0114-KDIP2-1.4010.467.2018.1.JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy wydatki, które Wnioskodawca ponosi/będzie ponosił z tytułu nabywanych pakietów medycznych w części przypadającej na członków rodzin pracowników stanowią/będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1036, ze zm. dalej: „u.p.d.o.p.”)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2018 r. (data wpływu 9 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup pakietów medycznych w części przypadającej na członków rodziny pracowników - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup pakietów medycznych w części przypadającej na członków rodziny pracowników.

We wniosku przedstawiono następujące stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. Oddział w Polsce (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest polskim oddziałem - spółki prawa brytyjskiego, która zajmuje się m.in. tworzeniem oprogramowania i obsługą informatyczną platform internetowych. W ramach swojej działalności Spółka zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników i jako pracodawca, jest zobowiązana do objęcia pracowników opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy i pokrycia kosztów takich świadczeń. W tym celu Wnioskodawca zawarł z firmą oferującą prywatną opiekę medyczną, umowę grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników, w ramach której, ubezpieczeniem, w różnych zakresach (dalej: „pakiety medyczne”), zostali objęci pracownicy Spółki oraz członkowie ich rodzin i partnerzy (dalej: „członkowie rodzin”).

W ramach nabywanych pakietów medycznych pracownikom Wnioskodawcy przysługują m.in. takie świadczenia jak dostęp do konsultacji u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów, kompleksowych badań diagnostycznych, czy kompleksowych zabiegów ambulatoryjnych. Nabywane pakiety medyczne zawierają również świadczenia zdrowotne wykonywane w ramach medycyny pracy. Pakiety medyczne są dodatkowym świadczeniem zapewnianym przez Spółkę jako pracodawcę. Pracownicy mają do wyboru następujące wersje pakietów medycznych:

 • pojedynczy zdrowie,
 • partnerski zdrowie,
 • rodzinny zdrowie.

Usługi opieki medycznej w ramach nabywanych pakietów medycznych są świadczone za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy (dalej: „firma medyczna”), będącej dostawcą usług medycznych. W umowie zawartej pomiędzy Spółką, a firmą medyczną - wartość świadczenia medycznego na rzecz pracowników oraz (w zależności od wybranego pakietu) ewentualnie członków rodzin pracowników - została określona kwotowo.

Objęcie pracowników oraz członków rodzin pracowników opieką medyczną w ramach pakietów medycznych następuje w pełni dobrowolnie. Pracownik może zdecydować, czy będzie korzystał z opieki medycznej w ramach nabywanych usług medycznych oraz czy świadczenia te będą przysługiwały mu osobiście, czy również członkom rodziny pracownika.

Pakiety medyczne są w całości finansowane ze środków obrotowych Spółki. Wynagrodzenie za nabywane pakiety medyczne ma charakter stały - jest niezależny od tego, czy w danym miesiącu pracownik skorzystał z poszczególnych usług medycznych, czy też nie.

Wartość pakietów medycznych sfinansowanych przez Spółkę, stanowi w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm., dalej „u.p.d.o.f.”)., przychód pracowników objętych ubezpieczeniem medycznym, a Wnioskodawca jako płatnik odprowadza od tego przychodu zaliczki na podatek dochodowy. Jednakże Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że przychodu pracowników nie stanowi część pakietu medycznego w zakresie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach medycyny pracy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wydatki, które Wnioskodawca ponosi/będzie ponosił z tytułu nabywanych pakietów medycznych w części przypadającej na członków rodzin pracowników stanowią/będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1036, ze zm. dalej: „u.p.d.o.p.”)?

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki które Wnioskodawca ponosi/będzie ponosił z tytułu nabywanych pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników stanowią/będą stanowić dla Wnioskodawcy w całości koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

Zatem aby wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki dotyczące tego wydatku:

 • został poniesiony przez Spółkę,
 • jest definitywny, a więc bezzwrotny,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

Zdaniem Wnioskodawcy nie podlega wątpliwości, że w opisywanym przypadku wydatek poniesiony przez Spółkę, jest bezzwrotny, a także że jest każdorazowo właściwie udokumentowany oraz nie został wymieniony w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. W szczególności opisywane wydatki nie stanowią wydatków, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.p., zgodnie z którym, z kosztów uzyskania przychodów wyłączone zostały wydatki pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, gdyż poniesione przez Wnioskodawcę wydatki, nie będą stanowić działalności socjalnej, o której mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wymagającą wyjaśnienia jest natomiast kwestia związku wydatku poniesionego na zakup pakietów medycznych również w części dotyczącej członków rodzin pracowników z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, a także wpływ tego wydatku na uzyskanie przez Wnioskodawcę przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

Przesłankę celowości wydatku uważa się za spełnioną, gdy istnieje związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem danego kosztu, a powstaniem lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Z kolei niezależne od tego jest, czy dany wydatek przyniósł oczekiwany rezultat w postaci osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Kluczowe jest natomiast, czy na moment ponoszenia wydatku podatnik mógł - rzetelnie oceniając jego charakter - takiego rezultatu oczekiwać.

Oznacza to, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, której celem jest osiągnięcie przychodów bądź zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

Podkreślenia wymaga fakt, że o tym co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nie organ podatkowy. To na podatniku spoczywa zatem obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą, jak i okoliczności, że poniesienie poszczególnych wydatków ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła.

Zgodnie z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietów medycznych, spełniają wszystkie wyżej wymienione warunki, gdyż usługi świadczone w ramach pakietów medycznych realnie przyczyniają się do zmniejszenia nieobecności pracowników w pracy. W tym miejscu Wnioskodawca pragnie przedstawić kilka argumentów, świadczących bezsprzecznie o wpływie ponoszonych wydatków na zakup pakietów medycznych na wysokość osiągniętych przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła.

 1. Pakiety medyczne pozwalają zarówno pracownikom jak i członkom ich rodzin w krótszym czasie otrzymać opiekę medyczną. Dzięki pakietom medycznym, z jednej strony pracownicy nie mają problemu z szybkim dostępem do otrzymania pomocy medycznej - co w efekcie prowadzi do szybszego wyleczenia i szybszego powrotu do wykonywania pracy.
  Z drugiej strony, dzięki temu, że pakiety medyczne obejmują również członków rodziny pracownika, którzy także otrzymują szybką pomoc medyczną - zmniejszeniu ulega nieobecność pracowników w pracy związana np. z mniejszym korzystaniem z urlopów z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad chorymi członkami rodziny, co w efekcie powoduje, że Spółka jest w mniejszym stopniu narażona na nieobecność pracowników w pracy.
  Ponoszenie przez Wnioskodawcę powyższych wydatków wpływa na skrócenie okresu absencji pracowników w pracy, a to niewątpliwie wpływa na osiąganie przychodów przez Spółkę.
 2. Nabywane przez Spółkę pakiety medyczne wpływają na zwiększenie motywacji pracowników oraz przyczyniają się do poprawy wizerunku pracodawcy, który dba zarówno o swoich pracowników, jak i również o członków ich rodzin. W efekcie przekłada się to w szczególności na większe „przywiązanie” pracownika do pracodawcy - Wnioskodawcy, co wpływa również na zmniejszenie rotacji pracowników w Spółce, co w efekcie zmniejsza również wydatki na rekrutację nowych pracowników.
 3. Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na zakup pakietów medycznych powodują również lepszą atmosferę wśród pracowników - zadowolenie pracowników przekłada się na ich większe zaangażowanie w pracę, co skutkuje osiągnięciem przez Spółkę zysków w przyszłości.
 4. W ocenie Wnioskodawcy, sfinansowanie pakietów medycznych członkom rodziny pracownika jest w rzeczywistości rodzajem świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika - jako jedna z form wynagrodzenia pracownika za jego pracę, podczas gdy wynagrodzenia stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki.
 5. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w interpretacji z 16 lutego 2017 r., sygn. 1462-IPPB5.4510.1103.2016.2.BC z czym zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie: „(...) Gdyby przyjąć odwrotne założenie, według którego wartość pakietów medycznych stanowi koszt uzyskania przychodu wyłącznie w wysokości przypadającej na część sfinansowaną dla pracowników prowadziłoby to do niewytłumaczalnego traktowania tego samego rodzaju świadczenia w różny sposób na gruncie prawa podatkowego. Jeżeli Spółka przyznałaby wartość pakietu medycznego pracownikowi w formie pieniężnej, którą następnie pracownik mógłby przeznaczyć np. na sfinansowanie pakietu medycznego dla swojego dziecka, to nie ulegałoby wątpliwości, że ten dodatkowy element wynagrodzenia pracowniczego stanowiłby dla Spółki koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. - Wnioskodawca w pełni zgadza się z powyższym stanowiskiem.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy jest zgodne z bieżącą linią interpretacyjną organów podatkowych, które wielokrotnie prezentowały stanowisko, zgodnie z którym koszty związane z zakupem pakietów medycznych przez pracodawcę również w części przypadającej na członków rodzin pracowników stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Takie stanowisko wyraził przykładowo:

 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29 czerwca 2018 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.165.2018.l.AP,
 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 28 maja 2018 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.138.2018. l.AP,
 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 15 marca 2018 r., sygn. 0111-KDI B2-2.4010.22.2018.1. AR,
 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 marca 2017 r., sygn. 0461-ITPB3.4510.69.2017. l.JS,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2017 r., sygn. 1462-1PPB5.4510.1103.2016.2. BC.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, wydatki ponoszone na zakup pakietów medycznych w części przypadającej na członków rodzin pracowników stanowią/będą stanowić koszty uzyskania przychodów jako spełniające przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup pakietów medycznych w części przypadającej na członków rodziny pracowników - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 j.t.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.