1061-IPTPB1.4511.368.2016.2.MAP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Ustalenie prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych udziału w prawie na zarejestrowany wzór wspólnotowy oraz zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.), uzupełnionym pismami z dnia 25 maja 2016 r. i z dnia 27 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych udziału w prawie na zarejestrowany wzór wspólnotowy oraz zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2016 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pismem z dnia 12 kwietnia 2016 r., Nr ILPB1/4511-1-334/16-2/APR (data wpływu 15 kwietnia 2016 r.), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie art. 15 § 1 oraz art. 170 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) przekazał wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, celem załatwienia według właściwości, stosownie do § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643).

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 17 maja 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.367.2016.1.MAP, Nr 1061-IPTPB1.4511.368.2016.1.MAP, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 17 maja 2016 r. (data doręczenia 20 maja 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismami z dnia 25 maja 2016 r. i z dnia 27 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.), nadanymi za pośrednictwem ..... dnia 27 maja 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Zamierza zawrzeć umowę darowizny, na podstawie której otrzyma od swojej żony, prowadzącej odrębną od Niego działalność gospodarczą i pozostającej z Nim w ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej, udział w prawie na wzór wspólnotowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) Nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. U. L 3 z 5.1.2002, str. 1) Umowa darowizny zostanie zawarta w formie aktu notarialnego na terytorium Polski. Wartość otrzymanego przez Wnioskodawcę udziału w prawie zostanie określona w umowie darowizny jako wartość rynkowa. Wartość ta przekroczy 3 500 zł. Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarcza. Otrzymane tytułem darowizny prawo zamierza wykorzystywać w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok. Wprowadzi je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wnioskodawca zawrze umowę, na mocy której upoważni inne podmioty do odpłatnego korzystania z prawa i będzie wykazywać przychody z tytułu opłat licencyjnych, na podstawie wystawianych faktur VAT. Przychody te będą stanowić dla Wnioskodawcy przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji elementów stalowych, a w przyszłości planuje także rozszerzyć ją o dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów. Obecnie opłaca podatek dochodowy w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej jako osoba fizyczna, na zasadach ogólnych, według stawki liniowej 19%. Przyszłe dochody również będą opodatkowane przez Niego na zasadach ogólnych według stawki liniowej 19%. Wnioskodawca ewidencjonuje koszty według zasady memoriałowej i prowadzi księgi rachunkowe. Umowę darowizny wskazaną we wniosku Wnioskodawca zamierza zawrzeć w najbliższym czasie lecz nie wcześniej, niż przed wydaniem interpretacji podatkowej w sprawie Jego wniosku. Wskazane we wniosku prawo na wzór wspólnotowy obejmuje produkty stalowe (Wnioskodawca zajmuje się ich produkcją i sprzedażą). Udział w prawie na zarejestrowany wzór wspólnotowy, który ma być przedmiotem umowy darowizny nie był amortyzowany u darczyńcy. Wspólnotowy wzór stanowi odrębną od krajowego wzoru wartość niematerialną i prawną, podlegającą amortyzacji podatkowej. Jednakże traktowany jest w całości i na całym obszarze Wspólnoty tak jak krajowe prawo z wzoru Państwa Członkowskiego, a przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej stosuje się odpowiednio. Wnioskodawca ma otrzymać udział w wysokości 1/4 (jedna czwarta) prawa na zarejestrowany wzór wspólnotowy. W ramach umowy darowizny Wnioskodawca otrzyma udział we własności prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Dzięki nabyciu udziału nabędzie On jedocześnie prawo do wzoru wspólnotowego wspólnie z innymi osobami będącymi twórcami lub ich następcami.

Zgodnie z artykułem 27 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych określających traktowanie wzorów wspólnotowych jako wzorów krajowych - wzór wspólnotowy jako przedmiot własności traktowany jest w całości i na całym obszarze Wspólnoty, tak jak krajowe prawo z wzoru Państwa Członkowskiego, w którym właściciel ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania w dacie dokonywania oceny. Natomiast, jak wskazuje przepis art. 4 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, jeżeli umowa międzynarodowa lub przepisy prawa Unii Europejskiej obowiązujące bezpośrednio w krajach członkowskich określają szczególny tryb udzielania ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe oznaczenia geograficzne lub topografie układów scalonych, w sprawach nieuregulowanych w tej umowie lub w tych przepisach albo pozostawionych w kompetencji organów krajowych przepisy ustawy stosuje się odpowiednio. Mając na uwadze powyższe regulacje, wspólnotowy wzór stanowi odrębną od krajowego wzoru wartość niematerialną i prawną, podlegającą amortyzacji podatkowej. Jednakże traktowany jest w całości i na całym obszarze Wspólnoty tak jak krajowe prawo z wzoru Państwa Członkowskiego, a przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej stosuje się odpowiednio.

Dopuszczalność zbywania udziałów w prawie na wzór wspólnotowy bądź wspólnotowy znak towarowy oraz amortyzacja tego udziału nie jest kwestionowana. Wskazują na to przykładowo poniższe interpretacje:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 września 2013 r., Nr ILPB4/423-188/13-3/DS,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2016 r., Nr IPPB1/4511-1221/15-3/DK,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 września 2015 r., Nr IBPB-1-1/4511-376/15/NL.

W ramach umowy darowizny Wnioskodawca otrzyma udział we własności prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Dzięki nabyciu udziału nabędzie On jedocześnie prawo do wzoru wspólnotowego wspólnie z innymi osobami będącym twórcami lub ich następcami. Zgodnie z artykułem 14 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje twórcy lub jego następcy prawnemu. Jeżeli natomiast dwie lub więcej osób wspólnie opracowało wzór, prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje im wspólnie. Zgodnie z artykułem 17 Rozporządzenia Rady (WE) osobę, na rzecz której udzielono rejestracji na zarejestrowany wzór wspólnotowy, lub, przed uzyskaniem rejestracji, osobę, w imieniu której dokonano zgłoszenia wzoru do rejestracji, uważa się za osobę uprawnioną w każdym postępowaniu. Zgodnie z artykułem 19 Rozporządzenia Rady (WE) zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania osobom trzecim jego używania, które nie mają jego zgody. Natomiast, artykuł 28 Rozporządzenia Rady (WE) legitymuje przenoszenie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, art. 29 jego zastawianie i objęcie zakresem praw rzeczowych, art. 30 jego zdolność do bycia przedmiotem egzekucji, a art. 32 jego licencjonowanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. W jaki sposób należy ustalić wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej w postaci udziału w prawie na zarejestrowany wzór wspólnotowy nabyty w drodze umowy darowizny przez Wnioskodawcę...
 2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej w postaci udziału w prawie na zarejestrowany wzór wspólnotowy nabyty w drodze umowy darowizny i zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów w ramach działalności gospodarczej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2. Natomiast w zakresie pytania oznaczonego Nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie On uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej w postaci udziału w prawie nabytym w drodze umowy darowizny i zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalność gospodarczej.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl art. 22 ust. 8 cyt. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Stosownie do treści art. 22b ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, m.in. nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, dalej: Pwp), o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

W katalogu wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, przy spełnieniu określonych przesłanek, wymienione zostały m.in. prawa określone w ustawie Prawo własności przemysłowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Pwp, na warunkach w niej określonych udzielane są patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

Wnioskodawca zaznacza, że zgodnie z art. 4 ust. 1 Pwp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio do wspólnotowych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych – w sprawach nieuregulowanych w obowiązujących bezpośrednio w krajach członkowskich przepisach prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 6/2002, wzór wspólnotowy jako przedmiot własności traktowany jest w całości i na całym obszarze Wspólnoty tak jak krajowe prawo z wzoru Państwa Członkowskiego, w którym właściciel ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania w dacie dokonywania oceny.

Tym samym, prawa ochronne na wzór wspólnotowy traktowane są analogicznie do prawa ochronnego na wzór przemysłowy w rozumieniu przepisów Pwp. Zachodzi w tym przypadku tożsamość praw wynikających z rejestracji krajowej oraz wspólnotowej.

Zgodnie z powołanym wcześniej art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawo ochronne na wzór przemysłowy mogą stanowić wartości niematerialne i prawne - jako prawa określone w Pwp.

W myśl art. 22b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającymi amortyzacji wartościami niematerialnymi i prawnymi są wskazane w jego treści prawa, które spełniają następujące warunki:

 • zostały nabyte,
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres ich używania przekracza rok,
 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1.

Wnioskodawca zauważa, że z przedstawionego przez Niego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wszystkie powyżej wskazane warunki zostaną spełnione.

Z powołanego wcześniej art. 22 ust. 8 ww. ustawy, wynika, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a 22o, z uwzględnieniem art. 23.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli:

 • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
 • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
 • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Zatem, kosztem uzyskania przychodów są również odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane od składników majaku nabytych w drodze spadku lub darowizny, spełniających warunki pozwalające uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Wyłączenie zawarte w powołanym przepisie art. 23 ust. 1 pkt 45a) ww. ustawy nie dotyczy bowiem wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny.

Wnioskodawca zauważa, że zgodnie z art. 22g ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie, gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że Wnioskodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej w postaci udziału w prawie na zarejestrowany wzór wspólnotowy nabytego w drodze umowy darowizny. Odpisy amortyzacyjne będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w ramach działalności gospodarczej.

Interpretacje podatkowe potwierdzające stanowisko Wnioskodawcy:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 listopada 2015 r., Nr IBPB-1-1/4511-560/15/EN,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 października 2015 r., Nr ILPB1/4511-1-1053/15-4/IM,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2014 r., Nr IBPB 1/1/415-1287/13/AB,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 czerwca 2015 r., Nr IBPB-1-1/4511-29/15/SK,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 września 2013 r., ILPB4/423-188/13-3/DS.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.