2461-IBPB-1-1.4510.313.2016.1.AT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej przez Wnioskodawcę w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 września 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 27 września 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej przez Wnioskodawcę w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej przez Wnioskodawcę w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości dochodów przez nią uzyskiwanych, bez względu na miejsce ich osiągania, na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., winno być: tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej zwaną „u.p.d.o.p.”).

Wnioskodawca nabył prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności budynków i budowli na tym gruncie posadowionych (dalej łącznie zwane „Nieruchomością”), stanowiących jeden ze składników przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm., dalej zwana „k.c.”), nabytego przez Wnioskodawcę na mocy wniesienia wkładu niepieniężnego. W zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, podmiot wnoszący wkład otrzymał udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy o wartości nominalnej równej wartości rynkowej wnoszonego przedsiębiorstwa. Podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w związku z czym przedsiębiorstwo zostało przeniesione na Wnioskodawcę skutecznie.

Nieruchomość została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy (tj. odrębnie prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności budynków i budowli na nim posadowionych) według wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu, który wniósł wkład, a następnie Wnioskodawca rozpoczął dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej budynków oraz budowli, które mogą podlegać amortyzacji na gruncie przepisów u.p.d.o.p. (prawo wieczystego użytkowania gruntów wprowadzane jest do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych, lecz na mocy art. 16c u.p.d.o.p. nie podlega amortyzacji). Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości Nieruchomość będzie przedmiotem umowy sprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę Nieruchomości w drodze umowy sprzedaży, kosztem uzyskania przychodów z tego tytułu dla Wnioskodawcy będzie wartość początkowa Nieruchomości, pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne?

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia Nieruchomości w formie umowy sprzedaży, będącej środkiem trwałym będzie wartość początkowa zbywanej Nieruchomości, pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych (nie tylko dokonanych przez Wnioskodawcę, ale również przez podmiot, który wniósł przedsiębiorstwo do Wnioskodawcy). Zgodnie z art. 18 ust. 1 u.p.d.o.p., podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a ust. 1 [...].

Z art. 7 ust. 2 tej ustawy wynika z kolei, że dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Z konstrukcji tego przepisu wynika, że najistotniejszy wpływ na określenie zasad opodatkowania podatkiem dochodowym mają przychód oraz koszty jego uzyskania.

Przychodami podatkowymi, o których mowa w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, a w zakresie przychodów związanych z działalnością gospodarczą także przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p.). Przy czym art. 15 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 [...].

Zgodnie z art. 15 ust. ls u.p.d.o.p., w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym składników wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ustala się:

  1. w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
  2. w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych składników.

Stosownie natomiast do art. 15 ust. lu u.p.d.o.p. w przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. ls, koszty uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne.

Z powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, wynika, że w opisanym przez niego zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca, w przypadku zbycia Nieruchomości, powinien ustaloną zgodnie z art. 15 ust. ls wartość początkową Nieruchomości, pomniejszyć o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych i uzyskaną różnicę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Reasumując, w momencie odpłatnego zbycia Nieruchomości Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości początkowej Nieruchomości wynikającej z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy (ustalonej na zasadzie kontynuacji według wartości początkowej ustalonej przez podmiot, który dokonał aportu), pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne, tj. zgodnie z art. 15 ust. lu w zw. z art. 15 ust. ls u.p.d.o.p.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 czerwca 2016 r. Znak: IBPB-1-2/4510-415/16/AP, oraz z 19 lipca 2013 r. Znak: IBPBI/2/423-490/13/SD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.