2461-IBPB-1-2.4510.1043.2016.2.AP | Interpretacja indywidualna

1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na stypendia dla przyszłych pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa CIT”)?
2. Czy wydatki Spółki na stypendia powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, tj. w miesiącu wypłaty stypendium?
2461-IBPB-1-2.4510.1043.2016.2.APinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. potrącalność kosztów
 3. pracownik
 4. studenci
 5. stypendia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 6 grudnia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 9 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na stypendia dla przyszłych pracowników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na stypendia dla przyszłych pracowników.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka od 2001 r. tworzy rozwiązania informatyczne, które umożliwiają automatyzację oraz rozwój strategicznych procesów biznesowych. Dotychczas znalazły one szerokie zastosowanie w takich branżach, jak: FMCG, motoryzacja, przemysł ciężki, logistyka.

Z narzędzi Spółki korzysta ponad 5000 przedsiębiorstw nie tylko w kraju, ale również za granicą, gdzie firma systematycznie umacnia swoją pozycję jako dostawca nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Systemy Spółki są również wykorzystywane zagranicą, m.in. w Niemczech, Chorwacji, Hiszpanii, Rumunii, Czechach, na Węgrzech oraz Słowacji.

Spółka oferuje usługi w następujących obszarach:

 • elektroniczna wymiana danych (EDI) stanowi swego rodzaju kręgosłup będący podstawą funkcjonowania zautomatyzowanych łańcuchów dostaw. Platforma eliminuje pracochłonną i podatną na błędy wymianę dokumentów w formie papierowej. Transakcje, które zazwyczaj zajmują kilka dni, za pośrednictwem EDI mogą zostać skrócone do kilku minut;
 • archiwizacja dokumentów elektronicznych - obieg bezpapierowy staje się krytyczny w codziennym prowadzeniu biznesu. Platforma umożliwia długoletnią bezpieczną archiwizację dokumentów elektronicznych (zwłaszcza faktur elektronicznych) w niezmienionym stanie z możliwością dostępu w przypadku kontroli lub audytu;
 • rozwiązania mobilne klasy SFA (sales force automation) - systemy mobilne odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu zyskowności przedsiębiorstw poprzez wzrost przychodów i ograniczenie kosztów operacyjnych. Bogate w standardowe funkcjonalności rozwiązania spełniają oczekiwania przedsiębiorstw z rozbudowaną siecią sprzedaży w terenie;
 • systemy ERP - autorskie systemy ERP Spółki ułatwiają zarządzanie kluczowymi procesami zachodzącymi w zarówno małych, jaki i dużych przedsiębiorstwach. Główny nacisk położony jest na zaopatrzenie, logistykę oraz sprzedaż;
 • serwis i zakup urządzeń IT - w ramach usługi Spółka świadczy kompleksową obsługę serwisową sprzętu komputerowego oraz urządzeń fiskalnych. Dotyczy to zarówno planowania infrastruktury, konfiguracji, jak również konkurencyjnych warunków zakupu i wynajmu urządzeń.

Spółka intensywnie się rozwija, oferuje nowe usługi, zdobywa nowych klientów na rynku krajowym jak również zagranicznym i w związku z tym zatrudnia nowych pracowników.

Od dłuższego czasu Spółka ma problemy z zatrudnieniem pracowników ze względu na dużą rotację i brakiem możliwości pozyskania nowych pracowników. Jest to problem polskiego rynku pracy w branży informatyka. Branża IT rozwija się bardzo dynamicznie, a co za tym idzie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tym sektorze. Deficyt informatyków na polskim rynku GUS szacuje się na 50 tys. i z roku na rok będzie on coraz większy. Uczelnie wypuszczają zbyt mało absolwentów w stosunku do potrzeb pracodawców. Według GUS rynek informatyczny rośnie średnio kilkanaście procent rok do roku, natomiast absolwentów przybywa zaledwie kilka procent rocznie. Ponadto w perspektywie będziemy musieli się też zmierzyć z niżem demograficznym, co w praktyce oznacza, że deficyt specjalistów będzie coraz większy. Popyt na pracowników IT jest od pewnego czasu znacznie większy niż podaż. To przekłada się na wynagrodzenia. Dziś na rynku pracy to firmy walczą o programistów, wdrożeniowców, konsultantów.

Spółka konkuruje na rynku z wieloma polskimi i zagranicznymi podmiotami i w celu zapewnienia możliwości zatrudnienia pożądanych przez Spółkę pracowników oferuje zasady wynagrodzeń i świadczenia rzeczowe pracownikom zgodne z aktualnymi trendami na rynku.

W związku z powyższym Spółka postanowiła podjąć kroki zaradcze w celu zapewnienia sobie w przyszłości kadry pracowniczej o określonych kwalifikacjach i umiejętnościach. W tym celu Spółka oferuje studentom informatyki lub kierunków pokrewnych, uczelni - Politechniki i Uniwersytetu - program stypendialny (dalej: „Program”). Zakwalifikowany do programu student podpisuje ze Spółką „Umowę o Stypendium Fundowane” (dalej: „Umowa”), której podstawę stanowi „Regulamin Programu Stypendialnego” (dalej: „Regulamin”). Celem zawarcia umowy jest pozyskanie do współpracy studentów o dużym potencjale intelektualnym i społecznym.

Regulamin Programu Stypendialnego” określa, że stypendystą może zostać student/studentka, który w momencie składania wniosku spełnia łącznie następujące kryteria:

 • ukończył co najmniej dwa semestry studiów inżynierskich/licencjackich na kierunku informatyka lub pokrewnym lub jest studentem studiów magisterskich na kierunku informatyka lub pokrewnym,
 • uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,0 w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium,
 • posiada wysoko rozwinięte kompetencje osobowościowe (komunikatywność, współpraca w zespole, kreatywność),
 • charakteryzuje się chęcią rozwoju osobistego i zawodowego,
 • legitymuje się znajomością języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • wykazuje gotowość do współpracy ze Spółką na zasadach określonych w „Umowie o stypendium fundowane”.

Stypendium jest wypłacane studentowi w kwocie brutto (Spółka potrąca należny podatek dochodowy od osób fizycznych) w okresach miesięcznych, na okres 5 miesięcy w semestrze zimowym lub 4 miesięcy w okresie semestru letniego. „Umowa o Stypendium Fundowane” jest zawierana na jeden semestr, ale umowa zostanie przedłużona na następny semestr, o ile stypendysta spełni wszystkie warunki przewidziane w Umowie i Regulaminie.

Od stypendysty Spółka oczekuje, że:

-osiągnie średnią ocen na koniec każdego semestru objętego stypendium nie niższą niż 4,0,

 • w trakcie kolejnych semestrów będzie obecny na terenie Spółki i będzie uczestniczył w wyznaczonych przez Spółkę zadaniach zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie (II i III semestr pobierania stypendium - 10 godzin miesięcznie, IV i V semestr pobierania stypendium - 20 godzin miesięcznie),
 • będzie odbywał w Spółce wszystkie praktyki studenckie wymagane tokiem studiów,
 • weźmie udział w kursach i szkoleniach zaproponowanych przez Spółkę w trakcie poszczególnych semestrów,
 • będzie wspierał Spółkę w budowaniu pozytywnego wizerunku Spółki na uczelni.

Po ukończeniu studiów stypendysta będzie zobowiązany przepracować w Spółce określony w „Umowie o Stypendium Fundowane” okres w wymiarze pełnego etatu z zagwarantowaną pensją nie niższą niż 75 % średniej krajowej brutto zł miesięcznie.

Jeśli stypendysta nie spełni warunków określonych Umowie oraz w Regulaminie, o których mowa powyżej, z przyczyn leżących po jego stronie, Spółka może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. Stypendysta nie może również ponownie ubiegać się o przyznanie stypendium i będzie zobowiązany zwrócić Spółce 50% pobranej kwoty stypendium w terminie 3 miesięcy.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej z Spółką przed upływem okresu, na który została ona zawarta, z przyczyn leżących po stronie stypendysty lub z jego inicjatywy, Spółce przysługuje prawo żądania od stypendysty zapłaty kary umownej w wysokości kwoty otrzymanego stypendium pomniejszonego o iloczyn przepracowanych pełnych miesięcy i 1/18 kwoty otrzymanego stypendium. Zgodnie z Umową i Regulaminem Spółka ma prawo rozwiązania umowy ze stypendystą bez wypowiedzenia w przypadku, gdy z przyczyn leżących po jej stronie nie będzie mogła wywiązywać się ze swoich obowiązków wobec stypendysty, w szczególności nie będzie mogła dalej wypłacać stypendium lub nie będzie mogła zatrudnić Stypendysty. W takim wypadku stypendysta nie będzie zobowiązany do zwrotu pobranego stypendium.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na stypendia dla przyszłych pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa CIT”)?
 2. Czy wydatki Spółki na stypendia powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, tj. w miesiącu wypłaty stypendium?

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone na wypłatę stypendiów dla przyszłych pracowników, finansowane przez Spółkę, stanowią dla niej koszt uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki na stypendia stanowić będą koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia, tj. w miesiącu wypłaty stypendium.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Na tej podstawie Spółka ma prawo do ujęcia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, przy założeniu, że nie zostały one wymienione w art. 16 ust 1 ustawy oraz wykaże związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionymi kosztami a uzyskanymi przychodami.

Katalog wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów, zawarty w art. 16 ust. 1 ustawy CIT nie zawiera żadnych ograniczeń w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych stypendia, ufundowane w celu pozyskania pracowników.

Zatem decydującą przesłanką pozwalającą zaliczyć dane wydatki do kosztów uzyskania przychodów jest poniesienie ich w celu osiągnięcia przychodu oraz zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym każdy wydatek poza wyraźnie wskazanymi w ustawie wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu. Przy kwalifikowaniu poniesionych wydatków trzeba brać pod uwagę ich celowość oraz potencjalną możliwość przyczynienia się wydatku do osiągnięcia przychodu, jak również racjonalność wydatków, to znaczy ich adekwatność do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności oraz konieczność ich poniesienia dla osiągnięcia przychodu.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem wydatek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany.

Aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim a przychodem bezpośredniego związku. Kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Wobec powyższego, kosztami będą również koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Zdaniem Spółki, istnieje ewidentny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkami ponoszonymi przez Spółkę na stypendia dla przyszłych pracowników a zachowaniem i zabezpieczeniem źródła przychodów Spółki, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

Związek ten ma charakter pośredni i polega na:

 • program stypendialny umożliwi Spółce zapewnienie wykwalifikowanych pracowników (w bardzo deficytowej branży jaką jest obecnie informatyka), co niewątpliwie przyczyni się do uzyskania przez Spółkę przychodów w przyszłości,
 • dzięki Programowi Spółka ma szansę pozyskać do współpracy najlepszych absolwentów kierunku informatyka z lubelskich uczelni, co zapewni odpowiednia kwalifikacja studentów do Programu oraz wymóg uzyskania przez studenta wysokiej średniej w poszczególnych semestrach studiów,
 • w trakcie realizacji Programu Spółka odpowiednio przeszkoli przyszłych pracowników oraz wdroży w aspekty praktyczne pracy w Spółce tak, aby po podjęciu pracy w Spółce byli już pełnowartościowymi specjalistami,
 • Spółka oczekuje, że już w trakcie kolejnych semestrów uzyska od stypendystów określone świadczenia. Program zakłada, że stypendysta będzie uczestniczył w wyznaczonych przez Spółkę zadaniach w II i III semestrze 10 godzin miesięcznie, w IV i V semestrze 20 godzin miesięcznie oraz będzie odbywał w Spółce wszystkie praktyki studenckie,
 • zadowoleni stypendyści będą budować pozytywny wizerunek Spółki na lubelskich uczelniach, co przełoży się na zainteresowanie absolwentów pracą w Spółce.

Z powyższych względów, zdaniem Spółki należy uznać, że zachodzą przesłanki uprawniające do zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w aktualnych interpretacjach organów podatkowych np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPB-1-1/4510-227/16-1/AM z 2 września 2016 r. Ustawa CIT reguluje moment potrącalności koszów uzyskania przychodów w artykule 15 ust. 4b-4e.

Zgodnie z ust. 4b, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego, są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Zgodnie z ust. 4c, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

Zgodnie z ust. 4d, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zgodnie z ust. 4e, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Ustawodawca rozróżnia dwa rodzaje kosztów uzyskania przychodów: bezpośrednie i pośrednie. Ustawa CIT nie zawiera definicji bezpośrednich i pośrednich koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z ugruntowanym poglądem w praktyce podatkowej oraz orzecznictwie sądowym, kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. Klasycznym przykładem bezpośredniego związku kosztów z przychodami jest relacja, w jakiej pozostają wydatki na nabycie lub wytworzenie jednostki towaru i przychód ze zbycia tej jednostki towaru. Natomiast do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, a więc takie, którym nie można przypisać konkretnego przychodu, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie, zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Kosztami takimi są więc w szczególności wydatki związane z całokształtem działalności podatnika, wynikające z konieczności wywiązywania się przez niego z obowiązków nań nałożonych lub przez niego przyjętych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tego rodzaju koszty nie pozostają w bezpośrednim związku z konkretnymi przychodami.

Ponieważ wydatku poniesionego na stypendia nie można powiązać bezpośrednio z konkretnymi przychodami, dlatego zaliczenie ich do kosztów podatkowych nastąpi na podstawie przepisu art. 15 ust. 4d ustawy CIT. Z uwagi na powyższe, uwzględniając zasady potrącania tych wydatków, jako pośrednich kosztów uzyskania przychodu, określone w tym artykule ustawy CIT, Spółka powinna zaliczyć poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia, tj. na dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie dowodu źródłowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15. ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (nie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Mając na uwadze powyższe, warunkami kwalifikującymi dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów są:

 • poniesienie kosztu w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • niezakwalifikowanie go do grupy kosztów nieuznawanych przez ustawę za koszty uzyskania przychodów.

Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem a przychodem musi istnieć związek przyczynowo - skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. W związku z prowadzoną działalnością są również ponoszone wydatki, których celem jest zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Są one ponoszone w celu zagwarantowania funkcjonowania przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym, jak również mogą być poniesione w związku z planowanym rozwojem firmy w kolejnych okresach jej funkcjonowania. Nie w każdym oczywiście wypadku związek ten jest tak wyraźny, co powoduje, iż każdą sytuacje należy oceniać odrębnie, stosując zasadę zdrowego rozsądku.

Ustawodawca dokonał podziału kosztów na koszty bezpośrednie, tj. koszty związane w sposób bezpośredni z uzyskaniem przychodów, i koszty pośrednie, tj. koszty związane z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są to więc wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne, aby określone źródło przychodów przyniosło konkretne przychody. Aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim a przychodem bezpośredniego związku. Należy zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Wobec powyższego, kosztami będą również koszty pośrednie związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka postanowiła podjąć kroki zaradcze w celu zapewnienia sobie w przyszłości wykwalifikowanej kadry. W tym celu oferuje studentom informatyki lub kierunków pokrewnych program stypendialny. Stypendyści zobowiązują się m.in. do odbywania praktyk studenckich w Spółce uczestniczenia w wyznaczonych przez Spółkę zadaniach oraz do podjęcia pracy w Spółce po ukończeniu nauki. W sytuacjach określonych w umowie stypendysta jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego stypendium.

Biorąc pod uwagę powyższe, wydatki poniesione przez Spółkę na stypendia dla studentów niebędących pracownikami Spółki, będą stanowić koszt uzyskania przychodów, gdyż są one poniesione w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. Ww. program stypendialny umożliwi bowiem Spółce zapewnienie wykwalifikowanej kadry specjalistów (w branży jaką jest informatyka), co niewątpliwie przyczyni się do uzyskania przez Spółkę przychodów.

Zasady podatkowego rozpoznawania momentu potrącalności wydatków stanowiących w myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy koszty uzyskania przychodów regulują przepisy art. 15 ust. 4 i 4a–4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy te różnicują ten moment w zależności od tego czy koszty można bezpośrednio powiązać z przychodem, czy też nie ma takiej możliwości.

Wydatku poniesionego przez Spółkę na ww. stypendia nie można powiązać bezpośrednio z konkretnymi przychodami, dlatego też zaliczenie go do kosztów podatkowych następuje na podstawie przepisu art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako kosztu pośredniego. Przepis ten stanowi, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Przy czym za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ww. ustawy).

Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika jednoznacznie, że ustawodawca uzależnia moment potrącalności wydatku będącego kosztem uzyskania przychodu od momentu ujęcia kosztu w księgach rachunkowych.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli wydatki poniesione przez Spółkę na stypendia dla studentów, o których mowa we wniosku zostaną rozpoznane przez Spółkę dla celów księgowych w miesiącu wypłaty tych stypendiów, to również dla celów podatkowych wydatki te powinny zostać rozliczone jako koszty w tym samym momencie.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, pl. Marii Skłodowskiej - Curie 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.