1432/IPdg2/415/428/43/38/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Prosi Pan o potwierdzenie przedstawionego w zapytaniu stanowiska bądź o wskazanie prawidłowego sposobu rozliczenia wydatków związanych z usługą przewozu grup wycieczkowych własnym autokarem.

1432/IPdg2/415/428/43/38/2005

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. amortyzacja
  2. dokumentowanie wydatków
  3. koszty uzyskania przychodów
  4. remonty
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany nie potwierdza stanowiska Strony w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z użytkowaniem w działalności gospodarczej samochodu, stanowiącego własność podatnika.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 28.04.2005r. (uzupełnionym w dniu 17.06.2005r.)zwrócił się Pan z prośbą o interpretację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Opis stanu faktycznego:
Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie organizowania wycieczek ( Biuro Turystyczne ). Aktualnie do wykonywania usług w tym zakresie korzysta Pan z wynajmowanych środków transportu. Za wynajęte samochody uiszcza Pan zapłatę na podstawie otrzymanych faktur VAT. Wydatki te stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Planuje Pan zakup samochodu do przewozu uczestników wycieczek - 28-osobowy bus.

Według Pana stanowiska, gdy w wykonywanej działalności gospodarczej będzie Pan korzystał z własnego środka transportu - kosztem uzyskania przychodu będzie równowartość wydatków, jakie ponoszone były dotychczas za wynajem bus-ów od przewoźników.

Prosi Pan o potwierdzenie przedstawionego w zapytaniu stanowiska bądź o wskazanie prawidłowego sposobu rozliczenia wydatków związanych z usługą przewozu grup wycieczkowych własnym autokarem.

W przedstawionym przez Pana stanie faktycznym kosztem uzyskania przychodów używanego do działalności samochodu stanowiącego własność przedsiębiorcy będą:
a) odpisy amortyzacyjne,
b) wydatki związane z bieżącą eksploatacją ( np. zakup paliwa, wymiana oleju, wymiana opon, przegląd techniczny),
c) ubezpieczenia (obowiązkowe i dobrowolne)
d) wydatki na remont.

Warunkiem niezbędnym, umożliwiającym dokonywanie odpisów amortyzacyjnych jest wprowadzenie pojazdu do ewidencji środków trwałych.
Obowiązek prowadzenia takiej dokumentacji wynika z art. 22 n ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zasady ustalania odpisów amortyzacyjnych określa art. 22a - 22o wyżej wymienionej ustawy.
Zgodnie z art. 22n ust. 4 środki trwałe wprowadza się do ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek ten wprowadzono do ewidencji. Wartością początkową środka trwałego ( w przedmiotowej sprawie busa ) będzie cena jego nabycia.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych (stanowiący załącznik Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją, ubezpieczeniem oraz remontem samochodu stanowią koszty uzyskania przychodu w pełnej, faktycznie poniesionej wysokości. Podstawą do zaliczenia ponoszonych wydatków w ciężar kosztów bieżącej działalności są dowody dokumentujące ich poniesienie, a takimi są np. faktury VAT, rachunki, paragony, polisy.

W świetle powyższych wyjaśnień należy uznać, że przedstawione przez Pana stanowisko w sprawie jest nieprawidłowe.

Interpretacja powyższa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 236 ustawy - Ordynacja podatkowa, od niniejszego postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa -Bielany, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.