0115-KDIT3.4011.175.2017.1.MPŁ | Interpretacja indywidualna

1. Czy wydatki poniesione na opłacenie studiów na kierunku „...” będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej Wnioskodawcy opisanej w stanie faktycznym ?
2. Jeśli odpowiedz na Pytanie pierwsze jest TAK to czy momentem uwzględnienia w kosztach podatkowych wydatków na te studia będzie/będą daty wystawienia/sprzedaży faktur wystawionych przez Uczelnie za dany semestr tych studiów (Wnioskodawca bierze pod uwagę korektę zeznania rocznego przy potwierdzeniu swojej opinii)?
0115-KDIT3.4011.175.2017.1.MPŁinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. kwalifikacje zawodowe
 4. podnoszenie kwalifikacji
 5. studia
 6. studia podyplomowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2017 r. (data wpływu 26 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na studia – jest prawidłowe.
 • momentu ujęcia w kosztach wydatków na studia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi od 1 kwietnia 2005 r. działalność gospodarczą związaną z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z). Wnioskodawca rozlicza się na zasadach ogólnych (skala podatkowa) oraz prowadzi Książkę Przychodów i Rozchodów metodą memoriałową.

Działalność Wnioskodawcy polega w głównej mierze na wdrażaniu i serwisowaniu oprogramowania dla jednostek zdrowia. Coraz większe zapotrzebowanie i nacisk kładzie się obecnie na wymóg prowadzenia i gromadzenia dokumentacji w formie elektronicznej, zwłaszcza w kontekście zmian obowiązków ustawowo-prawnych w tym zakresie.

W tym celu Wnioskodawca stara się podnosić kwalifikacje niezbędne do prowadzonej działalności by utrzymać standardy proponowanych usług na najwyższym poziomie. By mimo konkurencji Jego firma przetrwała na rynku i miała nowe zadania do zrealizowania.

W związku z powyższym, Wnioskodawca w roku 2016 podjął studia podyplomowe na kierunku „...”. Rok akademicki trwa od października 2016 roku do czerwca 2017 roku.

Z uwagi na wątpliwości czy wydatki poniesione na kształcenie na kierunku „...” – ściśle związanym z działalnością – Wnioskodawca nie uwzględniał tych wydatków w kosztach podatkowych.

... to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na analizę danych w przedsiębiorstwie. Danych przybywa z każdym rokiem coraz więcej. Nie wystarcza już „ręczna” analiza. Dane są zróżnicowane, poza tym w wielu przypadkach istnieje konieczność, by analizować dane o nieuporządkowanej strukturze.

Działalność Wnioskodawcy polega na wdrażaniu i serwisowaniu oprogramowania dla jednostek działających w resorcie zdrowia. Wykonując swoją pracę Wnioskodawca bardzo często musi przygotowywać raporty i analizować dane. Wnioskodawca zauważa, że coraz częściej oprócz analizy stanu przeszłego i aktualnego, klienci chcą prognozować pewne dane na przyszłość, optymalizować swoje zachowania w zmieniającej się sytuacji na rynku. Dotyczy to przede wszystkim prognozowania zarówno kosztów jak i przychodów na podstawie wykonanych świadczeń medycznych oraz zdarzeń z nimi związanych. Istota wykonywania przez Wnioskodawcę opisanej pracy ma związek z nadchodzącymi zmianami w działaniu jednostek służby zdrowia i ich finansowaniu.

Studia podyplomowe na kierunku „...” są prowadzone przez praktyków, którzy używają skomplikowanych i rozbudowanych narzędzi ... i odnoszą z tego tytułu wymierne korzyści dla przedsiębiorstw, w których pracują. Swoim doświadczeniem dzielą się ucząc, w jaki sposób można wykorzystać dane, których z każdym dniem przyrasta znaczna ilość i w jaki sposób budować na ich podstawie wiedzę o przyszłości w badanym obszarze.

Wykorzystanie praktycznych umiejętności, zdobytej wiedzy i poznanie aktualnych trendów rozwoju w temacie ... będzie niezbędnym aspektem wykorzystywanym w pracy Wnioskodawcy do tworzenia modeli optymalizacyjnych dla klientów.

Program Studiów zawiera wiele przydatnych i używanych przez Wnioskodawcę w codziennej pracy tematów, takich jak: budowa i eksploatacja baz danych, hurtownie danych, zaawansowany język SQL, wizualizacja i raportowanie danych. Aby rozszerzać swoją wiedzę i spełniać oczekiwania klientów, Wnioskodawca chce pobrać nauki z następujących dziedzin, takich jak: analiza i symulacje danych, analiza predykcyjna, jakość danych.

Niezbędnymi w pracy Wnioskodawcy stają się narzędzia, które pozwolą na odpowiednie przygotowanie i zarządzanie danymi, a mianowicie: język r, język python, hadoop, wykorzystanie chmury.

Wnioskodawca ma nadzieję, że wykonana przez Niego praca z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na ww. kierunku studiów zaowocuje pozytywnie nie tylko dla Niego, ale także odczuwalna będzie przez wielu obcych ludzi – pacjentów, dla których polepszą się warunki finansowania i gospodarowania w wielu obsługiwanych przez Wnioskodawcę jednostkach resortu zdrowia, w których na mocy dobrze przygotowanych analiz można będzie przewidzieć trendy i zaplanować efektywną gospodarkę świadczeniami zdrowotnymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wydatki poniesione na opłacenie studiów na kierunku „...” będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej Wnioskodawcy opisanej w stanie faktycznym ?
 2. Jeśli odpowiedz na Pytanie pierwsze jest TAK to czy momentem uwzględnienia w kosztach podatkowych wydatków na te studia będzie/będą daty wystawienia/sprzedaży faktur wystawionych przez Uczelnie za dany semestr tych studiów (Wnioskodawca bierze pod uwagę korektę zeznania rocznego przy potwierdzeniu swojej opinii)?

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione na opłacenie studiów na kierunku „...” będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w Jego działalności gospodarczej. Momentem uwzględnienia w kosztach będzie data wystawienia/sprzedaży faktury za dany semestr przez uczelnię.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na studia – jest prawidłowe.
 • momentu ujęcia w kosztach wydatków na studia – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Powołany przepis wskazuje, że przy ocenie danego wydatku przede wszystkim musi istnieć źródło przychodów. Z zasadą tą, skorelowane są przepisy ustanawiające reguły potrącania wydatków w określonym czasie.

Stwierdzenie, bowiem że określone wydatki poniesione przez podatnika spełniają wszystkie wskazane przez ustawodawcę warunki podatkowego uznania ich za koszt uzyskania przychodów stanowi niezbędną przesłankę odliczenia ich przez podatnika od osiągniętego przychodu.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła, należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu, bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz, aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób, gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Należy przy tym podkreślić, że obowiązek jednoznacznego wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a przychodem uzyskanym z działalności, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła tego przychodu – każdorazowo spoczywa na podatniku.

Ustawodawca, posługując się zwrotem „koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu” przypisuje temu określeniu cechę świadomego, zamierzonego, przemyślanego i logicznego działania podatnika przyporządkowanego osiągnięciu przychodów, a nie odwołuje się do skutku będącego następstwem określonego działania. Wykładnia językowa użytego przez ustawodawcę pojęcia „koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu” oznacza, że podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków pod tym wszakże warunkiem, że wykaże, że świadomie poniósł określony wydatek, który ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Zależność między poniesionymi w danym czasie kosztami, a możliwością uzyskania w przyszłości z tego tytułu przychodu trzeba zatem rozpatrywać na podstawie adekwatnego związku przyczynowego. Przy kwalifikowaniu określonych wydatków poczynionych przez podatnika do kosztów podatkowych należy jednocześnie brać pod uwagę przeznaczenie wydatku (jego celowość), jak też potencjalną możliwość przyczynienia się wydatku do osiągnięcia przychodu podatnika.

Ponadto należy dodać, że samo wyliczenie kosztów, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodu, nie stwarza domniemania, że wszystkie pozostałe koszty, które nie są wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostają z mocy samego prawa uznane za koszty podlegające odliczeniu. Innymi słowy, poniesienie wydatku, który nie został wyłączony w art. 23 nie oznacza, że wydatek taki automatycznie będzie uznany za koszt uzyskania przychodów. Podatnik ma bowiem możliwość odliczenia od przychodów wszelkich kosztów pod warunkiem, że mają one związek z przychodem z prowadzonej działalności (gospodarczej, wykonywanej osobiście), a ich poniesienie ma, bądź może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Wydatki ponoszone w ramach odbywanych studiów, nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w treści art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Jak już wskazano, dla uzyskania takiego statusu, konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

Do stwierdzenia, czy poniesiona przez Wnioskodawcę opłata za studia podyplomowe może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, istotnym jest ustalenie:

 • czy taki wydatek związany jest z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek,
 • czy taki wydatek służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi od 1 kwietnia 2005 r. działalność gospodarczą związaną z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z). Wnioskodawca rozlicza się na zasadach ogólnych (skala podatkowa) oraz prowadzi Książkę Przychodów i Rozchodów metodą memoriałową.

Działalność Wnioskodawcy polega w głównej mierze na wdrażaniu i serwisowaniu oprogramowania dla jednostek zdrowia. Coraz większe zapotrzebowanie i nacisk kładzie się obecnie na wymóg prowadzenia i gromadzenia dokumentacji w formie elektronicznej, zwłaszcza w kontekście zmian obowiązków ustawowo-prawnych w tym zakresie.

W tym celu Wnioskodawca stara się podnosić kwalifikacje niezbędne do prowadzonej działalności by utrzymać standardy proponowanych usług na najwyższym poziomie. By mimo konkurencji Jego firma przetrwała na rynku i miała nowe zadania do zrealizowania.

W związku z powyższym, Wnioskodawca w roku 2016 podjął studia podyplomowe na kierunku „...”. Rok akademicki trwa od października 2016 roku do czerwca 2017 roku.

Z uwagi na wątpliwości czy wydatki poniesione na kształcenie na kierunku „...” – ściśle związanym z działalnością – Wnioskodawca nie uwzględniał tych wydatków w kosztach podatkowych.

... to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na analizę danych w przedsiębiorstwie. Danych przybywa z każdym rokiem coraz więcej. Nie wystarcza już „ręczna” analiza. Dane są zróżnicowane, poza tym w wielu przypadkach istnieje konieczność, by analizować dane o nieuporządkowanej strukturze.

Działalność Wnioskodawcy polega na wdrażaniu i serwisowaniu oprogramowania dla jednostek działających w resorcie zdrowia. Wykonując swoją pracę Wnioskodawca bardzo często musi przygotowywać raporty i analizować dane. Wnioskodawca zauważa, że coraz częściej oprócz analizy stanu przeszłego i aktualnego, klienci chcą prognozować pewne dane na przyszłość, optymalizować swoje zachowania w zmieniającej się sytuacji na rynku. Dotyczy to przede wszystkim prognozowania zarówno kosztów jak i przychodów na podstawie wykonanych świadczeń medycznych oraz zdarzeń z nimi związanych. Istota wykonywania przez Wnioskodawcę opisanej pracy ma związek z nadchodzącymi zmianami w działaniu jednostek służby zdrowia i ich finansowaniu.

Studia podyplomowe na kierunku „...” są prowadzone przez praktyków, którzy używają skomplikowanych i rozbudowanych narzędzi ... i odnoszą z tego tytułu wymierne korzyści dla przedsiębiorstw, w których pracują. Swoim doświadczeniem dzielą się ucząc, w jaki sposób można wykorzystać dane, których z każdym dniem przyrasta znaczna ilość i w jaki sposób budować na ich podstawie wiedzę o przyszłości w badanym obszarze.

Wykorzystanie praktycznych umiejętności, zdobytej wiedzy i poznanie aktualnych trendów rozwoju w temacie ... będzie niezbędnym aspektem wykorzystywanym w pracy Wnioskodawcy do tworzenia modeli optymalizacyjnych dla klientów.

Program Studiów zawiera wiele przydatnych i używanych przez Wnioskodawcę w codziennej pracy tematów, takich jak: budowa i eksploatacja baz danych, hurtownie danych, zaawansowany język SQL, wizualizacja i raportowanie danych. Aby rozszerzać swoją wiedzę i spełniać oczekiwania klientów, Wnioskodawca chce pobrać nauki z następujących dziedzin, takich jak: analiza i symulacje danych, analiza predykcyjna, jakość danych.

Niezbędnymi w pracy Wnioskodawcy stają się narzędzia, które pozwolą na odpowiednie przygotowanie i zarządzanie danymi, a mianowicie: język r, język python, hadoop, wykorzystanie chmury.

Wnioskodawca ma nadzieję, że wykonana przez Niego praca z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na ww. kierunku studiów zaowocuje pozytywnie nie tylko dla Niego, ale także odczuwalna będzie przez wielu obcych ludzi – pacjentów, dla których polepszą się warunki finansowania i gospodarowania w wielu obsługiwanych przez Wnioskodawcę jednostkach resortu zdrowia, w których na mocy dobrze przygotowanych analiz można będzie przewidzieć trendy i zaplanować efektywną gospodarkę świadczeniami zdrowotnymi.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że Wnioskodawca podjął studia podyplomowe w celu zwiększenia przychodu z prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej.

Wobec tego, wydatki poniesione w związku ze studiami podyplomowymi, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednocześnie zauważyć należy, iż to na podatniku spoczywa ciężar wykazania istnienia związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie istnienia takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

W kwestii ustalenia momentu, w którym należy ująć jako koszt uzyskania przychodu poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na studia podyplomowe, należy wskazać, co następuje.

Biorąc pod uwagę, iż zdarzenia gospodarcze dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a koszty uzyskania przychodów rozlicza tzw. metodą memoriałową, moment zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów tej działalności winien być ustalony zgodnie z regulacją zawartą w art. 22 ust. 5–5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 22 ust. 5 ww. ustawy, u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b.

Stosownie do art. 22 ust. 5c ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zgodnie z art. 22 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasady określone w ust. 5-5c, z zastrzeżeniem ust. 6b, mają zastosowanie również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem, że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

Stosownie do art. 22 ust. 6b ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, w przypadku podatników, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba i 6bb, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

W niniejszej sprawie wydatki ponoszone na studia podyplomowe nie są bezpośrednio związane z przychodami, wobec czego mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia, jednakże tylko w sytuacji gdy nie dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy. Jeżeli jednak wydatki te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, to należy określić jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego i potrącić w tym roku. Jeżeli zaś nie jest to możliwe koszt ten należy – zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podzielić proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy – tj. proporcjonalnie do czasu trwania kształcenia – i ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w odpowiednich latach podatkowych – w części dotyczącej potrącalnych kosztów.

Wobec tego, stanowisko Wnioskodawcy, ze względu na to, że nie uwzględnia w pełni zapisów art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należało uznać za nieprawidłowe.

Ponadto tut. organ podkreśla, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Przy wydawaniu niniejszej interpretacji organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalenie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli zatem zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej będzie różniło się od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja indywidualna nie będzie chroniła Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.