0113-KDIPT2-3.4011.340.2017.1.RR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy udokumentowane fakturami wydatki na szczepienia ochronne, którym poddaje się lekarz w związku z wysokim ryzykiem zarażenia się chorobą zakaźną od pacjenta w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, stanowią koszt uzyskania przychodu z tejże działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2017 r. (data wpływu 20 października 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup szczepień ochronnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup szczepień ochronnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w zakresie usług lekarskich. Zarówno w szpitalu, jak w przychodni ma na co dzień bezpośredni kontakt z chorym pacjentem, przez co jest narażona na wiele chorób przenoszonych drogą kropelkową. Zarażenie się od pacjenta chorobą zakaźną skutkuje absencją chorobową i utratą przychodów w tym okresie. Aby zmniejszyć bardzo wysokie ryzyko zachorowania związane bezpośrednio z wykonywanym zawodem, Wnioskodawczyni zamierza poddać się szczepieniom ochronnym przeciwko grypie, błonicy-tężcowi-krztuścowi oraz odrze-śwince-różyczce. Szczepienia zapobiegną niezdolności do pracy z powodu choroby, a przynajmniej wydatnie skrócą jej okres, wpływając bezpośrednio na zachowanie przychodów z działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy udokumentowane fakturami wydatki na szczepienia ochronne, którym poddaje się lekarz w związku z wysokim ryzykiem zarażenia się chorobą zakaźną od pacjenta w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, stanowią koszt uzyskania przychodu z tejże działalności gospodarczej?

Zdaniem Wnioskodawczyni, udokumentowane fakturami wydatki na szczepienia ochronne, którym poddaje się lekarz w związku z wysokim ryzykiem zarażenia się od pacjenta chorobą zakaźną w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, stanowią koszt uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej. Wydatki te nie są wymienione w katalogu wydatków niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, są powiązane z przychodami oraz ponoszone są w celu zachowania przychodów z praktyki lekarskiej prowadzonej w formie indywidualnej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W powołanym przepisie ustawodawca nie wskazuje enumeratywnie jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia związku przyczynowo -skutkowego, tzn. poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, bądź funkcjonowanie tego źródła.

Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • zostały faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodu, tzn. pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami,
  • nie zostały wymienione w art. 23 ww. ustawy, zawierającym katalog wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów,
  • są odpowiednio udokumentowane.

W związku z powyższym, za koszt uzyskania przychodu można uznać taki wydatek, który został poniesiony przez podatnika w sposób rzeczywisty (definitywny). Wydatek musi zostać faktycznie poniesiony w sensie realnym, tzn. że musi nastąpić uszczuplenie zasobów finansowych podatnika.

Wydatki na zakup szczepień ochronnych, nie zostały wprost wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji, kwestia kwalifikacji poniesionych wydatków do kosztów uzależniona jest od wykazania (udowodnienia) przez Wnioskodawcę, że wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła tego przychodu.

W doktrynie wskazuje się, że zwrot „w celu uzyskania przychodu” nie powinien być interpretowany zbyt szeroko. Możność uzyskania przychodu przez dokonanie danego wydatku powinna być oceniana z uwzględnieniem zasad doświadczenia życiowego i praktyki obrotu gospodarczego. Nie jest bowiem wykluczone, że dany wydatek teoretycznie może się przyczynić do uzyskania przychodu, niemniej jednak faktycznie jest on obojętny dla uzyskiwania przychodu. W praktyce występują bowiem sytuacje, w których podatnicy zaliczają do kosztów uzyskania przychodów wydatki, które przeznaczone są na realizację ich potrzeb osobistych, a ich możność przyczynienia się do powstania przychodu jest czysto teoretyczna (por. Bartosiewicz A., Kubacki R., PIT. Komentarz, Lex 2015 oraz wyroki: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 października 2013 r., sygn. I SA/Wr 1291/13 i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 czerwca 2013 r., sygn. I SA/Ol 154/13).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w zakresie usług lekarskich. Zarówno w szpitalu, jak w przychodni mam na co dzień bezpośredni kontakt z chorym pacjentem, przez co jest narażona na wiele chorób przenoszonych drogą kropelkową. Zarażenie się od pacjenta chorobą zakaźną skutkuje absencją chorobową i utratą przychodów w tym okresie. Aby zmniejszyć bardzo wysokie ryzyko zachorowania związane bezpośrednio z wykonywanym zawodem, Wnioskodawczyni zamierza poddać się szczepieniom ochronnym przeciwko grypie, błonicy-tężcowi-krztuścowi oraz odrze-śwince-różyczce. Szczepienia zapobiegną niezdolności do pracy z powodu choroby, a przynajmniej wydatnie skrócą jej okres, wpływając bezpośrednio na zachowanie przychodów z działalności gospodarczej.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że wydatki na zakup szczepień ochronnych, nie będą miały charakteru osobistego, gdyż będą w sposób funkcjonalny powiązane z rodzajem prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej i poniesione zostaną w celu uzyskania przychodu.

W konsekwencji Wnioskodawczyni, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup szczepień ochronnych, o ile zostaną prawidłowo udokumentowane.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.