2461-IBPB-1-1.4511-519.2016.1.WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki z tyt. najmu mieszkania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 1 sierpnia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 3 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z wynajęciem mieszkania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z wynajęciem mieszkania. W dniu 10 sierpnia 2016 r. wniosek powyższy został uzupełniony.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Od 9 listopada 2015 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą z której dochody opodatkowane są podatnikiem dochodowym od osób fizycznych. Prowadzoną przez niego działalność gospodarczą opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych rozlicza biuro rachunkowe, świadczące usługi w zakresie księgowości. Zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością są ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianej inżynierii środowiska. Wnioskodawca zajmuje się rozwiązywaniem technicznych zagadnień związanych m.in. z zaopatrzeniem ludności w wodę, oczyszczaniem ścieków, projektowaniem i wykonywaniem: systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, składowisk odpadów, przygotowywaniem i opracowaniem badań i analiz związanych z ochroną środowiska, kart informacyjnych, raportów środowiskowych, operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem stosownych decyzji, kosztorysowaniem robót budowlanych.

Ponadto świadczy również usługi specjalistycznego doradztwa technicznego związanego z profilem wykonywanej działalności. Adres siedziby jego firmy jest inny od miejsca prowadzenia działalności, ponieważ potencjalny rynek odbiorców usług obejmuje i może obejmować skalą obszar całego kraju.

W dniu 10 listopada 2015 r. Wnioskodawca podpisał umowę o świadczenie usług zgodnie z ww. profilem prowadzonej działalności gospodarczej z firmą posiadającą siedzibę poza miejscem siedziby jego firmy. Przedmiotowa umowa została podpisana na czas nieokreślony.

Wykonywanie poszczególnych zadań będących przedmiotem podpisanej umowy rozpoczyna się wcześnie rano i kończy w późnych godzinach wieczornych. Czas pracy jest nienormowany i obejmuje swoim zakresem nawet weekendy.

W związku z powyższym niezbędne dla zapewnienia właściwego poziomu świadczonych usług jest zapewnienie miejsca zakwaterowania, celem ograniczenia poświęconego czasu na ciągłe dojazdy i związane z tym koszty.

W tym celu Wnioskodawca wynajmuje lokal mieszkalny, który będzie służył, jako miejsce noclegowe niezwiązane z aspektami osobistymi. Jest to opcja najoptymalniejsza, słuszna z punktu widzenia ekonomicznego i bardziej komfortowa od ciągłych dojazdów, czy wynajęcia pokoju hotelowego, gdyż np. w przypadku wynajmu pokoju hotelowego, do kosztów należałoby dodatkowo, doliczyć np. wyżywienie, pranie.

W związku z powyższym Wnioskodawca zamierza zaliczać do kosztów uzyskania przychodów koszt wynajmu lokalu mieszkalnego. Zobowiązania z tytułu zawartej umowy regulowane są za pośrednictwem przelewów na rachunek wynajmującego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, będą stanowić w całości koszty uzyskania przychodu w rozumieniu przepisu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o które można pomniejszyć przychody uzyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarcza?

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z wynajmem lokalu mieszkalnego będą związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wydatki te racjonalnie będą ponoszone w związku z realizowaną usługą. Będą też niewątpliwie ponoszone w celu osiągnięcia przychodów. Wydatki te nie są wymienione w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym będą w całości stanowiły koszty uzyskania przychodów.

Wydatek poniesiony na koszt wynajmu mieszkania jest jak najbardziej uzasadniony i ściśle związany z osiąganymi przez Wnioskodawcę przychodami i ma on związek przyczynowo- skutkowy. Kontrahent, z którym współpracuje Wnioskodawca posiada wiele inwestycji, co w przyszłości może skutkować nowym zadaniami przy nowych inwestycjach w różnych częściach kraju, ale wymaga to od niego bycia elastycznym i dyspozycyjnym. Nie byłoby to możliwe w przypadku codziennych dojazdów z siedziby firmy.

W związku z powyższym, wynajem mieszkania spełnia przesłanki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • być właściwie udokumentowany.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie
i zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Należy jednak pamiętać o tym, że wykazanie związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie, bądź zabezpieczenie źródła przychodów) spoczywa na podatniku.

Z opisu przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianej inżynierii środowiska, zajmując się rozwiązywaniem technicznych zagadnień związanych z m.in. zaopatrzeniem ludności w wodę, oczyszczaniem ścieków, projektowaniem i wykonywaniem systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych. Czas jego pracy będzie nienormowany i będzie obejmował swoim zakresem nawet weekendy. Adres siedziby jego firmy jest inny od miejsca prowadzenia działalności, ponieważ potencjalny rynek odbiorców usług obejmuje i może obejmować skalą obszar całego kraju.

W związku z powyższym niezbędne dla zapewnienia właściwego poziomu świadczonych usług będzie zapewnienie miejsca zakwaterowania, celem ograniczenia poświęconego czasu na ciągłe dojazdy i związane z tym koszty.

W tym celu Wnioskodawca wynajmuje lokal mieszkalny, który służy i będzie służył, jako miejsce noclegowe nie związane z aspektami osobistymi. Jest to opcja najoptymalniejsza, słuszna z punktu widzenia ekonomicznego i bardziej komfortowa od ciągłych dojazdów, czy wynajęcia pokoju hotelowego, gdyż np. w przypadku wynajmu pokoju hotelowego, do kosztów należałoby dodatkowo, doliczyć np. wyżywienie, pranie. W związku z powyższym Wnioskodawca zamierza zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt wynajmu lokalu mieszkalnego.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie, adres siedziby firmy Wnioskodawcy będzie inny od miejsca świadczenia usług w zakresie szeroko rozumianej inżynierii środowiska, miejsce świadczenia przez Wnioskodawcę usług nie będzie miejscem jego faktycznego zamieszkania, a dojazd do miejsca świadczenia usług ze względu na znaczną odległość będzie utrudniony i kosztowny, to wydatki na wynajem wskazanego we wniosku mieszkania, będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez Niego pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem należytego ich udokumentowania.

Zwraca się jednakże uwagę na konieczność właściwego udokumentowania wskazanych we wniosku wydatków. Należy zaznaczyć, że zgromadzone dowody nie mogą się przy tym ograniczać wyłącznie do faktur lub rachunków wystawionych przez właściciela przedmiotowego mieszkania, który wynajmuje Wnioskodawca, stwierdzających jedynie wysokość poniesionych przez niego wydatków z tytułu wynajmu tego mieszkania.

Niezbędnym będzie również posiadanie dowodów, świadczących o wykonanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługach wymagających pobytu w miejscowości, w której podatnik wynajął mieszkanie, umożliwiających w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo–skutkowego poniesionych wydatków z uzyskanymi przychodami, a ponadto potwierdzających racjonalność poniesionych wydatków.

Reasumując powyższe stwierdzić należy, że jeżeli poniesione wydatki będą spełniać wszystkie wymienione powyżej warunki, to będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Przy czym, obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów) obciąża podatnika.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie zauważyć należy, że uprawniony organ może w toku ewentualnego postępowania zbadać, czy wskazane we wniosku wydatki są wydatkami racjonalnymi i celowymi w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w szczególności z uwagi na faktyczną odległość między miejscem zamieszkania Wnioskodawcy, a miejscem świadczenia usług, dostępną infrastruktura drogową, itp. Nadmienić przy tym należy, że Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, jako organu uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej wydając tą interpretację nie przeprowadza postępowania dowodowego i opiera się wyłącznie na przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.