1061-IPTPB1.4511.403.2016.1.AG | Interpretacja indywidualna

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatku na zakup pistoletu pneumatycznego na użytek firmowych spotkań integracyjnych
1061-IPTPB1.4511.403.2016.1.AGinterpretacja indywidualna
  1. broń i amunicja
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. pozarolnicza działalność gospodarcza
  4. zakup
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2016 r. (data wpływu 28 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku na zakup pistoletu pneumatycznego na użytek firmowych spotkań integracyjnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie produktów przemiany zbóż (PKD 10.61.Z. Pozostałe rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej przez to m.in.: PKD 45.11.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, PKD 45.19.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, PKD 77.11.Z wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.

Działalność prowadzona jest przy pomocy podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rozliczana według podatku liniowego. Wnioskodawca zatrudnia 7 osób. W celu poprawy wzajemnych relacji między pracownikami i zmotywowania ich do dalszej pracy pracodawca organizuje różne formy wspólnego spędzania czasu: imprezy integracyjne, spotkania dla pracowników. W celu ich organizacji ponosi wydatki na zakup różnych towarów i usług, a zakupy te pokrywa ze środków obrotowych. W celu integracji zespołu, poprawy atmosfery w pracy, Wnioskodawca organizuje pracownikom różne formy wspólnego spędzania czasu: poprzez wspólną zabawę, wyjazdy, zajęcia sportowe. W tym celu Wnioskodawca dokonał zakupu pistoletu pneumatycznego. Na terenie zakładu została zainstalowana tarcza. Pracownicy podczas specjalnie organizowanych dla nich spotkań - w obecności przeszkolonego pracodawcy - korzystają z ww. pistoletu. Trenują technikę posługiwania się pistoletem pneumatycznym. Spotkania te motywują pracowników do dalszej współpracy, integrują pracowników z pracodawcą. W ten sposób pracownicy są bardziej zmotywowani do pracy, poprawie ulega atmosfera w pracy i wzajemne relacje, co powoduje zwiększenie efektywności. Pistolet znajduje się w siedzibie firmy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zakup pistoletu pneumatycznego na użytek firmowych spotkań integracyjnych może być kosztem uzyskania przychodu u Wnioskodawcy, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zakup ww. pistoletu może być u Niego kosztem uzyskania przychodu, ponieważ istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonywanymi zakupami a przychodem. Imprezy integracyjne mają na celu poprawę atmosfery pracy, a także relacji między pracownikami. Lepsze poznanie się pracowników ułatwia im współpracę, umacnia więzi, motywuje ich do większego zaangażowania i jeszcze efektywniejszego wykonywania obowiązków, a tym samym przyczynia się do wzrostu wyników sprzedażowych Wnioskodawcy.

Kosztem podatkowym mogą być takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Mogą być one wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatek na zakup pistoletu pneumatycznego znajdującego się w siedzibie firmy i służącego do wspólnych treningów podczas spotkań pracowników, organizowanych dla nich przez pracodawcę, służy integracji pracowników. Spotkania te związane są z prowadzoną przez podatnika działalnością. Mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji wpływa na zwiększenie efektywności ich pracy. Dzięki takim spotkaniom poprawia się komunikacja wewnętrzna i motywacja do pracy. Poprzez zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawę atmosfery pracy, poprawia się efektywność pracy, zwiększają się przychody osiągane przez podatnika. W związku z czym, zakup pistoletu pneumatycznego na cele spotkań integracyjnych pracowników służy zwiększeniu przychodu Wnioskodawcy poprzez integrację zespołu i poprawę jego motywacji - spełnia więc warunki, co do możliwości zakwalifikowania takiego zakupu do kosztów uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późń. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z generalną zasadą zawartą w cytowanym przepisie, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, to pomiędzy tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek tego typu, że poniesienie wydatku ma, lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu lub zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania wyróżnia się koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód) oraz inne niż bezpośrednio z nimi związane, których nie można wprost przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie). W przypadku kosztów pośrednich brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód. Do tego rodzaju kosztów zalicza się m.in. koszty ogólnego zarządu, koszty administracyjne, wydatki na utrzymanie obiektów, obsługę prawną, ubezpieczenia, świadczenia na rzecz pracowników, koszty promocji i reklamy.

Kosztami podatkowymi sa również tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji np. w postaci spotkań integracyjnych grupy pracowników, spotkań okolicznościowych z okazji świąt lub innych ważnych wydarzeń. Wydatki te będą miały związek z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą jeśli ich celem będzie poprawa atmosfery pracy, zacieśnianie więzi wśród pracowników, ich zintegrowanie z pracodawcą. Powyższe, w konsekwencji powinno przełożyć się na lepszą pracę oraz zwiększenie efektywności pracy pracowników, a tym samym mieć bezpośredni wpływ na wyniki pracy pracowników.

Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów, każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanym w ustawie, wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości.

Zatem, podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków pod warunkiem:

  • faktycznego poniesienia wydatku,
  • istnienia związku przyczynowego pomiędzy wydatkiem a przychodami,
  • braku dokonanego wydatku na liście negatywnej, zawartej w art. 23 ustawy,
  • odpowiedniego udokumentowania poniesionego wydatku.

Przy czym, obowiązek wskazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a przychodem uzyskanym z działalności gospodarczej, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów, spoczywa na podatniku.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania produktów przemiany zbóż sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych i furgonetek, sprzedaży hurtowej i detalicznej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli oraz wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek. Wnioskodawca zatrudnia 7 osób. W ramach tej działalności Wnioskodawca zakupił pistolet pneumatyczny oraz na terenie zakładu zainstalował tarczę. W jego obecności - jako osoby przeszkolonej, z powyższego sprzętu, podczas specjalnie organizowanych spotkań mogą korzystać pracownicy. Pracownicy w ten sposób trenują technikę posługiwania się pistoletem pneumatycznym. Ta forma spędzania czasu w ocenie Wnioskodawcy integruje pracowników, motywuje ich do dalszej pracy/współpracy, integruje z pracodawcą, co poprawia atmosferę w pracy i wzajemne relacje, a tym samym zwiększa efektywność. Wnioskodawca dodał, że pistolet znajduje się w siedzibie firmy.

Zauważyć należy, że wydatek poniesiony na zakup pistoletu pneumatycznego nie ma związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Wydatek ten nie będzie generował po stronie Wnioskodawcy przychodu, tj. nie przyczyni się do osiągniecia przychodu, nie będzie również służył zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Powyższe zależy bowiem od czynników, związanych bezpośrednio z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, która nie obejmuje organizacji imprez. Wpływ tego wydatku na integrację pracowników jest wątpliwy, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że trenowanie techniki posługiwania się pistoletem pneumatycznym odbywać się może indywidualnie. W takiej sytuacji trudno mówić o wystąpieniu czynników integrujących pracowników.

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz przepisy prawa mające w sprawie zastosowanie stwierdzić należy, że wydatek poniesiony na zakup pistoletu pneumatycznego nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Brak jest bowiem w tym przypadku podstaw by uznać, że wydatek ten przyczyni (nawet pośrednio) do osiągnięcia przez Wnioskodawcę przychodów lub do zachowania, bądź zabezpieczenia źródła tych przychodów.

Wobec powyższego przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.