0114-KDIP2-2.4010.505.2018.1.RK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Uznanie, czy Prezes Zarządu Spółki, którego łączy ze Spółką zawarty kontrakt menedżerski, może jednocześnie świadczyć w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej usługi marketingowe i handlowe na rzecz Spółki i czy wystawione faktury za te czynności będą stanowiły koszty uzyskania przychodów dla Spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 24 września 2018 r. (data wpływu 9 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania, czy Prezes Zarządu Spółki, którego łączy ze Spółką zawarty kontrakt menedżerski, może jednocześnie świadczyć w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej usługi marketingowe i handlowe na rzecz Spółki i czy wystawione faktury za te czynności będą stanowiły koszty uzyskania przychodów dla Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania, czy Prezes Zarządu Spółki, którego łączy ze Spółką zawarty kontrakt menedżerski, może jednocześnie świadczyć w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej usługi marketingowe i handlowe na rzecz Spółki i czy wystawione faktury za te czynności będą stanowiły koszty uzyskania przychodów dla Spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dostawy wirówek przemysłowych i pras taśmowych. Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 21 listopada 2016 r. powołało Prezesa Zarządu Spółki. W dniu 26 kwietnia 2017 r Spółka zawarła z powołanym Prezesem Zarządu kontrakt menadżerski. Celem zawartego kontraktu menadżerskiego zgodnie z jego § 1 jest określenie wzajemnych praw i obowiązków, a także interesów Stron, aby skutecznie osiągnąć w szczególności efektywne, sprawne i przy zastosowaniu nowoczesnych technik długofalowe, strategiczne oraz także bieżące zarządzanie Spółką, wysoki poziom zarządzania Spółką oraz wzrost wartości udziałów w Spółce.

Z kolei zgodnie z § 7 ust. 1 kontraktu menedżerskiego do praw i obowiązków Prezesa Zarządu należy w szczególności podleganie odpowiedzialności zupełnej, prowadzenie oraz nadzorowanie wszystkich obszarów działalności Spółki, miesięczne raportowanie oraz sporządzanie i przedkładanie kwartalnej prognozy zarządowi spółki „X”, miesięczne przesyłanie do zarządu spółki „X” Spółki rejestrów, a także przede wszystkim prowadzenia spraw Spółki oraz do sądowego i pozasądowego reprezentowania Spółki.

Zgodnie z § 7 ust 5 kontraktu menedżerskiego Prezes Zarządu w stosunku wewnętrznym do Spółki podlega ograniczeniom i przed podjęciem następujących czynności wymagana jest każdorazowo uprzednia pisemna zgoda Zgromadzenia Wspólników Spółki w formie uchwały: nabycie, zbycie oraz obciążanie nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, powołanie prokurentów oraz pełnomocników; zawieranie, zmiana oraz rozwiązywanie umów zatrudnienia z członkami zarządu, z prokurentami i pełnomocnikami w zakresie działalności Spółki, zawieranie umów pracowniczych z pracownikami, których miesięczne wynagrodzenie przekracza w danym przypadku zakres ustalony przez Zgromadzenie Wspólników, zakładanie, nabycie oraz zbycie innych przedsiębiorstw lub uczestnictwa w innych przedsiębiorstwach, podejmowanie działalności w nowych gałęziach gospodarki oraz rezygnacja z działalności w dotychczasowych dziedzinach, tworzenie i likwidacja oddziałów (filii), zaciąganie wszelkiego rodzaju pożyczek i kredytów, niezależnie od długości ich trwania, zawieranie umów najmu, dzierżawy oraz umów leasingowych, jeżeli są one zawierane na okres dłuższy niż 5 lat lub jeżeli zobowiązania z umowy tego typu przekraczają w danym przypadku zakres ustalony przez Zgromadzenie Wspólników, przejmowanie poręczeń, gwarancji i innych podobnych odpowiedzialności wykraczających poza zwyczajny zakres działalności Spółki, udzielanie pożyczek i innych kredytów wykraczających poza zwyczajny zakres działalności Spółki, inwestycje, jeżeli przekraczają w danym przypadku zakres ustalony przez Zgromadzenie Wspólników, zawieranie umów o ochronie praw autorskich, Know-How oraz umów licencyjnych, zbycie całości przedsiębiorstwa lub jego części, przyrzeczenie darowizn oraz dawanie prezentów, które nie są zwyczajowo przyjęte na rynku, porozumienia z bliskimi krewnymi wspólników lub członków zarządu Spółki, w tym porozumienia ze spółkami, w których wspólnicy i/lub członkowie zarządu Spółki lub ich krewni mają nie tylko nieznaczny udział, podejmowanie decyzji o składaniu i przyjmowaniu ofert, które z powodu szczególnego ryzyka, długości trwania lub z innych powodów mają istotne znaczenie dla sytuacji gospodarczej Spółki, prowadzenie wszelkiej działalności o charakterze spekulacyjnym, zmiana adresu Spółki, uzyskanie statutu cichego wspólnika.

Z opisanych powyżej postanowień kontraktu menedżerskiego wynika, iż obowiązki Prezesa Zarządu polegają na bieżącym zarządzaniu Spółką oraz jej reprezentacji w stosunkach zewnętrznych. Prezes Zarządu otrzymuje za wykonywanie ww. czynności zarządzających ustaloną w kontrakcie menadżerskim zryczałtowaną stawkę wynagrodzenia w wysokości 31.000,00 zł brutto.

Dodatkowo, zgodnie z § 8 ust. 1 kontraktu menadżerskiego, do zryczałtowanego miesięcznego wynagrodzenia Prezesowi Zarządu może być przyznana prowizja, której wysokość, zasady jej uzyskiwania przez Prezesa Zarządu oraz jej wypłata zostaną w takim przypadku ustalone w odrębnym pisemnym porozumieniu.

Takowe porozumienie o dodatkowym wynagrodzeniu (prowizja) Spółka podpisała z Prezesem Zarządu w dniu 26 czerwca 2017 r. Zgodnie z § 1 porozumienia w związku z wykonywaniem kontraktu menedżerskiego Prezes Zarządu otrzymuje od Spółki ze skutkiem począwszy od dnia 01.01.2017 r. przez okres, w którym obowiązuje i jest wykonywany kontrakt menedżerski, prowizję od wszystkich sprzedaży (obrotów) produktami Spółki (wirówkami, separatorami, prasa taśmowymi), których sprzedaż zostanie dokonana na obszarze umownym Spółki „X”. z siedzibą w (...) , tj. na obszarze Polski, wysokość prowizji wynosi 0,6 % brutto, a podstawą prowizji jest sprzedaż (obrót) netto we wskazanym w ust. 1 powyżej, okresie i obszarze, to znaczy bez kosztów finansowania, bez innych prowizji, bez kosztów transportu, bez kosztów opakowania oraz podobnych.

Spółka zamierza zmienić warunki i zasady świadczenia przez Prezesa Zarządu na rzecz Spółki usług marketingowych oraz handlowych (dalej jako „Usługi”) i wypłacania Prezesowi Zarządu prowizji z tego tytułu, która to działalność nie dotyczy zarządzania Spółką zgodnie z kontraktem menadżerskim. Zgodnie z zamiarem Spółki Prezes Zarządu na podstawie zawartego ze Spółką kontraktu menadżerskiego ma wykonywać tylko i wyłącznie czynności zarządzające Spółką i otrzymywać za wykonywanie tych czynności zarządzających wynagrodzenie określone w kontrakcie menadżerskim.

W ramach czynności zarządzających Prezes Zarządu w dalszym ciągu zobowiązany będzie do prowadzenia oraz nadzorowania obszarów działalności Spółki, miesięcznego raportowania oraz sporządzania i przedkładania kwartalnej prognozy (forecast) zarządowi spółki, miesięcznego przesyłania do zarządu spółki rejestrów, a także przede wszystkim prowadzenia spraw Spółki oraz do sądowego i pozasądowego reprezentowania Spółki. Dodatkowo do obowiązków Prezesa Zarządu należeć będzie tworzenie planów finansowych, kontrola płynności finansowej, prowadzenie zestawienia przychodów i rozchodów, rekrutacja i nadzór pracowników. Z kontraktu menadżerskiego Spółka zamierza wprost wyłączyć prowadzenie spraw spółki przez Prezesa Zarządu polegających na czynnościach marketingowych i handlowych.

Czynności związane z pozyskiwaniem przez Prezesa Zarządu klientów na rzecz Spółki, sprzedażą towarów oraz działalnością marketingową i handlową, mają być wykonywane w ramach prowadzonej przez Prezesa Zarządu jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie oddzielnej umowy o współpracy (dalej „Umowa”) zawartej pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu.

Na podstawie Umowy Prezes Zarządu będzie zobowiązany do świadczenia na rzecz Spółki w szczególności następujących usług:

 • czynności związane z pozyskiwaniem nowych potencjalnych klientów na rzecz Spółki;
 • kontakt telefoniczny z obecnymi/przyszłymi klientami oraz kontakt e-mail z obecnymi /przyszłymi klientami (tzw. cold/hot calling);
 • uczestnictwo w konferencjach, targach, sympozjach;
 • bezpośrednie wyjazdy do klientów/potencjalnych klientów w celu wykonania prezentacji produktów Spółki;
 • usługi związane z tworzeniem oraz kontrolą bazy danych klientów Spółki;
 • prowadzenie negocjacji handlowych i opracowywanie ofert handlowych dla klientów Spółki;
 • prowadzenie dyskusji technologicznych z klientami Spółki;
 • nadzorowanie prac projektowych oraz terminów dostaw produktów do montażu;
 • nadzorowanie prac serwisowych na terenie Polski;
 • nadzór i weryfikacja jakości usług wykonywanych na rzecz klientów serwisowych;
 • bieżący kontakt a kontrahentami biznesowymi w Polsce w celu realizacji wspólnych projektów wraz ze Spółką;
 • opracowywanie długofalowej strategii marketingowej i sprzedażowej na terenie Polski, w tym określanie kierunku działań, planów sprzedażowych dla Spółki w Polsce.

Powyżej wymienione usługi świadczone przez Prezesa Zarządu w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej nie będą dotyczyć obszarów funkcjonowania Spółki w których Prezes Zarządu pełni funkcje kierownicze i zarządzające.

Za świadczone usługi na podstawie Umowy Prezes Zarządu będzie otrzymywał wynagrodzenie prowizyjne. Zasady obliczania i wysokość wynagrodzenia prowizyjnego będzie analogiczna do uprzednich zasad wypłaty prowizji na podstawie Porozumienia. Prezes Zarządu na podstawie Umowy będzie otrzymywać prowizję od wszystkich sprzedaży (obrotów) produktów Spółki (wirówkami, separatorami, prasa taśmowymi), których sprzedaż zostanie dokonana na obszarze umownym Spółki „X” z siedzibą w (...), tj. na obszarze Polski, a podstawą obliczania prowizji będzie sprzedaż (obrót) netto w określonym umownie okresie i obszarze, to znaczy bez kosztów finansowania, bez innych prowizji, bez kosztów transportu, bez kosztów opakowania oraz podobnych. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez Prezesa Zarządu usług na podstawie Umowy płatne będzie przed Spółkę każdorazowo na podstawie faktur wystawianych przez Prezesa Zarządu.

Prezes Zarządu za wykonywane Umowy w ramach działalności gospodarczej będzie ponosić pełne ryzyko gospodarcze prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a także będzie na nim spoczywała pełna odpowiedzialność za rezultat świadczonych usług handlowych i marketingowych. Prezes Zarządu, który będzie świadczył Usługi w ramach Umowy nie będzie podlegał organom Spółki w związku ze świadczeniem przez niego Usługi. Usługi świadczone w ramach Umowy nie będą wymagały ich wykonywania w miejscu wyznaczonym przez Spółkę, z wyjątkiem targów, konferencji i innych wydarzeń związanych bezpośrednio z usługami, które ma świadczyć Prezes Zarządu na podstawie Umowy, na których udział Prezesa Zarządu Spółka może uznać za konieczny z uwagi na interesy i przedmiot działalność Spółki.

Umowa zostanie zawarta pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników na podstawie art. 210 § 1 K.s.h.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie dotyczącym zdarzenia przyszłego Prezes Zarządu Spółki, którego łączy ze Spółką zawarty kontrakt menedżerski, może jednocześnie świadczyć w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej usługi marketingowe i handlowe na rzecz Spółki i czy wystawione przez niego faktury za te czynności będą stanowiły koszt uzyskania przychodu dla Spółki?

Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest w obowiązujących przepisach prawa, w tym prawa podatkowego, przepisów zakazujących łączenia funkcji zarządzających przedsiębiorstwem i świadczenia na rzecz tegoż przedsiębiorstwa usług w ramach działalności gospodarczej na podstawie oddzielnej umowy. Zdaniem Spółki, w opisanym przypadku konieczne jest jednakże, aby każda z umów (kontrakt menedżerski oraz Umowa o współpracę) szczegółowo określała zakres obowiązków i ich podział na czynności polegające na zarządzaniu Spółką oraz czynności polegające na świadczeniu na rzecz Spółki usług marketingowych i handlowych.

Kontrakt menedżerski zawarty pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu pozostawałby aktualny w zakresie wykonywania przez Prezesa Zarządu czynności zarządzających Spółką i prowadzenia jej spraw. Z kolei Umowa obejmująca świadczenie przez Prezesa Zarządu Usług w ramach działalności gospodarczej nie obejmowałyby żadnych czynności dotyczących zarządzania Spółką i prowadzenia jej spraw. Spółka nie będzie określać w tym przypadku czasu i miejsca wykonywania usług. Usługi marketingowe i handlowe świadczone przez Prezesa Zarządu na rzecz Spółki będą świadczone osobiście lub przy pomocy jego pracowników lub współpracowników, Prezes Zarządu będzie ponosił pełne ryzyko gospodarcze związane z należytym świadczeniem usług oraz odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat ich czynności oraz ich wykonanie, a także będzie on świadczył usługi jako niezależny przedsiębiorca.

Określony podział czynności i obowiązków nałożonych na Prezesa Zarządu będzie zgodny treścią wyroku z dnia 27 czerwca 2017 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie III SA/Wa 1805/17 w którym Sąd stwierdził, iż w przypadku świadczenia usług niematerialnych przez osoby, które danym podmiotem gospodarczym zarządzają i jednocześnie świadczą dla niego usługi jako firma zewnętrzna, podział obowiązków osoby zarządzającej w firmie powinien być na tyle jednoznaczny, aby nie było wątpliwości, które usługi są przez nią świadczone na podstawie umowy cywilnoprawnej, a które w ramach obowiązków członka zarządu.

Zgodnie z art. 201 § 1 K.s.h. zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Kodeks spółek handlowych nie definiuje pojęcia prowadzenia spraw spółki. W doktrynie podkreśla się, że należy przez nie rozumieć przede wszystkim dokonywanie aktów zarządzania służących zapewnieniu funkcjonowania przedsiębiorstwa spółki. Prowadzenie spraw spółki obejmuje podejmowanie decyzji gospodarczych, organizacyjnych i personalnych w wymiarze wewnętrznym, polegającym na wypracowywaniu rozstrzygnięć i występowaniu wobec innych organów oraz podległych jednostek, jak również dotyczących czynności korporacyjnych i porządkowych, niezwiązanych wprost z kierowaniem przedsiębiorstwem, lecz zapewniające zgodne z prawem i prawidłowe funkcjonowanie spółki jako osoby prawnej (korporacji) oraz służące zabezpieczeniu praw i interesów spółki, jej wspólników oraz osób trzecich.

W doktrynie podnoszone jest również stanowisko ograniczające pojęcie prowadzenia spraw do aktów czysto wewnętrznych i wyłączenie z tej sfery czynności reprezentacyjnych, w tym czynności prawnych (por. np. A. Szajkowski, A Szumański, M. Tarska, w: Sołtysiński i in., Komentarz KSH, t. 2, 2014, s. 421; J. P. Naworski, w: Siemiątkowski, Potrzeszcz, Komentarz KSH, t. 2, 2011, s. 223, Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 KSH, 2016, art. 201, pkt 1; tenże, Spółka z o.o., 2014, s 472; Rodzynkiewicz, Komentarz KSH, 2014, s. 365; Litwińska-Werner, Komentarz KSH, 2007, s. 567; D Kupryjańczyk, w: Jara, Komentarz aktualizowany KSH, 2016, art. 201, pkt 3; A Lesiak, w: Koźma, Ożóg, Komentarz KSH, 2012, s. 342).

Powyższe oznacza, iż w ramach aktu powołania członka zarządu a następnie w ramach umowy o pracę z członkiem zarządu bądź umowy cywilno-prawnej, jak np. kontrakt menadżerski, dopuszczalne jest indywidualne określenie obowiązków członka zarządu związanych z prowadzeniem przez niego spraw spółki. Brak jest przeszkód, aby niektóre z czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki ograniczyć bądź wyłączyć, co przecież jest często spotykanym zabiegiem przy zarządach wieloosobowych. Zgodnie z art. 202 § 2 K.s.h. prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Analogicznego zapisu brak jest w stosunku do prowadzenia spraw spółki przez członka zarządu.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki dopuszczalnym jest wyłączenie przez Spółkę czynności związanych z działalnością handlową i marketingową z zakresu prowadzenia spraw spółki na podstawie kontraktu menadżerskiego, a następnie powierzenie tych usług Prezesowi Zarządu na podstawie oddzielnej Umowy w ramach prowadzonej przez Prezesa Zarządu działalności gospodarczej.

W zakresie dotyczącym możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wynikających z faktur wystawianych przez Prezesa Zarządu z tytułu świadczonych usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej podstawowe znaczenia mają wyłączenia zawarte w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego. Cytowany przepis nie znajduje jednakże zastosowania do niniejszej sprawy, albowiem Prezes Zarządu nie jest wspólnikiem Spółki, a zatem wyłączenie to go nie dotyczy.

Z kolei stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 38a tej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Ani w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ani w Kodeksie spółek handlowych nie przewidziano definicji organu stanowiącego osoby prawnej. Dlatego też przez pojęcie to należy rozumieć organy władne podejmować decyzje w sprawach spółki, w tym dotyczące jej funkcjonowania oraz powoływania i odwoływania jej organów wykonawczych. Organem stanowiącym będzie zatem odpowiednio zgromadzenie wspólników lub akcjonariuszy w spółce z o.o. lub w spółce akcyjnej, walne zgromadzenie członków (zebranie przedstawicieli) w spółdzielniach, walne zebranie członków w stowarzyszeniach itp. Co istotne, od organów stanowiących należy odróżnić organy wykonawcze osób prawnych, w tym zwłaszcza ich organy zarządcze. Dlatego też wydatki ponoszone na rzecz członków zarządu nie są objęte zakresem przepisu art. 16 ust. 1 pkt 38a, ponieważ zarząd nie jest organem stanowiącym, a organem zarządzającym, wykonawczym.

Wobec powyższego, przywołane przepisy art. 16 ust. 1 pkt 38 i 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdą w przedmiotowej sprawie zastosowania. Zatem, o możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przedmiotowych wydatków decydować będzie spełnienie warunku wynikającego z art. 15 ust. 1, czyli wydatki te muszą zostać poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W tym miejscu należy wskazać, iż koszty poniesione przez Spółkę na świadczenie usług przez Prezesa Zarządu w zakresie czynności marketingowych i handlowym mają na celu zwiększenie przychodów osiąganych przez Spółkę. Czynności wykonywane przez Prezesa Zarządu w ramach działalności gospodarczej będą miały bezpośrednie przełożenie na obroty Spółki i wypracowywany przez Spółkę zysk, albowiem Prezes Zarząd będzie świadczył na rzecz Spółki usługi związane m.in. z pozyskiwaniem na rzecz Spółki nowych kontrahentów. Kosztem uzyskania przychodu dla Spółki w opisanym przypadku będzie zatem wskazana w Umowie prowizja, która będzie płatna przez Spółkę na podstawie faktur wystawionych z tytułu świadczenia usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady kwalifikowania wydatków jako kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „updop”).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Wobec tego, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać o istnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem a powstaniem przychodu lub zabezpieczeniem źródła uzyskiwania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów będą przy tym zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia.

A zatem, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest aby wydatek łącznie spełniał następujące przesłanki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, które nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy. Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku musi mieć wpływ na powstanie, zwiększenie lub zabezpieczenie tego przychodu.

W tym miejscu należy podkreślić, że to obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 omawianej ustawy.

Jak wynika z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego, Spółka zawarła z Prezesem Zarządu (powołanym przez Zgromadzenie Wspólników) kontrakt menedżerski w zakresie określenia wzajemnych praw i obowiązków. Z opisanych szczegółowo przez Wnioskodawcę postanowień kontraktu menedżerskiego wynika, że obowiązki Prezesa Zarządu polegają na bieżącym zarządzaniu Spółką oraz jej reprezentacji w stosunkach zewnętrznych. W kontrakcie uwzględniono możliwość wypłaty dodatkowego wynagrodzenia (na podstawie odrębnego porozumienia), tj. prowizji od sprzedaży (obrotu) produktów Spółki na obszarze Polski. Spółka planuje zmienić warunki i zasady świadczenia przez Prezesa Zarządu na rzecz Spółki usług marketingowych oraz handlowych (dalej: „Usługi”) i wypłacania Prezesowi Zarządu prowizji z tego tytułu (analogicznie do zasad wypłaty na podstawie porozumienia), która to działalność nie dotyczy zarządzania Spółką, zgodnie z kontraktem menedżerskim. W związku z powyższym Wnioskodawca zamierza wyłączyć czynności związane z działalnością marketingową i handlową z zakresu prowadzenia spraw Spółki na podstawie kontraktu menedżerskiego, a następnie powierzenie tych Usług Prezesowi Zarządu na podstawie oddzielnej Umowy, w ramach prowadzonej przez Prezesa Zarządu działalności gospodarczej. Prowizja wskazana w umowie płatna będzie na podstawie faktur wstawionych przez Prezesa Zarządu z tytułu świadczonych Usług. Szczegółowo wymienione przez Wnioskodawcę Usługi, które będą świadczone przez Prezesa Zarządu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie będą dotyczyć obszarów funkcjonowania Spółki, w których Prezes Zarządu pełni funkcje kierownicze i zarządzające.

Wątpliwości w przedmiotowej sprawie dotyczą, czy Prezes Zarządu Spółki, którego łączy ze Spółką zawarty kontrakt menedżerski, może jednocześnie świadczyć w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej usługi marketingowe i handlowe na rzecz Spółki i czy wstawione faktury za te czynności będą stanowiły koszty uzyskania przychodów dla Spółki.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego.

Cytowany przepis nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż Prezes Zarządu nie jest wspólnikiem, jak również nie otrzymuje od Spółki jednostronnych świadczeń a zatem, wyłączenie to nie znajdzie zastosowania.

Ponadto, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 38a tej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ani w Kodeksie spółek handlowych nie przewidziano definicji organu stanowiącego osoby prawnej. Dlatego też przez pojęcie to należy rozumieć organy władne podejmować decyzje w sprawach spółki, w tym dotyczące jej funkcjonowania oraz powoływania i odwoływania jej organów wykonawczych. Organem stanowiącym będzie zatem odpowiednio zgromadzenie wspólników lub akcjonariuszy w spółce z o.o. lub w spółce akcyjnej, walne zgromadzenie członków (zebranie przedstawicieli) w spółdzielniach, walne zebranie członków w stowarzyszeniach itp. Co istotne, od organów stanowiących należy odróżnić organy wykonawcze osób prawnych, w tym zwłaszcza ich organy zarządcze. Dlatego też wydatki ponoszone na rzecz członków zarządu nie są objęte zakresem przepisu art. 16 ust. 1 pkt 38a, ponieważ zarząd nie jest organem stanowiącym, a organem zarządzającym, wykonawczym.

Wobec powyższego, przywołane przepisy art. 16 ust. 1 pkt 38 i 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdą w przedmiotowej sprawie zastosowania. Zatem, o możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przedmiotowych wydatków decydować będzie spełnienie warunku wynikającego z art. 15 ust. 1, czyli wydatki te muszą zostać poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że koszty ponoszone przez Spółkę na świadczenie Usług przez Prezesa Zarządu w ramach zawartych umów we wskazanym zakresie mają na celu zwiększenie przychodu osiąganych przez Spółkę. Przedmiotowe wydatki będą miały bezpośrednie przełożenie na obroty Spółki i wypracowywany przez Spółkę zysk, w związku ze świadczonymi Usługami w zakresie pozyskiwania na rzecz Spółki nowych kontrahentów. Kosztem uzyskania przychodów dla Spółki w opisanym przypadku będzie zatem wskazana w umowie prowizja wypłacana Prezesowi Zarządu, z tytułu świadczenia usług marketingowych i handlowych.

Podsumowując, w odpowiedzi na zadane pytanie stwierdzić należy, że prezes Zarządu Spółki którego łączy ze Spółką zawarty kontrakt menedżerski, może jednocześnie świadczyć w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej usługi marketingowe i handlowe na rzecz Spółki i w związku z tym, wystawione przez niego faktury za te czynności będą stanowiły koszty uzyskania przychodów dla Spółki.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie uznano za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.