1061-IPTPB3.4511.337.2016.2.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez spadkodawcę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 czerwca 2016 r. (data wpływu 13 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów nabytych w drodze spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów nabytych w drodze spadku.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 1 czerwca 2016 r., nr IPTPB3.4511.337.2016.1.MK (doręczonym w dniu 6 czerwca 2016 r.), wezwał Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 13 czerwca 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 10 czerwca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (po uzupełnieniu):

Wnioskodawczyni podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ojciec Wnioskodawczyni wszedł w posiadanie udziałów w 1992 r. w trakcie zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nabył on 219 udziałów po cenie nominalnej, tj. 50 zł za udział.

W 2007 r. po śmierci ojca, na mocy postanowienia sądu, Wnioskodawczyni odziedziczyła w spadku 1/2 (jedną drugą) udziałów (połowę Wnioskodawczyni i połowę Jej mama). Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu została spisana w kancelarii notarialnej umowa zniesienia współwłasności udziałów, która uregulowała nieparzystą ilość udziałów w taki sposób, że Wnioskodawczyni otrzymała 110 udziałów, a Jej mama 109 udziałów. Zniesienie współwłasności udziałów nastąpiło bez spłat i dopłat.

W urzędzie skarbowym zostało złożone zgłoszenie SD-Z1. Stosownie do przepisów art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r., Nr 142, poz. 1514, z późn. zm.) nabycie wymienionej masy spadkowej podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn. Tym samym nie został uiszczony przedmiotowy podatek.

W sierpniu 2015 r. Wnioskodawczyni sprzedała udziały po cenie rynkowej, wynegocjowanej z nowym udziałowcem spółki, co zostało zapisane w potwierdzonej notarialnie umowie sprzedaży. Cena ta była wyższa niż cena nominalna.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (po uzupełnieniu):

Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez spadkodawcę...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 6 przy sprzedaży udziałów kosztem uzyskania przychodu są wydatki na objęcie lub nabycie udziałów. Udziały zostały sprzedane w 2015 r., wywołując skutek podatkowy. Zatem, według Wnioskodawczyni, ma Ona prawo do odliczenia od przychodu ze sprzedaży udziałów kosztów poniesionych na ich zakup przez ojca, czyli spadkodawcę.

Wobec tego została złożona deklaracja podatkowa na druku PIT-38 oraz został uiszczony podatek w wysokości 19%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zawiera art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy – źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z:

  1. odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W pojęciu odpłatnego zbycia udziałów, którym posługuje się przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mieści się zarówno odpłatne zbycie udziałów, jak również odpłatne zbycie udziałów w celu umorzenia, a także inne formy odpłatnego zbycia. Oznacza to, że do sprzedaży udziałów stosuje się przepisy dotyczące odpłatnego zbycia udziałów.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W myśl art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c,

Ustawodawca regulując zasady ustalania dochodu z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną zezwala zatem, aby przychód do opodatkowania pomniejszały koszty uzyskania tego przychodu, jednocześnie uzależniając ich wysokość od sposobu objęcia (nabycia) zbywanych udziałów.

W przypadku zbycia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład pieniężny zastosowanie znajduje art. 23 ust. 1 pkt 38 przywołanej ustawy, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, udziałów albo wkładów w spółdzielni, a także na nabycie tych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych zgodnie z treścią art. 22 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że ojciec Wnioskodawczyni wszedł w posiadanie 219 udziałów w 1992 r. w trakcie zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Po śmierci ojca, Wnioskodawczyni odziedziczyła w spadku 1/2 udziałów w ww. spółce. Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu została spisana w kancelarii notarialnej umowa zniesienia współwłasności udziałów, która uregulowała nieparzystą ilość udziałów w taki sposób, że Wnioskodawczyni otrzymała 110 udziałów, a Jej mama 109 udziałów, zniesienie współwłasności udziałów nastąpiło bez spłat i dopłat. W sierpniu 2015 r. Wnioskodawczyni sprzedała udziały po cenie rynkowej, wynegocjowanej z nowym udziałowcem spółki, co zostało zapisane w potwierdzonej notarialnie umowie sprzedaży. Cena ta była wyższa niż cena nominalna.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przepisy prawa podatkowego tutejszy Organ stwierdza, że w sytuacji nabycia przez Wnioskodawczynię, w drodze spadku po zmarłym ojcu, udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce, kosztami uzyskania przychodu są, zgodnie z treścią art. 22 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych udziałów w spółce kapitałowej.

Zatem, Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od przychodów ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kosztów, które poniósł Jej ojciec – spadkodawca na nabycie lub objęcie tych udziałów, proporcjonalnie do ilości udziałów nabytych w drodze spadku przez Wnioskodawczynię.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.