0114-KDIP2-3.4010.347.2017.1.KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2017 r. (data wpływu 22 grudnia 2017 r.) uzupełnionym w dniu 7 lutego 2018 r. (data wpływu 13 lutego 2018 r.) na wezwanie z dnia 31 stycznia 2018 r. Nr 0114-KDIP2-3.4010.347.2017.1.KK o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów ‒ jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2018 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca („Wnioskodawca”) jest (i) spółką kapitałową, (ii) posiadającą siedzibę oraz miejsce zarządu na terytorium Polski oraz (iii) czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji słodyczy.

II. W celu intensyfikacji sprzedaży i promowania produktów Wnioskodawcy, Wnioskodawca zleca agencjom marketingowym („Agencje Marketingowe”) organizowanie i przeprowadzanie na zlecenie Wnioskodawcy akcji promocyjnych, w tym konkursów („Konkursy”), loterii promocyjnych („Loterie Promocyjne”) oraz akcji w ramach sprzedaży premiowej („Sprzedaż Premiowa”). Warunki poszczególnych akcji promocyjnych, w tym Konkursów, Loterii Promocyjnych i Sprzedaży Premiowej przewidziane są w regulaminach przygotowywanych dla potrzeb poszczególnych akcji promocyjnych, w tym Konkursów, Loterii Promocyjnych oraz Sprzedaży Premiowej („Regulamin”). Wnioskodawca może też samodzielnie organizować i przeprowadzać promocje związane ze Sprzedażą Premiową.
III. W przypadku, gdy akcje promocyjne, w tym Konkursy, Loterie Promocyjne oraz Sprzedaż Premiowa są organizowane i przeprowadzanie na zlecenie Wnioskodawcy przez Agencje Marketingowe, Wnioskodawca zawiera z daną Agencją Marketingową pisemną umowę określającą główne założenia akcji promocyjnej, w tym Konkursu albo Loterii Promocyjnej albo Sprzedaży Premiowej. W umowie Wnioskodawca oraz Agencja Marketingowa wskazują również obowiązki publicznoprawne związane z zorganizowaniem danej akcji promocyjnej, w tym Konkursu albo Loterii Promocyjnej albo Sprzedaży Premiowej (tj. ewentualne obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu wydawania / wypłacania nagród („Nagrody”) dla uczestników akcji promocyjnych, w tym Konkursów albo Loterii Promocyjnych albo Sprzedaży Premiowej).
IV. Akcje promocyjne, w tym Konkursy i Loterie Promocyjne kierowane są najczęściej do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tj. konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. Poz. 459 ze zm.), („Kodeks Cywilny”)) (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ramach tych akcji promocyjnych występują jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego). Mogą zdarzyć się takie akcje promocyjne, w tym m.in. Sprzedaż Premiowa które kierowane będą do osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą. Krąg uczestników każdorazowo określony jest w Regulaminie.
V. Sponsorem / fundatorem Nagród w akcjach promocyjnych, w tym Konkursach, Loteriach Promocyjnych oraz Sprzedaży Premiowej jest Wnioskodawca, który ponosi ich koszt ekonomiczny. Przy czym, Nagrody są nabywane przez Agencje Marketingowe na zlecenie Wnioskodawcy albo nabywane przez Wnioskodawcę i przekazywane przez Wnioskodawcę Agencji Marketingowej w celu przekazania Nagród uczestnikom akcji marketingowych, w tym Konkursów, Loterii Promocyjnych oraz Sprzedaży Premiowej. W przypadku Nagród nabywanych przez Agencję Marketingową, Wnioskodawca pokrywa koszty związane z nabyciem Nagród przez Agencję Marketingową, na podstawie faktury VAT albo noty księgowej wystawionej przez Agencję Marketingową na rzecz Wnioskodawcy (Agencja Marketingowa wystawia fakturę VAT albo notę księgową w zależności od tego komu przysługuje prawo własności nagród przed ich wydaniem uczestnikowi danej akcji promocyjnej, w tym Konkursów, Loterii Promocyjnych oraz Sprzedaży Premiowej. Jeżeli Agencja Marketingowa przenosi własność Nagrody na rzecz Wnioskodawcy, Agencja Marketingowa wystawia fakturę VAT, a jeżeli Agencja Marketingowa nie przenosi własności Nagrody, a jedynie przenosi ekonomiczny koszt Nagród na Wnioskodawcę, Agencja Marketingowa wystawia notę księgową). Wnioskodawca ustala wspólnie z Agencją Marketingową rodzaj nagród i ich wartość, jednakże to Wnioskodawca ma głos decyzyjny co do wyboru nagród, ich puli i ich wartości.
Vi. Poniżej Wnioskodawca przedstawia opis głównych założeń Loterii Promocyjnych, Konkursów oraz Sprzedaży Premiowej, których zorganizowanie oraz przeprowadzenie zlecane jest przez Wnioskodawcę Agencjom Marketingowym albo które są organizowane oraz przeprowadzane samodzielnie przez Wnioskodawcę.
VI.1. Loterie Promocyjne

Wnioskodawca wskazuje, iż każdorazowo Loterie Promocyjne są przeprowadzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. Poz. 471), („ustawa o grach hazardowych”) po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie o grach hazardowych (m.in. w zakresie zgłoszenia Loterii Promocyjnej czy też uzyskania zezwolenia). Loterie Promocyjne obejmują swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenie Loterii Promocyjnej oraz uzyskanie zezwolenia należy do obowiązków Agencji Marketingowej.

Podobnie w tym zakresie umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Agencją Marketingową określa, który podmiot (Wnioskodawca czy Agencja Marketingowa) ma obowiązek uzyskać gwarancję bankową, która jest warunkiem uzyskania zezwolenia na urządzenie Loterii Promocyjnej.

W ramach Loterii Promocyjnych uczestnicy Loterii Promocyjnych nieodpłatnie biorą udział w Loterii Promocyjnej poprzez zgłoszenia się w sposób określony w Regulaminie (np. poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej).

Loterie Promocyjne kierowane są do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tj. konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ramach tych akcji promocyjnych występują jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego)).

Zasady i warunki udziału w Loterii Promocyjnej, sposób wyłaniania zwycięzców Loterii Promocyjnej, zakres przyznawanych Nagród oraz tryb ich wydawania każdorazowo określa Regulamin danej Loterii Promocyjnej.

Do udziału w Loterii Promocyjnej uprawnia uczestnika nabycie danego produktu promocyjnego Wnioskodawcy określonego w Regulaminie, na warunkach określonych w Regulaminie (przykładowo w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, jak w szczególności sklepach). O wyniku Loterii Promocyjnej (wygraniu Nagrody) każdorazowo decyduje przypadek.

Nagrodami w Loteriach Promocyjnych są nagrody rzeczowe, jak np. samochód, słodycze, jak i nagrody o charakterze niematerialnym, np. karty przedpłacone, vouchery na towary lub usługi albo gotówka.

Wnioskodawca wskazuje, iż za każdym razem dysponuje Regulaminem. Agencja Marketingowa która przeprowadza daną Loterię Promocyjną na zlecenie Wnioskodawcy dysponuje listą zwycięzców, spisem Nagród oraz dowodami przekazania Nagród zwycięzcom, które mają udowadniać charakter oraz przebieg Loterii Promocyjnej (lista zwycięzców, spis nagród oraz dowody przekazania Nagród zwycięzcom są następnie przekazywane przez Agencję Marketingową Wnioskodawcy).

Wartość jednostkowa Nagród każdorazowo określona jest w Regulaminie, przy czym wartość ta przekracza albo nie przekracza 2.280 zł.

VI.2. Konkursy

Wnioskodawca wskazuje, iż Konkursy są kierowane do uczestników, którzy na zasadach określonych w Regulaminie współzawodniczą ze sobą w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu w celu zdobycia Nagród. Efektem końcowym przeprowadzenia Konkursów jest wyłonienie zwycięzców oraz wydanie nagród laureatom.

Zasady uczestnictwa w Konkursie, szczegółowe zasady współzawodnictwa, wyłaniania zwycięzców, Nagrody w Konkursie oraz tryb ich wydawania jest określony każdorazowo w Regulaminie. W celu przeprowadzenia Konkursu każdorazowo powoływana jest komisja konkursowa. Cechą charakterystyczną organizowanych i przeprowadzanych Konkursów jest element współzawodnictwa.

Wnioskodawca wskazuje, iż za każdym razem dysponuje Regulaminem. Agencja Marketingowa która przeprowadza dany Konkurs na zlecenie Wnioskodawcy dysponuje listą zwycięzców, spisem Nagród oraz dowodami przekazania Nagród zwycięzcom, które mają udowadniać charakter oraz przebieg Konkursów (lista zwycięzców, spis nagród oraz dowody przekazania Nagród zwycięzcom są przekazywane przez Agencję Marketingową Wnioskodawcy).

Konkursy kierowane są do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tj. konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ramach tych akcji promocyjnych występują jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego)).

W ramach Konkursów, uczestnicy Konkursów nieodpłatnie biorą udział w Konkursie poprzez przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie, w tym również za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji / strony dedykowanej danemu Konkursowi, które to zgłoszenia są obsługiwane przez Agencję Marketingową, która organizuje oraz przeprowadza dany Konkurs na zlecenie Wnioskodawcy.

Nagrodami w Konkursach są nagrody rzeczowe, jak np. samochód, słodycze, jak i nagrody o charakterze niematerialnym, np. karty przedpłacone, vouchery na towary lub usługi albo gotówka.

Wartość jednostkowa Nagród każdorazowo określona jest w Regulaminie, przy czym wartość ta w 2017 r. oraz latach poprzednich przekraczała albo nie przekraczała 760 zł. W 2018 r. w związku ze zmianą przepisów ustawy o PIT jednostkowa wartość Nagród będzie przekraczać albo nie będzie przekraczać 2.000 zł.

Wnioskodawca wskazuje, iż jednym z rodzajów organizowanych i przeprowadzanych Konkursów są konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

VI.2.1. Konkursy z dziedziny sztuki

W ramach Konkursów z dziedziny sztuki, uczestnicy konkursów nieodpłatnie biorą udział w Konkursie poprzez przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie, w tym też za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji / strony dedykowanej danemu Konkursowi, które to zgłoszenia są obsługiwane przez Agencję Marketingową, która organizuje oraz przeprowadza dany Konkurs na zlecenie Wnioskodawcy.

Zgłoszenia do Konkursu z dziedziny sztuki zawiera m. in. rozwiązanie zadania konkursowego. Wśród zadań konkursowych, do wykonania których mogą być zobligowani uczestnicy, Wnioskodawca przykładowo wskazuje, następujące prace artystyczne:

(i) sporządzenie własnoręcznie opowiadania, hasła, historii związanej z danym produktem promocyjnym Wnioskodawcy;

(ii) wykonanie artystycznej fotografii przedstawiającej dowolny krajobraz, osobę, zdarzenie lub sytuację związaną z danym produktem promocyjnym Wnioskodawcy lub fotografię z udziałem danego produktu promocyjnego Wnioskodawcy.

O wyniku Konkursu (przyznaniu Nagrody) decyduje każdorazowo komisja konkursowa powołana przez Agencję Marketingową, która organizuje oraz przeprowadza dany Konkurs na zlecenie Wnioskodawcy. W Konkursach z dziedziny sztuki kryterium wyboru laureatów Konkursu stanowi kreatywność wykonania oraz atrakcyjność sposobu wykonania zadania konkursowego. W ramach Konkursu z dziedziny sztuki, jego uczestnicy wyrażają zgodę na przeniesienie wszystkich praw autorskich, w tym praw zależnych do wykonanej pracy konkursowej na Wnioskodawcę.

VI.3. Sprzedaż Premiowa

Wnioskodawca wskazuje, iż ‒ oprócz Loterii Promocyjnych oraz Konkursów ‒ przeprowadza oraz organizuje samodzielnie albo zleca organizowanie i przeprowadzenie Agencji Marketingowej albo partnerowi handlowemu („Partner Handlowy”) akcji promocyjnych stanowiących Sprzedaż Premiową (przy czym w dalszej części Wniosku, ilekroć mowa o „Agencji Marketingowej” oznacza to również „Partnera Handlowego”, gdy ten organizuje /przeprowadza daną akcję).

Cechą charakterystyczną akcji promocyjnych stanowiących Sprzedaż Premiową jest zawarcie przez uczestnika umowy sprzedaży produktów Wnioskodawcy, które jest połączone z przyznaniem premii kupującemu, np. w ramach danej akcji promocyjnej polegającej na dodaniu Nagrody (np. książki) do zakupu dwóch produktów Wnioskodawcy będących w ofercie danego sklepu.

Każdorazowo akcje promocyjne stanowiące Sprzedaż Premiową spełniają poniższe warunki:

 • mają na celu uatrakcyjnienie zakupu danych towarów lub usług lub zachęcenie uczestników programu do dalszej współpracy,
 • polegają na nieodpłatnym przekazaniu towarów, usług lub bonów pieniężnych w związku ze spełnieniem przez nabywcę pewnych z góry określonych przez Wnioskodawcę warunków,
 • wiążą przekazanie Nagród z faktem zakupu promocyjnego towaru;
 • Nagroda przysługuje każdemu nabywcy – jej przyznanie nie jest zatem wynikiem przypadku lub odgadywania zaistniałych zdarzeń losowych,
 • Nagrody przyznawane są za dokonanie zakupów o określonej wartości lub ilości, tzn. za utrzymanie określonej intensywności kontaktów gospodarczych lub częstotliwości korzystania z objętych sprzedażą premiową usług.

Akcje promocyjne stanowiące Sprzedaż Premiową są kierowane do: (i) osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tj. konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ramach tych akcji promocyjnych występują jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego)) oraz (ii) osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą. Krąg uczestników każdorazowo określony jest w Regulaminie.

Nagrodami w ramach Sprzedaży Premiowej są nagrody rzeczowe, jak np. słodycze, jak i nagrody o charakterze niematerialnym, np. karty przedpłacone, vouchery na towary lub usługi albo gotówka.

Wartość jednostkowa Nagród każdorazowo określona jest w Regulaminie, przy czym wartość ta w 2017 r. oraz latach poprzednich przekraczała albo nie przekraczała 760 zł. W 2018 r. w związku ze zmianą przepisów ustawy o PIT jednostkowa wartość Nagród będzie przekraczać albo nie będzie przekraczać 2.000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Nagrody wydawane uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Loterii Promocyjnych podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem PIT na zasadach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 6a i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT?
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza 2.280 zł, wydawane uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Loterii Promocyjnych podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT?
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Nagrody, których jednorazowa wartość przekracza 2.280 zł, wydawane uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, w ramach Loterii Promocyjnych nie podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT?
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku PIT z tytułu Nagród, których jednorazowa wartość przekracza 2.280 zł, wydawanych uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, w ramach Loterii Promocyjnych organizowanych i przeprowadzanych przez Agencję Marketingową na zlecenie Wnioskodawcy?
 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, koszty związane ze zorganizowaniem i przeprowadzaniem Loterii Promocyjnych przez Agencję Marketingową na zlecenie Wnioskodawcy są kosztami związanymi z osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczenia źródła przychodów Wnioskodawcy stanowiącymi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?
 6. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, koszt Nagród poniesiony przez Agencję Marketingową, który to wydatek w wartości brutto jest uwzględniany w nocie księgowej wystawianej przez Agencję Marketingową na rzecz Wnioskodawcy jest kosztem związanym z osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczenia źródła przychodów Wnioskodawcy stanowiącymi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o CIT w wysokości wartości brutto (w pełnej wysokości, tj. z podatkiem VAT)?
 7. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, koszt Nagród poniesiony przez Agencję Marketingową, który to wydatek w wartości brutto jest uwzględniany na fakturze VAT wystawianej przez Agencję Marketingową na rzecz Wnioskodawcy z tytułu przeniesienia własności Nagród na Wnioskodawcę jest kosztem związanym z osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczenia źródła przychodów Wnioskodawcy stanowiącymi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT w wysokości wartości netto (tj. bez podatku VAT)?
 8. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, w przypadku, gdy Wnioskodawca ma obowiązek naliczenia podatku VAT należnego z tytułu dostawy Nagród, będących własnością Wnioskodawcy, na rzecz uczestników, przekazanych za pośrednictwem Agencji Marketingowej, podatek VAT należny z tego tytułu jest kosztem związanym z osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczenia źródła przychodów Wnioskodawcy stanowiącymi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o CIT?
 9. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Agencję Marketingową wykazanego na fakturze VAT wystawionej przez Agencję Marketingową na rzecz Wnioskodawcy z tytułu usług marketingowych związanych z zorganizowaniem i przeprowadzaniem Loterii Promocyjnych przez Agencję Marketingową na zlecenie Wnioskodawcy?
 10. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze VAT wystawionej przez dostawcę Nagród na rzecz Wnioskodawcy z tytułu nabycia przez Wnioskodawcę w swoim imieniu i na swoją rzecz Nagród, które następnie będą przekazane na rzecz uczestnika pośrednio poprzez Agencję Marketingową w przypadku gdy własność Nagród przed ich udostępnieniem uczestnikowi Loterii Promocyjnej należy do Wnioskodawcy?
 11. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze VAT wystawionej przez Agencję Marketingową na rzecz Wnioskodawcy z tytułu przeniesienia przez Agencję Marketingową na rzecz Wnioskodawcy własności Nagród, które zostały nabyte przez Agencję Marketingową w swoim imieniu i na swoją rzecz, a następnie będą przekazane przez Wnioskodawcę na rzecz zwycięzcy Loterii Promocyjnej za pośrednictwem Agencji Marketingowej w przypadku gdy własność Nagród przed ich udostępnieniem uczestnikowi Loterii Promocyjnej należy do Wnioskodawcy?
 12. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Wnioskodawca ma obowiązek naliczenia podatku VAT należnego z tytułu dostawy Nagród, będących własnością Wnioskodawcy, na rzecz uczestników, pośrednio poprzez Agencję Marketingową, w przypadku gdy Wnioskodawcy przysługiwało w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia Nagród?
 13. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Wnioskodawca nie ma obowiązku naliczenia podatku VAT należnego z tytułu dostawy Nagród, nie będących własnością Wnioskodawcy, nabywanych przez Agencję Marketingową w swoim imieniu i na swoją rzecz, które następnie będą przekazywane przez Agencję Marketingową na rzecz uczestników?
 14. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku VAT należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu dostawy Nagród, będących własnością Wnioskodawcy, na rzecz uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, po spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, pośrednio poprzez Agencję Marketingową w przypadku gdy Wnioskodawcy przysługiwało w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia Nagród?
 15. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku VAT należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu dostawy Nagród, nie będących własnością Wnioskodawcy, nabywanych przez Agencję Marketingową w swoim imieniu i na swoją rzecz, które następnie będą przekazywane przez Agencję Marketingową na rzecz uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej?

Przedmiotem nieniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania oznaczone numerami 5, 6, 7, 8, dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 5

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, koszty związane ze zorganizowaniem i przeprowadzaniem Loterii Promocyjnych przez Agencję Marketingową na zlecenie Wnioskodawcy są kosztami związanymi z osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczenia źródła przychodów Wnioskodawcy stanowiącymi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

V.1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT ‒ kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

V.2. Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu, a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania ustawodawca wyróżnia koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami i inne niż bezpośrednio z nimi związane, których nie można wprost przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

V.3. Zatem, aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

 1. został poniesiony przez podatnika
 2. jest definitywny, a więc bezzwrotny,
 3. pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 4. poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 5. nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Tak więc dany podmiot gospodarczy ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków, po wyłączeniu tych, których możliwość odliczenia jest wprost ograniczona w ustawie – zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami – pod warunkiem, że ich poniesienie ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

V.4. Obowiązkiem podatnika jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione nakłady i wydatki związane bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest poprawienie wyniku finansowego oraz osiągnięcie przychodu, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

V.5. W celu intensyfikacji sprzedaży i promowania produktów Wnioskodawcy, Wnioskodawca zleca Agencjom Marketingowym organizowanie i przeprowadzanie na zlecenie Wnioskodawcy akcji promocyjnych, w tym Loterii Promocyjnych. Warunki poszczególnych akcji promocyjnych, w tym Loterii Promocyjnych przewidziane są w Regulaminach przygotowywanych dla potrzeb poszczególnych akcji promocyjnych, w tym Loterii Promocyjnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty związane ze zorganizowaniem i przeprowadzaniem Loterii Promocyjnych ponoszone przez Wnioskodawcę są kosztami związanymi z osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczenia źródła przychodów Wnioskodawcy stanowiącymi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Koszty te bowiem są kosztami:

 1. poniesionymi przez podatnika (tj. Wnioskodawcy),
 2. kosztami definitywnymi, a więc bezzwrotnymi,
 3. pozostają w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą,
 4. poniesione są w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 5. nie są kosztami wymienionymi w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Wnioskodawca wskazuje, że zleca organizację i przeprowadzenie Loterii Promocyjnych w celu intensyfikacji sprzedaży. W tym celu ustala Regulamin. W zależności od Loterii Promocyjnej Wnioskodawca za pośrednictwem Agencji Marketingowej ogłasza organizowanie Loterii Promocyjnej w określonym miejscu (np. strona internetowa, radio, telewizja). Wnioskodawca wskazuje, iż za każdym razem dysponuje umową z Agencją Marketingową, Regulaminem, listą zwycięzców, spisem Nagród oraz spisem zwycięzców, które mają udowadniać charakter oraz przebieg Loterii Promocyjnej. Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane dokumenty są wystarczające do udowodnienia, że dana Loteria Promocyjna miała miejsce oraz koszty z nią poniesione mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia jako koszty pośrednie na podstawie dokumentów wystawionych przez Agencję Marketingową na rzecz Wnioskodawcy (faktur VAT oraz not obciążających).

Ad.6

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, koszt Nagród poniesiony przez Agencję Marketingową, który to wydatek w wartości brutto jest uwzględniany w nocie księgowej wystawianej przez Agencję Marketingową na rzecz Wnioskodawcy jest kosztem związanym z osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczenia źródła przychodów Wnioskodawcy stanowiącymi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o CIT w wysokości wartości brutto (w pełnej wysokości, tj. z podatkiem VAT).

VI.1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT ‒ kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

W celu intensyfikacji sprzedaży i promowania produktów Wnioskodawcy, zleca Agencjom Marketingowym organizowanie i przeprowadzanie na zlecenie Wnioskodawcy akcji promocyjnych, w tym Loterii Promocyjnych. Warunki poszczególnych akcji promocyjnych, w tym Loterii Promocyjnych przewidziane są w Regulaminach przygotowywanych dla potrzeb poszczególnych akcji promocyjnych, w tym Loterii Promocyjnych.

Sponsorem / fundatorem Nagród w akcjach promocyjnych, w tym Loterii Promocyjnych jest Wnioskodawca, który ponosi ich koszt ekonomiczny. Przy czym, Nagrody są nabywane przez Agencje Marketingowe na zlecenie Wnioskodawcy albo nabywane przez Wnioskodawcę i przekazywane przez Wnioskodawcę Agencji Marketingowej w celu przekazania Nagród uczestnikom akcji marketingowych, w tym Loterii Promocyjnych. W przypadku Nagród nabywanych przez Agencję Marketingową, Wnioskodawca pokrywa koszty związane z nabyciem Nagród przez Agencję Marketingową, na podstawie faktury VAT albo noty księgowej wystawionej przez Agencję Marketingową. Wnioskodawca ustala wspólnie z Agencją Marketingową rodzaj nagród i ich wartość, jednakże to Wnioskodawca ma głos decyzyjny co do wyboru nagród, ich puli i ich wartości.

VI.2. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o CIT stanowi, iż: „nie uważa się za koszt uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym, że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej”.
VI.3. Zdaniem Wnioskodawcy, koszty związane ze zorganizowaniem i przeprowadzaniem Loterii Promocyjnych ponoszone przez Wnioskodawcę są kosztami związanymi z osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczenia źródła przychodów Wnioskodawcy stanowiącymi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Koszty Nagród, które są uwzględniane w nocie księgowej wystawianej przez Agencję Marketingową na rzecz Wnioskodawcy również są kosztem związanym z osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczenia źródła przychodów Wnioskodawcy stanowiącymi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o CIT w pełnej wysokości (tj. w wartości brutto). Wnioskodawcy bowiem nie będzie przysługiwać prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ad. 7

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, koszt Nagród poniesiony przez Agencję Marketingową, który to wydatek w wartości brutto jest uwzględniany na fakturze VAT wystawianej przez Agencję Marketingową na rzecz Wnioskodawcy z tytułu przeniesienia własności Nagród na Wnioskodawcę jest kosztem związanym z osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczenia źródła przychodów Wnioskodawcy stanowiącymi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT w wysokości wartości netto (tj. bez podatku VAT).

  VII.1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT ‒ kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

W celu intensyfikacji sprzedaży i promowania produktów Wnioskodawcy, zleca Agencjom Marketingowym organizowanie i przeprowadzanie na zlecenie Wnioskodawcy akcji promocyjnych, w tym Loterii Promocyjnych. Warunki poszczególnych akcji promocyjnych, w tym Loterii Promocyjnych przewidziane są w Regulaminach przygotowywanych dla potrzeb poszczególnych akcji promocyjnych, w tym Loterii Promocyjnych.

VII.2. Sponsorem / fundatorem Nagród w akcjach promocyjnych, w tym Loterii Promocyjnych jest Wnioskodawca, który ponosi ich koszt ekonomiczny. Przy czym, Nagrody są nabywane przez Agencje Marketingowe na zlecenie Wnioskodawcy albo nabywane przez Wnioskodawcę i przekazywane przez Wnioskodawcę Agencji Marketingowej w celu przekazania Nagród uczestnikom akcji marketingowych, w tym Loterii Promocyjnych. W przypadku Nagród nabywanych przez Agencję Marketingową, Wnioskodawca pokrywa koszty związane z nabyciem Nagród przez Agencję Marketingową, na podstawie faktury VAT albo noty księgowej wystawionej przez Agencję Marketingową. Wnioskodawca ustala wspólnie z Agencją Marketingową rodzaj nagród i ich wartość, jednakże to Wnioskodawca ma głos decyzyjny co do wyboru nagród, ich puli i ich wartości.
VII.3. Zdaniem Wnioskodawcy, koszty związane ze zorganizowaniem i przeprowadzaniem Loterii Promocyjnych ponoszone przez Wnioskodawcę są kosztami związanymi z osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczenia źródła przychodów Wnioskodawcy stanowiącymi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Koszty Nagród, które są uwzględniane w fakturze VAT wystawianej przez Agencję Marketingową na rzecz Wnioskodawcy również są kosztem związanym z osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczenia źródła przychodów Wnioskodawcy stanowiącymi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT w wartości netto. Wnioskodawcy bowiem będzie przysługiwać prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez Agencję Marketingową.

Ad. 8

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, w przypadku, gdy Wnioskodawca ma obowiązek naliczenia podatku VAT należnego z tytułu dostawy Nagród, będących własnością Wnioskodawcy, na rzecz uczestników, przekazanych za pośrednictwem Agencji Marketingowej, podatek VAT należny z tego tytułu jest kosztem związanym z osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczenia źródła przychodów Wnioskodawcy stanowiącymi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o CIT.

VIII.1. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o CIT: „nie uważa się za koszt uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym, że jest kosztem uzyskania przychodów podatek należny:

‒ w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami,

od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, ‒ w przypadku, gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości.

VIII.2. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei, w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. Zauważyć należy, że jak wynika z ww. przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT dla uznania, że dostawa towarów oraz świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, bezwzględnym warunkiem jest ‘odpłatność’ za daną czynność. ‘Odpłatność’ oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność. Natomiast ‘odpłatny’ to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny. Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą.

VIII.3. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny,

‒ jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Należy zatem stwierdzić, że czynność wydania uczestnikom przez Wnioskodawcę Nagród w ramach Loterii Promocyjnych wypełnia znamiona dostawy towarów w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Zauważyć trzeba, że następuje tu przeniesienie na uczestników prawa do rozporządzania jak właściciel wydawanymi towarami (Nagrodami), których Wnioskodawca jest właścicielem od momentu ich zakupu do momentu wydania Nagrody uczestnikowi. W związku z tym, w przypadku gdy Wnioskodawcy przysługiwało w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia Nagród, Wnioskodawca zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT należnego z tytułu dostawy Nagród, będących własnością Wnioskodawcy, na rzecz uczestników, pośrednio poprzez Agencję Marketingową w przypadku Loterii Promocyjnych organizowanych oraz przeprowadzanych przez Agencję Marketingową na zlecenie Wnioskodawcy.

W związku z faktem, że Wnioskodawca będzie miał obowiązek naliczenia podatku VAT z tytułu dostawy Nagród, będących własnością Wnioskodawcy, na rzecz uczestników, kwota naliczonego podatku VAT będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.