0115-KDIT3.4011.250.2017.1.WM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy wydatek, który poniósł na zakup kasku oraz odzieży ochronnej, przystosowanej specjalnie do jazdy na motocyklu oraz opatrzonej w sposób trwały cechami charakterystycznymi dla firmy, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej przez siebie firmy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2017 r. (data wpływu 25 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zakup wyposażenia dla motocyklisty (rękawic, odzieży specjalnej i ochronnej) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zakup wyposażenia dla motocyklisty (rękawic, odzieży specjalnej i ochronnej).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie następujących obszarów: działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, naprawa i konserwacja maszyn, sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, zarządzanie stronami internetowymi. W maju 2017 r. Wnioskodawca zawarł umowę tak zwanego leasingu operacyjnego, który spełnia wszystkie przesłanki zawarte w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Umowa dotyczyła zakupu motocykla marki BMW model BMW F700GS. W miesiącu maju i kwietniu 2017 r. Wnioskodawca zakupił również akcesoria do motocykla takie jak: kurtkę motocyklową Rucha infinity, kask shark openline fluo, rękawicę, kamizelkę odblaskową, spodnie motocyklowe seca rayden oraz kominiarkę, które stanowią przesłanki bezpieczeństwa oraz są wymagane prawem o ruchu drogowym. Zarówno motocykl jak i akcesoria zakupione do niego służą w wykonywaniu usług w jego działalności gospodarczej. Zakupioną odzież Wnioskodawca planuje opatrzyć nazwą swojej firmy w sposób trwały i widoczny. Dodatkowo ewidencja księgowa prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Prowadzona działalność w całości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Charakter prowadzonej przez podatnika działalności wiąże się z koniecznością szybkiego dotarcia do klienta. W związku z tym, że większość klientów prowadzi swoją działalność w mieście z dużymi problemami komunikacyjnymi, najlepszym rozwiązaniem zapewniającym mobilność, a więc szybki dostęp do klienta jest korzystanie z motocykla. Decyzję o zakupie motocykla Wnioskodawca podjął ze względu na fakt, iż poruszanie się i parkowanie samochodem w centrum dużego miasta (szczególnie w godzinach szczytu), jest wysoce utrudnione. Prowadzona przez niego działalność wymaga, w związku z prowadzonymi sprawami, wizyt u klientów, a także w urzędach i sądach. Biorąc pod uwagę natężenie ruchu w mieście, motocykl jest optymalnym środkiem transportu zapewniającym Wnioskodawcy sprawne i szybkie przemieszczanie się. Motocykl umożliwia mu szybkie dotarcie do klienta, urzędu, czy sądu na terenie całego miasta.

Dodatkową przyczyną podjętej decyzji o zakupie motocykla są niższe koszty eksploatacji motocykla w stosunku do samochodu (np. niższe koszty paliwa, ubezpieczenia).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatek, który poniósł na zakup kasku oraz odzieży ochronnej, przystosowanej specjalnie do jazdy na motocyklu oraz opatrzonej w sposób trwały cechami charakterystycznymi dla firmy (nazwa firmy), Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej przez siebie firmy?

Zdaniem Wnioskodawcy wydatek, który poniósł na zakup kasku oraz odzieży ochronnej, przystosowanej specjalnie do jazdy na motocyklu oraz opatrzonej w sposób trwały cechami charakterystycznymi dla firmy (nazwa firmy), będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez siebie firmy.

Planowany przez niego zakup odzieży specjalistycznej oraz kasku, używanych do ochrony przed skutkami ewentualnych wypadków drogowych, jest niezbędnym kosztem, który musi ponieść, aby móc wykonywać usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Odzież ta oraz kask będą opatrzone w sposób trały cechami charakterystycznymi dla firmy Wnioskodawcy (nazwa firmy).

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy wydatki, które poniósł na zakup wyżej wymienionej odzieży oraz kasku będą związane z osiąganymi przychodami, a zatem będą mogły zostać ujęte jako koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

  • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
  • musi być należycie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu, bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Zauważyć przy tym należy, iż konieczność poniesienia danego wydatku nie może wynikać z zaniedbań, braku nadzoru lub sprzecznych z prawem działań podatnika.

Dla potrzeb tej działalności Wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego na motocykl. Ponadto ze względów bezpieczeństwa oraz chcąc stosować się do przepisów prawa drogowego, był zmuszony do zakupu kasku oraz odzieży ochronnej, kurtki, spodni oraz rękawic, które to wykorzystywane będą jedynie w momencie jazdy na motocyklu. Zakupiona odzież specjalistyczna oraz kask, będą opatrzone w sposób trwały cechami charakterystycznymi dla jego firmy, tj. będzie na nich umieszczona nazwa firmy oraz logo.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia, zdaniem Wnioskodawcy jest kwestią oczywistą , że zakup ubioru niezbędnego do poruszania się na motocyklu związany jest z bezpieczną jazdą na motocyklu. Zatem, aby poniesione wydatki wskazane we wniosku elementy wyposażenia (ubioru) motocyklisty mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, nie mogą być one wykorzystywane w celach prywatnych, co oznacza, iż muszą utracić charakter odzieży osobistej.

Podatnik zamierza przedmiotowe wyposażenie motocyklisty, tj. kask i odzież ochronna (tzn. kurtka, spodnie oraz rękawice) opatrzyć w sposób trwały cechami charakterystycznymi dla jego firmy poprzez oznakowanie logo firmy (nazwy) to oznacza to, iż ww. elementy utracą charakter osobisty.

Dodatkowo wydatki, jakie poniósł Wnioskodawca na zakup odzieży ochronnej nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - dalej r.p.k.p.r. wydatki w PKPiR powinny być dokumentowane odpowiednimi, prawidłowymi i rzetelnymi dowodami.

W § 12 ust. 3 r.p.k.p.r. wymienione są dowody księgowe, które mogą być podstawą zapisów w księdze. Są to przede wszystkim faktury i rachunki. Mogą to być również inne dowody wymienione w § 13 i 14 r.p.k.p.r., pod warunkiem, że potwierdzają dokonanie operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem oraz zawierają co najmniej dane wymienione w § 12 ust. 3 pkt 2 r.p.k.p.r., czyli m in. wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy.

Dowody nie będące fakturami powinny zawierać w swojej treści między innymi oznaczenie obu stron transakcji (§ 12 ust. 3 pkt 2 lit. a r.p.k.p.r.). Wnioskodawca wydatki na zakup odzieży ochronnej, kasku poniósł na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

  • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
  • musi być należycie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Zauważyć przy tym należy, iż konieczność poniesienia danego wydatku nie może wynikać z zaniedbań, braku nadzoru lub sprzecznych z prawem działań podatnika.

Podkreślić przy tym należy, iż ciężar wykazania związku przyczynowo-skutkowego z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie następujących obszarów: działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, naprawa i konserwacja maszyn, sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, zarządzanie stronami internetowymi. W maju 2017 r. Wnioskodawca zawarł umowę tak zwanego leasingu operacyjnego, który spełnia wszystkie przesłanki zawarte w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Umowa dotyczyła zakupu motocykla marki BMW model BMW F700GS. W miesiącu maju i kwietniu 2017 r. Wnioskodawca zakupił również akcesoria do motocykla takie jak: kurtkę motocyklową Rucha infinity, kask shark openline fluo, rękawicę, kamizelkę odblaskową, spodnie motocyklowe seca rayden oraz kominiarkę, które stanowią przesłanki bezpieczeństwa oraz są wymagane prawem o ruchu drogowym. Zarówno motocykl jak i akcesoria zakupione do niego służą w wykonywaniu usług w jego działalności gospodarczej. Zakupioną odzież Wnioskodawca planuje opatrzyć nazwą swojej firmy w sposób trwały i widoczny.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż kwestią oczywistą jest, że korzystanie z motocykla pozwala na sprawne i szybkie poruszanie się po mieście. Nie ulega również wątpliwości, iż zakup ubioru niezbędnego do poruszania się na motocyklu związany jest z bezpieczną jazdą na motocyklu. Fakt ten nie może jednak przesądzać o tym, że wydatek na zakup takiego ubioru jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Aby wydatki poniesione na zakup kasku, odzieży ochronnej, odzieży motocyklowej, butów motocyklowych można było uznać za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, ubiór motocyklisty musi spełniać określone wymogi.

Wnioskodawca musi wykazać związek przyczynowo-skutkowy lub przedstawić rzeczowe argumenty wskazujące na celowość i racjonalność poniesionych wydatków z punktu widzenia uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej, czy też zachowania lub zabezpieczenia ww. źródła przychodów. Wydatki powyższe nie mogą również zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto elementy wyposażenia motocyklisty muszą być zakupione wyłącznie na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej. Podkreślić bowiem należy, iż wydatki te będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów tylko i wyłącznie w sytuacji, jeśli nie mają one charakteru osobistego, bowiem wydatki osobiste nie mają na celu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej, czy też zachowania lub zabezpieczenia tego źródła przychodu. W konsekwencji wydatki ponoszone w celach prywatnych (osobistych) nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zatem, aby poniesione wydatki na wskazane we wniosku elementy wyposażenia (ubioru) dla motocyklisty mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, nie mogą być one wykorzystywane w celach prywatnych, co oznacza, iż muszą utracić charakter odzieży osobistej.

W złożonym wniosku Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowe wyposażenie motocyklisty, tj. kask, odzież ochronna, odzież motocyklowa, buty motocyklowe opatrzone zostaną w sposób trwały i widoczny cechami charakterystycznymi dla Jego firmy poprzez oznakowanie logo firmy (nazwą). Jeżeli zatem w istocie ww. elementy ubioru motocyklisty zostały w sposób trwały oznaczone w widocznym miejscu logo firmy, zawierającym nazwę jego firmy to oznacza to, iż ww. elementy wyposażenia motocyklisty utraciły charakter osobisty.

Zatem, mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż o ile spełnione zostaną powyższe warunki, a ww. wyposażenie nie będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę w celach prywatnych, to wydatki na zakup wyposażenia dla motocyklisty (kasku, odzieży ochronnej, odzieży motocyklowej, butów motocyklowych) opatrzonego w sposób trwały i widoczny cechami charakterystycznymi dla firmy (nazwa firmy), mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Zaznaczyć jednakże należy, iż to na podatniku ciąży również obowiązek należytego udokumentowania ww. wydatków. Przy czym, posiadane dowody nie mogą się ograniczać do faktur (rachunków) stwierdzających wysokość poniesionych wydatków, lecz winny to być dowody umożliwiające w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo-skutkowego poniesionych wydatków z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, a ponadto potwierdzającymi racjonalność poniesionych wydatków i brak cech okazałości oraz wystawności.

Nadmienić także należy, iż zasadność zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.