1061-IPTPB1.4511.202.2016.2.AG | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie wypłacone zastępcy dyrektora szkoły stanowi koszt działalności Spółki jawnej?
1061-IPTPB1.4511.202.2016.2.AGinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. jednostka samorządu terytorialnego
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. szkoła niepubliczna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2016 r. (data wpływu 11 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 marca 2016 r. (data wpływu 4 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłaconego współwłaścicielowi Spółki jawnej, w związku z pełnieniem funkcji zastępcy dyrektora szkoły, sfinansowanego z dotacji (pytanie Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 23 marca 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.18.2016.1.AG, 1061-IPTPB1.4511.202.2016.1.AG, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 23 marca 2016 r., a doręczono w dniu 25 marca 2016 r. Uzupełnienie ww. wniosku wpłynęło do tut. Organu w dniu 4 kwietnia 2016 r., nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego w dniu 1 kwietnia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem w Spółce jawnej, w której posiada 50% udziałów. Spółka jawna prowadzi Policealną Szkołę Niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej (zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Szkoła mimo przysługującego jej numeru PKD - zgodnie z art. 53a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, nie jest działalnością gospodarczą.

Spółka otrzymuje comiesięczną dotację oświatową, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, udzielaną przez Urząd Miasta ....., przeznaczoną na działalność oświatową.

Rozliczenie podatkowe działalności Spółki jawnej (działalności szkoły) następuje w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jako formę opodatkowania Wnioskodawczyni stosuje skalę podatkową.

Decyzją Spółki od grudnia 2015 r. Wnioskodawczyni została powierzona funkcja zastępcy dyrektora prowadzonej przez Spółkę Policealnej Szkoły Niepublicznej z uprawnieniami publicznymi.

Od grudnia 2015 r. z ww. dotacji finansowane będą koszty pracy Wnioskodawczyni z tytułu pełnienia funkcji zastępcy dyrektora. Koszt ten będzie wykazywany, w przekazywanym do 20 stycznia każdego roku, rozliczeniu otrzymanej dotacji w roku poprzedzającym. Koszty zostaną ujęte jako wynagrodzenia osobowe.

Koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione z podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, co wynika z treści art. 23 ust. 56 ww. ustawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

 1. Czy, jeżeli cześć dotacji, udzielonej przez Urząd Miasta ....., zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów pracy Wnioskodawczyni - wspólnika Spółki jawnej - będącej osobą prowadzącą szkołę niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej - w ramach pełnienia roli zastępcy dyrektora szkoły, to ta część dotacji, tj. wynagrodzenie właściciela/organu prowadzącego Szkołę jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy wynagrodzenie wypłacone zastępcy dyrektora szkoły stanowi koszt działalności Spółki jawnej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie pytania Nr 2. W zakresie pytania Nr 1 wydana zostanie odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawczyni, jeżeli część dotacji zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów pracy właściciela szkoły (wynagrodzenia wynikającego z pełnienia funkcji zastępcy dyrektora szkoły), to koszty nie powstają, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.

Oznacza to, że koszty sfinansowane z ww. dotacji (będącej dotacją w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) nie powinny być ujmowane w księdze przychodów i rozchodów, jako niemające wpływu na ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy - objaśnienia do księgi - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r., Nr 152, poz. 1475, z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Według art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

W świetle powyższych przepisów przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej oraz koszty uzyskania przychodów z tej działalności winny być ustalane z zastosowaniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Przepis ten wskazuje, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków pod warunkiem:

 • faktycznego poniesienia wydatku,
 • istnienia związku przyczynowego pomiędzy wydatkiem a przychodami,
 • braku dokonanego wydatku na liście negatywnej, zawartej w art. 23 ustawy,
 • odpowiedniego udokumentowania poniesionego wydatku.

Przy czym, obowiązek wskazania związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a przychodem uzyskanym z działalności gospodarczej, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów spoczywa na podatniku.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

Z powyższych przepisów wynika, że wydatki sfinansowane dochodami zwolnionymi z opodatkowania, wskazanymi w ww. przepisach nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej. Powyższym zwolnieniem objęte są m.in. wydatki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki, a mianowicie:

 • jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz
 • pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Zatem, jeśli otrzymywane dotacje mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, to wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z tych środków nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jawna, w której Wnioskodawczyni posiada 50% udziałów, prowadzi Policealną Szkołę Niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Spółka otrzymuje z Urzędu Miasta ....., co miesiąc, dotację oświatową (przeznaczoną na działalność oświatową). Jest to dotacja w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Spółka od grudnia 2015 r. powierzyła Wnioskodawczyni pełnienie funkcji zastępcy dyrektora Policealnej Szkoły Niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej. Od grudnia 2015 r. wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu pełnienia funkcji zastępcy dyrektora Policealnej Szkoły Niepublicznej finansowane będzie z ww. dotacji.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że jeśli dotacja oświatowa otrzymana przez Spółkę jawną z jednostki samorządu terytorialnego (Urzędu Miasta ....) na prowadzeniu Policealnej Szkoły Niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, przeznaczona zostanie na wynagrodzenie Wnioskodawczyni - wspólnika tej Spółki - z tytułu pełnienia przez Nią funkcji zastępcy dyrektora ww. szkoły, to nie będzie wywoływała skutków prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej. Powyższe wynagrodzenie nie będzie stanowiło kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.