ustawy CIT, w wysokości:

 1. wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne;
 2. wartości:
  1. określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a ustawy CIT - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
  2. określonej zgodnie z art. 16 ust 1 pkt 8 ustawy CIT, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
  3. określonej zgodnie z art. 15 ust. 1k ustawy CIT, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
 3. - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni;
 4. faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie, innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki;
 5. wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki.

Z uwagi na fakt, że przedmiotem wkładu obligatariusza (tj. Wnioskodawcy) będą Obligacje, a więc nie: środek trwały, wartość niematerialna i prawna, udziały, akcje, jak również składnik majątku otrzymany przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub w związku z wystąpieniem z takiej spółki, zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy CIT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy CIT w przypadku gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego są inne składniki majątku (tj. inne niż wymienione w art. 15 ust. 1j pkt 1,2 i 4 ustawy CIT), ustala się koszty uzyskania przychodów w wysokości wydatków faktycznie poniesionych na nabycie składnika majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego, które nie były dotychczas zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym, art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy CIT przewiduje trzy warunki jakie powinny zostać spełnione łącznie, aby można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie przedmiotu wkładu niepieniężnego (innego niż składniki majątku wymienione w art. 15 ust. 1j pkt 1, 2 i 4 ustawy CIT), tj.:

 1. wydatki muszą zostać faktycznie poniesione - w przedmiotowej sprawie przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego niniejszy warunek zostanie spełniony, ponieważ Wnioskodawca w celu objęcia Obligacji przekaże środki pieniężne do SPV;
 2. wydatki nie były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - w przedmiotowej sprawie również i ten warunek zostałby spełniony, ponieważ w świetle przepisów ustawy CIT Wnioskodawca nie będzie mógł rozpoznać wydatków na objęcie Obligacji na moment objęcia tych Obligacji do kosztów podatkowych. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych (z zastrzeżeniem art. 16 ust. 7e ustawy CIT - nie mającego zastosowania w przedmiotowej sprawie). W świetle art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT Wnioskodawca w związku z przekazaniem środków pieniężnych do SPV i objęciem Obligacji (tj. papierów wartościowych zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie papierami wartościowymi) nie będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów na dzień ich objęcia;
 3. wydatki muszą zostać poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu niepieniężnego - w przedmiotowej sprawie również i ten warunek zostałby spełniony, ponieważ Wnioskodawca przekazałby SPV środki pieniężne w celu objęcia Obligacji, w związku z czym nabędzie te Obligacje.

Konkludując, stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z konwersją Obligacji na akcje SPV będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na objęcie Obligacji, tj. zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy CIT, należy uznać za prawidłowe.

Stanowisko Wnioskodawcy - zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 marca 2016 r. Znak: IPPB3/4510-6/16-2/AG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.